အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာ စိတ္ကူးစၾကာ၀ဠာနဲ႕ အျခားစိတ္ကူးကမၻာေတြကို ဖန္တီးၾကည့္တတ္ဖို႕ လိုတယ္။ ဥပမာ ၀ါက်ကို ၾကည့္ပါ။


If I was rich, I’d buy a penthouse . ေငြေၾကးခ်မ္းသာမယ္ဆုိရင္ ကြန္ဒိုအေပၚဆံုးထပ္တစ္ခန္း ၀ယ္လိုက္မွာ။


ဒီ၀ါက်ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေျပာသူအေနနဲ႕ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၿပီး ကြန္ဒိုအေပၚဆံုးထပ္ကို ၀ယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္တဲ့ စိတ္ကူးကမၻာတစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။


၀ါက်ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေတာ့ second conditional (ဒုတိယ အကယ္၍ ပံုစံ) လို႕ ေခၚပါတယ္။ ေအာက္ပါ ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

If + subject + past simple, subject + would (’d) + verb

 

အကယ္၍ If ေနာက္က ကတၱား Subject လုိုက္၊ ၿပီးရင္ ႐ိုး႐ိုးအတိတ္ကာလ ႀကိယာ past simple verb လိုက္၊ ၿပီးရင္ Subject ကတၱား၊ ၿပီးရင္ Would ဒါမွမဟုတ္ ‘d ၊ အဲဒီေနာက္က ႀကိယာ Verb လိုက္ရမယ္။

 

If I was rich, would buy a penthouse. ေငြေၾကးခ်မ္းသာမယ္ဆုိရင္ ကြန္ဒိုအေပၚဆံုးထပ္တစ္ခန္း ၀ယ္လိုက္မွာ။

 

ဒီ၀ါက်ကို နားလည္ႏိုင္ဖို႕ counterfactuals  လို႕ ေခၚတဲ့ တကယ္မဟုတ္ေသာ္လည္း စိတ္ကူးၾကည့္ျခင္း အယူအဆကို နားလည္ဖို႕ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီ ၀ါက်ေတြဟာ အျဖစ္မွန္နဲ႕ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ျပတယ္။

 

If Bill wasn’t so lazy, he’d be the richest guy on the sales team. ဘီလ္က ဒီေလာက္ မပ်င္းဘူးဆိုရင္ အေရာင္းအဖြဲ႕မွာ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္မွာ။


တကယ္မဟုတ္ေပမယ့္ စိတ္ကူးၾကည့္ထားတဲ့ ဒီ၀ါက်မွာ ဘီလ္က အဖြဲ႕ထဲမွာ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားကို စိတ္ကူးနဲ႕ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။


ဒီ၀ါက်ရဲ႕ အမွန္တရားက ျဖစ္ႏုိင္ေျခအယူအဆအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒီ၀ါက်က ဆိုတဲ့အတုိင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္မႈ ႐ွိတယ္လို႕ ဆိုရမယ္။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ မျဖစ္ႏုိင္တာကို ယံုၾကည္ေနတဲ့ အတြက္ အဲဒီ၀ါက်ဟာ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့သြားပါတယ္။


ဘီလ္က တကယ္တမ္း အရည္အခ်င္း႐ွိသူျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႕ထဲမွာ သူတကယ္ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားကို စိတ္ကူးၾကည့္လို႕ရတယ္ဆိုၿပီး ယံုၾကည္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းသိသာပါတယ္။


ဒီအခ်က္ကို ႐ွင္းသြားေအာင္ ေအာက္ပါ ၀ါက်ကို ၾကည့္ပါ။

If I were you, I’d abandon the project. ကြၽန္ေတာ္သာ ခင္ဗ်ားဆိုရင္ စီမံခ်က္ကို စြန္႕လႊတ္လိုက္မွာဘဲ။

ဒီလို၀ါက်ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ အဓိပၸာယ္႐ွိရဲ႕လားဆိုတာ အေတာ္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားမဟုတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္က ခင္ဗ်ားေနရာမွာ စိတ္ကူးနဲ႕ အစား၀င္ၾကည့္႐ံုေလာက္သာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက တကယ္တမ္း ခင္ဗ်ားျဖစ္သြားတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ စိတ္ကူးနဲ႕ ဖန္တီးၾကည့္တာ မဟုတ္ဘဲ အၾကံေပးတဲ့အေနနဲ႕ စကားအျဖစ္ ထင္႐ွားေအာင္ ေျပာတာသာ ျဖစ္တယ္။


မူရင္းဥပမာ ၂ခုကို ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။

If I was rich, I’d buy a penthouse. ခ်မ္းသာမယ္ဆိုရင္ ကြန္ဒိုအေပၚဆံုးထပ္ တိုက္ခန္းကို ၀ယ္မွာ။

If Bill wasn’t so lazy, he’d be the richest guy on the sales team. ဘီလ္က ဒီေလာက္အထိ အပ်င္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ အေရာင္းအဖြဲ႕မွာ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္မွာ။

ဒီ၀ါက်ေတြ အဓိပၸာယ္႐ွိေစဖို႕ ေျပာတဲ့အတုိင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ေလာကထဲက သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ထုတ္ျပပံ့ပိုးႏုိင္ရမယ္။


ေငြေၾကးခ်မ္းသာရင္ ကြန္ဒိုအေပၚဆံုးထပ္ တိုက္ခန္းကို တကယ္တမ္း ၀ယ္မွာလားဆိုၿပီး တစ္စံုတစ္ဦးက ေမးခြန္းထုတ္မယ္ဆိုရင္ မ်က္စိက်ေနတဲ့ ကြန္ဒိုေတြကို ၫႊန္ျပႏိုင္တယ္။ ကြန္ဒိုတစ္ခုစီရဲ႕ အေကာင္းအဆိုး ေတြကို ႐ွင္းျပႏုိင္တယ္။ ေငြေၾကးကိစၥတစ္ခုဘဲ မတတ္ႏိုင္လို႕ ဆိုတာ ေျပာျပႏုိင္တယ္။


ဘီလ္ဟာ အေရာင္းအဖြဲ႕မွာ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္လာႏုိင္ေလာက္တဲ့ စြမ္းရည္႐ွိရဲ႕လား ဆိုၿပီး တစ္စံုတစ္ဦးက ေမးခြန္းထုတ္မယ္ဆိုရင္ အျခားသူေတြအားလံုးထက္ အလုပ္ခ်ိန္ တစ္၀က္ဘဲ လုပ္ေပမယ့္ လစာ ေကာင္းေသးတယ္ (လစာအမ်ားဆံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူး) လို႕ ေထာက္ျပႏုိင္တယ္။ အလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ ပိုေပးမယ္ဆိုရင္ အဖြဲ႕ထဲမွာ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႕ ယူဆႏုိင္တာေပါ့။


ဒါေၾကာင့္ သတိျပဳရမယ့္ second conditional  ေတြရဲ႕ ‘if’  နဲ႕စတဲ့ စကားစုမွာ ပါတဲ့ စိတ္ကူးၾကည့္တဲ့အပိုင္း

 

If I was rich ?
If Bill wasn’t so lazy ?
If I were you ?

ေတြဟာ တကယ္တမ္း မွန္မယ္ဆိုရင္၊ ဆိုလိုတာက ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ေငြေၾကးခ်မ္းသာ၊ ဘီလ္ကလည္း တစ္ခါတည္း အလုပ္ကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္၊ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ခင္ဗ်ားျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ၀ါက်က တကယ္တမ္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ရပါမယ္။

တတိယဥပမာ ၀ါက်ဟာ ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပထားတာသာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ခင္ဗ်ား ဘယ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလဲ။

 

[ British Council မွ Tom Hayton Possible Worlds အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာလိုသူမ်ားသည္ Myanmar Network (www.myanmar-network.net) တြင္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား ေန႕စဥ္အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ]

 

 

Views: 1270

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks u so much ...

thanks. I love to improve my eng skills in short time.
thank you
good.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service