ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑)

Myanmar Network တြင္ေနာက္လ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑တစ္ရပ္ကို အသစ္ထည့္သြင္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ား ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ comment အေနျဖင့္ ထားခဲ့ပါက တူညီရာေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေမးခြန္းအနည္းအမ်ား အေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႕) သုံးၾကိမ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုျပီး ျမန္မာဘာသာ (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာ မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေျဖမ်ားကိုမူ အမ်ားနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (အဂၤလိပ္ဘာသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍) ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက အမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားသြားပါမည္။

Views: 2615

Reply to This

Replies to This Discussion

Neither Nor

Either Or ကို ဘယ္လိုေနရာေတြမွာသံုးၾကတာမ်ားပါသလဲ.. အသံုးျပဳပံုေလးသိခ်င္ပါတယ္ရွင့္...

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။ ဤက႑တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖအား ေနာက္အပတ္တြင္ တင္ေပးပါမယ္။

Either...or / Neither...nor ရဲ့ ရွင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႕ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ဤေနရာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

please! how can be use "joke words"

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။ ဤက႑တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖအား ေနာက္အပတ္တြင္ တင္ေပးပါမယ္။ မိမိသိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

Where and how is 'just' used?Please.

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။ ဤက႑တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖအား ေနာက္အပတ္တြင္ တင္ေပးပါမယ္။ မိမိသိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

Just ရဲ့ ရွင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႕ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ဤေနရာမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Sth က somthingဆိုတာသိထားပါတယ္ Sbကဘာလဲေျဖေပးပါ အသံုးမ်ားေနေတာ့သိခ်င္လို့ပါ

somebody ပါ

Sb stands for "somebody". 

I think, it's mean is "Somebody".

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service