Primary English : { 27 } Grammar & Poem for Kids
ကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာ နွင့္ သဒၵါ စာစဥ္မ်ား

The Noun ( နာမ္) : Gender ( လိင္ )
သက္ရွိ သတၱ၀ါ မ်ားတြင္ အထီး အမ ရွိေႀကာင္းကို လူတိုင္း သိၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။
လိင္ အေပၚမူတည္ ၿပီးနာမ္မ်ားကို ေလးမ်ိဳး ခြဲထားပါသည္။၄င္းတို႔မွာ
၁။ ပုလႅိင္
၂။ ဣတိလႅိင္
၃။ နပုလႅိင္ ( ဒြိလႅိင္ )
၄။ အနပုလႅိင္ တို႔ၿဖစ္ႀကပါသည္။

၁။ အထီးသတၱ၀ါ ပုဒ္ကို ၿပညႊန္းေသာ ပုဒ္ကို ပုလႅိင္ Masculine Gender –male animals ဟုေခၚပါသည္။
( ပုလႅိင္ =အထီးသတၱ၀ါမ်ား )
Eg/ man , boy , bull ( ႏြားသိုး ) , cock ( ႀကက္ဖ )

၂။ မ သတၱ၀ါ ပုဒ္ ကို ၿပညႊန္းေသာ ပုဒ္ကို ဣတၱိလိင္ -အမ Feminine Gender -female animals ဟုေခၚသည္။
( ဣတၱိလိင္ = အမသတၱ၀ါမ်ား )
Eg/ woman, girl , policewoman, chairwoman, cow, hen , bitch ( ေခြးမ )

၃။ အထီး အမ ၿဖစ္ေစ ေဖာ္ၿပေသာ နာမ္ပုဒ္ကို ဒြိလိင္ ( သာမည လိင္ ) Common Gender = animals of either sex ဟုေခၚသည္။အထီးအမ နွစ္မ်ိဳးလံုးနွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆိုင္ေသာနာမ္ မ်ားကို နပုလႅိင္ ဟုလည္းေခၚသည္။
( နပုလႅိင္ = အထီး အမ နွစ္မ်ိဳးလံုးနွင့္ဆိုင္ေသာ နာမ္မ်ား)
Eg/ people , teacher , bird , fowl ( ႀကက္ )

၄။ အထီး မဟုတ္ အမ လည္းမဟုတ္ေသာ ၊ အသက္မရွိေသာ အရာ၀တၱဳ တို႔ိကုိေဖာ္ၿပေသာ နာမ္ပုဒ္ကို အနပုလႅိင္ Neuter Gender – things without life ဟုေခၚသည္ ။နာမ္တစ္ခု၏သေဘာသည္ လိင္ သို႔မဟုတ္ လိင္ မရွိၿခင္းေႀကာင့္ သို႔မဟုတ္ လိင္ကိုဆံုးၿဖတ္ေပးေသာ နာမ္ပုဒ္ ၏ပံုသ႑ာန္ဆက္စပ္မႈ မရွိၿခင္းေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။
( အနပုလႅိင္ = သက္မဲ့ ပစၥည္းမ်ား )
Eg/ book , pen , table , computer, water , kindness, happiness

၅။ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ အသက္ကင္းမဲ့ေသာ အရာ၀တၱဳမ်ားကို လူကဲ့သို႔တင္စားၿပီး ၊ အသံုးၿပဳေလ့ ရွိႀကပါသည္။ ထိုအခါတြင္ အထီး အမ ခြဲေလ့ ရွိသည္။
( ႀကမ္းတမ္းၿခင္း ၊ခြန္အားရွိၿခင္း ၊ ဆိုလွ်င္ ပုလႅိင္ ဟုမွတ္ပါ ၊
(က်က္သေရ ရွိၿခင္း ၊ နူးညံ့ၿခင္း ၊ လွပၿခင္း ဆိုလွ်င္ ဣတၱိလိင္ ဟုမွတ္ပါ )

ဒြိလိင္ ( သို႔မဟုတ္ ) နပုလႅိင္ Common Gender မ်ားမွာ
1. Parent = မိဘ
2. Child = ကေလး
3. Infant = ေမြးစကေလး
4. Orphan = မိဘမဲ့ ကေလး
5. Relation = ေဆြ မ်ိဳး
6. Cousin = ၀မ္းကြဲ ညီအစ္ကို ညီအစ္မ
7. Neighbor = အိမ္နီးခ်င္း
8. Friend = မိတ္ေဆြ
9. Pupil = တပည့္
10. Student = ေက်ာင္းသား
11. Person = လူ
12. Enemy = ရန္သူ
13. Thief = သူခိုး
14. Servant = အေစခံ
15. Monarch = ဘုရင္

နပုလႅိင္ Neuter Gender မ်ားမွာ
၁။ အစုၿပနာမ္မ်ား ( Collective nouns )
၂။ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ား ( young children )
၃။ ေသးငယ္ေသာတိရစၦာန္မ်ား ( lower animals ) ကို နပုလႅိင္ ဟုမွတ္ပါ ။
၄။ book , room , pen , tree တို႔သည္ အနပုလႅိင္မ်ားၿဖစ္ႀကသည္။

အသက္ကင္းမဲ့ ေသာအရာ၀တၱဳမ်ားအား အထီးအမ ခြဲၿခားၿခင္း
မႀကာခဏ အသက္ကင္းမဲ့ေသာ အရာ၀တၱဳ မ်ားကို လူကဲ့သို႔တင္စား ၿပီးအသံုးၿပဳႀကပါသည္။ လူကဲ့သို႔အသံုးၿပဳသည္ ဆိုသည္မွာ ထိုအရာမ်ားကို အသက္ရွိေသာ သတၱ၀ါကဲ့သို႔ သံုးၿခင္းၿဖစ္သည္။ထိုအခါ ၄င္းတို႔ကို အထီး -အမ ခြဲၿခားၿပီးမွတ္ယူရပါမည္။

( ၁ ) ပုလႅိင္မ်ား
( ႀကမ္းတမ္း ၿခင္း၊ ခြန္အားႀကီးမားၿခင္း ရွိေသာ အမွတ္အသားၿပဳေလာက္သည့္ အရာ၀တၱဳမ်ားကို ပုလႅိင္ဟု မွတ္ယူပါ)
1. The sun = ေန
2. Summer = ေႏြဥတု
3. Winter = ေဆာင္းဥတု
4. Time = အခ်ိန္
5. Death = ေသမင္း

( ၂ ) ဣတၱိလိင္ မ်ား
( က်က္သေရရွိၿခင္း ၊ နူးည့ံၿခင္း ၊ လွပၿခင္း နွင့္ၿပည့္စံုေသာ ထင္ရွားထြန္းလင္းသည့္အရာ၀တၱဳမ်ားကို ဣတၱိလႅိင္ ဟုမွတ္ယူပါ )
1. The moon = လ
2. The earth = ေၿမႀကီး
3. Spring = ေႏြဦးရာသီ
4. Autumn = ေဆာင္းဦး ရာသီ
5. Nature = သဘာ၀တရား
6. Liberty = လြတ္လပ္ၿခင္း
7. Justice = တရားၿခင္း
8. Mercy = ကရုဏာ
9. Peace = ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း
10. Hope = ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း
11. Charity = အလွဴဒါန
12. Ship = သေဘၤာ

Ways of forming the Feminine of Nouns . ဣတိလႅိင္ နာမ္ မ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္း
Formation of feminine Nouns အထီးဘ၀ကေန အမ ဘ၀ကို ေၿပာင္းေပးခ်င္ရင္ ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားကို ႀကည့္ပါ။ နည္း ဥပေဒ သံုးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

1. By adding ess to the masculine .
ပုလႅိင္ နာမ္ပုဒ္ အဆံုးတြင္ရွိေသာ သရ ကို ခ်န္ လွပ္ထားၿပီး ess ေပါင္းထည့္ေပးေသာနည္း

Masculine Feminine
1.Actor ရုပ္ရွင္- ဇာတ္လုိက္ မင္းသား actress ဇတ္လိုက္မင္းသမီး
2.count ၿမိဳ႕စား countess ၿမိဳ႔စားကေတာ္
3.conductor လမ္းၿပ အမ်ိဳးသား conductress လမ္းၿပသူ အမ်ိဳးသမီး
4.director ညႊန္ႀကားေရးမႈး directress အမ်ိဳးသမီးညႊန္ႀကားေရးမႈး
5.Governor ဘုရင္ခံ governess ဘုရင္ခံ မ
6.giant ဘီလူး giantess ဘီလူးမ
7.God နတ္ဘုရား goddess နတ္ဘုရားမ
8.heir အေမြခံ ေယာက္်ားသား heiress အေမြခံ အမ်ိဳးသမီး
9.host အိမ္ရွင္ hostess အိမ္ရွင္မ ဧည့္ခံသူ
10.hunter အမဲလိုက္မုဆိုး huntress အမဲလိုက္မုဆိုးမ
11.lion ၿခေသၤ့ lioness ၿခေသၤ့မ
12.tiger က်ား tigress က်ားမ
13.porter ပစၥည္းထမ္းပို႔သူ ေယာက္်ား portress ပစၥည္းထမ္းပို႔သူ အမ်ိဳးသမီး
14.prince မင္းသား princess မင္းသမီး
15.waiter စားပြဲထုိး waitress စားပြဲထိုးအမ်ိဳးသမီး
16.master သခင္ mistress သခင္မ
17.headmaster ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး headmistress ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး
18.benefactor ေက်းဇူးရွင္ benefactress ေက်းဇူးရွင္မ
19.enchanter ၿပဳစားသူ enchantress ၿပဳစားသည့္ မိန္းမ
20.instructor သင္ၿပသူ instructress သင္ၿပသူ အမ်ိဳးသမီး
21.negro ကပၸလီ negress ကပၸလီမ
22.abbot ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီး abbess ေက်ာင္းထိုင္သီလရွင္
23.Duke ၿမိဳ႕စား duchess ၿမိဳ႕စားမ
24.Emperor ဧကရာဇ္ ဘုရင္ empress ဧကရာဇ္ ဘုရင္မ
25.preceptor သင္ႀကားသူ preceptress သင္ႀကားသူ အမ်ိဳးသမီး
26.songster သီခ်င္းဆိုသူ songstress သီခ်င္း ဆိုသူ မ
27.tempter ေသြးေဆာင္သူ temptress ေသြးေဆာင္သူ မ
28.seamster အုပ္ခ်ဳပ္သူ seamstress အုပ္ခ်ုဳပ္သူ မ
29.traitor သစၥာ ေဖာက္သူ traitress သစၥာေဖာက္ မ
30.Murderer လူသတ္ သမား murderess လူသတ္သမ
31.sorcerer ေမွာ္ဆရာ sorceress ေမွာ္ဆရာ မ
32.author စာေရးဆရာ authoress စာေရးဆရာမ
33.Baron မွဴးမတ္ငယ္ barness မွဴးမတ္ငယ္ မ
34.jew ေရ၀တီ jewess ေရ၀တီ မ
35.manager အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး manageress အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ
36.mayor ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ Mayoress ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ မ
37.Patron နာယက Patroness နာယက မ
38.Peer အမတ္ peeress အမတ္ မ
39.poet ကဗ်ာဆရာ poetess ကဗ်ာဆရာမ
40.priest ဘုန္းႀကီး priestess သီလရွင္
41.prophet ဗ်ာဒိတ္ေဟာသူ prophetess ဗ်ာဒိတ္ေဟာသူ မ
42.shepherd သိုးေက်ာင္းသား shepherdess သုိးေက်ာင္းသူ မ
43.steward ဘ႑ာစိုး stewardess ဘ႑ာစိုးမ
44.Viscount ၿမိဳ႕စား viscountess ၿမိဳ႕စားမ
45.administrator အုပ္ခ်ဳပ္သူ administratrix အုပ္ခ်ဳပ္သူမ
46.executor လူသတ္ေယာက်္ား executrix လူသတ္ မိန္းမ
47.testator ေသတမ္းစာထားသူ testatrix ေသတမ္းစာ ထားသူ အမ်ိဳးသမီး
48.Czar ဇာဘုရင္ czarina ဇာဘုရင္မ
49.Sultan စူလတန္ ဘုရင္ sultana စူလတန္ ဘုရင္မ
50.Signor အရွင္ Signora အရွင္မ
မွတ္ဖို႔ ရွိတာ သတိထားပါ ၊ or , er တို႔နဲ႕ အဆံုးသတ္တဲ့ စကားလံုးမ်ားမွာ သရ ကို ပယ္ၿပီး ess ေပါင္းထည့္တယ္ဆိုတာကို သတိထားပါ။တစ္ခ်ိဳ႕ စကားလံုးေတြကိုေတာ့ ine / trix / a အကၡရာ မ်ားေပါင္းထည့္ၿခင္းၿဖင့္ ဣတၱိလႅိင္ ၿဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။

2. By changing the masculine in compound words.ေပါင္းစပ္နာမ္ မ်ားမွာ အထီး မွ အမ သို႔ေၿပာင္းေသာအခါ တြင္ စကားလံုးမ်ားကိုေၿပာင္းေပးရမည္။
1. grand-father အဘုိး grand-mother အဘြား
2. grand-son ေၿမးေယာက်္ားေလး grand-daughter ေၿမးမိန္းကေလး
3. step- father ဘေထြး step-mother မိေထြး
4. father – in –law ေယာကၡထီး mother –in –law ေယာကၡမ
5. brother –in –law ေယာက္ဖ sister –in – law ခယ္မ
6. school –master ေက်ာင္းဆရာ school –mistress ေက်ာင္းဆရာမ
7. post-master စာတိုက္မႈး post-mistress အမ်ိဳးသမီးစာတိုက္မႈး
8. land – lord ေၿမပိုင္ရွင္ ေယာက္်ား land –lady ေၿမပို္င္ရွင္ အမ်ိဳးသမီး
9. he-goat ဆိတ္ ထီး she –goat ဆိတ္မ
10. jack- ass လားထီး she –ass လားမ
11. pea-cock ဥေဒါင္းဖို pea- hen ဥေဒါင္းမ
12. cock-sparrow စာကေလးဖို hen-sparrow စာကေလးမ
13. bull-calf ႏြားထီးကေလး cow-calf ႏြားမကေလး
14. He –bear ၀က္၀ံထီး she –bear ၀က္၀ံမ
15. Jack-ass ၿမည္း Jenny –ass ၿမည္းမ
16. man-servant အေစခံ ေယာက္်ား maid –servant အေစခံ မိန္းမ
17. Great –uncle ဘႀကီး great –aunt ေဒၚႀကီး
18. milk-man ႏြားနို႔ညွစ္သမား milk –maid ႏြားနို႔ညွစ္သမ
19. washer-man ခ၀ါသည္ washer-woman ခ၀ါသည္ မ
20. sales-man အေရာင္းစာေရး sales-woman အေရာင္းစာေရးမ
21. fire-man မီးသတ္သမား fire-woman မီးသတ္အမ်ဳိးသမီး

3. By using a different word. ကြဲၿပားေသာစကားလံုးမ်ားသံုးၿခင္းၿဖင့္ အထီးမွ အမ သို႔ေၿပာင္းနို္င္သည္။
1.bachelor လူပ်ဳိႀကီး spinster အပ်ိဳႀကီး
2.beau ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာေယာက်္ား belle မိန္းမလွ
3.boy-friend ခ်စ္သူေကာင္ေလး girl –friend ခ်စ္သူေကာင္မေလး
4.bridegroom သတို႔သား bride သတို႔သမီး
5.husband ခင္ပြန္း လင္ wife ဇနီးမယား
6.uncle ဦးေလး aunt အေဒၚ
7.nephew တူ niece တူမ
8.gentleman ဂုဏ္သေရ ရွိေယာက္်ား gentlelady ဂုဏ္သေရ ရွိအမ်ိဳးသမီး
9.widower မုဆိုးဖို widow မုဆိုးမ
10.bull / ox ႏြားထီး cow ႏြားမ
11.cock ႀကက္ဖ hen ႀကက္မ
12.dog ေခြးထီး bitch ေခြးမ
13.drake ဘဲထီး duck ဘဲ မ
14.drone ပ်ားထီး bee ပ်ားမ
15.horse ၿမင္းထီး mare ၿမင္းမ
16.ram သိုးထီး ewe သိုးမ
17.fox ေၿမေခြးထီး vixen ေၿမေခြးမ
18.hero သူရဲေကာင္းေယာက်္ား heroine အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း
19.king ဘုရင္ queen ဘုရင္မ
20.boy ေယာက်္ားကေလး girl မိန္းကေလး
21.brother အစ္ကို -ညီ sister အစ္မ -ညီမ
22.buck ဒရယ္ဖို doe ဒရယ္ မ
23.bullock ႏြားသင္း ၊ ႏြားမိုက္ heifer ႏြားမ ၊ ႏြား မတန္း
24.colt ၿမင္းထီးကေလး filly ၿမင္းမကေလး
25.dog ေခြး bitch ေခြးမ
26.Earl မွဴးမတ္ countess မွဴးမတ္ကေတာ္
27.father အေဖ mother အေမ
28.gander ငန္းဖို goose ငန္းမ
29.load အရွင္သခင္ lady သခင္မ
30.man ေယာက္်ား woman မိန္းမ
31.monk / friar ဘုန္းႀကီး nun သီလရွင္
32.pa pa ေဖေဖ mamma ေမေမ
33.Sir ဆာ ဘြဲ႕ရသူ madam မဒမ္ဘြဲ႕ ရ အမ်ိဳးသမီး
34.son သား daughter သမီး
35.stag သမင္ဖို hind သမင္မ
36.wizard စုန္းထီး witch စုန္းမ


Gender လိင္ ကဗ်ာ ( ၁ )
အထီးဆိုတဲ့ သတၱ၀ါ ၊ ပုလႅိင္ မွတ္လိုက္ပါ ၊
ဣတၱိလႅိင္ ဟာ အမ တဲ့ ၊ Feminine gender မွတ္ပါကြဲ႕ ၊
နွစ္မ်ိဳးလံုး နဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္ ၊ Common gender မွတ္လိုက္ကြယ္ ၊
အထီးရယ္ နဲ႕ အမ သေဘာ ၊ နွစ္မ်ိဳး ဒြိလိင္ ေရာ ၊
ဥပမာသေဘာ ေၿပာၿပခ်င္ ၊ cousin , person , relation ,
Monarch ဘုရင္ မွတ္ကာေတြး ၊ infant ဆိုတာ ေမြးစကေလး ၊
မိဘမဲ့ကေလး orphanေနာ္ ၊ servant အေစခံ မွတ္ေစေသာ္၊
အိမ္နီးခ်င္းေနာ္ neighbour လား ၊ thief ကသူခိုး ဗ်ား၊
မိတ္ေဆြ မ်ားလည္းမွတ္ပါ ဘိ ၊ friend ရွိမွ ေကာင္းပါ၏ ၊
ရန္သူရွိက ေဒါသႀကီး ၊ အဲဒါ enemy
ေက်းဇူး ႀကီးတဲ့ မိ နဲ႕ ဘ ၊ အဲဒါ parent ဗ် ၊
ဆရာကေတာ့ တပည့္ေမြး ၊ pupil ေကာင္းဖို႔အေရး ၊
ကေလး child ကိုမွတ္ေစေသာ ၊ ထီး -မ နွစ္မ်ိဳးေရာ ၊
ထီး ေရာ မေရာ မဟုတ္တာ ၊ နပုလႅိင္ေလးပါ ၊
ဒီေနရာ မွာ မွတ္ပါတစ္မ်ိဳး ၊ အသက္မရွိတာ တစ္ခုတိုး ၊
ပန္းအိုး( vase )စာအုပ္(book)ေရ( water) စားပြဲ( table ) Neuter gender ဘဲ
စိတ္ထဲ စြဲေအာင္မွတ္ပါႀက ၊ Gender လိင္တဲ့ ဗ်


Gender လိင္ ကဗ်ာ ( ၂ )
အသက္ကင္းမဲ့ အရာအေပၚ လူလို႔တင္စားေခၚလိုေသာ္ ၊
ခြန္အားေနာ္ ႀကီးသလား ၊ ႀကမ္းတမ္းၿခင္းမ်ား ရွိသလား ၊
Summer , winter , the sun ေန ၊ ပုလႅိင္ မွတ္လိုက္ေလ၊
ေသမင္းဆိုလည္း ပုလႅိင္ ဘဲ ၊ death ကိုမွတ္ပါအၿမဲ၊
အခ်ိန္ time လည္း ပုလိႅင္ပါ ၊ ၿမဲေအာင္မွတ္ႀကပါ
က်က္သေရ ရွိကာနူးညံ့ၿခင္း ၊ ဣတၱိလိင္ လို႔စာရင္းသြင္း ၊
Moon , Earth , Spring , Autumn ဟာ ၊ ဣတၱိလိင္ ေလးပါ ၊
Nature ဆိုတာသဘာ၀တရား ၊ Justice က မွ်တသလား ၊
ကရုဏာထား Mercy မွာ၊ Charity ကလွဴဒါန္းတာ ၊
Liberty ကလြတ္လပ္ၿခင္း ၊ Hope ကေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း ၊
ၿငိမ္းၿခင္း ခ်မ္းၿခင္း Peace ဟာကြယ္ ၊ ဣတၱိလိင္ ပါကြယ္ ၊
သေဘာၤ Ship ရယ္ တင္စားထား၊ ဣတၱိလိင္ တဲ့လား၊
နပုလႅိင္ မ်ားဆိုသည္မွာ ၊ ထီး -မ မရွိပါ ၊
ဥပမာမွာ Book, Room , Pen သိေအာင္ မွတ္ႀကစမ္း ၊
ထီးမွန္း မ မွန္း မခြဲသာ နွစ္မ်ိဳးသံုးနိုင္တာ ၊
အဲဒါ ဟာေလ ဘာလဲေမး ၊ Common Genderေလး၊
နွစ္မ်ိဳးေတြးလို႔ ၿဖစ္ နိုင္၏ ၊ Parent မိဘ ရွိ၊
သိစရာေတြ မ်ားတာမို႔ ၊ က်က္မွတ္ႀကပါစို႔ ။

ကေလးမ်ားအတြက္ ေမတၱာၿဖင့္
Diamond ( mamami289@gmail.com)

Views: 824

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service