ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑)

Myanmar Network တြင္ေနာက္လ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑တစ္ရပ္ကို အသစ္ထည့္သြင္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ား ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ comment အေနျဖင့္ ထားခဲ့ပါက တူညီရာေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေမးခြန္းအနည္းအမ်ား အေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႕) သုံးၾကိမ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုျပီး ျမန္မာဘာသာ (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာ မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေျဖမ်ားကိုမူ အမ်ားနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (အဂၤလိပ္ဘာသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍) ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက အမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားသြားပါမည္။

Views: 2568

Reply to This

Replies to This Discussion

let me known the differnt of countable
and uncontable nouns

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

l would like to know the usage of much,many,a lot of,a few,enough

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

May l know the usage of "will" and "going to"?And then the different between their usages☺

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Please may I know about that how to different of english speaking and reporting  style.?

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာ၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံးအဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Beads of perspiration formed upon his brow
and trickled down unnoticed to lose themselves in tie hairy jungle on his chest.
အထက္ကစာ ကို ဘာသာျပန္ေပးလို့ရမလား ဆရာ။

တစ္ခုခုကို လုပ္ျဖစ္ခ့ဲလား ......... တစ္ေနရာရာရာကိုုသြားျဖစ္ခ့ဲလား . ဆိုတာမ်ဳိးကို ဘယ္လိုေျပာရပါသလဲရွင့္ .....

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။

yet နဲ႕ already အသံုးေလးလည္းသိခ်င္ပါတယ္

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service