Primary English : { 26 } Grammar & Poem for Kids
ကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာ နွင့္ သဒၵါ စာစဥ္မ်ား

Possessive Case - ပိုင္ဆိုင္မႈ ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္း
1. Apostrophe ( 's ) is added to singular nouns and plural nouns not ending in s .
s နဲ႕ မဆံုးတဲ့ တစ္ခုကိန္းနာမ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားကိန္းနာမ္ ကို ပိုင္ဆိုင္မႈ ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါက Apostrophe 's ေပါင္းထည့္ေပးပါ ။
Eg/ Mg Myo 's computer / My friend 's name / The children's school / women's work /

2. A simple apostrophe ( ' ) is added to plural nouns ending in s .
S နဲ႕ ဆံုးတဲ့ အမ်ားကိန္းနာမ္ ကို္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ ေစလိုပါက Apostrophe ( ' ) သေကၤတကိုသာ ထည့္ေပးရမည္။
Eg/ The birds' nests / The dogs' food / The boys' rooms /

3. When the possessor is a person or animal, the possessor is placed in the possessive case. ပိုင္ဆိုင္သူ possessor ဟာ လူ သို႔မဟုတ္ တိရစၦာန္ ၿဖစ္ရင္ ပိုင္ဆိုင္သူရဲ႕ ေနာက္ မွာ S ထည့္ပါ။ of မသံုးပါနွင့္ ။
Eg/ Min Wai Aung's painting / Lay Phyu's songs / My pet fish's name /

4. When the possessor is a thing , of is normally used. ပိုင္ဆိုင္သူ ဟာ သက္မဲ့ပစၥည္း တစ္ခု ၿဖစ္ရင္ of ကိုသံုးပါ ၊ s မသံုးပါနွင့္ ၊
Eg / the colour of his bed room/ the wall of his house / the name of his school /

5. Exception: ၿခြင္းခ်က္ကေတာ့ သက္ မဲ့ အရာကို လူပုဂၢိဳလ္ ကဲ့သို႕ တင္စားေၿပာဆိုတဲ့ အခါ Apostrophe ( 's )ကိုသံုးနိုင္ တာကို ၿခြင္းခ်က္အၿဖစ္ မွတ္သားပါ ။
Eg/ duty's call = တာ၀န္ ၏ေတာင္းဆိုခ်က္
nature's law = သဘာ၀ ၏နိယာမ
Thailand's flowers = ထိုင္းနိုင္ငံ ၏ပန္းမ်ား

6. In case of two or more possessive nouns denoting joint possession . Apostrophe ( 's ) is attached to the last noun, but in case of separate possession , Apostrophe ( 's ) is attached to each noun.
အေရအတြက္ နွစ္ခု သို႔မဟုတ္ နွစ္ခုထက္ပို တဲ့ နာမ္ မ်ားက ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေဖာ္ၿပရင္ ေနာက္ဆံုးနာမ္ ေနာက္မွာ Apostrophe ( 's ) ကုိ ထည့္ပါ ။
သီးၿခား ပိုင္ဆို္င္မႈကို ေဖာ္ၿပရင္ နာမ္တစ္လံုးစီ ရဲ႕ေနာက္မွာ Apostrophe ( 's ) ကိုထည့္ေပးပါ ။
Eg/ U Lwin Moe and Daw May Thu's daughter / Ko Myo and brother's Company / Tin Moe Lwin's and Khin San Win's blouses

Apostrophe 's အေႀကာင္းကဗ်ာ
ပို္င္ဆိုင္မႈၿပ Apostrophe ' စည္းကမ္း မွတ္ႀကမည္ ၊
နာမ္သည္ နည္း -မ်ား s မဆံုးထား ၊ 's ေလးထည့္ပါလား၊
S ဆံုးထားတဲ့အမ်ားကိန္း မွာ၊ Apostrophe ' ဘဲ ထည့္ရမွာ ၊
ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္လို႔ထား ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ရဲ့ စည္းကမ္းမ်ား၊
ပိုင္ဆိုင္သူဟာ အသက္ရွိတယ္၊ 's ကိုသံုးရမယ္ ၊
သက္မဲ့ ေတြ ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္စကား၊ of ကိုသံုးေစဗ်ား၊
အေရအတြက္ မ်ားက တစ္ခုထက္ပို ၊ ေနာက္ဆံုး နာမ္မွာ ထည့္ေစလို ၊
ဘာကို ထည့္မလဲ ၀ိုင္းစဥ္းစား၊ Apostrophe 's တဲ့ ဗ်ား ။

အထက္ပါကဗ်ာ ၏အဓိပၸါယ္မွာ
၁။ သက္ရွိေတြကို ပိုင္ဆိုင္မႈ Possessive case အေနနဲ႕ ေရးမယ္ဆိုရင္ 's သံုး၍ ေရးပါ ။

၂။ ထိုသက္ရွိသည္ အနည္းကိန္း ၿဖစ္ လွ်င္ ၊ Apostrophe ' s ကိုသံုးရမည္။ သက္ရွိသည္ အမ်ားကိန္း ၿဖစ္ေနလွ်င္၊ ( သုိ႔မဟုတ္ ) သူ႔ကို s ေပါင္းထားသည္ ဆိုလွ်င္ Apostrophe ' ကိုသာသံုးရမည္။ သက္ရွိလို႔ ေၿပာထားတဲ့အတြက္ လူဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ တိရစၦာန္ ဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ရပါသည္။

၃။ သက္ရွိ မဟုတ္ေသာ သက္မဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ပုိင္ဆိုင္မႈ သေဘာေၿပာလုိလွ်င္ Apostrophe 's ကိုမသံုးပါနွင့္၊ of ကိုသာသံုးပါ ။ နားလည္ေစရန္ဥပမာ မ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးထားပါသည္။

Eg/1. Daw Aye Kyaw's book = ေဒၚေအးေက်ာ္၏စာအုပ္
2. Pho Kar's song = ဖိုးကာ၏ သီခ်င္း
3. My father's name = ကၽြန္ပ္အေဖ၏အမည္
4. Her child's talk = သူမ ကေလး၏ စကားေၿပာေနပံု
5. His brother's conduct = သူ႔အစ္ကို ၏အၿပဳအမူ
6. General Aung San's life –story= ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဘ၀ဇာတ္လမ္း
7. My neighbour's dog = ကၽြန္ပ္ အိမ္နီးခ်င္း၏ေခြး
8. Min Thein Kha's novels = မင္းသိခၤ ၏၀တၱဳစာအုပ္မ်ား
9. The teacher's permission = ဆရာ ၏ ခြင့္ၿပဳခ်က္
10. A man's duty = ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏တာ၀န္
11. A lion's roar = ၿခေသၤ့တစ္ေကာင္၏ ေဟာက္သံ
12. My pet cat's name = ကၽြန္ပ္ ေႀကာင္၏အမည္
13. A mouse's squeak = ႀကြက္ေအာ္သံ
14. A dog's bark = ေခြး ၏ေဟာင္သံ
15. A monkey's chatter = ေမ်ာက္တစ္ေကာင္၏ စကားေၿပာသံ

၃။ တစ္ခ်ိဳ႕သက္ရွိေတြ ဟာ အမ်ားကိန္းၿဖစ္ေနေပမယ့္ s နဲ႔ မဆံုးတဲ့ စကားလံုးေတြ ရွိတယ္။ဥပမာ-children , women , men , people , fishermen , policemen, postmen, chairmen ေတြေပါ့ ။ အဲဒါေတြကို ပိုင္ဆိုင္မႈ သေကၤတ နဲ႕ေရးရင္ ၊ Apostrophe 's ထည့္ရမည္။ ဘာၿဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ s နဲ႕ မဆံုးထားလို႔ေပါ့ ။
1. The children's books = ကေလးမ်ား၏စာအုပ္မ်ား
2. The women's necklace = မိန္းမႀကီးမ်ား၏လည္ဆြဲ မ်ား
3. The men's bicycles = ေယာက္်ားႀကီးမ်ား၏ စက္ဘီးမ်ား
4. The fishermen's nets = ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏ ပိုက္မ်ား
5. The people's desire = ၿပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ

၄။ အမ်ားကိန္းၿဖစ္ၿပီး နဲ႕ ဆံုးတဲ့ စကားလံုးေတြကိုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈၿပသေကၤတ နွင့္ေရးလွ်င္ Apostrophe ' သာလွ်င္ေရးပါ ။
Eg/ 1. The girls ' school = မိန္းကေလးမ်ား၏ေက်ာင္း
2. The boys ' school = ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ေက်ာင္း
3. The babies smiles = ကေလးငယ္မ်ား၏ အၿပံဳးမ်ား
4. The farmers ' work = လယ္သမားမ်ား၏ အလုပ္
5. The singers ' songs = အဆိုေတာ္မ်ား၏ သီခ်င္းမ်ား

၅။ သက္မဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဒီလိုေရးတယ္။
Eg/ 1. The colour of the book = စာအုပ္၏အေရာင္
2. The history of Myanmar = ၿမန္မာၿပည္၏ သမိုင္း
3. The map of Myanmar = ၿမန္မာၿပည္ ၏ ေၿမပံု
4. The pages of the book = စာအုပ္၏ စာမ်က္နွာမ်ား
5. The price of this T –shirt = တီ ရွပ္ အက်ၤ ီ၏တန္ဖိုး

၆။ အေရအတြက္မ်ားက တစ္ခုထက္ပိုေနလွ်င္ ေနာက္ဆံုးနာမ္ မွာ Apostrophe 's ထည့္ေပးရပါမည္။
Eg/1. Ma Shwe Mi is U Aung Naing and Daw Ohn Kyi's daughter.
မေရႊမိ ဟာ ဦးေအာင္နုိင္ ၊ေဒၚအုန္းႀကည္တို႔ ရဲ့ သမီး ၿဖစ္ပါတယ္။

2. I bought fans from U Kyaw and son 's Electrical Shop.
ငါ ဦးေက်ာ္ နဲ႔ သား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္က ပန္ကာေတြ ၀ယ္ခဲ့တယ္ ။

3. I have read Juu's and Pe Myint 's novels .
ငါ ဂ်ဴးနဲ႕ ေဖၿမင့္ တို႔ရဲ႕ ၀တၱဳ ေတြကို ဖတ္ၿပီးၿပီ ။

Note : U Aung Naing and Daw Ohn Kyi's / U Kyaw and son's / Juu 's and Pe Myint 's / အရာ၀တၱဳ နွစ္ခု ကဆက္စပ္ေနတဲ့သေဘာထားဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးနာမ္မွာ Apostrophe 's သံုးတယ္။ အရာ၀တၱဳ နွစ္ခုကမဆက္စပ္ဘူးဆိုရင္ ကို သီးၿခားစီသာသံုးတယ္ ။အဲဒါမွတ္ရပါမယ္။ ဂ်ဴးနဲ႕ ေဖၿမင့္ဆိုတာ စာေရးဆရာသပ္သပ္စီ တစ္ေယာက္စီၿဖစ္ေနလုိ႔ Apostrophe 's ကို နွစ္ခါ သံုးထားပါတယ္။ အေဖနဲ႕ အေမ ၊ ဦးေက်ာ္နဲ႕ သားဆိုတာကေတာ့ ဆက္စပ္မႈကိုေဖာ္ၿပလို႔ Apostrophe 's ကို ေနာက္ဆံုးနာမ္မွာဘဲ သံုးထားပါတယ္။ဒါေႀကာင့္ သီးၿခားအေၿခအေနဆိုရင္ Apostrophe 's ကိုနွစ္ခါ သံုးပါ ။

Eg/ Moe Moe 's and Lu Lu's shirts are blue.
မိုးမိုးနဲ႕ လုလု တို႔ရဲ႕ ရွပ္အကၤ် ီေတြဟာ အၿပာေရာင္ေတြပါ ။ မိုး မိုးနဲ႕ လုလု ဟာ တစ္ေယာက္စီသီးၿခားရပ္တည္ေနတာၿဖစ္လို႔ Apostrophe 's ကို နွစ္ခါသံုးရပါတယ္ ။

Exception: ၿခြင္းခ်က္မ်ား
အဂၤလိပ္ စာမွာ ၿခြင္းခ်က္ ဆိုတာ ရွိတယ္။ သက္မဲ့ အရာ ကိုပိုင္ဆိုင္မႈကို ၿပခ်င္ ရင္ Apostrophe's ကိုမသံုးနဲ႔လို႔ ေရွ႕ပိုင္း မွာ ဥပေဒထုတ္ တယ္။အခု အဲဒါ ကိုသံုးလို႔ ရတာေတြ ရွိပါတယ္ဆိုတာ ၿပပါမယ္။ၿခြင္းခ်က္ လို႔ မွတ္ထားရပါမယ္။
Eg/ 1. A day's leave = ခြင့္တစ္ရက္
2. Nature's law = သဘာ၀၏ နိယာမ
3. Myanmar's footballers = ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ ေဘာလံုးသမားမ်ား
4. a few minute's rest = မိနစ္ အနည္းငယ္ အနားယူမႈ
5. an hour's thought = တစ္နာရီ ႀကာ စဥ္း စားခ်ိန္
6. a two – hour's journey = နွစ္နာရီ ခရီး
7. Freedom's battle = လြတ္လပ္မႈ ရဲ႕ တုိက္ပြဲ
8. a week's holiday = တစ္ပတ္ အားလပ္ရက္
9. A stone 's throw = ခဲ တစ္ပစ္စာ
10. my mind's eye = ကၽြန္ပ္ ၏ စိတ္ မ်က္စိထဲ မွာ


ကေလး မ်ားအတြက္ ေမတၱာၿဖင့္
Diamond (mamami289@gmail.com)

Views: 1275

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you very much.

Thanks.

thanks

thanks

very nice.

thanks

Thanks a lot.Your teaching makes many benefits for children and me.I'm not a child according to chronological ages but mental age in English Language is just a child.May I repeat, Thanks a lot.

Thanks.

Thank! For your letter.I have knowledge.

I got many knowledge and thank you so much.

Thanks you for your sharing but could u explain me more about No.2 and No.4 please?

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service