အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနသူတိုင္း No – Little/ A little – Few/ A few – Some/ Any – Much/ Many – A lot of ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြကိုရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျမင္ဖူးၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္သံုးတဲ့အခါ ေရာေထြးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Quantitative Adjective ေတြ အေၾကာင္းကို ေရးသား လိုက္ပါတယ္။

 

No     - သည္ လံုးဝမရွိသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ေရတြက္ရနာမ္ (Countable Noun) ႏွင့္         ေရတြက္မရနာမ္ (Uncountable Noun) ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ သံုးႏိုင္သည္။

ဥပမာ   -         I have no book. (ကၽြန္ေတာ့္မွာစာအုပ္ မရွိပါ။)

                   I have no money. (ကၽြန္ေတာ့္မွာပိုက္ဆံမရွိပါ။)

 

Little  - သည္ အနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ၿပီး ေရတြက္မရနာမ္ (Uncountable Noun) သာသံုးရပါသည္။ မရွိသေလာက္ပဲဟု အဓိပၸာယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပင္ မလံုေလာက္သည့္ ပမာဏ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ   -         Little sugar is not enough to make a cup of tea.

 

 

Few   - သည္ Little ႏွင့္ ပမာဏအတူတူပင္ ျဖစ္ကာအဓိပၸာယ္အားျဖင့္လည္းတူညီပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သတိထားမွတ္သားရမည္မွာ Few ကို ေရတြက္ရနာမ္ (Countable Noun) အတြက္သာ အသံုးျပဳ ရပါသည္။

ဥပမာ   - Few people likes the mosquitos. (ျခင္ကို ႀကိဳက္တဲ့ လူရယ္လို႔ မရွိသေလာက္ပဲ။)

 

 

A little         - သည္ Little ထက္ အနည္းငယ္ပိုကာ အမ်ားႀကီး မဟုတ္ေပမဲ့ သံုးလို႔ရႏိုင္ေသာ ပမာဏကို ညႊန္းပါသည္။ Little ကဲ့သို႔ ပင္ A little ကို ေရတြက္မရနာမ္ (Uncountable Noun) အတြက္ အသံုးျပဳရပါသည္။

ဥပမာ   - Please give me a little sugar. I want to make a cup of tea. (ေက်းဇူးျပဳၿပီး သၾကား နည္းနည္းေလာက္ေပးပါ၊ လက္ဘက္ရည္ တစ္ခြက္ေလာက္ ေဖ်ာ္ခ်င္လို႔ပါ။)

 

A Few - သည္ Few ထက္ အနည္းငယ္ပိုေသာ ပမာဏကို ညႊန္းဆိုကာ A little ႏွင့္ ပမာဏတူညီပါသည္။ သတိျပဳမွတ္သားရန္မွာ A Few သည္လည္း ေရတြက္ရနာမ္ (Countable Noun) အတြက္သာ အသံုးျပဳရပါသည္။

ဥပမာ   -         There are a few students in the classroom. (အတန္းထဲမွာ ေက်ာင္းသား နည္းနည္းပဲ ရွိတယ္။)

 

[မွတ္ခ်က္။ ။ No, Lillte, A little, Few, A few တို႔ကို အဟုတ္ဝါက် (Affirmative Sentence) အတြက္သာ အသံုးျပဳရပါသည္။ ]

 

Some/ Any  - သည္ Little/ A little/ Few/ A few တို႔ထက္ မ်ားေသာ ပမာဏ ျဖစ္ၿပီး အသံုးအႏႈန္းကို အဓိက သတိထားရပါမည္။ Some ကို အဟုတ္ဝါက် Affirmative တြင္ အသံုးျပဳၿပီး အျငင္းဝါက် (Negative Sentence) ႏွင့္ ေမးခြန္းဝါက် (Question Sectence) မ်ားအတြက္ Any ကို အသံုးျပဳရပါသည္။

ဥပမာ   - I have some money. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပိုက္ဆံ အခ်ိဳ႕ရွိတယ္။)

            I have some friends. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ သူငယ္ခ်င္း အခ်ိဳ႕ ရွိတယ္။)

            I haven’t any money. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပိုက္ဆံ တစ္ျပားမွ မရွိဘူး)

            I haven’t any friends. (ကၽြန္ေတာ့မွာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး)

            Is there any water in the pot? (အိုးထဲမွာ ေရရွိလား?)

            Is there any students in the classroom. (အတန္းထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိလား?)

 

Much  - သည္ Some ထက္မ်ားေသာ ပမာဏကို ေဖာ္ျပၿပီး ေရတြက္မရနာမ္ (Uncountable Noun) အတြက္ အသံုးျပဳရပါသည္။

ဥပမာ   - I have much money. (ကၽြန္ေတာ္မွာ ပိုက္ဆံေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။)

 

Many - သည္ Much ႏွင့္ ပမာဏအတူတူပင္ ျဖစ္ကာ ေရတြက္ရနာမ္ (Countable Noun) အတြက္သာ အသံုးျပဳရပါသည္။

ဥပမာ   - I have many friends. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ သူငယ္ခ်င္း မ်ားမ်ားရွိတယ္။)

 

A lot of      - ကို ေရတြက္မရနာမ္ (Uncountable Noun) ႏွင့္ ေရတြက္ရနာမ္ (Countable Noun) ၂-မ်ိဳးလံုး အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အမ်ားဆံုးေသာ ပမာဏ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ   - I have a lot of money. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။)

            I have a lot of friends. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။)

 

***************************************************************************

 

(Quantitative Adjective မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားျဖင့္ တြဲကာ ေလ့လာပါ။)

၎တို႔အနက္မွ အနည္းငယ္ အသံုးအႏႈန္း ႐ႈပ္ေထြးတတ္သည့္ Little အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ဆက္လက္ ေျပာပါမည္။

 

Little သည္ Degree 1 ျဖစ္ၿပီ Degree 2 ေျပာင္းလွ်င္ Less ျဖစ္ကာ Degree 3 သည္ Least ျဖစ္သည္။

ဥပမာ - I have little money. It is not enough to buy even a book.

           (ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပိုက္ဆံ နည္းနည္းပဲရွိတယ္၊ အဲဒါက စာအုပ္တစ္အုပ္ ဝယ္ဖို႔ေတာင္ မေလာက္ဘူး)

          Mummy gives me pocket money less than I except.

           (အေမေပးတဲ့ မုန္႔ဖိုးက ကၽြန္ေတာ္မွန္းထားတာထက္ နည္းတယ္။)

          This coat will coast at least 15000 kyats.

           (ဒီကုတ္အက်ႌက အနည္းဆံုး ၁၅၀၀၀ ေလာက္ က်လိမ့္မယ္။)

 

Little ကို ေသးငယ္ေသာ ဟု အဓိပၸာယ္ ျဖင့္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ သံုးေသာ အခါလည္း Little ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ- There are three hands in a clock. The little hand is second hand.  (နာရီတစ္ခုမွာ လက္တံ ၃-ခုပါတယ္၊ လက္တံေသးေသးေလးက စကၠန္႔လက္တံပါ။)

 

Her little face is so cute. (သူမ်က္ႏွာေလးက ခ်စ္စရာေလး) မ်က္ႏွာေသးသည္ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

မႀကိဳက္ႏွစ္သက္အခါ Little ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္အျဖစ္ Big ကို သံုးေလ့ရွိပါသည္။ဥပမာ- I don’t like her big face. (အဲဒီ မ်က္ႏွာႀကီးကို ငါမႀကိဳက္တာ)

 

I like this little house. (ဒီအိမ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳက္တယ္။) အိမ္က အရြယ္အစား အားျဖင့္ ငယ္ခ်င္မွ ငယ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

My little sister is so smart. (ကၽြန္ေတာ့္ညီမေလးက အရမ္း ေတာ္တာ) ညီမအရင္း ျဖစ္ေကာင္းလည္း ျဖစ္မည္။ ညီမအရင္း မဟုတ္ေသာ သက္ဆိုင္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ့္တို႔ ျမန္မာတြင္လည္း မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ “ဒါ ငါ့ညီမေလးေလ၊ ဒါ့ ငါ့ ကိုႀကီးေပါ့” စသည္ျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။)

 

Little ကို အေရးမႀကီးေသာ၊ မေျပာပေလာက္ေသာ အဓိပၸာယ္ ျဖင့္လည္း သံုးႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ - I had a little problem with my car, but it’s been fixed now.

(ကၽြန္ေတာ့္ကားမွာ မဆိုစေလာက္ေလး ျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ ျပင္ၿပီးသြားပါၿပီ။)

·         ယခု ဝါက်တြင္ a  သည္ article အျဖစ္သံုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး little ကို မဆိုစေလာက္ျဖစ္ေသာ/ မေျပာပ ေလာက္ေသာ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ Adj အျဖစ္သံုးထားျခင္းျဖစ္ကာ ေနာက္က problem (noun) ကို အထူးျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

          Don’t hurt yourself about this little problem.

(ဒီ မေျပာပေလာက္တဲ့ ျပႆနာေလးနဲ႔ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ မထိခိုက္ပါေစနဲ႔)

 

Little ကို Adv အျဖစ္လည္း သံုးႏိုင္ပါသည္၊ နည္းနည္း/ အနည္းငယ္/ အနည္းအက်ဥ္း ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

ဥပမာ - He is little know as an actor.

(သူက နည္းနည္းပဲ ထင္ရွားတဲ့ မင္းသား တစ္ေယာက္ပါ/ သူက သိပ္ၿပီး မထင္ရွားတဲ့ မင္းသား တစ္ေယာက္ပါ။)

 

I slept very little last night.

(ကၽြန္ေတာ္ ညက တကယ့္ နည္းနည္းေလးပဲ အိပ္ရတယ္။)

 

She eats very little at dinner.

သူ(မ)က ညေနစာ တကယ့္ နည္းနည္းေလးပဲ စားတယ္။

 

Little သည္ ယခုေရးသားထားေသာ အသံုးအႏႈန္း အျပင္ ေနာက္ထပ္ အသံုးအႏႈန္းပံုစံမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ စာအရမ္းရွည္ သြားလွ်င္ ဖတ္ရာတြင္ ေလးသြားမည္ စိုးသည့္အတြက္ အသံုးမ်ားေသာ/ အသံုးဝင္ေသာ အသံုးမ်ားကို ဦးစားေပးေရးသား လိုက္ပါသည္။

 

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာေနသူတိုင္း အရည္အေသြး တိုးတက္ၾကပါေစ ……… ”

 

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Be the Best !

Views: 478

Reply to This

Replies to This Discussion

Tks a lot.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service