“Oral” “ႏႈတ္ျဖင့္” ဟူေသာ စကားလံုး၏ သမုိင္း (ေျပာဆုိေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ေရးသားထားေသာစကားလံုးမ်ား အေၾကာင္း)


(တစ္ေနရာတြင္ ဤသို႕ သုံးႏႈန္းထားသည္။ သုံးစြဲထားပံုကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။)


It's a crazy market, the investors were told by the columnist, and they had to protect themselves. So they shouldn't accept "verbal assurances" that their fund managers were making the right decisions; they needed it in writing.


“ဒါ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ႏွင့္ ဘယ္လိုမွ မွန္းဆလို႕မရတဲ့ေစ်းကြက္မ်ိဳး” ဟု စီးပြားေရးသတင္းေရးသူူမ်ားက ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏံွသူမ်ားကို ေျပာလုိက္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏံွသူတို႕သည္ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားကို မိမိဘာသာကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲေပးေနသူမ်ား (fund managers) မ်ားက မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ် ေပးေနပါသည္္ဆုိေသာ (verbal assurances) ႏႈတ္ျဖင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေပးမႈမ်ားကို လက္မခံသင့္ပါ။  စာႏွင့္ေရးသားခုိင္းရန္လုိပါသည္။


(ေနာက္တစ္ေနရာတြင္ ဤသို႕ သုံးႏႈန္းထားသည္။)


A court in Tennessee, meanwhile, ruled that "an employee who made "an oral or verbal complaint against an employer" was protected against retaliation.

တန္နစီျပည္နယ္က တရား႐ံုးတစ္ခုက ဤသို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ “အလုပ္ ခန္႕အပ္သူအေပၚ ႏႈတ္မွျဖစ္ေစ စကားလံုးႏွင့္ ျဖစ္ေစ (oral or verbal) မေက်နပ္မႈေဖာ္ထုတ္ေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ ေယာက္” အားျပန္လည္ကလဲ့စားေခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးထားသည္။


အထက္ပါ စာပိုဒ္မ်ား ဖတ္ျပီးသည့္အခါ verbal ဆုိသည္မွာ ေျပာဆုိထားျခင္း(သို႕) ေရးသားထားျခင္း ဘယ္ဟာကို ဆုိလိုပါသလဲ ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။


ဟုတ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္တိက်မႈမရွိျခင္းကို ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။


“verbal” က္ို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါက “စကားလံုးမ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပထားေသာ” ဟု ဖြင့္ဆုိရမည္ျဖစ္ သည္။ ၎စကားလံုးမ်ားကို မည္သည့္ပံုစံႏွင့္ ဟူ၍တိက်စြာမေဖာ္ျပထားပါ။ အကယ္၍သင္က စကားလံုးမ်ားကို စကၠဴ (သို႕မဟုတ္) ပိတ္ကား (သို႕မဟုတ္)ေက်ာက္ျပားႀကီးတစ္ခ်ပ္ေပၚသုိ႕ တင္မိပါက “ေရးသားထားေသာ” ဟုဆုိရမည္ ျဖစ္သလို အကယ္၍ ၎စကားလံုးမ်ားကို ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါက ၎တုိ႕ကို oral (ပါးစပ္ႏွင့္ေျပာဆုိထားေသာ) ဟုေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕သည္ အတန္းေက်ာင္း တြင္ ျပန္ေရာက္ေနသကဲ့ သို႕ျပဳမူၾကသည္။ ညစ္ညမ္းေသာစကားလံုးအသံကိုျပဳေသာ အခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ၿပံဳးရယ္ေစေသာအခါ ထိုစကားလံုးမ်ိဳးကို အဓိပၸါယ္လြဲ၍ ဖြင့္ဆိုခံရမွာေၾကာက္သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ေရွာင္ရွားတတ္ၾကသည္။


ဤ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ စာေရးဆရာမ်ားစြာ သည္ ႏႈတ္ျဖင့့္ ေျပာဆုိေသာဟုသံုးရမည့္ေနရာတြင္ “oral” ဟူေသာစကား လံုးကိုေရွာင္ရွား၍ “verbal” ဟု အစားထုိးေရးသား ေဖာ္ျပၾကပါသည္။


ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိသံုးရန္လက္တြန္႕ေနရသလဲ ဆုိတာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ ေျပာၾကစတမ္းဆုိလွ်င္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ႏႈတ္ႏွင့္ေျဖဆုိရေသာစာေမးပြဲကို “oral exams” ဟုသံုးသည္။ ဘာမွ ျပႆနာမရွိပါ။ ဆရာ၀န္မ်ားကလည္း ပါးစပ္ႏွင့္အာေခါင္တြင္းခြဲစိတ္ကုသမႈအထူးျပဳဟု ေၾကာ္ျငာရာတြင္ “oral surgery” ဟုလူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ျငာၾကသည္။ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ “ႏႈတ္ျဖင့္ျငင္းခံုထြက္ဆုိ ျခင္း” ကိုၾကားနာသည္ဟု သံုးရာတြင္ “oral arguments” ဟုသံုးရာတြင္ မည္သူ႕ကိုမွ မရယ္ျပံဳးေစပါ။


ၿပီးေတာ့ပိုမုိ ၿပီး႐ႈပ္ေထြးေစသည္မွာ လူမ်ားစြာ (native speaker မ်ား အပါအဝင္) တုိ႕သည္ “verbal” ဆုိသည္မွာ “ေရးသားထားျခင္း”ကို ဆုိလိုသည္ဟု နားလည္ တတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


အားကစားမွာဆုိလွ်င္ ေကာလိပ္အားကစား သမားမ်ားက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြက္ လာကစားၾကလွ်င္ ႏႈတ္ျဖင့္ သံဓိဌာန္ျပဳၾကသည္ကို “verbal commitment” ျပဳၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ဤသို႕ျပဳျခင္းကို “verbal”လုပ္ၾကသည္ဟု “verbal” ကို noun ပံုစံပင္သံုးၾကသည္။ (အဂၤလိပ္စာတြင္ “verbals”ကဲ့သို႕လက္ခံ၍ရေသာ nouns မ်ားမွာ- gerunds ဟုေခၚေသာ V-ing ပံုစံမ်ား၊infinitives ဟု ေခၚေသာ to+V1 ပံုစံမ်ားႏွင့္ participles ဟုေခၚေသာ Verb တြင္ -ed (သို႕)-ing ေပါင္းေသာ ပံုစံမ်ားရွိပါ သည္။) အႀကိမ္အနည္းငယ္တြင္ ဤ “verbal” ဆိုေသာစကားလံုးကို verb အေနႏွင့္ပင္သံုးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ “He has verbaled to Cornell” (ေကာ္နယ္(လ္) တကၠသိုလ္သို႕လာကစားရန္ ႏွုတ္ကတိျပဳလုိက္သည္။) ဤသို႕ သံုးတာကို အႀကိမ္နည္းေသာ္လည္း မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။


ဒီေတာ့ အားကစားသမားေတြဟာ တစ္စံုတစ္ခုမွာ ဆုိင္းထိုး ေပးလိုက္ျခင္းလား၊ သို႔မဟုတ္ “oral” ႏႈတ္ျဖင့့္ ဂတိေပးၿပီး႐ံုဘဲလား။ ဘယ္လိုလဲဆုိတာသိရျခင္းက အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလလို သိကၡာက်စရာကိစၥမ်ိဳး မ်ိဳးစံုျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္မွာေပါ့။ “oral” (ႏႈတ္ျဖင့္) ဟူေသာစကားလံုးေနရာတြင္ “verbal” (စကားလံုးျဖင့္) ဟုသံုးစြဲေနသူမ်ားလံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေနသျဖင့္ Garner’s Modern American Usage (ဂါနာ၏ ေခတ္ေပၚ အေမရိကန္အသံုးအႏႈန္း)စာအုပ္တြင္ ဤကဲ့သို႔သံုးႏႈန္းျခင္း အား ဘာသာစကားအေျပာင္းအလဲ အညႊန္း၏ အဆင့္ ၄တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ဤ သို႕သုံးႏႈန္းျခင္းသည္ အစြန္းထြက္တရားေသသမားမ်ားမွလြဲ၍ အားလံုး အတြက္သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအဂၤလိပ္ စာပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရင္းပင္ျဖစ္သည္။


ဤသို႕ရွိတာေတာင္မွ “oral” ဟူေသာစကားလံုးမသံုးရန္ အေၾကာင္းရင္းဟူ၍ မရွိပါ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္သြယ္မႈ ပံုသ႑ာန္ကအေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ၎ကိုသံုးျခင္းက ပိုမုိ၍ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ Garner’s ဂါနား(စ္)၏စာအုပ္ထဲတြင္ ေျပာထားသလိုပါဘဲ။ “အကယ္၍သင္သည္ “oral” ဆုိေသာစကားလံုးကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လိင္ကိစၥႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးႏွင့္သာ ဆက္စပ္စဥ္းစားတတ္ သည္ဆုိပါက သင္၏ ပါးစပ္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ေဆးထုတ္လုိက္ပါ။ မဟုတ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္လွေသာ စကားလံုးတစ္လံုးကို ဆံုး႐ံႈးရေတာ့မည့္ အႏၲာရာယ္သို႕ ေရာက္ေကာင္းေရာက္ေနလိမ့္မည္။


သို႕ေသာ္ အကယ္၍သင္က ဆက္လက္ၿပီး “oral” ဟူေသာစကားလံုးကို မျဖစ္မေန ေရွာင္ရွားခ်င္တယ္ဆိုပါက လြယ္ကူေသာထြက္ေပါက္လမ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ ပါးစပ္မွ ထြက္လာသည္ဟု သံုးလိုပါက “spoken” ဟူေသာ စကား လံုးကိုသံုးပါ။ သင္စာလံုးေပါင္းရသည္ဟု သံုးလိုပါက “written” ဟုသံုးစြဲလုိက္႐ံုသာ။ ဒီေလာက္ဆို ရွင္းပါျပီေနာ္။


အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1563

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service