အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း (Participating in a Meeting) - အပိုင္း (၂)

 

 

The following phrases are used to participate in a meeting. These phrases are useful for expressing your ideas and giving input to a meeting.

ေအာက္ပါစကားစုမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္တဲ့အခါ အသံုးၿပဳပါသည္။ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ မိမိရဲ႕စိတ္ကူအၾကံဥာဏ္မ်ား ေဖၚၿပလိုတဲ့အခါ အခ်က္ အလက္မ်ားေပးလိုတဲ့အခါမွာ အသံုး၀င္ပါတယ္

 

Disagreeing (သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္း)

 

 • Unfortunately, I see it differently.
  စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ အျမင္မတူပါဘူး
 • Up to a point I agree with you, but…
  ခင္ဗ်ားနဲ႔ အခ်က္အလက္တစ္ခုအထိေတာ့ သေဘာတူေပမဲ့… …
 • (I’m afraid) I can’t agree.
  (စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ) သေဘာမတူႏိုင္ပါဘူး

 

Advising and Suggesting (အၾကံျပဳျခင္း)

 

 • Let’s…
  … … ၾကစို႕
 • We should…
  …… သင့္ပါတယ္
 • Why don’t you…
  ဘာေၾကာင့္ … …
 • How/what about… 
  … …ဆိုရင္ ဘယ္လို သေဘာရပါလဲ
 • I suggest/recommend that…
  … …ကို အၾကံျပဳ၊ ေထာက္ခံပါတယ္

 

Clarifying (ရွင္းလင္းျခင္း)

 

 • Let me spell out…
  … … ကို စာလံုးေပါင္းျပပါရေစ
 • Have I made that clear?
  ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ ရွင္းပါရဲ႕လား
 • Do you see what I’m getting at?
  ကြ်န္ေတာ္ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တာလဲဆိုတာကို သေဘာေပါက္ပါရဲ႕လား
 • Let me put this another way…
  အဲ့ဒါကို ေနာက္တစ္နည္းနဲ႕ ေျပာပါရေစ
 • I’d just like to repeat that…
  … … ကို ထပ္ျပီးေျပာခ်င္ပါတယ္

 

Requesting Information (သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုျခင္း)

 

 • Please, could you…
  ေက်းဇူးျပဳ၍ … …ႏုိင္ပါမလား
 • I’d like you to…
  … … ေစလိုပါတယ္
 • Would you mind…
  ေက်းဇူးျပဳ၍ … …
 • I wonder if you could… 
  … … ႏိုင္မလား မသိဘူး

 

Asking for Repetition (ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ေျပာရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း)

 

 • I’m afraid I didn’t understand that. Could you repeat what you just said?
  အားနာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အဲဒါကို နားမလည္ပါဘူး။ အခုေျပာလိုက္တာကို ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ေျပာျပႏုိင္မလားခင္ဗ်ာ
 • I didn’t catch that. Could you repeat that please?
  အဲဒါကိုကြ်န္ေတာ္မၾကားလိုက္မိဘူး။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ေျပာျပႏုိင္မလားခင္ဗ်ာ
 • I missed that. Could you say it again, please?
  အဲဒါကိုကြ်န္ေတာ္မၾကားလိုက္မိဘူး။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္ေျပာႏိုင္မလားခင္ဗ်ာ
 • Could you run that by me one more time?
  အဲ့ဒါကို ကြ်န္ေတာ့္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ေျပာႏိုင္မလား

 

Asking for Clarification (ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း)

 

 • I don’t quite follow you. What exactly do you mean?
  ကြ်န္ေတာ္သိပ္နားမလည္ဘူး။ ခင္ဗ်ားဘာကို တိတိက်က်ဆိုလိုခ်င္တာလဲ
 • I’m afraid I don’t quite understand what you are getting at.
  အားေတာ့နာပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားဘာေျပာခ်င္တယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ နားမလည္ဘူး
 • Could you explain to me how that is going to work?
  အဲ့ဒါဘယ္လိုျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ရွင္းျပႏိုင္မလား
 • I don’t see what you mean. Could we have some more details, please?
  ခင္ဗ်ား ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ နားမလည္ဘူး။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ရႏိုင္ပါမလား

 

Related post -

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား (Appropriat...

-ေနာက္ေန႕မွာဆက္ပါမယ္-

 

Related Links:


အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း - အပိုင္း (၁)
အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း - အပိုင္း (၂)
အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း - အပိုင္း (၃)

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

 


Views: 2824

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks ,it very useful for me

Thank a lot for this.

Thank you very much for that topic. Very useful for us.

thank you so much.

good Eng learning

I really thank you,Now in this age ,we must have to know this kind of phrases.Later ,I hope we will see the phrases more better than now ,thank you.

 

Tkz u very much

thanks

Many Thanks :)

thanks  a  lot

Thanks :)

thanks a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service