နားလည္သလို ျပန္ေျပာျခင္းႏွင့္ ထပ္တူလိုက္ေျပာျခင္း (Paraphrasing and Echoing by Guy Perring)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕မွာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုတဲ့အခါ ပါ၀င္တဲ့ ဗြီသံုးလံုး (Vocal = အသံ၊ Verbal = စကားအသံုးအႏႈန္းနဲ႕ Visual = အမူအရာ) ေတြအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ နားေထာင္ပံု စတိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ စတိုင္ေတြအေၾကာင္း၊ ၀ယ္သူေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ စတိုင္ေတြအေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

အခု ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ႐ွိစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာအေျခခံကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႕ လက္ေတြ႕ အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္မွာ “communication toolkit” (ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ နည္းလမ္းမ်ားအစုအေ၀း) တည္ေဆာက္ထားသင့္ပါတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုမွာ လိုခ်င္တဲ့ ထြက္ေပၚရလဒ္ကို အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းနဲ႕ ရ႐ွိႏိုင္ဖို႕ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရပါမယ္။

ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္ဖို႕ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ နားလည္သလို ျပန္လည္ ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ထပ္တူလိုက္ေျပာျခင္းတို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြကို ဟာသေႏွာၿပီး ႐ွင္းလင္း ေဖာ္ျပ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳထားတဲ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာခန္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ နားလည္ သေဘာေပါက္သြားမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
 

 • A: This task is about paraphrasing and also echoing.
  ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ တစ္ခုကေတာ့ နားလည္သလို ျပန္လည္ ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ထပ္တူလိုက္ေျပာျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။
  B: About paraphrasing?
  နားလည္သလို ျပန္လည္ ေျပာၾကားျခင္းတဲ့လား။
 • A: Yes, paraphrasing – it’s a bit like rephrasing.
  ဟုတ္တယ္၊ နားလည္သလို ျပန္လည္ ေျပာၾကားျခင္းတဲ့၊ ကိုယ့္စကားနဲ႕ကိုယ္ ျပန္ေျပာတာနဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္ပါဘဲ။
  B: You mean like “putting it in other words”?
  အျခားစကားလံုးနဲ႕ ျပန္ေျပာတာလို႕ ဆုိလိုတာလား။
 • A: That’s right. Using different words to summarise and clarify the meaning for the listener. ဟုတ္တယ္၊ နားေထာင္သူအတြက္ အဓိပၸာယ္႐ွင္းသြားေအာင္ အျခားစကားလံုးေတြနဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာတာပါ။
  B: You also mentioned echoing.
  ထပ္တူလိုက္ေျပာျခင္း ဆိုတာလဲ ပါေသးတယ္ေနာ္။
 • A: Yes, echoing. Echoing is when you as the listener repeat key words to show you are listening, thinking and to confirm you have understood the right message.
  ဟုတ္တယ္၊ ထပ္တူလိုက္ေျပာျခင္းဆိုတာ နားေထာင္တဲ့သူက အေရးႀကီးတဲ့ စကားလံုးေတြကို ျပန္ေျပာတာပါ။ နားေထာင္ေနတယ္၊ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုတာကို ျပတယ္၊ သိေစလိုရင္းအခ်က္ကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ အတည္ျပဳႏုိင္တာေပါ့။
  B: Help me understand the right message. I see.
  သိေစလိုရင္းအခ်က္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးတာေပါ့၊ သေဘာေပါက္ၿပီ။
 • A: Echo questions are also useful to help build a conversation.
  စကားစျမည္ေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာ ထပ္တူလိုက္ ေမးခြန္းေတြေမးရင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္တယ္။
  B: Are they? ဟုတ္လား။
 • A: Yes, I like them because they allow the person listening to input some energy and interest into the conversation.
  ဟုတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ သေဘာက်တယ္။ နားေထာင္တဲ့သူဘက္က စကားေျပာဆိုရာမွာ အားရပါးရနဲ႕ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ တိုးျမင့္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။
  B: Do they? ဟုတ္လား။
 • A: Great, isn’t it? အရမ္းေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။

 

Empathy စာနာနားလည္ျခင္း

စာနာနားလည္ႏုိင္ဖို႕ဆိုရင္ ေျပာသူရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို အမွန္တကယ္ နားလည္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ “ဘယ္လို ခံစားရမလဲ သိပါတယ္” ဆိုၿပီး တစ္ဘက္သားကို နားလည္ေၾကာင္းေျပာ႐ံုနဲ႕ မလံုေလာက္ဘူး။ (ကသိကေအာက္ ျဖစ္စရာေတာင္ ေကာင္းဦးမယ္။) စကားလံုးေနာက္ကြယ္မွာ မ်က္ႏွာအမူအရာ၊ ကိုယ္ဟန္ အမူအရာေတြက ျပေနတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြကို သိၿပီး နားလည္ေၾကာင္း ျပသရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေျပာႏုိင္ပါတယ္။
 

 • “That must have made you very happy.” အေတာ္ေပ်ာ္ခဲ့မွာဘဲေနာ္။
 • “Really! Did you laugh when he said that?” ဟုတ္လား၊ သူကအဲဒီလုိေျပာေတာ့ ရယ္လိုက္သလား။
 • “How horrible. What a scary situation to be in.” ဆိုးလိုက္တာ၊ အေျခအေနက သိပ္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းမွာဘဲေနာ္။
 • “You seem excited about something.” ဘာေတြစိတ္လႈပ္႐ွားေနတာလဲ။
 • “That sounds frustrating.” စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းမွာဘဲ။


အၾကံေပးခ်င္ရင္ ေျပာတဲ့သူ စကားဆံုးတဲ့အထိ ေစာင့္ၿပီးမွာ အၾကံေပးပါ။ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီး ၀င္မေျပာပါနဲ႕။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ပါတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

 • နားလည္သလို ျပန္ေျပာျခင္း၊ ထပ္တူလိုက္ေျပာျခင္းတို႕နဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို စစ္ေဆးႏုိင္တယ္။
 • စာနာနားလည္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္ဘက္သားရဲ႕ ႐ႈေထာင့္ကို နားလည္ႏိုင္တယ္။


ေလ့က်င့္ရင္းနဲ႕ ကြၽမ္းက်င္သြားမယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႕။ ေျပာလိုရင္းအတုိင္း တစ္ဘက္သားက နားလည္သြားၿပီလို႕လည္း မယူဆထားနဲ႕။ ေျပာတဲ့အတိုင္း နားလည္သြားေအာင္ နည္းလမ္းေတြသံုးရမယ္၊ စစ္ၾကည့္ရမယ္၊ ျပန္ေျပာျပရမယ္။ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုတယ္ဆိုတာ အျပန္အလွန္ ႐ွိေၾကာင္း မေမ့ပါနဲ႕။ ႏွစ္ေယာက္႐ွိမွ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုလို႕ ရပါတယ္။



(Guy Perring ၏  Paraphrasing and Echoing အားဆီေလ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/paraphrasing-and-echoing မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။



Views: 5578

Reply to This

Replies to This Discussion

လမ္းညႊန္ေဆာင္းပါးေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္

Thanks for your discussion

Thank a lot.

great discussion ! ..thank a lot ..

Really thanks for lesson.

thanks.

So  thank.

 " I like it. I want it " 

 " I like it. I want it "

 Oh! sorry .It's not only a sing but also revealing my desire.

Thanks , a lot off.

thanks

thank you so much.

Thanks for a excellent articles and may you also have more extended knowledge.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service