ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑) ၏ အေျဖမ်ား - အပိုင္း (၁)

ယခင္အပတ္တြင္  စတင္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာအေမးအေျဖ က႑တြင္ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ "Either...or/Neither...nor" ၊ "Just" ႏွင့္ "article" မ်ားကို အသုံးျပဳပံုရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေအာက္မွာ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါျပီ။


Just ရဲ့အသံုးမ်ား


မၾကာေသးခင္ေလးကမွ တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ just ကို သံုးပါတယ္။ ျဗိတိသွ်ေတြက Just ကို present perfect ျဖစ္တဲ့ has/ have တို႔နဲ႔ တြဲျပီး ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာ -

 • I have just arrived. (ငါအခုဘဲ ေရာက္တာ။)
 • I have just sold my car. (တစ္ေလာကဘဲ ကားေရာင္းပစ္လိုက္ျပီ။)
 • I have just finished going through Chapter 6. (အဲ့ဒီအပိုင္း အခုေလးဘဲ ဖတ္ျပီးတာ။)


အေမရိကန္ေတြကေတာ့ Just ကို past tense နဲ႔ တြဲသံုးၾကပါတယ္။
ဥပမာ -

 • I have just arrive. အစား I just arrived. လို႔ ေျပာၾကတယ္။
 • He just died. (သူအခုေလးတင္ ဆံုးသြားတယ္။)
 • I just broke the wine glass. ( ဖန္ခြက္ကြဲသြားျပီ။) 


တစ္ခ်ိဳ႕ျဗိတိသွ်ေတြက just ကို past tense နဲ႔ တြဲသံုးတာမ်ိဳး ရိွတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဗိတိန္မွာေတာ့ ဒီအသံုးကို မွားတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

စကားေျပာမွာ just ကို now နဲ႔တြဲျပီး “မၾကာေသးခင္ကဘဲ” ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ရတဲ့ just nowကို ေျပာၾကပါတယ္။

 • I telephoned him just now. He will be here soon.
 • I told you a lie just now.


ဒါေပမဲ့ formal writing အေရးအသားမွာ just now ကို မသံုးရဘူးေနာ္။

___________________


Article 

Article ဆိုတာ a, an, the စတဲ့ စကားလံုးေတြကို ေျပာတာပါ။ လူတစ္ေယာက္၊ အရာဝတၳဳတစ္ခုအေၾကာင္းကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ေျပာရင္ a သုိ႔မဟုတ္ an ကို ထည့္ေျပာရတယ္။ a နွင့္ an ကို indefinite article လို႔ ေခၚတယ္။ a, an တို႔နဲ႔ သံုးတဲ့ noun ေတြဟာ singular ျဖစ္ရပါတယ္။ ေျပာျပီးသားလူ၊ အရာဝတၳဳေတြကို ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္ညႊန္းျပီး ေျပာရင္ေတာ့ the ကို သံုးရပါတယ္။

ဥပမာ

 • She picked up a book. The book was lying on the table.
 • After weeks of looking we finally bought a house. The house was in a small village.


တစ္ေယာက္ေယာက္၊ တစ္ခုခုကို သရုပ္ေဖၚျပရာမွာလည္း a, an တို႔ကို (adjective + noun) (noun + quantifier) တို႔နွင့္ တြဲသံုးလို႔ ရပါတယ္။

 • His brother was a clever child.
 • He seemed a worried man.
 • I chose a picture that reminded me of my village. 


လုူတစ္ေယာက္ရဲ့ အလုပ္အကိုင္ကို ေဖၚျပရာမွာလည္း a, an ကုိ ထည့္ေျပာရပါတယ္။ ဥပမာ - He is a doctor. လို႔ ေျပာရတယ္။ He is doctor. လို႔ မေျပာရဘူးေနာ္။

 • He became an engineer.
 • She is a model and an artist.


ေနာက္ျပီး vowel အသံနွင့္ စတဲ့ စကားလံုးေတြ႕ေရွ႕မွာ an ကို ထည့္ရပါတယ္။ consonant အသံနွင့္စတဲ့ စကားလံုးေတြရဲ့ အေရွ႕မွာေတာ့ a ကို ထည့္ရပါတယ္။ ဥပမာ  - a house, an hour

A နွင့္ an ကို တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္ စတဲ့ အေရအတြက္ကို ေဖၚျပရာမွာလည္း သံုးေသးတယ္ေနာ္။

ေနာက္ထပ္ article တစ္ခုကေတာ့ the ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕မွာရွင္းျပခဲ့သလိုဘဲ၊ လူတစ္ဦး၊ အရာတစ္ခု၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု စသည္တုိ႔ကို အရင္ေဖၚျပခဲ့ျပီး ေနာက္တဖန္ျပန္လည္ ေဖၚညႊန္းတဲ့အခါ the ကို သံုးရပါတယ္။
မိမိေျပာခ်င္တာကို အထူးျပဳခ်င္လွ်င္ the ကို သံုးရပါတယ္။

 • I have no idea about the geography of England. (အဂၤလန္ရဲ့ ပထဝီအေၾကာင္းကို အထူးျပဳေျပာခ်င္တာ)


အတုမရွိ၊ တစ္ခုတည္း ရွိတာကို ေျပာခ်င္လွ်င္လည္း the ကို သံုးပါတယ္။

 • The sky was blue. (ေကာင္းကင္)
 • The sun sets in the west. (ေနမင္း)
 • The air was warm. (ေလ)


The နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့အသံုးေတြ အမ်ားၾကီးရွိတဲ့အထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပရရင္ the ကို …

 • လူ၊ အရာဝတၳဳအမ်ိဳးအစားကို ေဖၚျပရာမွာ သံုးပါတယ္။ My favourite flower is the rose.
 • နို္င္ငံသားကို ေဖၚျပရင္သံုးပါတယ္။ the Italian, the French, the British
 • ဂီတ ပစၥည္းေတြကို ေခၚတဲ့အခါမွာ သံုးတယ္။ You play the guiter.
 • အလုပ္အကိုင္ေတြကို ေဖၚျပတဲ့အခါ noun group ေတြရဲ့အေရွ႕မွာ the သံုးတယ္။ the Russian poet/ the singer Zaw Win Htut (ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အလုပ္အကုိင္ ၂ ခုကို တြဲျပီးေဖၚျပရင္ the ကို တစ္ေခါက္ဘဲ သံုးရတယ္။ He is the singer and designer.)
 • Superlative ေခၚ နိႈင္းယွဥ္ေဖၚျပတဲ့ adjectives ေတြရဲ့ အေရွ႕မွာ သံုးပါတယ္။ the most beautiful/ the best/ the strongest စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္။


___________________

Either…or/ neither …nor

Either…or နွင့္ neither…nor တို႔ကို ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုခုကို ေဖၚျပရတဲ့အခါ သံုးတယ္လို႔ အလြယ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ပိုျပီးရွင္းေအာင္ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ အသံုးကို ေျပာျပပါမယ္။ either..or ကိုေတာ့ ေရြးခ်ယ္စရာနွစ္ခုအနက္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ ေျပာဆုိတဲ့အခါ သံုးပါတယ္။ အဲ့ဒီလို သံုးတဲ့အခါ ပထမေရြးခ်ယ္စရာရဲ့ အေရွ႕မွာ either ကို ထည့္ရျပီး ဒုတိယေရြးခ်ယ္စရာရဲ့ အေရွ႕မွာ or ကို ထည့္ရပါတယ္။

ဥပမာ -

 • I am going either today or tomorrow. (ဒီကေန႔ သို႔မဟုတ္ မနက္ျဖန္သြားမယ္။)
 • In exam, you either pass or fail. (ေအာင္ရင္ေအာင္ မေအာင္ရင္ က်မယ္။)


စကားေျပာမွာေတာ့ either ကို ပထမေရြးခ်ယ္စရာ အေရွ႕မွာ အျမဲထားေလ့ မရွိဘဲ စာေၾကာင္းအေရွ႕ပိုင္းမွာ ပါတဲ့ verb ရဲ့ အေရွ႕မွာ ထားျပီး ေျပာၾကပါတယ္။
ဥပမာ -

 • I’ll ring you either today or tomorrow. လို႔ ေျပာမယ့္အစား
 • I’ll either ring you today or tomorrow. လို႔ တစ္ခါတစ္ရံ ေျပာပါတယ္။


အျခားဥပမာေတြကေတာ့

 • I suppose you either find funny or boring.
 • He would either have been a soldier or an engineer.


Neither… nor

Neither… nor ကိုေတာ့ စာအေရးအသားေတြမွာ၊ မိန္႔ခြန္းလိုမ်ိဳး ေျပာစကားေတြမွာသာ အမ်ိဳးအစားတူ၊ အေၾကာင္းတူ၊ အရည္အေသြးတူ၊ လုပ္ရပ္တူ စတာေတြကို negative အျငင္းပံုစံနွင့္ နိုႈင္းယွဥ္ေျပာဆုိရင္ သံုးပါတယ္။ Neither ကို ပထမနိႈ္င္းယွဥ္မည့္ စကားလံုးအေရွ႕မွာ ထည့္ျပီး nor ကို ဒုတိယ နိႈင္းယွဥ္မည့္ စကားလံုးအေရွ႕မွာ သံုးပါတယ္။

ဥပမာ -

 • The teacher did not come and the students did not come.

နွစ္ဦးနွစ္ဖက္လံုး မလာၾကဖူးဆိုတာကို neither… nor နွင့္ ဒီလို ေရးၾကတယ္။

 • Neither the teacher nor the students came.


(မွတ္ခ်က္ ။ Neither က negative ျဖစ္တာမို႔ did not come စကားတြဲက did not ကို ျဖဳတ္ျပီး come အစား came ေျပာင္းေရးရတယ္။)

 • Neither he nor Maung Maung owe me any money. (ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဘယ္သူမွ အေၾကြး မတင္ပါ။)
 • He neither drinks nor smokes. (ေဆးလိပ္ေရာ၊ အရက္ပါ မေသာက္တတ္ဘူး။)


စကားေျပာမွာေတာ့ neither…nor ကို သံုးေလ့မရွိပါဘူး။ ဥပမာ - Neither the teacher nor the students came. လို႔ ေျပာမယ့္အစား The teacher did not come and neither did the students. လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

အျခားဥပမာေတြကေတာ့

 • Maung Soe did not talk about his family and neither did Ko Kyaw.
 • I won’t give tip money and neither will my wife.

 ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာအေမးအေျဖက႑ မွာ ဆက္လက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေျဖရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို တိတိက်က်ေမးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2987

Reply to This

Replies to This Discussion

Excellent!

May I know use of  "Then" ,"Additionally" ,Where and how to use these words ?

Please !

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service