Primary English : { 30 } Grammar & Poem for Kids
ကေလးမ်ားအတြက္ ကဗ်ာ နွင့္ သဒၵါ စာစဥ္မ်ား

{ 2 } Adjective Phrases ( နာမ၀ိေသသန ၀ါက်ၿပတ္မ်ား )
An Adjctive Phrase is a group of words that does the work of an Adj.
Phrase ဆိုသည္မွာ ႀကိယာမပါေသာ စကားလံုးအစုအေ၀းၿဖစ္သည္၊ နာမ၀ိေသသန တလံုး၏ ေနရာကို ၀င္ယူေသာေႀကာင့္ နာမ၀ိေသသန ၀ါက်ၿပတ္ Adjective Phrase ဟုေခၚၿခင္းၿဖစ္သည္ ။
Adjective မ်ားကုိ ( Noun Form) နာမ္ပံုစံ သို႔ေၿပာင္း၍ in , on , of , with စသည့္ ၀ိဘတ္ မ်ားနွင့္တြဲကာ ၀ိေသသ ၿပဳရမည့္ နာမ္ေနာက္ မွ ကပ္ထည့္ရပါမည္ ။
Adjective Phrase မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာတြင္ အေရးႀကီးသၿဖင့္ ဂရုတစိုက္ ေလ့လာသင့္ပါသည္။

Adj Phrase ကို Noun ၏ေနာက္နွင့္ Complement ေနရာတြင္ ေတြ႕နိုင္သည္၊ Noun ၏ေနာက္တြင္ ရွိၿခင္းမွာ Noun ကိုအထူးၿပဳရန္ၿဖစ္ၿပီး ၊ Complement ေနရာတြင္ ရွိၿခင္းမွာ ထိုေနရာတြင္ Noun မရိွေသာ္လည္း အသံေႀကာင့္ အဓိပၸါယ္ေႀကာင့္ တစ္လံုးခ်င္း Adj ကို Adj Phrase ေၿပာင္းေရးရၿခင္းၿဖစ္သည္၊

1. Ann is a blue –eyed girl. ( Adj)
Ann သည္ မ်က္လံုးၿပာေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။
Ann is a girl with blue eyes. ( Adj Phrase )
Annသည္ မ်က္လံုးၿပာနွင့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္။
( with blue eyes သည္ a girl ကို၀ိေသသၿပဳေသာ Adjective Phrase ၿဖစ္သည္ ၊ )

2. They are homeless people . ( Adj )
သူတို႔သည္ ေနအိမ္မရွိေသာ လူမ်ားၿဖစ္သည္။
They are people without homes. ( Adj Phrase)
( without homes သည္ေရွ႔မွ people ကို၀ိေသသ ၿပဳသည္ )

3. My mother is healthy. ( Adj ) အေမက က်န္းမာတယ္၊
My mother is in good health.( Adj Phrase )အေမက က်န္းမာေရးေကာင္းပါတယ္။

4. It is important. ( Adj)ဒါကအေရးႀကီးတယ္၊
It is of vital importance. (Adj Phrase) ဒါကအသက္တမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။

ေအာက္ပါစာေႀကာင္းမ်ားကို Adj နွင့္ Adj Phrase ခြဲၿခားေဖာ္ၿပေပးထားပါသည္။
5. She is a beautiful girl.
She is a girl of beauty.
She is a girl of great beauty.

6. She is a wealthy woman.
She is a woman of great wealth.

7. He is an important man.
He is a man of great importance.

8. Ko Myo is an honest man.
Ko Myo is a man of honesty.

9. Thiha is a courageous soldier.
Thiha isa soldier of great courage.

10. He is a wise man.
He is a man of wisdom.

11. Mar Mar is a kind-hearted girl.
Mar Mar is a girl with a kind heart.

12. It is a wooden table .
It is a table made of wood.


{3 } Adverb Phrase ( ႀကိယာ ၀ိေသသန ၀ါက်ၿပတ္)

Phrase ( ၀ါက်ၿပတ္ ) သည္ ႀကိယာမပါေသာ စကားလံုးအစုအေ၀းၿဖစ္သည္ ၊ Adverb ႀကိယာ ၀ိေသသန တစ္လံုး လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်င္ ထိုစကားလံုးအစုအေ၀းကို Adverb Phrase ဟုေခၚသည္။

Verb ႀကိယာ ၏အေရွ႔ နွင့္အေနာက္ ၀ါက် Sentence ၏အေရွ႕ဆံုးနွင့္ အေနာက္ဆံုးေနရာတို႔တြင္ ရွိနုိင္သည္၊ ႀကိယာ ၀ိေသသန Adverb ၏အလုပ္ကိုလုပ္သည္၊ Adverb Phrase သည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေနသၿဖင့္ ၄င္း၏ေဆာင္ရြက္ ပံုကို ႀကည့္၍ အနက္ေကာက္ရမည္ ။ပံုသ႑ာန္မွာ Preposition နွင့္ Noun ေပါင္းစပ္ေသာ ပံုစံ နွင့္ Preposition နွင့္ Verbေပါင္းစံုပံု တိို႔ ရွိေနသည္။

Adverb Phrase အမ်ိဳးအစား မ်ား
1. Direction ( D ) လားရာၿပ ပုဒ္စု
2. Manner ( M ) အမူအရာၿပ ပုဒ္စု
3. Place ( P ) ေနရာၿပပုဒ္စု
4. Time ( T ) အခ်ိန္ၿပပုဒ္စု
5. Reason (or ) Purpose ( R (or ) P ) အေႀကာင္းၿပခ်က္ ( သို႔မဟုတ္) ရည္ရြယ္ခ်က္ ၿပပုဒ္စူ ဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳး ရွိေနပါသည္။
ေအာက္တြင္ ဥပမာမ်ားကိုေလ့လာပါ၊
1.He went up to the counter. ( D) သူေကာင္တာဆီသို႔သြားခဲ့သည္။
2.They play in happiness. ( M ) သူတို႔ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားႀကသည္။
3.It is warm in the house.( P) အိမ္ထဲမွာ ေႏြးသည္။
4.I get up at five o'clock .( T) ကၽြန္ပ္ မနက္၅ နာရီမွာ အိပ္ရာမွထသည္။
5.He lives to work. ( R /P ) အလုပ္လုပ္ဖို႔ သူအသက္ရွင္ေနသည္။

ေအာက္ပါ Adverb Phrase မ်ားကိုေလ့လာပါ။
1. Put it here. ဒါကို ဒီေနရာမွာ ထားပါ ၊
2. I don't know her to speak to.ငါ သူမကို စကားေၿပာရေလာက္ေအာင္ မရင္းနွီးပါ ၊
3. They led me to believe that there was no danger. သူတို႔ က ကၽြန္ပ္ကို အႏၱရာယ္ မရွိဟု ယံုႀကည္ေအာင္ လွည့္စားခဲ့ႀကတယ္၊
4. He took the medicine in order to get well.သူသည္ ေနေကာင္းဖုိ႔အတြက္ေဆးေသာက္ခဲ့ပါတယ္၊
5. He brought his brother to see me.သူက သူ႔ညီကို ကၽြန္ပ္နွင့္ေတြ႕ဖုိ႕ ေခၚလာခဲ့ပါတယ္၊
6. They treat their sister as if she were only a servant.သူတို႔ဟာ သူတို႔၏ညီမကုိ အေစခံ တစ္ဦးသဖြယ္ ဆက္ဆန္ခဲ့ႀကပါတယ္၊
7. We employed her as a cook . ကၽြန္ပ္တို႔က သူမကို ထမင္းခ်က္အၿဖစ္ ခန္႔ခဲ့ပါတယ္၊
8. The man showed me to the entrance.လူႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ၀င္ေပါက္ကိုလိုက္ပို႔ခဲ့ပါတယ္၊
9. He has given it away.သူသည္ ထုိဟာကိုေပးပစ္ခဲ့ပါသည္။
10. He took his hat off.သူသည္ ဦးထုပ္ကိုခၽြတ္ခဲ့ပါသည္။
11. He ran quickly . ( He ran with great speed .)
With great speed သည္ quickly ဟူေသာ Adv ေနရာကိုယူထားသည့္ Adverb Phraseၿဖစ္သည္။
12. She danced beautifully .( She danced in a beautilul manner )
In a beautiful manner လွပေသာ ဟန္အမူအယာဟူေသာစကားစုသည္ beautifully ၏ ေနရာကိုယူထားေသာ Adverb Pharse ၿဖစ္သည္။
13. He is coming now.( He is coming at this very moment.) သူအခုဘဲ ေရာက္လာေတာ့မည္ ။
at this very moment သည္ now ဟူေသာ Adv ၏ေနရာကို၀င္ယူေသာ Adverb Phrase ၿဖစ္သည္။
14. She was very rich then.( She was very rich in those days.) သူမသည္ ထိုစဥ္အခါက အလြန္ခ်မ္းသာခဲ့သည္။
In those days သည္ then ဟူေသာ Adverb ကို၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ Adverb Phrase ၿဖစ္သည္။
15. The arrow fell here. ( The arrow fell on this spot.) မွ်ားသည္ ဤ ေနရာေပၚတြင္က်ခဲ့သည္။
On this spot သည္ here ေနရာကို၀င္ယူေသာ Adverb Phrase ၿဖစ္သည္ ။
16. You can buy books everywhere. ( You can buy books in all places.) စာအုပ္ေတြကို ေနရာတကာမွာ ၀ယ္နုိင္ပါတယ္ ။
in all places သည္ everywhere ေနရာကို၀င္ယူေသာ Adverb Phrase ၿဖစ္သည္ ၊
17.He spoke rudely .( He spoke in a rude manner.)
18.They all sat there silently. ( They all sat there in silence.)
19.Go to another place.
20.The man shouted in a loud voice.
21.The child answered my question with truthfulness.
22.They will stay at this place.
23.I stood on the bridge at midnight.
24.Honesty is written on his face.
25.Much water has run under the bridge since then.
26.They worked with might and main.အင္တုိက္အားတုိက္အလုပ္လုပ္သည္။
27.He lives by his pen.ကေလာင္ၿဖင့္ အသက္ေမြးသည္။
28.They crossed the road with caution.
29.I thanked him with all my heart.
30.They will stay here.
31.They were hurrying in the direction of the home.
32.The sun will set before very long.
33. They worked in a cheerful manner.
34.The wind blew with great violence.
35.The soldiers fought the battles in a brave manner.
36.The sun will set soon.
37.He goes to school on foot in Botahtaung in the morning to study lessons.
38.We go to school to study lessons.
39.He always works out the sums without care.
40.The two horses ran in a swift manner.

Adverb Phrase မ်ားကို ေအာက္တြင္ဆီေလွ်ာ္သလိုေၿပာင္းေပးရသည္ကို နမူနာအနည္းငယ္ၿပေပးထားပါသည္။ေလ့လာႀကည့္ပါ။
Adv Adv Phrase
1.bravely in a brave manner or with bravery
2.carelessy in a careless manner, or without care
3.swiftly in a swift manner , or with swiftness
4.formerly in former times, or once upon a time.
5.recently just now , or at a recent date
6.soon before very long , or at an early date
7.there at that place
8.away to another place
9.abroad to ( in ) a foreign country

ကေလးမ်ားအတြက္ ေမတၱာၿဖင့္
Diamond ( mamami289@gmail.com)

Views: 408

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္......... ဆရာမ က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီးလုိရာဆႏၵၿပည့္၀ပါေစ.....

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service