အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း (Participating in a Meeting) - အပိုင္း (၃)

 

The following phrases are used to participate in a meeting. These phrases are useful for expressing your ideas and giving input to a meeting.

ေအာက္ပါစကားစုမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္တဲ့အခါ အသံုးၿပဳပါသည္။ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ မိမိရဲ႕စိတ္ကူအၾကံဥာဏ္မ်ား ေဖၚၿပလိုတဲ့အခါ အခ်က္ အလက္မ်ားေပးလိုတဲ့အခါမွာ အသံုး၀င္ပါတယ္။

 

Asking for Verification (အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း)

 

 • You did say next week, didn’t you? (‘did’ is stressed)
  ေနာက္တစ္ပတ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္မဟုတ္လား (did ကို ဖိ၍ ေျပာရပါမယ္)
 • Do you mean that…?
  … … လို႔ဆိုလိုတာပါလား
 • Is it true that…?
  … … ဆိုတာမွန္ပါသလား

 

Asking for Spelling (စာလံုးေပါင္းျပရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း)

 

 • Could you spell that, please?
  ေက်းဇူးျပဳ၍ အဲဒါကို စာလံုးေပါင္းျပႏိုင္ပါမလား
 • Would you mind spelling that for me, please?
  အဲဒါကို ေက်းဇူးျပဳ၍ စာလံုးေပါင္းျပေပးႏုိင္မလား

 

Asking for Contributions (ထည့္၀င္ဖို႔ေတာင္းဆိုၿခင္း)

 

 • We haven’t heard from you yet, (name of participant)
  (အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူတစ္ဦး၏ အမည္) ဆီက ဘာမွလည္း မၾကားရပါလား
 • What do you think about this proposal?
  ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကို ဘယ္လိုသေဘာရလဲ
 • Would you like to add anything, (name of participant)?
  (အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူတစ္ဦး၏ အမည္) အေနနဲ႔ အျခား ျဖည့္စြက္စရာမ်ား ရွိပါေသးလား
 • Has anyone else got anything to contribute?
  ေနာက္ထပ္ျပီးေျပာခ်င္တာမ်ား ရွိပါေသးလား
 • Are there any more comments?
  ေနာက္ထပ္ တင္ျပစရာမ်ာရွိပါေသးလား

 

Correcting Information (သတင္းအခ်က္အလက္ကို အမွားျပင္ဆင္ျခင္း)

 

 • Sorry, I think you misunderstood what I said.
  စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာကို နားလည္မႈလြဲသြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္
 • Sorry, that’s not quite right.
  ေဆာရီးပဲ။ အဲဒါက သိပ္ေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး
 • I’m afraid you don’t understand what I’m saying.
  အားေတာ့နာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာေတြကို ခင္ဗ်ားနားမလည္ဘူးထင္တယ္
 • That’s not quite what I had in mind.
  ကြ်န္ေတာ္ေတြးထားတာ အဲဒီလိုေတာ့မဟုတ္ဘူး
 • That’s not what I meant.
  ကြ်န္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာ အဲဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး

 

Keeping the Meeting On Target (time, relevance, decisions)

(အစည္းအေ၀းကိုသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း(အခ်ိန္၊ဆီေလ်ာ္မႈ၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား))

 

 • We’re running short of time.
  ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ပါဘူး
 • Well, that seems to be all the time we have today.
  ကဲ၊ ဒီေန႔အဖို႔ေတာ့ အခ်ိန္က ဒီေလာက္ပဲရတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္
 • Please be brief.
  ေက်းဇူးျပဳ၍ တိုတုိနဲ႔ လိုရင္းေျပာပါ
 • I’m afraid we’ve run out of time.
  စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ အခ်ိန္ေစ့သြားပါျပီ။
 • I’m afraid that’s outside the scope of this meeting.
  အားေတာ့နာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းရဲ႕ နယ္ပယ္အျပင္ဘက္ ေရာက္ေနပါတယ္
 • Let’s get back on track, why don’t we?
  ေျပာလက္စ အေၾကာင္းအရာကို ျပန္သြားရေအာင္လား
 • That’s not really why we’re here today.
  ဒီေနရာကို ဒီေန႕လာရျခင္းက တကယ္ ေတာ့အဲဒီအတြက္ မဟုတ္ပါ
 • Why don’t we return to the main focus of today’s meeting.
  ေန႔အစည္းအေ၀းရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပန္ဦးတည္ရေအာင္
 • We’ll have to leave that to another time.
  ေနာက္တစ္ခ်ိန္အတြက္ ခ်န္ထားခဲ့ရပါလိမ့္မယ္
 • We’re beginning to lose sight of the main point.
  အဓိက အခ်က္ကို မ်က္ေျချပတ္စ ျပဳလာပါျပီ
 • Keep to the point, please.
  ေက်းဇူးျပဳ၍ လိုရင္းကိုပဲေျပာပါ
 • I think we’d better leave that for another meeting.
  အဲ့ဒီအေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ ေနာက္အစည္းအေ၀းအတြက္ ခ်န္ထားတာ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္
 • Are we ready to make a decision?
  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ပါျပီလား

 

Related Links:


အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း - အပိုင္း (၁)
အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း - အပိုင္း (၂)
အစည္းအေ၀းတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿခင္း - အပိုင္း (၃)

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 2896

Reply to This

Replies to This Discussion

thank all

             please can you help to me for the basics of network fundamental?.

                           if can you send to me the about of network basics i may tell you  thank so more.

                                                                                                                        your lovely students myat

 

thz

It is really good

Many Thanks .. :)

thank all !! really good

Good Idea !

Thank you so much

Thanks ...:)

Thank you very much,sir.

Thanks
thanks a lot

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service