လုပ္ငန္းသေဘာဆိုင္ရာ စာေရးသားျခင္းတြင္ ႏွစ္လံုးတြဲ ႀကိယာမ်ား အသံုးျပဳပံု

အလုပ္သေဘာဆန္လြန္းေသာ ေရးသားပံုမ်ဳိးမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ phrasal verbs (စကားလံုးႏွစ္လံုးတြဲ ႀကိယာမ်ား) အား အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ ယခင္က ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္အေနႏွင့္ တကယ္ပင္ လုပ္ငန္းသေဘာ ဆန္ဆန္ စာေရးသားရန္ လိုအပ္လာၿပီဆိုပါက၊ ဥပမာ ပညာရွင္သေဘာဆန္သည့္ စာစီစာကံုးမ်ဳိး၊ သတင္းပို႔ခ်က္(သို႔) လုပ္ငန္းသံုးစာမ်ား ေရးသားရန္ လိုအပ္လာပါက သင္ မည္သို႔ဆက္လုပ္မည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ phrasal verbs (ႏွစ္လံုးတြဲႀကိယာမ်ား) ႏွင့္အျခားေသာ multi - word verbs (စကားလံုးတစ္လံုးထက္ပိုပါေသာ ၾကိယာမ်ား) ကို အေတာ္ပင္ လုပ္ငန္းသေဘာမဆန္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးဟု မၾကာခဏ စဥ္းစားေလ့ရွိေသာ္လည္း ၎ႀကိယာမ်ား အမ်ားစုသည္ အမွန္ေတာ့ ၾကားေနအဆင့္မွာပင္ရွိၿပီး အလုပ္ပံုစံဆန္သည္ဟု ေသခ်ာေျပာႏိုင္ သည့္ အသုံးအႏွုန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ယခုသင္ခန္းစာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး (သို႔မဟုတ္) ပညာရွင္ဆန္သည့္ စာေရးသားျခင္းမ်ဳိးတြင္လည္း လံုးဝ သင့္ေလွ်ာ္သည္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္လံုးတြဲ verbs မ်ားစြာ စုစည္းေပးထားသည္ကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈ႕ၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။


အကယ္၍ လုပ္ငန္းခြင္သံုးအေနနဲ႔ အသံုးျပဳရန္ phrasal verb ကို တစ္လံုးတည္းသာ ေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္ ညြန္းရမွာကေတာ့ carry out (ျပဳလုပ္သည္၊ ေဆာင္ရြက္သည္) ဆိုတဲ့စကားလံုးပါဘဲ။ သူဟာ အလြန္ကိုဘဲ အသံုးမ်ားၿပီးေတာ့ "do" (ျပဳလုပ္သည္) ဆိုေသာစကားလံုးထက္လည္း ပိုမို၍ ခမ္းနားကာ လူျမင္ေကာင္းေစတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ေပါက္ေစပါတယ္။

 • Scientists have carried out experiments/tests/research on … (သိပၸံပညာရွင္မ်ားက .....ႏွင့္ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ား/ စစ္ေဆးမႈမ်ား/သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။)
 • We have carried out  a thorough review of … (ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ………. အား အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေလ့လာျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။)အျခားရိုးစင္းေသာ verbs (ၾကိယာမ်ား)သည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္သေဘာ စာေရးသားျခင္းတြင္ အစားထုိးအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 • The railways brought about huge change. (= caused) (မီးရထားမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။)
 • The discovery came about by chance. (= happened) (ဤေတြ႕ရွိ ခ်က္သည္ တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။)
 • Unusually cold weather accounted for the rise in fuel use. (= explained) ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ရာသီဥတုေအးျမျခင္းသည္ ေလာင္စာဆီ အသံုးျမင့္တက္လာျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းခံပင္ျဖစ္သည္။ (...ဟူသည့္ အခ်က္ကို ရွင္းျပေပးေနသလို ျဖစ္သည္။)စာစီစာကံုး သုိ႔မဟုတ္ သတင္းပို႔မႈ တို႔ကို ၎တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ဘယ္လုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသလဲ စသည္တို႔ကို ရွင္းျပထားေသာ နိဒါန္းမ်ဳိးႏွင့္ စ,ေရးတတ္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ

 • This report consists of three main parts.(ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အဓိကအစိတ္ အပိုင္း(၃)ခု ပါရွိပါသည္။)
 • The essay focuses on Mahler’s early life and expands on/builds on previous work by … (ဤေရးသားခ်က္သည္ မာ(ဟ)လာ၏ အေစာပိုင္း ဘဝအေျခအေနေပၚ အဓိကအေျခခံထားၿပီး၊ ေရွ႕ပိုင္းက . . . .တို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားအေပၚ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ေရးသားထားပါသည္။)
 • The final section is devoted to a discussion of … (ေနာက္ဆံုးက႑ကေတာ့ . . . အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈ သီးသန္႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ )ပညာရွင္ဆန္ေသာ ေရးသားမႈမ်ားတြင္ အျခားသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားသို႔လည္း ရည္ညႊန္းရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုိအပ္ပါသည္။

 • As Brown points out … (ဘေရာင္းက ညႊန္ျပခဲ့သလိုဘဲ . . .)
 • Smith puts forward the theory that … (စမစ္ထ္က . . . .ဟူသည့္ သီအိုရီယူဆခ်က္ကို တင္ျပပါသည္။)
 • Her letters allude to the fact that … (သူမ၏စာမ်ားဟာ . . . .ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သြယ္ဝိုက္ရည္ညႊန္းေနပါတယ္။)
 • This poem was originally attributed to Shakespeare. (ဤကဗ်ာကို မူလ စတင္ေရးသားသူမွာ ရွိတ္စပီးယားဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။)သင္၏ ေရးသားခ်က္၏ ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ သင့္မွာ ရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ား အေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္းမွာလည္း လုပ္ေလ့ရွိေသာအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

 • These results bear out earlier findings. (ဤ ရလာဒ္အေျဖမ်ားသည္ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိထားခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသပါသည္။)
 • All the evidence points towards human error. (သက္ေသ အေထာက္အထားအားလံုးက လူ႕ အမွားမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။)
 • These recommendations are based on the results of extensive research. (ဤ ညြန္းထားေပးခ်က္မ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေသသနျပဳထားျခင္း၏ ရလာဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။)
 • Their team arrived at the same conclusions. (သူတို႔အသင္းသည္ တူညီေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၾကပါသည္။)သုေသသနျပဳခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္လည္း သင္ ဆႏၵရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္သည္။

 • The questionnaires were followed up with interviews. (ဤစစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္း ေမးထားမႈမ်ားေနာက္တြင္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားဆက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။)
 • We had to factor in the effect of other treatments. (အျခားကုသနည္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။)
 • Eventually, the age range was narrowed down. (ေနာက္ဆံုးတြင္ အသက္အပိုင္းအျခားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ံဳ႕ေပးလိုက္ပါသည္။)
 • All the experiments were subjected to strict controls. (စမ္းသပ္ေလ့လာမႈအားလံုးကို တင္းက်ပ္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။)
 • The team was then able to dispense with paper records. (အသင္းသည္ ၎ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စကၠဴမွတ္တမ္းမ်ားကို လက္လႊတ္လိုက္၍ ရလာပါသည္။)
 • The new procedures were phased in gradually. (ေဆာင္ရြက္ပံု ေဆာင္ရြက္နည္းအသစ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ျပဳလုပ္လာပါသည္။)ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုး ကို ၿခံဳငံု၍ေျပာရလွ်င္ လုပ္ငန္းသေဘာ စာေရးသားမႈမ်ားတြင္ phrasal verbs (ႏွစ္လံုးတြဲ verbs)မ်ားကို လံုးဝမသံုးဘဲ ခ်န္မထားပါႏွင့္။ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ႐ွိေစသည့္ စာေရးသားပံုမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္သလို၊ သင္၏ စာဖတ္ပရိသတ္ မ်ားထံမွ ေလးစားအထင္ႀကီးမႈရလာဒ္ကို္ ရရွိေစသည့္စကားလံုးမ်ဳိးမ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Dictionaryblog.cambridge.org မွ Liz Walter​ ၏ They carried out an experiment: phrasal verbs in formal writing ကို ကိုးကာဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3085

Reply to This

Replies to This Discussion

Very helpful.

thank you!

Thanks
Thank in great.
Thank Q so much
Thanks
Thanks
Thanks
Thank u for sharing knowledges.

Thanks a lot.

Thanks
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service