ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ေရးသားပံု - Percent (ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ Percentage (ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္)

[Zawgyi]

ဦးစြာ အေခၚအေ၀ၚမ်ား မွန္ကန္ေစရန္ ညႇိႏိႈင္းပါမည္။ အခ်ိဳ႕အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ percent ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ percentage ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ တို႕ကို အလဲအလွယ္ ႏွစ္သက္ရာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အေျခအေနႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ ေ၀ါဟာရ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေစရန္ အလြယ္ဆံုး ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမွာ ဂဏန္းႏွင့္ percent ကို တြဲသံုးၿပီး ဂဏန္းမပါလွ်င္ percentage ကို သံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ

 

•           (ဂဏန္းႏွင့္ percent ကို တြဲသံုး) Forty percent of the chocolate was missing. ေခ်ာကလက္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ေနသည္။

•           (ဂဏန္းမပါလွ်င္ percentage) What percentage of the chocolate was missing? ေခ်ာကလက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ေပ်ာက္ေနသလဲ။


Percent ဟု တြဲေရးမည္လား၊ Per Cent ဟု ခြဲေရးမည္လား။

 

အေမရိကန္အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းတြင္ percent ဟု တစ္လံုးတည္း တြဲေရးေလ့ ႐ွိပါသည္။ ၿဗိတိသွ် အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းတြင္ per cent ဟု ႏွစ္လံုးခြဲ၍ ေရးေလ့ ႐ွိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ၿဗိတိန္တြင္လည္း တစ္လံုးတည္း တြဲေရးျခင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤစကားလံုး ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲ လာပံုမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ရာဂဏန္းအားျဖင့္ "by the hundred" ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ လက္တင္စကားစု per centum မွ အစျပဳပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အနည္းငယ္ per cent ဟု အဂၤလိပ္စာလံုး ၂လံုးအျဖစ္ သံုးႏႈန္းၾကပါသည္။ ယခုအခါ အဂၤလိပ္စာလံုး တစ္လံုးတည္းအျဖစ္ လက္ခံထားၾကပါသည္။

အနည္းကိန္း (ဧက၀ုစ္) လား အမ်ားကိန္း (ဗဟု၀ုစ္) လား။

 

ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမွာ အနည္းကိန္း (ဧက၀ုစ္) လား အမ်ားကိန္း (ဗဟု၀ုစ္) လားဟု စာေရးသူကို ေမးျမန္း ၾကပါသည္။ အသံုးအႏႈန္းေပၚ မူတည္သည္ဟု ေျဖရပါမည္။ အဂၤလိပ္သဒၵါမွာ မၾကာခဏ ယတိျပတ္သတ္မွတ္၍မရဘဲ အသံုးအႏႈန္းေပၚ မူတည္၍ အမွန္အမွား ကြဲျပားသြားပါသည္။ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပသည့္ နာမ္ေပၚ မူတည္၍ အနည္းကိန္း အမ်ားကိန္း ဆံုးျဖတ္ပါ။ အနည္းကိန္းနာမ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အနည္းကိန္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားကိန္းနာမ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ားကိန္းျဖစ္ပါသည္။

 

သဒၵါေ၀ါဟာရျဖင့္ဆိုပါက preposition ေနာက္မွလုိက္ေသာ နာမ္ object of the preposition ကို လိုက္၍ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးေသာ preposition မွာ of ျဖစ္ပါသည္။

 

ဥပမာ

 

 • Forty percent of the chocolate is missing.
  ေခ်ာကလက္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ေနသည္။ (ေခ်ာကလက္မွာ အနည္းကိန္းနာမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနည္းကိန္းႀကိယာ is ကို သံုးပါသည္။)
 • Forty percent of the chocolate chips are missing.
  ေခ်ာကလက္ျပား ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ေနသည္။ (ေခ်ာကလက္ျပားမွာ အမ်ားကိန္းနာမ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားကိန္းႀကိယာ are ကို သံုးပါသည္။)

 

ရာခိုင္ႏႈန္းေနာက္တြင္ preposition မပါျခင္း သို႕မဟုတ္ object of the preposition မပါျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါ သဲလြန္စ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ object of the preposition ကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားမထားေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနသလားဟု စိစစ္ပါ။ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေသာ နာမ္သည္ အနည္းကိန္းျဖစ္ပါက အနည္းကိန္းႀကိယာကို သံုးၿပီး အမ်ားကိန္းျဖစ္ပါက အမ်ားကိန္း ႀကိယာကို သံုးႏိုင္ပါသည္။

 

ဥပမာ

 

 • The chocolate chips were pillaged. Forty percent were missing.
  ေခ်ာကလက္ျပားမ်ား အခိုးခံရသည္။ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ေနသည္။

(ဒုတိယ၀ါက်တြင္ Forty percent ဟုသာ ဆိုထားေသာ္လည္း chocolate chips မ်ား၏ Forty percent ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သျဖင့္ အမ်ားကိန္းႀကိယာ were ကို သံုးပါသည္။)

 

 • The chocolate was pillaged. Forty percent was missing.
  ေခ်ာကလက္ အခိုးခံရသည္။ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေပ်ာက္ေနသည္။

(ဒုတိယ၀ါက်တြင္ Forty percent ဟုသာ ဆိုထားေသာ္လည္း chocolate ၏ Forty percent ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သျဖင့္ အနည္းကိန္းႀကိယာ was ကို သံုးပါသည္။)

 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ percent သည္ အနည္းကိန္းနာမ္ သို႕မဟုတ္ အမ်ားကိန္းနာမ္ကို ရည္ၫႊန္းသည္ဟု ေဖာ္ထုတ္၍မရႏုိင္လွ်င္ ႏွစ္သက္ရာ ႀကိယာကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။


ရာခုိင္ႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္ (percentage) ဟူေသာ စကားလံုးကို အသံုးျပဳျခင္း

 

ရာခုိင္ႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္ percentage ဟူေသာ စကားလံုးမွာ အနည္းငယ္ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။ A percentage of  ဟု ဆိုပါက ေနာက္မွလိုက္ေသာ နာမ္ noun ေပၚ မူတည္၍ အနည္းကိန္း အမ်ားကိန္း ခြဲရပါသည္။ The percentage of ဟု ဆိုပါက အၿမဲတေစ အနည္းကိန္းသာျဖစ္ပါသည္။

 

 • A percentage of the chocolate chips were missing.

ေခ်ာကလက္ျပားေတြ ရာခုိင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး ေပ်ာက္ေနတာ ႐ွိတယ္။

 • The percentage of chocolate chips missing was shocking.

ေပ်ာက္ေနတဲ့ ေခ်ာကလက္ျပားေတြရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေၾကာက္ခမန္းလိလိဘဲ။

 

A percentage of ကို သံုးရာမွာ ၀ါက်ရဲ႕ ေ႐ွ႕ဆံုးမွာ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ေ႐ွ႕ဆံုးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အနည္းကိန္း ႀကိယာကိုသံုးရတယ္။

 • A percentage of the chocolate chips were missing.

ေခ်ာကလက္ျပားေတြ ရာခုိင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး ေပ်ာက္ေနတာ ႐ွိတယ္။

 • There is a large percentage of chocolate chips missing.

ေခ်ာကလက္ျပားေတြ ရာခုိင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ေပ်ာက္ေနတယ္။


စာလံုးနဲ႕ေရးမလား
ဒါမွမဟုတ္သေကၤတနဲ႕ ေရးမလား။

 

၀ါက်ထဲတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသားရာ၌ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စာျဖင့္မေရးဘဲ ဂဏန္းျဖင့္ ေရးျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ၁၀ ေအာက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္လွ်င္လည္း ဂဏန္းျဖင့္သာ ေရးသင့္ပါသည္။ ေခ်ာကလက္ျပားမ်ား ၅% ပ်က္စီးေၾကာင္း ေရးသားလိုလွ်င္ ၅% ဟု ဂဏန္းျဖင့္ ေရးပါ။ Five percent ဟု စာျဖင့္ မေရးပါႏွင့္။ ကိန္းဂဏန္းမေရးဘဲ စာျဖင့္ ေရးသင့္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာမွာ ၀ါက်အစေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါက်အစတြင္ ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ မစသင့္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာရန္ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ - အခ်ိဳ႕ေသာ စာဟန္လမ္းၫႊန္စာအုပ္မ်ားတြင ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရးသားရာ၌ ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရးသားႏုိင္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။)

 

ထို႕ေနာက္ percent ဟု စာျဖင့္ေရးသားမည္လား၊ % ဟု သေကၤတျဖင့္ ေရးသားမည္လား ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေရးသားသည့္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းကဲ့သို႕ပင္ နည္းပညာ သို႕မဟုတ္ သိပၸံ စာေစာင္၊ စာတမ္း ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါက သေကၤတျဖင့္ ေရးသားသင့္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းအသံုးနည္းေသာ စာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက percent ဟု စာျဖင့္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ အဆံုးစြန္တြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဟန္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေရးသားႏုိင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ႏွစ္သက္ရာဟန္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးပါက တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းအတြက္သာ စာျဖင့္ မေရးသားဘဲ ဂဏန္းျဖင့္ ေရးသားရန္ ျဖစ္ပါသည္။


ဒႆမကိန္းမ်ား

 

၁ ထက္နည္းေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ဒႆမေ႐ွ႕တြင္ သုညထည့္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္။ .၂% ဟု မေရးဘဲ ၀.၂% ဟု ေရးပါ။ ရာခိုင္ႏႈန္း မဟုတ္သည့္ ၁ ထက္နည္းေသာ ဂဏန္းမ်ားကိုလည္း ဤအတိုင္းပင္ ေရးရပါသည္။ သုညမထည့္ပါက ဒႆမအမွတ္ကို မျမင္ဘဲ မ်က္စိလွ်မ္းသြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သုညထည့္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အလိမ္အညာမ်ား၊ ဆိုး၀ါးေသာ အလိမ္အညာမ်ားႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား

 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ ႐ွိပါသည္။

 

ပထမဦးစြာ ၁၀၀% ထက္ ပိုလြန္၍ မေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ၁၀၀% မ႐ွိေတာ့လွ်င္ ဘာမွ် မက်န္ေတာ့ပါ။ ေစ်းႏႈန္း သို႕မဟုတ္ အျခားတစ္စံုတစ္ခုသည္ ၁၅၀% ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည္ဟု မည္သည့္အခါမွ် မေရးသားမိပါေစႏွင့္။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

 

ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဆး၀ါးကုသမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး သို႕မဟုတ္ ေငြေၾကးသတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈေသာအခါ ရာခိုင္ႏႈန္း အားျဖင့္ မ်ားေသာ္လည္း စုစုေပါင္း တိုးျမင့္မႈ သို႕မဟုတ္ ေလ်ာ့က်မႈမွာ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ႐ွားပါးေသာ ေရာဂါတစ္ခု (ဆိုၾကပါစို႕ ေတြ႕ကရာ နာမည္တစ္ခု ဖန္တီးလိုက္မည္ floogety flork ေရာဂါ) ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၅၀% တိုးလာသည္ဟု ဆိုရာ၌ လူ ၁၀၀၀၀၀ လွ်င္ ၁ဦး ျဖစ္ပြားရာမွ လူ ၁၀၀၀၀၀ လွ်င္ ၁.၅ ဦး ျဖစ္ပြားသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ တိုးလာေသာ အေရအတြက္ထက္ ၅၀% ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားသည္ အၿမဲတေစ နားလည္မႈ လြဲမွားေစျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ နားလည္မႈ လြဲမွားႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို သတိျပဳရပါမည္။

[Unicode]

ဦးစွာ အခေါ်အဝေါ်များ မှန်ကန်စေရန် ညှိနှိုင်းပါမည်။ အချို့အသုံးအနှုန်းများတွင် percent ရာခိုင်နှုန်းနှင့် percentage ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြချက် တို့ကို အလဲအလှယ် နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အခြေအနေနှင့် အသုံးပြုသော ဝေါဟာရ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေရန် အလွယ်ဆုံး ရွေးချယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းမှာ ဂဏန်းနှင့် percent ကို တွဲသုံးပြီး ဂဏန်းမပါလျှင် percentage ကို သုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပမာ

 

•           (ဂဏန်းနှင့် percent ကို တွဲသုံး) Forty percent of the chocolate was missing. ချောကလက် ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။

•           (ဂဏန်းမပါလျှင် percentage) What percentage of the chocolate was missing? ချောကလက် ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ပျောက်နေသလဲ။


Percent ဟု တွဲရေးမည်လား၊ Per Cent ဟု ခွဲရေးမည်လား။

အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွင် percent ဟု တစ်လုံးတည်း တွဲရေးလေ့ ရှိပါသည်။ ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းတွင် per cent ဟု နှစ်လုံးခွဲ၍ ရေးလေ့ ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိန်တွင်လည်း တစ်လုံးတည်း တွဲရေးခြင်းများ ပိုမိုများပြားလာနေသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ဤစကားလုံး ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ လာပုံမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ရာဂဏန်းအားဖြင့် "by the hundred" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော လက်တင်စကားစု per centum မှ အစပြုပါသည်။ ထို့နောက် အနည်းငယ် per cent ဟု အင်္ဂလိပ်စာလုံး ၂လုံးအဖြစ် သုံးနှုန်းကြပါသည်။ ယခုအခါ အင်္ဂလိပ်စာလုံး တစ်လုံးတည်းအဖြစ် လက်ခံထားကြပါသည်။

အနည်းကိန်း (ဧကဝုစ်) လား အများကိန်း (ဗဟုဝုစ်) လား။

ရာခိုင်နှုန်းများမှာ အနည်းကိန်း (ဧကဝုစ်) လား အများကိန်း (ဗဟုဝုစ်) လားဟု စာရေးသူကို မေးမြန်း ကြပါသည်။ အသုံးအနှုန်းပေါ် မူတည်သည်ဟု ဖြေရပါမည်။ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါမှာ မကြာခဏ ယတိပြတ်သတ်မှတ်၍မရဘဲ အသုံးအနှုန်းပေါ် မူတည်၍ အမှန်အမှား ကွဲပြားသွားပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖော်ပြသည့် နာမ်ပေါ် မူတည်၍ အနည်းကိန်း အများကိန်း ဆုံးဖြတ်ပါ။ အနည်းကိန်းနာမ်၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် အနည်းကိန်းဖြစ်ပြီး အများကိန်းနာမ်၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် အများကိန်းဖြစ်ပါသည်။

 

သဒ္ဒါဝေါဟာရဖြင့်ဆိုပါက preposition နောက်မှလိုက်သော နာမ် object of the preposition ကို လိုက်၍ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြရာတွင် သုံးသော preposition မှာ of ဖြစ်ပါသည်။

 

ဥပမာ

 

Forty percent of the chocolate is missing.
ချောကလက် ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။ (ချောကလက်မှာ အနည်းကိန်းနာမ်ဖြစ်သောကြောင့် အနည်းကိန်းကြိယာ is ကို သုံးပါသည်။)
Forty percent of the chocolate chips are missing.
ချောကလက်ပြား ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။ (ချောကလက်ပြားမှာ အများကိန်းနာမ် ဖြစ်သောကြောင့် အများကိန်းကြိယာ are ကို သုံးပါသည်။)
 

ရာခိုင်နှုန်းနောက်တွင် preposition မပါခြင်း သို့မဟုတ် object of the preposition မပါခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ သဲလွန်စ ပျောက်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ object of the preposition ကို ထုတ်ဖော်ရေးသားမထားသော်လည်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နေသလားဟု စိစစ်ပါ။ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သော နာမ်သည် အနည်းကိန်းဖြစ်ပါက အနည်းကိန်းကြိယာကို သုံးပြီး အများကိန်းဖြစ်ပါက အများကိန်း ကြိယာကို သုံးနိုင်ပါသည်။

 

ဥပမာ

 

The chocolate chips were pillaged. Forty percent were missing.
ချောကလက်ပြားများ အခိုးခံရသည်။ ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။
(ဒုတိယဝါကျတွင် Forty percent ဟုသာ ဆိုထားသော်လည်း chocolate chips များ၏ Forty percent ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သဖြင့် အများကိန်းကြိယာ were ကို သုံးပါသည်။)

 

The chocolate was pillaged. Forty percent was missing.
ချောကလက် အခိုးခံရသည်။ ၄၀ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်နေသည်။
(ဒုတိယဝါကျတွင် Forty percent ဟုသာ ဆိုထားသော်လည်း chocolate ၏ Forty percent ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သဖြင့် အနည်းကိန်းကြိယာ was ကို သုံးပါသည်။)

 

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် percent သည် အနည်းကိန်းနာမ် သို့မဟုတ် အများကိန်းနာမ်ကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု ဖော်ထုတ်၍မရနိုင်လျှင် နှစ်သက်ရာ ကြိယာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အလွန်လွယ်ကူပါသည်။


ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက် (percentage) ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးပြုခြင်း

ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက် percentage ဟူသော စကားလုံးမှာ အနည်းငယ် ပိုမို ရှုပ်ထွေးပါသည်။ A percentage of  ဟု ဆိုပါက နောက်မှလိုက်သော နာမ် noun ပေါ် မူတည်၍ အနည်းကိန်း အများကိန်း ခွဲရပါသည်။ The percentage of ဟု ဆိုပါက အမြဲတစေ အနည်းကိန်းသာဖြစ်ပါသည်။

 

A percentage of the chocolate chips were missing.
ချောကလက်ပြားတွေ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပျောက်နေတာ ရှိတယ်။

The percentage of chocolate chips missing was shocking.
ပျောက်နေတဲ့ ချောကလက်ပြားတွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက ကြောက်ခမန်းလိလိဘဲ။

 

A percentage of ကို သုံးရာမှာ ဝါကျရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလည်း အရေးကြီးတယ်။ ရှေ့ဆုံးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အနည်းကိန်း ကြိယာကိုသုံးရတယ်။

A percentage of the chocolate chips were missing.
ချောကလက်ပြားတွေ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပျောက်နေတာ ရှိတယ်။

There is a large percentage of chocolate chips missing.
ချောကလက်ပြားတွေ ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများ ပျောက်နေတယ်။


စာလုံးနဲ့ရေးမလား ဒါမှမဟုတ်သင်္ကေတနဲ့ ရေးမလား။


ဝါကျထဲတွင် ရာခိုင်နှုန်းများကို ထည့်သွင်းရေးသားရာ၌ ကိန်းဂဏန်းများကို စာဖြင့်မရေးဘဲ ဂဏန်းဖြင့် ရေးခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ၁၀ အောက် ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်လျှင်လည်း ဂဏန်းဖြင့်သာ ရေးသင့်ပါသည်။ ချောကလက်ပြားများ ၅% ပျက်စီးကြောင်း ရေးသားလိုလျှင် ၅% ဟု ဂဏန်းဖြင့် ရေးပါ။ Five percent ဟု စာဖြင့် မရေးပါနှင့်။ ကိန်းဂဏန်းမရေးဘဲ စာဖြင့် ရေးသင့်သည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာမှာ ဝါကျအစနေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဝါကျအစတွင် ကိန်းဂဏန်းဖြင့် မစသင့်ဟူသော စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက် - အချို့သော စာဟန်လမ်းညွှန်စာအုပ်များတွင ရာခိုင်နှုန်းကို ရေးသားရာ၌ ကိန်းဂဏန်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ ရေးသားနိုင်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။)

 

ထို့နောက် percent ဟု စာဖြင့်ရေးသားမည်လား၊ % ဟု သင်္ကေတဖြင့် ရေးသားမည်လား ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ကိန်းဂဏန်းများ ရေးသားသည့် အထွေထွေစည်းမျဉ်းကဲ့သို့ပင် နည်းပညာ သို့မဟုတ် သိပ္ပံ စာစောင်၊ စာတမ်း ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါက သင်္ကေတဖြင့် ရေးသားသင့်ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းအသုံးနည်းသော စာအမျိုးအစားဖြစ်ပါက percent ဟု စာဖြင့်ရေးသားနိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်တွင် မိမိနှစ်သက်ရာ ဟန်ကို ရွေးချယ်ရေးသားနိုင်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ နှစ်သက်ရာဟန်ကို ရွေးချယ်ပြီးပါက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းအတွက်သာ စာဖြင့် မရေးသားဘဲ ဂဏန်းဖြင့် ရေးသားရန် ဖြစ်ပါသည်။


ဒဿမကိန်းများ

၁ ထက်နည်းသော ရာခိုင်နှုန်းအတွက် ဒဿမရှေ့တွင် သုညထည့်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ .၂% ဟု မရေးဘဲ ဝ.၂% ဟု ရေးပါ။ ရာခိုင်နှုန်း မဟုတ်သည့် ၁ ထက်နည်းသော ဂဏန်းများကိုလည်း ဤအတိုင်းပင် ရေးရပါသည်။ သုညမထည့်ပါက ဒဿမအမှတ်ကို မမြင်ဘဲ မျက်စိလျှမ်းသွားနိုင်ခြင်းကြောင့် သုညထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။


အလိမ်အညာများ၊ ဆိုးဝါးသော အလိမ်အညာများနှင့် ရာခိုင်နှုန်းများ 

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းများ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် သိထားသင့်သော အချက်အချို့ ရှိပါသည်။

 

ပထမဦးစွာ ၁၀၀% ထက် ပိုလွန်၍ မလျော့နည်းနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ ၁၀၀% မရှိတော့လျှင် ဘာမျှ မကျန်တော့ပါ။ ဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်စုံတစ်ခုသည် ၁၅၀% လျော့နည်းကျဆင်းသွားသည်ဟု မည်သည့်အခါမျှ မရေးသားမိပါစေနှင့်။ မဖြစ်နိုင်ပါ။

 

ဒုတိယအချက်မှာ ဆေးဝါးကုသမှု၊ နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် ငွေကြေးသတင်းများကို ဖတ်ရှုသောအခါ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် များသော်လည်း စုစုပေါင်း တိုးမြင့်မှု သို့မဟုတ် လျော့ကျမှုမှာ အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ရှားပါးသော ရောဂါတစ်ခု (ဆိုကြပါစို့ တွေ့ကရာ နာမည်တစ်ခု ဖန်တီးလိုက်မည် floogety flork ရောဂါ) နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၅၀% တိုးလာသည်ဟု ဆိုရာ၌ လူ ၁၀၀၀၀၀ လျှင် ၁ဦး ဖြစ်ပွားရာမှ လူ ၁၀၀၀၀၀ လျှင် ၁.၅ ဦး ဖြစ်ပွားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် တိုးလာသော အရေအတွက်ထက် ၅၀% ဟူသော အသုံးအနှုန်းက ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းများသည် အမြဲတစေ နားလည်မှု လွဲမှားစေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် နားလည်မှု လွဲမှားနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေကို သတိပြုရပါမည်။

Views: 4369

Reply to This

Replies to This Discussion

အလြန္ဗဟုသုတရတဲ့ ပို႕စ္ေလးပါပဲ ။ ေရးသား ေဖာ္ျပသူကို ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ေနာ္ ။

thanks so much for ur sharing

သူတုိ႔ေၿပာသလုိပါပဲေက်းဇူးရာနွုန္းၿပည္႔တင္ပါတယ္

 thanks for sharing  & sent me more knowledge

I appreciate your post. Thank you very much.

so many thanks

I get many knowledge,thank u so much.

I appreciate 100 percent to you.

Thanks for sharin.

Great!

100% thanks giving your knowledge,

ဟုတ္ကဲ့ နားလည္သြားပါျပီ။ ေက်းဇူးပဲခင္ဗ်ာ။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service