ေမးလွ်င္ေျဖမည္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑)

Myanmar Network တြင္ေနာက္လ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္) မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ အေမးအေျဖက႑တစ္ရပ္ကို အသစ္ထည့္သြင္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ အသင္းဝင္မ်ား ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ comment အေနျဖင့္ ထားခဲ့ပါက တူညီရာေမးခြန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေမးခြန္းအနည္းအမ်ား အေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႕) သုံးၾကိမ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုျပီး ျမန္မာဘာသာ (သို႕) အဂၤလိပ္ဘာသာ မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေျဖမ်ားကိုမူ အမ်ားနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (အဂၤလိပ္ဘာသာဥပမာမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍) ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါက အမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသက္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားသြားပါမည္။

Views: 2553

Reply to This

Replies to This Discussion

Ko Ko can beat Aung Aung in tennis with (easy).ခုလိုစာ​ေၾကာင္​းမ်ားမွာဆိုရင္​ -ness​ေပါင္​းၿပီးnoun ပံုစံ​ေျပာင္​းရမလား easeပဲထည္​့ရမလားခင္​ဗ်ာ။ဘာ​ေျၾကာင္​့ထည္​့ရသလဲဆိုတာလဲသိခ်င္​ပါတယ္​။ အျခားဥပမာ​ေတြလဲသိခ်င္​ပါတယ္​။

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းကို ဆရာမ်ားအား ျပသထားပါတယ္။

Ethyl alcohol is produced mainly by fermentation of molasses, which are produced as a by-product in sugar industries.

In above sentence, which word is modified by 'which' ? Ethyl alcohol or molasses?

If comma is removed, how will the meaning of this sentence turn to?

Reply me, please.

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းကို ဆရာမ်ားအား ျပသထားပါတယ္။

Let me know about Bussiness & Marketing.

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္သုံး အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

I would like to know "Be" usage as wide as.

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Let me know the usage of 'so' and 'such'
as wide as.

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ေဆးပညာတဲ႕ပတ္သတ္တဲ႕အသုံးအႏွဳန္းေတြသိခ်င္ပါတယ္ရွင္႕

ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေဆးပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကို ဤဝက္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service