ဒီတစ္ေခါက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တာက comma နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမွား ေတြပါ။ စာေရးတဲ့အခါ comma က အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ စာေၾကာင္းကို စံနစ္တစ္က် ျဖတ္ေတာက္ေပးပါတယ္။ comma ကို အထည့္မွားရင္ အဓိပၸါယ္ပါ ေျပာင္းသြားတာ၊ အဓိပၸါယ္ ေပ်ာက္သြားတာ၊ ပိုမို ရႈပ္ေထြးသြားတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
မွားေလ့မွားထရွိတဲ့ တစ္ခုက comma ကို မလိုအပ္ဘဲ မဆိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေလ်ွာက္ထည့္တာပါ။ ေအာက္မွာေတာ့ comma အမွား ၅ မ်ိဳးကို ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ Incorrect: The laptop on the table, is mine.
Correct: The laptop on the table is mine.

Subject ကို သူရဲ့ verb နွင့္မခြဲရပါ။ ဒီစာေၾကာင္းမွာ subject က “The laptop on the table.”

၂။ Incorrect: Motel rooms, that are dirty, ought to be illegal.
Correct: Motel rooms that are dirty ought to be illegal.

Restrictive clause (အခ်ဳပ္စာစု) မဖန္တီးလိုက္ပါနဲ႔။ “that are dirty” စာစုဟာ “motel rooms” အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ comma မွ မလိုအပ္ပါဘူး။

၃။ Incorrect: The dog understood at once, what his handler wanted.
Correct: The dog understood at once what his handler wanted.

Verb တစ္ခုကို သူရဲ့ direct object သို႔မဟုတ္ complement နဲ႔ မခြဲလိုက္ပါနွင့္။ “what his handler wanted” ဆိုတဲ့ စာစုဟာ understood ဆိုတဲ့ verb ရဲ့ object ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

၄။ Incorrect: Jethro wanted to be either a brain surgeon, or a fry cook.
Correct: Jethro wanted to be either a brain surgeon or a fry cook.

Coordinate conjunction ေတြနဲ႔ တြဲထားတဲ့ paired elements ကို comma နဲ႔ သံုးျပီး မခြဲရပါ။ ဒီအေၾကာင္းမွာ paired elements ေတြဟာ “a brain surgeon” နဲ႔ “a fry cook.” ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ comma မွ မလိုပါဘူး။

၅။ Incorrect: The famous author lives in a small town, because she doesn't like the noise of a big city.
Correct: The famous author lives in a small town because she doesn't like the noise of a big city.

ေနာက္မွ လိုက္လာတဲ့ ပ့ံပိုးမႈေပးတဲ့ dependent clause ကေန အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ introductory independent (main) clause ကို ခြဲမထုတ္လိုက္ပါနဲ႔။ “The famous author lives in a small town” က main clause ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ ။ အကယ္၍ dependent clause က အရင္လာရင္ေတာ့ comma ကို သံုးရပါမယ္။

“Because she doesn't like the noise of a big city, the famous author lives in a small town.”


Periods (fullstops) နွင့္ Comma မ်ား


Quotation ေခၚတဲ့ စကားေျပာတာကို direct speech နဲ႔ ထည့္ေရးတဲ့ အခါ periods တို႔ comma တို႔ကို closing quotation (မ်က္ေတာင္ အပိတ္) အတြင္းဘက္မွာ ေရးရတယ္။

ေအာက္ပါ ဥပမာေတြကို ၾကည့္ရေေအာင္။

  • Patrick Henry said, “Give me liberty or give me death.”
  • “If you are going through hell,” said Sir Winston, “keep going.”
  • In Act II, scene 2 of Julius Caesar, Caesar tells Calpurnia that “cowards die many times.”


တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေျပာတဲ့စကားကို direct speech နဲ႔ စကားေျပာ အတိုင္းေရးတဲ့ အခါမွသာ say သို႔မဟုတ္ said တို႔နဲ႔ introduce လုပ္ရပါမယ္။

Say အစားသံုးလို႔ရတဲ့ အျခားအဓိပၸါယ္တူ စာလံုးမ်ားကေတာ့ states, writes, notes, comments, observes, concludes, reports, maintains နဲ႔ adds တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စကားေျပာကို say ကဲ့သို႔ေသာ verb နဲ႔ introduce လုပ္ရင္ အဲ့ဒီ verb ေနာက္မွာ comma ထည့္ပါ။ အကယ္၍ စကားေျပာကို that နွင့္ introduce လုပ္ပါက verb အေနာက္မွာ comma မထည့္ပါနွင့္။

Technical writing မွာေတာ့ period ကို quotation mark (မ်က္ေတာင္အပိတ္) အျပင္ဘက္မွာ ထည့္ရပါတယ္။ Chicago Manual of Style မွာ quotation က အတြင္းမွာ ထည့္ထားတဲ့ period ေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္မမွားရေအာင္ printed instructions မွာ ဒီလို ဥပမာေပးထားတယ္။

  • Click on Save As; name your file “appendix A, v. 10”.


Question Marks နွင့္ Explanation Point (exclamation marks)

ေရးသားေဖာ္ျပတဲ့ quoted material ဟာ ေမးခြန္း သို႔မဟုတ္ အာေမဍိတ္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ သက္ဆိုင္ရာ marks ေတြကို quotation marks အတြင္းပိုင္းမွာ ေရးရတယ္။
ဥပမာ

  • He shouted, “Run, the zombies are coming!”
  • She asked, “Where’s the best place to hide?”


အကယ္၍ framing sentence က question သို႔မဟုတ ္exclamation ျဖစ္ခဲ့ရင္ end marks ေတြကို (မ်က္ေတာင္အပိတ္) အျပင္ဘက္မွာ ေရးရတယ္။

  • I just love the way he says, “fit to be tied”!
  • Did you hear the inspector say, “Label all dangerous chemicals”?


အဂၤလိပ္စာသံုးသူေတြမွာ punctuation နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဴး ရိွၾကမွာပါ။ punctuation က စာေရးအသားမွာ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္း ျပတ္သားေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။ အယူအဆေတြကေတာ့ ေဒသအလိုက္၊ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ ကြဲျပားနုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ အလြယ္မွတ္လိုပါက quotation နဲ႔သက္ဆိုရင္ question mark တို႔ exclamation mark တို႔ကို မ်က္ေတာင္အပိတ္ အတြင္းထဲမွာ ထားရျပီး၊ framing sentence နဲ႔ဆိုရင္ question mark တို႔ exclamation mark တို႔ကို မ်က္ေတာင္အပိတ္ အျပင္မွာထားရတယ္ေပါ့။


Dailywritingtips.com မွ Maeve Maddox ရဲ့  Punctuation Mistakes မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVEအျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1899

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service