အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Ouch/Sure/Tell/Touch/Care)

Ouch (အား)


You say ouch when you suddenly feel pain:
Ouch! - အား သည္ နာက်င္မႈခံစားရေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳေသာ အာေမၮိတ္သံျဖစ္သည္။

 • Ouch! I've been stung by a bee.
  အား။ ငါ ပ်ားတုပ္ခံရျပီ။
 • Ouch! You stood on my foot/ 
  အား။ မင္းငါ့ေျခေထာက္ေပၚ တက္ရပ္ထားတယ္
   

Sure (ရပါတယ္)


You sometimes use sure to mean 'yes, Certainly' in informal contexts: 
ရပါတယ္ sure သည္ Yes  ဟုတ္ကဲ့  အစားအသံုးျပဳေသာ အရပ္သားဆန္သည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။

 • 'Would you open the window, please?' 
  ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပတင္းေပါက္ဖြင့္ေပးလို႕ရမလားမသိဘူး။)
  'Sure!' 
  ရပါတယ္
 • 'Could I borrow your magazine?' 
  မဂၢဇင္း ခဏေလာက္ ငွားလို႔ရမလား
  'Sure! Here it is!' 
  ရပါတယ္။ ေရာ႔ဒီမွာပါI can't tell (ငါမေျပာ ျပ တတ္ဘူး)


You say I can't tell to show that you are having difficulty expressing your feelings in words: 
I can’t tell ငါ မေျပာျပတတ္ဘူး ကို မိမိခံစားေနရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို စကားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။


 • I can't tell how pleased we are that you are going to marry John. 
  John ကို လက္ထပ့္မယ့္အတြက္ ငါတို႔ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေက်နပ္တယ္ဆိုတာ ေျပာမျပတတ္ေတာ့ပါဘူး
 • I can't tell how scared I was when the lights went out. 
  မီးပ်က္သြားတုန္းက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေၾကာက္လဲဆိုတာ ေျပာမျပတတ္ပါဘူးTouch wood! (ဖြဟဲ့ လႊဲေစ၊ ဖယ္ေစ)


You say touch wood! before or after you have made a statement that tells that you have been lucky in someway in order to show that you want your good luck to continue: 
ဖြဟဲ့ လႊဲေစ၊ ဖယ္ေစ touch wood! ကို သင္တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကံေကာင္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျပီး ထို ကံေကာင္မႈ ံကို ဆက္လက္တည္ရွိေနေစလိုသည့္အခါတြင္ ေျပာသည္။

 • Touch wood! I've never been unemployed. 
  ဖြဟဲ့ လြဲေစ ဖယ္ေစ။ ငါ ဘယ္တုန္းကမွ အလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ဖူးဘူး
 • I've never broken any bones. Touch wood! 
  ငါဘယ္တုန္းကမွ အရိုးမက်ိဳခဲ႔ဖူးဘူး။ ဖြဟဲ့ လြဲေစဖယ္ေစ


I don't care (ငါဂ႐ုမစုိက္ဘူး)


You use I don't care when something is not at all important to you and you are not worried about it: 
ငါဂ႐ုမစိုက္ဘူး I don’t care ကို အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုသည္ သင့္အတြက္ လံုး၀အေရးမၾကီးသည့္အျပင္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္အေနျဖင့္ လံုး၀ စိတ္မပူေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • 'Has John gone away?' 
  John ထြက္သြားျပီလား
  'I don't know and I don't care.' 
  ငါမသိဘူး ျပီးေတာ့ ငါဂ႐ုမစိုက္ဘူး
 • I don't like this job and I don't care if the boss sacks me. 
  ငါဒီအလုပ္ကိုမၾကိဳက္ဘူူး ျပီးေတာ့ အလုပ္ရွင္က ငါ့ကို အလုပ္ထုတ္လိုက္လည္း ငါဂ႐ုမစိုက္ဘူး။


                                You can read other lessons posted by me here.
Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 2691

Reply to This

Replies to This Discussion

I don't like this job and I don't careif the boss sacks me.So who wanna take care me  :D .....Joking Only

ေက်းဇူး အရမး္တင္ပါတယ္

I like your post very much

Thanks so much

Thanks

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ---ေနာက္လည္းဆက္လက္ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။အသံုးအႏႈန္းေလးေတြထပ္တင္ေပးပါအံုးေနာ္---ေက်းဇူးတင္လ်က္-----ေအာင္ထက္ျမတ္

thank you and your english speaking lesson

so, I like that very much

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service