အလုပ္ထဲတြင္ ရာထူးတိုးေစရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ လက္ေတြ႕အသံုးက် အႀကံဥာဏ္မ်ား

[Zawgyi]

''မည္သည့္အရာမဆို ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ႀကိဳးစားလုပ္ရမည့္ အလုပ္ႏွင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။"  - မိုဖယ္ရာ

၄င္းစိတ္ေနသေဘာထားသည္ သင့္အား အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခု ရရွိေစေကာင္းရရွိေစပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အား အလုပ္တြင္ရာထူးတက္ေစမည္လားဆိုလွ်င္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာေစႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ မ်ားျပားလြန္းသည့္လူမ်ားသည္ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းခံရရန္ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းသည့္ တာဝန္လႊဲအပ္မႈ အသစ္တစ္ခုရရွိရန္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ျပျခင္း တစ္မ်ိဳးတည္းက သူတို႔ လိုအပ္ေသာအရာအားလုံးဟု ထင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၄င္းတစ္ခ်က္တည္းက လုံေလာက္မည့္ ပုံစံမရွိပါ။ သင္၏ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေပးမႈ အလဟာသ ျဖစ္မသြားေစရန္ ေသခ်ာဖို႔ သိထားရမည့္ လက္ေတြ႕အသံုးက် အႀကံဥာဏ္ အခ်ိဳ႕တင္ျပလိုက္ပါသည္။


သင္၏ ဦးတည္ခ်က္ကို သင္သိပါ။

ရာထူးတိုးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးမားဆုံးေသာ လြဲမွားသည့္အယူအဆမွာ ၄င္းတို႔သည္ သဘာ၀အတုိင္း အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟု ယူဆျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ထိုက္တန္ေနၿပီဟု ထင္ျမင္ေနရုံႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ။ သင္သည္ အလုပ္၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို နားလည္ရမည့္အျပင္ သင္က ဘယ္လို ၄င္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျပသႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းျပင္ သင္သည္ လက္ရွိအလုပ္အတြင္းမွာပင္ ရာထူးတက္ ျခင္းကို လိုခ်င္ပါသလား၊ (သို႔မဟုတ္) အျခားေနရာတစ္ခုခုတြင္ တစ္ဆင့္ျမင့္တစ္ခုကို ရွာေဖြေနပါသလား။ အစကတည္းကပင္ သင္ဘာလုိခ်င္သလဲဆုိတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈရွိပါေစ။ ထိုအခါမွ သင့္ကို ထိုေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ကူညီေပးမည့္ မွန္ကန္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး သင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


သင္၏ အထက္အရာရွိကို သင့္ဘက္တြင္ရွိေနေစပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ ဌာနတြင္း ရာထူးတုိးျခင္းမ်ိဳးကို ရည္ရြယ္ထားပါက သင္၏ အထက္အရာရွိကို သင့္ဘက္တြင္ရွိေစ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံသည့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ အစည္းအေဝးမ်ိဳး (one to one review meeting) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ သင္သည္ အလုပ္တြင္ ပိုမို၍ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ကို သိခ်င္ေနသည့္အေၾကာင္း သူ/မကို သိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

သင္၏ကုမၸဏီတြင္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ သင္ မည္သို႔ ကိုက္ညီမႈရွိသနည္းဆိုသည္ကို သင့္မန္ေနဂ်ာထံမွ ပြင့္လင္းစြာ ျပန္လည္ေျပာၾကားေပးမႈကို ရေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ သင္၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ ႐ႈျမင္ျခင္းမ်ိဳးထက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ရႈျမင္ျခင္းမ်ိဳး ရွိလာေစရန္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလြန္းသည့္ လူတုိ႔သည္ သူတို႔၏အဖြဲ႕အစည္း ကို သူတို႔၏ ဌာန သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ ျမင္ကြင္းမွတဆင့္သာ ျမင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ IT (အိုင္တီ-သတင္းအခ်က္လက္ႏွင့္ နည္းပညာ)၊ ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကိုပါ စဥ္းစား၍ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္ႏွင့္ၾကည့္ပါ။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ပါ။


သင္၏ အထက္အရာရွိကို ကူညီပါ။

သင္၏အထက္အရာရွိႏွင့္ သူတို႔၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာႏုိင္ရန္ ေလ့လာပါ။ ထိုအခါ သင္သည္ သူ/မအား ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေစရန္ ကူညီျခင္းအေပၚ အာရုံစူးစိုက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူ အေရးႀကီးတာဝန္တစ္ခုကို အၿပီးသတ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္ဆုိပါက မိမိသေဘာအရ အခ်ိန္ပိုဆင္း၍ အလုပ္လုပ္ေပးရန္ ကမ္းလွွမ္းပါ။ ၄င္းအခ်က္သည္ အလုပ္အား စိတ္ထဲအေလးထား႐ွိထားၿပီး ေပးဆပ္မႈျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ျပသေပးရာေရာက္ပါသည္။


ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းပါ။


သူတို႔ ဘာေတြ လုိအပ္မည္နည္းဆိုသည္ကို သင္က ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ အထက္အရာရွိကို ကူညီႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - ဖရန္၏ အထက္ အရာရွိသည္ အားလပ္ရက္အနားယူေနခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းအသစ္ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခု ဝင္လာပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတင္ရမည့္ရက္မွာ သူမ၏အထက္အရာရွိ ျပန္လာၿပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ သက္ဆုိင္ေသာ သုေတသန ေလ့လာခ်က္မ်ားကို စုစည္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစိမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း ဆိုသည္ကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ အထက္အရာရွိသည္ အလြန္ပင္ အထင္ႀကီးေလးစားသြားၿပီး၊ ဖရန္အား အစည္းအေ၀းသို႔ ေခၚသြားပါသည္။ အနာဂတ္ စီမံကိန္း အဆုိျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေစပါသည္။


သင္၏ အထက္အရာရွိကို သတင္းမျပတ္ သိရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အထက္အရာရွိမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အလုပ္မ်ားတြင္ ရရွိေသာ ေသးငယ္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္း မၾကာခဏ သိေလ့မရွိၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ၄င္းတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ သင္၏ အထက္အရာရွိထံ လစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာရင္းကို ပုိ႔ေပးျခင္း'' ကိစၥတုိ႔ကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ေပးပါ။ အကယ္၍ သင့္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသူမ်ား ရွိပါကလည္း သူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း သင္၏ အထက္အရာရွိထံ ေနာက္ဆုံးသတင္း ေပးပို႔ပါ။


သင့္ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ထဲတြင္ထား၍ ေပးဆပ္မႈျပဳေနျခင္း ကို ျပသပါ။
သင္၏ အသိပညာ/အေတြ႕အႀကဳံတုိ႔ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္သင္တန္းမ်ား သင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါ သနည္း။ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးကိုမွ မဆိုလုိပါ။ သင္တန္းတို တစ္ခုပင္လွ်င္ အသုံးဝင္ေကာင္းဝင္ပါလိမ့္မည္။ သင္ တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သြားေသာအခါ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ လူမ်ားသိရွိရန္ ေသခ်ာမႈရွိရန္ျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္တစ္ဖက္မွ လုပ္ကိုင္ေနရင္းႏွင့္ Open University (မည္သူမဆို လူမ်ိဳး၊ အသက္မေရြး ေလ့လာႏုိင္ေသာ စာေပးစာယူတကၠသိုလ္)မွာ ဘြဲ႕တစ္ခုကို အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္ ေလ့လာရင္း ရရွိသြားၿပီးေသာအခါ ကုမၸဏီတြင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိေအာင္ျပဳလုပ္၍ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပဳေနေသာ ဤကမၻာတြင္ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ရွာေဖြေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင္သည္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ လစ္ဟာမႈတစ္ခုကို သတိထားမိပါက ကုမၸဏီမွ လူမ်ား သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳးကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ပါ။ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအေပၚ အေျခခံသည့္ ကုမၸဏီတြင္း စာတမ္းလိုမ်ိဳး တစ္ခု သင္ျပဳစုႏုိင္ပါသည္။ မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ သင့္နာမည္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ သင္၏နာမည္ကို သိရွိသြားၾကေအာင္ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ပါ။


လုပ္ကိုင္ရမည့္ က႑ကိုၾကည့္ပါ။

အကယ္၍ အျခားလူတုိင္းက သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အဝတ္အစားမ်ိဳး ဝတ္ဆင္ထားခ်ိန္တြင္ သင္သည္ ပို၍ စမတ္က်က် သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ သိသာထင္ရွားမႈ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာအႀကံ ေပးရမည္ဆုိပါက သင္သည္ လက္ရွိအလုပ္ထက္ တဆင့္ျမင့္ေသာအလုပ္မ်ိဳး လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားက သင့္အား အျခားေသာ အလုပ္တာဝန္တစ္ခုတြင္ ရွိေနပုံကို စိတ္ကူးႏွင့္ပုံေဖာ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပး ရာ ေရာက္ပါသည္။ ၄င္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိမိ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ကူညီႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကို ပိုမိုေနသားက်ေစ၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။


သင့္ကို လူသိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

ကုမၸဏီ၏ မဂၢဇင္းတြင္ စာေရးေပးႏုိင္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းပါ။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီတြင္းရွိ မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔က သင့္အား ေတြ႕ျမင္လာၾကမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ အျခားဌာနမ်ားမွ လူမ်ားႏွင့္လည္း သြားေရာက္ စကားေျပာဆိုပါ။ သူတုိ႔၏ အလုပ္အေၾကာင္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း သိရွိရန္ ျပဳလုပ္ပါ။ ဤသို႔ျပဳျခင္းသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသုံးက်လာမည္ျဖစ္ၾကာင္း သင္မည္သည့္အခါမွ ၾကိဳတင္သိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ မၾကာခဏပင္ ဌာနေပါင္းစုံမွ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ေပၚလာတတ္ပါသည္။ သင္ကို ပိုၿပီး လူသိမ်ားေလေလ၊ သင္၏အမည္က အႀကံျပဳျခင္းခံရဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားေလေလျဖစ္ပါသည္။


ဤေဆာင္းပါးအား theguardian.com မွ Denise Taylor ၏ Top tips to get a promotion at work ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]


''မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကြိုးစားလုပ်ရမည့် အလုပ်နှင့် အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။"  - မိုဖယ်ရာ

၄င်းစိတ်နေသဘောထားသည် သင့်အား အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်နှစ်ခု ရရှိစေကောင်းရရှိစေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သင့်အား အလုပ်တွင်ရာထူးတက်စေမည်လားဆိုလျှင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာစေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ များပြားလွန်းသည့်လူများသည် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရရန် သို့မဟုတ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသည့် တာဝန်လွှဲအပ်မှု အသစ်တစ်ခုရရှိရန် အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြခြင်း တစ်မျိုးတည်းက သူတို့ လိုအပ်သောအရာအားလုံးဟု ထင်ကြပါသည်။ သို့သော် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် ၄င်းတစ်ချက်တည်းက လုံလောက်မည့် ပုံစံမရှိပါ။ သင်၏ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပေးမှု အလဟာသ ဖြစ်မသွားစေရန် သေချာဖို့ သိထားရမည့် လက်တွေ့အသုံးကျ အကြံဉာဏ် အချို့တင်ပြလိုက်ပါသည်။

သင်၏ ဦးတည်ချက်ကို သင်သိပါ။

ရာထူးတိုးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးသော လွဲမှားသည့်အယူအဆမှာ ၄င်းတို့သည် သဘာ၀အတိုင်း အချိန်ကြာလာလျှင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်ဟု ယူဆခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ရာထူးတိုးခြင်းနှင့်ထိုက်တန်နေပြီဟု ထင်မြင်နေရုံနှင့် မလုံလောက်ပါ။ သင်သည် အလုပ်၏ လိုလားချက်များကို နားလည်ရမည့်အပြင် သင်က ဘယ်လို ၄င်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ပြသနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းပြင် သင်သည် လက်ရှိအလုပ်အတွင်းမှာပင် ရာထူးတက် ခြင်းကို လိုချင်ပါသလား၊ (သို့မဟုတ်) အခြားနေရာတစ်ခုခုတွင် တစ်ဆင့်မြင့်တစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ အစကတည်းကပင် သင်ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းမှုရှိပါစေ။ ထိုအခါမှ သင့်ကို ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိစေရန် ကူညီပေးမည့် မှန်ကန်သော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမျိုး သင် လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သင်၏ အထက်အရာရှိကို သင့်ဘက်တွင်ရှိနေစေပါ။

အကယ်၍ သင်သည် ဌာနတွင်း ရာထူးတိုးခြင်းမျိုးကို ရည်ရွယ်ထားပါက သင်၏ အထက်အရာရှိကို သင့်ဘက်တွင်ရှိစေ ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံသည့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှု အစည်းအဝေးမျိုး (one to one review meeting) ပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပါ။ သင်သည် အလုပ်တွင် ပိုမို၍ ထိရောက်မှုရှိစေရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ကို သိချင်နေသည့်အကြောင်း သူ/မကို သိအောင်ပြုလုပ်ပါ။

သင်၏ကုမ္ပဏီတွင် ပိုမိုမြင့်မားသည့် အဆင့်များနှင့် သင် မည်သို့ ကိုက်ညီမှုရှိသနည်းဆိုသည်ကို သင့်မန်နေဂျာထံမှ ပွင့်လင်းစွာ ပြန်လည်ပြောကြားပေးမှုကို ရအောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအပေါ် နည်းဗျူဟာကျသော ရှုမြင်ခြင်းမျိုးထက် မဟာဗျူဟာကျသော ရှုမြင်ခြင်းမျိုး ရှိလာစေရန် လေ့လာရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ များပြားလွန်းသည့် လူတို့သည် သူတို့၏အဖွဲ့အစည်း ကို သူတို့၏ ဌာန သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင် မြင်ကွင်းမှတဆင့်သာ မြင်လေ့ရှိကြပါသည်။ IT (အိုင်တီ-သတင်းအချက်လက်နှင့် နည်းပညာ)၊ ဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေးကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များကိုပါ စဉ်းစား၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အမြင်နှင့်ကြည့်ပါ။ ပြိုင်ဘက်များ၏ နည်းဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုမျိုး ပြုလုပ်ပါ။

သင်၏ အထက်အရာရှိကို ကူညီပါ။

သင်၏အထက်အရာရှိနှင့် သူတို့၏ ဦးတည်ချက်များ လိုအပ်ချက်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာနိုင်ရန် လေ့လာပါ။ ထိုအခါ သင်သည် သူ/မအား ပိုမိုအောင်မြင်လာစေရန် ကူညီခြင်းအပေါ် အာရုံစူးစိုက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူ အရေးကြီးတာဝန်တစ်ခုကို အပြီးသတ်နိုင်ရန် လိုအပ်သည်ဆိုပါက မိမိသဘောအရ အချိန်ပိုဆင်း၍ အလုပ်လုပ်ပေးရန် ကမ်းလှှမ်းပါ။ ၄င်းအချက်သည် အလုပ်အား စိတ်ထဲအလေးထားရှိထားပြီး ပေးဆပ်မှုပြုနိုင်ကြောင်း ပြသပေးရာရောက်ပါသည်။

ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါ။

သူတို့ ဘာတွေ လိုအပ်မည်နည်းဆိုသည်ကို သင်က ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့် သင်၏ အထက်အရာရှိကို ကူညီနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - ဖရန်၏ အထက် အရာရှိသည် အားလပ်ရက်အနားယူနေချိန်တွင် စီမံကိန်းအသစ် တောင်းဆိုမှုတစ်ခု ဝင်လာပါသည်။ နောက်ဆုံးတင်ရမည့်ရက်မှာ သူမ၏အထက်အရာရှိ ပြန်လာပြီး နောက်နှစ်ရက်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် သက်ဆိုင်သော သုတေသန လေ့လာချက်များကို စုစည်းခဲ့ပါသည်။ ၄င်းစိမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း ဆိုသည်ကို အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ အထက်အရာရှိသည် အလွန်ပင် အထင်ကြီးလေးစားသွားပြီး၊ ဖရန်အား အစည်းအေ၀းသို့ ခေါ်သွားပါသည်။ အနာဂတ် စီမံကိန်း အဆိုပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်စေပါသည်။

သင်၏ အထက်အရာရှိကို သတင်းမပြတ် သိရှိစေရန် ပြုလုပ်ပါ။

ကျွနု်ပ်တို့၏ အထက်အရာရှိများသည် အပတ်စဉ် ကျွနု်ပ်တို့၏ အလုပ်များတွင် ရရှိသော သေးငယ်သည့် အောင်မြင်မှုများအကြောင်း မကြာခဏ သိလေ့မရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ၄င်းတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် သင်၏ အထက်အရာရှိထံ လစဉ် အကျဉ်းချုပ်စာရင်းကို ပို့ပေးခြင်း'' ကိစ္စတို့ကို သေချာစွာပြုလုပ်ပေးပါ။ အကယ်၍ သင့်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသူများ ရှိပါကလည်း သူတို့၏ အောင်မြင်မှုများကိုလည်း သင်၏ အထက်အရာရှိထံ နောက်ဆုံးသတင်း ပေးပို့ပါ။

သင့်ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းခွင်ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိတ်ထဲတွင်ထား၍ ပေးဆပ်မှုပြုနေခြင်း ကို ပြသပါ။
သင်၏ အသိပညာ/အတွေ့အကြုံတို့ကို မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် မည်သည့်သင်တန်းများ သင် တက်ရောက်နိုင်ပါ သနည်း။ ဘွဲ့လွန်အဆင့် အရည်အချင်းမျိုးကိုမှ မဆိုလိုပါ။ သင်တန်းတို တစ်ခုပင်လျှင် အသုံးဝင်ကောင်းဝင်ပါလိမ့်မည်။ သင် တက်ရောက်အောင်မြင်သွားသောအခါ သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ လူများသိရှိရန် သေချာမှုရှိရန်ပြုလုပ်ပါ။ ကျွနု်ပ် ဆိုလျှင် အချိန်ပြည့်အလုပ်တစ်ဖက်မှ လုပ်ကိုင်နေရင်းနှင့် Open University (မည်သူမဆို လူမျိုး၊ အသက်မရွေး လေ့လာနိုင်သော စာပေးစာယူတက္ကသိုလ်)မှာ ဘွဲ့တစ်ခုကို အချိန်ပိုင်းနှင့် လေ့လာရင်း ရရှိသွားပြီးသောအခါ ကုမ္ပဏီတွင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို သိရှိအောင်ပြုလုပ်၍ အခွင့်အလမ်းအသစ်များကို စောင့်ကြည့်ပါ။

ပြိုင်ဆိုင်မှုပြုနေသော ဤကမ္ဘာတွင် သင်၏အဖွဲ့အစည်းသည်လည်း စီမံကိန်းအသစ်များ ရှာဖွေနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည် ဈေးကွက်ထဲတွင် လစ်ဟာမှုတစ်ခုကို သတိထားမိပါက ကုမ္ပဏီမှ လူများ သိရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းမျိုးကို သေချာစွာပြုလုပ်ပါ။ သင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သုတေသနအပေါ် အခြေခံသည့် ကုမ္ပဏီတွင်း စာတမ်းလိုမျိုး တစ်ခု သင်ပြုစုနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာဖုံးတွင် သင့်နာမည်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် အချို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သင်၏နာမည်ကို သိရှိသွားကြအောင် သေချာစွာ ပြုလုပ်ပါ။

လုပ်ကိုင်ရမည့် ကဏ္႑ကိုကြည့်ပါ။

အကယ်၍ အခြားလူတိုင်းက သက်တောင့်သက်သာရှိသော အဝတ်အစားမျိုး ဝတ်ဆင်ထားချိန်တွင် သင်သည် ပို၍ စမတ်ကျကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် သိသာထင်ရှားမှု ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာအကြံ ပေးရမည်ဆိုပါက သင်သည် လက်ရှိအလုပ်ထက် တဆင့်မြင့်သောအလုပ်မျိုး လုပ်နေသကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ် ခြင်းသည် အခြားသူများက သင့်အား အခြားသော အလုပ်တာဝန်တစ်ခုတွင် ရှိနေပုံကို စိတ်ကူးနှင့်ပုံဖော်နိုင်ရန် ကူညီပေး ရာ ရောက်ပါသည်။ ၄င်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် မိမိ ယုံကြည်ချက်ကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်သကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်တို့ ကို ပိုမိုနေသားကျစေ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။

သင့်ကို လူသိအောင်ပြုလုပ်ပါ။

ကုမ္ပဏီ၏ မဂ္ဂဇင်းတွင် စာရေးပေးနိုင်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းပါ။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီတွင်းရှိ များစွာသော သူတို့က သင့်အား တွေ့မြင်လာကြမည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ အခြားဌာနများမှ လူများနှင့်လည်း သွားရောက် စကားပြောဆိုပါ။ သူတို့၏ အလုပ်အကြောင်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်း သိရှိရန် ပြုလုပ်ပါ။ ဤသို့ပြုခြင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးကျလာမည်ဖြစ်ကြာင်း သင်မည်သည့်အခါမှ ကြိုတင်သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မကြာခဏပင် ဌာနပေါင်းစုံမှ လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် စီမံကိန်းမျိုးဆောင်ရွက်ရန် အသင်းအဖွဲ့မျိုးအတွက် လိုအပ်ချက် ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ သင်ကို ပိုပြီး လူသိများလေလေ၊ သင်၏အမည်က အကြံပြုခြင်းခံရဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ များလေလေဖြစ်ပါသည်။

ဤဆောင်းပါးအား theguardian.com မှ Denise Taylor ၏ Top tips to get a promotion at work ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Views: 5132

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္ ဤေဆာင္းပါးအတြက္ပါ
ေက်းဇူးပါ
Thank you :)

Thanks

Thanks a lot.

အသင္ဘယ္လိုဝင္လည္း

Thanks! For your belles-lettres>>>>

most people forget to give report of what you have done, so your manager do not know without telling him. This fact is really true. thz for yr sharing. (y)

Thanks for this massage

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service