လူသားတို႔သည္ အမည္ေပးတတ္သည့္အမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အုပ္စုဖြဲ႕တတ္သည့္အမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူတို႔ျမင္သမွ်၊ ေတြးသမွ် အရာအားလံုးကို အမ်ိဳးအစားခြဲ၊ နာမည္မ်ားေပးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစကားတစ္ခုတြင္ေ၀ါဟာအားလံုး၏အမ်ားစုအား noun ဟူသည့္ အမည္ေပးစကားလံုးမ်ားက ေနရာယူထားေလ့ရွိသည္။ သင္ ငယ္စဥ္က အဂၤလိပ္စာ စတင္သင္ၾကားခဲ့စဥ္က ပထမဦးဆံုးေလ့လာခဲ့သည့္ စကားလံုးမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ apple ပန္းသီး။ book စာအုပ္ စသည့္ အမည္ေပးစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ပင္စတင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။
ထို႔ေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ မွတ္ရန္မွာ-


noun = naming words အမည္ေပး စကားလံုး

 

တစ္ခ်ိဳ႕အရာ၀တၳဳတို႔ကို ေရတြက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ one apple ပန္းသီးတစ္လံုး။

two apples ပန္းသီး ႏွစ္လံုး။ ၄င္းကဲ့သို႔ noun မ်ားကို count noun ေရတြက္၍ရေသာနာမ္ ဟုေခၚသည္။
သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕နာမ္တို႔သည္ ေရတြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္။ ဥပမာ water ေရကို one water တစ္ေရ၊ ႏွစ္ေရ ဟု ေရတြက္၍ မရႏိုင္။ ေရတြက္လိုလွ်င္ သူ႔ေရွ႕က container ထည့္စရာခြက္ တစ္ခုခုႏွင့္ တြဲဖက္သံုးရမည္။ ဥပမာ a glass of water ေရတစ္ခြက္။ a bottle of water ေရတစ္ဗူး။ ၄င္းကဲ့သို႔ noun မ်ားကို uncount noun ေရတြက္၍မရေသာနာမ္ ဟုေခၚသည္။
ထို႔ေၾကာင့္မွတ္ရန္မွာ-


count noun = ေရတြက္၍ ရေသာနာမ္
uncount noun = ေရတြက္၍ မရေသာနာမ္

 

Count nouns (ေရတြက္၍ ရေသာနာမ္မ်ား)


ေရတြက္၍ရၿပီဆိုကတည္းက တစ္ခု၊ ႏွစ္ခု စသည္ျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ခြဲျခားႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ထို႔ေၾကာင့္ count nouns မ်ားတြင္ singular တစ္ခုကိန္းႏွင့္ plural အမ်ားကိန္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

 

ဥပမာ

singular noun                                         plural noun

 

a book (စာအုပ္တစ္အုပ္)                           books (စာအုပ္မ်ား)၊

a teacher (ဆရာတစ္ေယာက္)                    teachers(ဆရာမ်ား)

a wish(ဆႏၵတစ္ခု)                                   wishes(ဆႏၵမ်ား)

an idea (စိတ္ကူးတစ္ခု)                             ideas (စိတ္ကူးမ်ား)

 

ဥပမာ a book (စာအုပ္တစ္အုပ္)၊ a teacher (ဆရာတစ္ေယာက္)၊ a wish(ဆႏၵတစ္ခု)၊ an idea (စိတ္ကူးတစ္ခု) တို႔သည္ singular noun  မ်ားျဖစ္ၿပီး books (စာအုပ္မ်ား)၊ teachers(ဆရာမ်ား)၊ wishes(ဆႏၵမ်ား)၊ ideas (စိတ္ကူးမ်ား) တို႔သည္ plural noun မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္မွတ္ရန္မွာ-
count noun

  • ä singular noun  တစ္ခုကိန္း
  • æ plural noun   အမ်ားကိန္း

 

Singular တစ္ခုကိန္းတို႔ကို သူတို႔ခ်ည္း သီးသန္႔ မသံုးႏိုင္ပါ။ သူတို႔ကို the, that, a, my စသည့္ determiner ဟုေခၚသည့္ နာမ္ကိုအထူးျပဳသည့္ စကားလံုး တို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ some, a few, lots of စသည့္ quantifier ပမာဏျပသည့္ စကားလံုး မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း one, two, three စသည့္ numeral အေရအတြက္ျပသည့္ စကားလံုးမ်ား ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တြဲဖက္သံုးရသည္။

 

အသုံးျပဳပံု                                               ဥပမာ

determiner + noun                     the book; that English teacher; a wish; my latest idea

quantifier + noun                       some new books; a few teachers; lots of good ideas

numeral + noun                         two new books; three wishes

 

ဥပမာ

the book; that English teacher; a wish; my latest idea (determiner + noun)

some new books; a few teachers; lots of good ideas (quantifier + noun)

two new books; three wishes (numeral + noun)

 

Plural forms အမ်ားကိန္း ပံုစံမ်ား

တစ္ခုကိန္းကို အမ်ားကိန္း ေျပာင္းပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္

 

  • မူလ noun ကို -s ထည့္ေပါင္းသည္။ ဥပမာ- book > books; school > schools; friend > friends

  • –ss; -ch; -s; -sh; -x ႏွင့္ဆံုးသည့္စကားလံုးမ်ားတြင္ -es ထည့္ေပါင္းသည္။ ဥပမာ- class > classes; watch > watches; gas > gases; wish > wishes; box > boxes

    (အလြယ္မွတ္လိုပါက စကားလံုးတစ္လံုးကိုအသံထြက္ၾကည့္ပါ။ ၄င္းစကားလံုးသည္ “စ”၊ “ခ်”၊ “ရွ”၊ “ခစစ္” စသည့္ hissing sound ဟုေခၚေသာ အသံထြက္္လွ်င္ တ႐ႈး႐ႈးသံထြက္သည့္စကားလံုးမ်ားျဖစ္လွ်င္ -es ေပါင္းပါ။)

  • noun တစ္ခုသည္ consonant + y (ဗ်ည္း + y) ႏွင့္ဆံုးလွ်င္ y ကိုျဖဳတ္၍ -ies ေပါင္းပါ။ ဥပမာ lady > ladies; country > countries; party > parties (lady တြင္ ေနာက္ဆံုးအကၡရာ y ၏ေရွ႕တြင္ရွိေသာ d သည္ consonant ဗ်ည္း ျဖစ္သည္)

  • noun တစ္ခုသည္ vowel + y (သရ+ y) ႏွင့္ဆံုးလွ်င္ y ျဖဳတ္စရာမလိုဘဲ -s သာ ႐ိုး႐ိုးေပါင္းပါ။ ဥပမာ boy > boys; day > days; play > plays (boy တြင္ ေနာက္ဆံုးအကၡရာ y ၏ေရွ႕တြင္ရွိေသာ o သည္ vowel သရ ျဖစ္သည္)

 

သို႔ရာတြင္ “There's no hard and fast rules in learning English. အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရာတြင္ ပံုေသကားခ်ပ္ ဥပေဒသဟူ၍ မရွိ” ဟူသည့္စကားတစ္ခုရွိသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ irregularities ေရွ႕ေနာက္ မညီညာမႈမ်ား အေတာ္ရွိသည့္ ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခုကိန္းမွ အမ်ားကိန္းေျပာင္းရာတြင္ အေပၚက ဥပေဒသမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ မျဖစ္သည္ irregular plurals (ပံုစံမမွန္ အမ်ားကိန္း) ျခြင္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ

 

တစ္ခုကိန္း                      အမ်ားကိန္း

man                              men

woman                         women

child                             children

foot                              feet
person                         people

mouse                          mice

 

မွတ္ရန္မွာ

ေရတြက္၍ရေသာ အမ်ားကိန္းတို႔တြင္ အုပ္စုကို ရည္ညႊန္းသည့္အခါ determiners မ်ားႏွင့္တြဲမသံုးပါ။


ဥပမာ    
Computers are very expensive.
            Do you sell old books?


 

Exercise: count noun မွန္ကန္သည့္ count noun ပံုစံကို ေရြးပါ။

 

1. The fairy told the girls she could make three ----------.

a. wish    b. wishes

 

2. I think her ________ watch far too much television.

a. child    b. children

 

3. Look! The ________ has just stolen that man's hat!

a. monkey   b. monkeys

 

4. It's difficult being a ________ these days.

a. parent    b. parents

 

5. Why do ________ always come in threes?

a. bus    b. buses

 

6. Does anyone know the ________ to the station?

a. way    b. ways

 

7. ________ are usually shorter than men.

a. woman   b. women

 

8. A lot of ________ use this street.

a. lorry    b. lorries

 

9. He's the sort of ________ you can trust.

a. person   b. people

 

10. I can hear something in the roof. Have you got ________?

a. mouse  b. mice

 

11. The ________ they wanted to buy has been sold.

a. house   b. houses

 

12. The most interesting ________ I have visited are in Asia.

a. country    b. countries

 

 

Answers

1. b    2. b    3. a    4. a    5. b    6. a    7. b    8. b    9. a    10. b    11. a    12. b

 


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

 


 

 

 

Views: 1860

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank ,Basic မွ စ ၿပီး Advance အထိ သင္ေပး ပါလို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္

Very nice, Thanks for the easy explanation. Please explain more for other useful grammer

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service