ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑)

Myanmar Network တြင္ေနာက္လ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑တစ္ရပ္ကို အသစ္ထည့္သြင္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ား ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ comment အေနျဖင့္ ထားခဲ့ပါက တူညီရာေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေမးခြန္းအနည္းအမ်ား အေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႕) သုံးၾကိမ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုျပီး ျမန္မာဘာသာ (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာ မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေျဖမ်ားကိုမူ အမ်ားနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (အဂၤလိပ္ဘာသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍) ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက အမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားသြားပါမည္။

Views: 2568

Reply to This

Replies to This Discussion

အလယ္​တန္​းဆင္​့ က​ေလးမ်ား listening skill အတြက္​ mp3 file မ်ား download ရနိင္​ပါသလား ခင္​​ဗ်

Be ရဲ႕ေနာက္က သံုးလို႔ရတာ သိခ်င္ပါတယ္။ Be ရဲ႕ေနာက္က (n)(adj)(adv) ဘာသံုးလို႔ရလဲ သိခ်င္တာပါ။

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။

Be ရဲ့ အသုံးျပဳပံုႏွင့္ ဥပမာမ်ားကို ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑) ၏ အေျဖမ်ား - အပိုင္း (၂) တြင္ တင္ေပးထားပါတယ္။

Another forms of using tenses such as future perfect continuous .May l know how can or where can we use this tense

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။

Future perfect continuous အတြက္ ရွင္းျပခ်က္မ်ားကို ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑) ၏ အေျဖမ်ား - အပိုင္း (၂) တြင္ တင္ေပးထားပါတယ္။

and ႏွင္႔ as well as တို႔ ရဲ႔ ကြာၿခားခ်က္အားသိပါရေစ...

ေက ်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအား ဆရာမ်ားကို ျပထားပါတယ္။

and ႏွင့္ as well as တို႕ရဲ့ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑) ၏ အေျဖမ်ား - အပိုင္း (၂) တြင္ တင္ေပးထားပါတယ္။

Although it was raining heavily.,they
went out. Althoughကေန In spite of
ကိုေျပာင္းေရးခိုင္းတဲ႔အခါ In spite of the
heavy rain,they went out.အဲ႕ဒီစာ
ေႀကာင္းအစား
In spite of it raining heavily,they
went out လို႕ေရးနိင္ပါသလားဆရာ
raining ရဲ႔ေရွ့မွာ it ထည့္ဖို႕လိုပါသလား
ဆရာ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service