လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္က ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ ဧည့္ႀကိဳလုပ္ခဲ့တုန္းက ျပင္သစ္လူမ်ိဳးဧည့္သည္တစ္ေယာက္ က Le Mot et L'idée ဆိုတဲ့စာအုပ္ကေလးတစ္အုပ္လက္ေဆာင္ေပးသြားဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အဂၤလိပ္စာမေတာက္တေခါက္လိုက္စားကာစ ဖတ္ၾကည့္လိုက္၊ နားလည္သလိုလို နားမလည္သလိုလိုနဲ႔ ခ်ထားလိုက္နဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါ ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း အဂၤလိပ္စာျပန္သင္ေပးဖို႔သင္႐ိုးစာအုပ္ေတြ၊ သဒၵါစာအုပ္ေတြ၊ vocabulary စာအုပ္ေတြရရင္ရသလို စုျဖစ္တဲ့အခါက်မွ တစ္ခ်ိန္ကပစ္ထားခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပ္ကေလးက ေတာ္ေတာ္ေလးျပည့္စံုေကာင္းမြန္တာ သတိထားမိပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေ၀ါဟာရရည္ညႊန္းစာအုပ္ပံုစံေလးျဖစ္ေအာင္စာအုပ္ေလးျပန္ထုတ္ဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ section တစ္ခု ကို scan ဖတ္၊ OCR နဲ႔ text ေျပာင္းၿပီး edit လုပ္၊ ေ၀ါဟာ ရေလးေတြ  ျမန္မာလိုျပန္ေရးလုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလးအခ်ိန္ကုန္သြားတယ္။ တျခားအလုပ္ေတြ မ်ားရင္းနဲ႔ သူ႕ကိုေမ့သြားတာၾကာျပန္ပါေရာ။ အခုမွ အိမ္ကလူႀကံဳနဲ႔ထည့္ေပးလိုက္လို႔ စာအုပ္ေလးလက္ထဲျပန္ေရာက္လာပါၿပီ။  အခုနမူနာတစ္ခုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေ၀ါဟာရတစ္ခ်ိဳ႕ကိုပဲျမန္မာလိုေပးထားပါတယ္။ ေအာက္က စာပိုဒ္ကိုကိုယ့္ဖာသာဖတ္ၾကည့္ၿပီး နားလည္ေအာင္ လုပ္ၾကည့္ပါ။ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံု မခက္ပါဘူး။ ႏွစ္ခါသံုးခါ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ခက္စစ္ကိုတန္းၿပီးသြားမၾကည့္ပါနဲ႔။  နားမလည္တဲ့စာေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ comment ကေနေမးၿပီး အခ်င္းခ်င္းကူညီေပးၾကေပါ့။

THE HOUSE - LA MAISON

— l. To have a house of one's own (to be the owner of a house) is the dream of every man.

Most people live in a house which they do not own (which does not belong to them). They rent

a house or a flat (Am. an apartment) of which they are the tenants.

— 2. The lease fixes the conditions on which the landlord lets his house and the amount of the

rent to be paid on quarter-day. If the tenant fails to pay his rent, the landlord may turn him out,

but he cannot do so without giving him notice.

— 3. Some landlords have either furnished apartments (or rooms) or a single room to let: they

take in lodgers (Am. roomers) or paying guests. When a man cannot stay in a house, he must

move and look for another one. A removal is no simple affair.

— 4. lf a man is rich enough he can either buy a house or have one built. In the first case he

applies to an estate agent (Am. a realtor) who has a list of houses for sale. If he chooses to have

a house built he applies to an architect who proposes a site for it and draws the plan (or designs it).

— 5. The contractor supplies the building materials and the workmen. A yard is opened. The

first workmen, using picks and shovels, dig the foundations. Cement is laid in the foundations

and will support the walls.

— 6. The masons or bricklayers build them with stone or bricks joined together by mortar. As

the walls grow, scaffolding is put up. The walls of larger buildings are generally made of

concrete or reinforced concrete.The noise of concrete-mixers is quite familiar on building-sites.

— 7. Wood used for building purposes is called timber (Am. lumber). Carpenters make the

framework for the roof. It will be covered either by tiles or slates. The work is in charge of the

tilers or slaters.

— 8. The joiners have a considerable amount of work to do. They saw planks (or boards). They

make them smooth by means of a plane. The small pieces of wood which fly off are the shavings.

They use a hammer to drive in nails, a screwdriver to drive in screws, they bore holes, etc.

— 9. Meanwhile the plumber installs the pipes for the water supply. The locksmith puts on

locks. When they need fitting, he uses a file and a vice.

— l0. Now the plasterer comes to plaster the inside of the walls. These are later on painted or

whitewashed, The painter mixes his paint in a pail (or bucket). He lays it on with brushes.

He oftenhas to stand on a ladder.

— ll. The walls can also be papered; this is the paper-hanger's work. The glazier puts in the

window panes. The electrician installs the electrical wiring all over the house.

— 12. But you cannot settle in your house until the upholsterer and the furniture dealer have

made it liveable. Now at last you can move in and invite your friends to the house-warming party.

— 13. In spite of the considerable number of houses which are being built, the housing problem

is far from being solved. There are still too many dreadful slums. and people living in filthy,

overcrowded rooms. Many dilapidated houses need pulling down.

— 14. On the other hand many houses were bombed down during the last war. Prefabs (i.e. pre-

fabricated houses) were hastily set up and are still in use, in spite of the large housing estates

which have sprung up outside all large towns. Town planning still has many problems to solve.

- 15. The fact is that blocks of flats and tenement buildings are not popular with the English.

The average Englishman wants a house to himself. A modern house is generally detached or

semi-detached. It is a two-storied house, with the ground-floor (Am. first floor) and the

top floor (or upper storey). A house having a ground-floor only is a bungalow.

— 16. Outside it is much like the other houses in the street. Inside the same uniformity is to be

found in the furniture, There is a small front garden and a larger back garden. There may be a

garage on one side of the house, and a cellar under the ground-floor. Many older houses had a

basement with an area in front, enclosed by iron railings.

— 17. The space under the roof is the loft. If it is lighted by windows in the roof it is called

the attic (or garret). Above the roof rise the chimney-pots, and very often now, a wireless or

television aerial. Skyscrapers on the American model are still very uncommon in European towns.

— 18. A house has a number of rooms (or apartments) which are either small and even tiny, or

large and roomy (or commodious). The ceiling of a room is supported by beams and rafters.

It is more or less high or low. There are partitions between the different rooms, You walk on the

floor.

— 19. If the windows are wide (this is the case with bow-windows), the rooms are light. If the

windows look (or open) onto a narrow street, the rooms are dim, even dark.

— 20. Many people like to decorate their window-sills with pots of flowers. English houses have

no shutters. Blinds (Am. shades) are drawn instead.If you leave several doors and windows open,

or simply ajar, there will be a draught and the doors will slam. Most English windows, however,

cannot slam because they are sash-windows which slide up and down.

ခက္စစ္

a house of one's own

ကိုယ္ပိုင္အိမ္

owner

ပိုင္ရွင္

live in

ေနထိုင္သည္

own

ပိုင္ဆိုင္သည္

belong to

ပိုင္ဆိုင္သည္

rent

ငွားရမ္းသည္

flat

တိုက္ခန္း

apartment

တိုက္ခန္း

tenants

အိမ္ငွားေနထိုင္သူ

lease

အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္

landlord lets

ပိုင္ရွင္မွခြင့္ျပဳသည္

quarter-day

သံုးလတစ္ႀကိမ္

turn somebody out

ႏွင္ထုတ္သည္

give somebody notice

သတိေပးစာထုတ္သည္

furnished apartments

ျပင္ဆင္ၿပီးအသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ

တိုက္ခန္း

lodgers

အခန္းငွားေနထိုင္သူ

roomers

အခန္းငွားေနထိုင္သူ

paying guests

အခန္းငွားေနထိုင္သူ

stay

ေနထိုင္သည္

move

အိမ္ေျပာင္းသည္

removal

ဖယ္ရွားျခင္း

or have one built

အိမ္ေဆာက္သည္

estate agent

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

of houses for sale

ေရာင္းရန္အိမ္

architect

ဗိသုကာပညာရွင္

site

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေျမ

draws the plan

အိမ္ပံုစံဆြဲသည္

contractor

ကန္ထ႐ိုက္တာ

yard

ေျမကြက္လပ္

picks

ေပါက္ခၽြန္း

shovels

ေဂၚျပား

dig the foundations

ေဖာင္ေဒးရွင္းတူးသည္

Cement

ဘိလပ္ေျမ

masons

ပန္းရံ

bricklayers

အုတ္စီသမား/ပန္းရံ

stone

ေက်ာက္တံုး

bricks

အုတ္ခဲ

mortar

အဂၤေတ

scaffolding

ၿငမ္း

concrete

မဆလာ၊ ကြန္ကရစ္

reinforced concrete

သံကူကြန္ကရစ္

concrete-mixers

မဆလာေဖ်ာ္စက္

timber

ခြဲစိပ္ၿပီးသစ္သား

Carpenters

လက္သမား

framework

ကိုယ္ထည္အၾကမ္း

tiles

ေၾကြျပား

slates

အိမ္မိုးအုတ္ၾကြတ္ျပား

tilers

ေၾကြျပားကပ္သူ

joiners

လက္သမား(အိမ္ေဆာက္)

saw

လႊ၊ လႊတိုက္သည္

planks

ပ်ဥ္ျပား

shavings

လႊစာ

hammer

တူ၊ တူထုသည္

to drive in nails

သံ႐ိုက္သည္

plumber

ပိုက္ဆက္သမား

locksmith

ေသာ့ျပင္ဆရာ

plasterer

ပတ္တီးသမား၊ ေဆးသုတ္သမား

whitewashed

ထံုးသုတ္သည္၊ ေဆးျဖဴသုတ္

painter

ေဆးသုတ္သမား

paper-hanger's

နံရံကပ္စကၠဴကပ္သမား

electrician

လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူ

settle

အေျခခ်ေနထိုင္သည္

upholsterer

ပရိေဘာကခင္းက်င္းပံ့ပိုးေပးသူ

furniture dealer

ပရိေဘာဂေရာင္းသူ

move in

ေျပာင္းေရႊ႕သည္

house-warming

အိမ္သစ္တက္ပြဲ

housing problem

အိုးအိမ္ျပႆနာ

slums

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္

filthy

ညစ္ေပ႐ႈပ္ပြေနေသာ

overcrowded

လူထူထပ္ေသာ

dilapidated

ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ

pulling down

ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီးသည္

bombed down

ဗံုးက်ဲခ်သည္

Prefabs

အဆင္သင့္တပ္ဆင္

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ပံုစံထုတ္

ထားသည့္အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း

housing estates

အိမ္ယာ

Town planning

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း

blocks of flats

တိုက္ခန္းအမ်ားႀကီးပါတိုက္

tenement buildings

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္

ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ အခန္းမ်ား

ျပည့္က်ပ္ေနသည့္အေဆာက္အဦ

detached

လံုးျခင္းအိမ္

semi-detached

ႏွစ္ခန္းတြဲအိမ္

two-storied house

ႏွစ္ထပ္တိုက္

garage

ကားဂိုေထာင္

cellar

ေျမေအာက္ခန္း

basement

ေျမေအာက္ထပ္

railings

လက္ရန္း

loft

အမိုးေအာက္ထပ္ခိုး

attic

ထပ္ခိုး

 

 

chimney-pots

မီးခိုးေခါင္းတိုင္

aerial

ဧရိရယ္တိုင္

Skyscrapers

မိုးေမွ်ာ္တိုက္

commodious

က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းရွိေသာ

ceiling

မ်က္ႏွာၾကက္

bow-windows

ျပတင္းေပါက္ခံုး

window-sills

ျပတင္းေပါက္ေအာက္ေျခေဘာင္

shutters

တရုတ္ကပ္

Blinds

ယင္းလိပ္၊ တ႐ုတ္ကပ္

ajar

ဟထားေသာ

draught

ေလစိမ္း

slam

တံခါးရြက္မ်ားတျဖန္းျဖန္း႐ိုက္သည္

sash-windows

တံခါးရြက္အေပၚေအာက္မတင္၍

ဖြင့္ရေသာတံခါးတစ္မ်ိဳး

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

21-2-2012

Views: 4645

Reply to This

Replies to This Discussion

good work! i think if the vol cabs are arranged in alphabetical order, the readers can find them in easier way. thanks!

That's a good idea. I'll arrange them in alphabetical order in next posts. Thanks.

Great idea! upload to this patten. I really like.Thanks a lot.

thank you so much...:)

l. To have a house of one's own (to be the ownerof a house) is the dream of every man.

Most people live in a house which they do not own (which does not belong to them). They rent

a house or a flat (Am. an apartment) of which they are the tenants.

၁။ကိုယ္ပိုင္အိမ္ကေလး တစ္လံုးရွိဖို႔ကေတာ႔..လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ရွိေနတဲ႔ အိပ္မက္တစ္ခုပါပဲ။လူအမ်ားစု ဟာ သူတို႔ မပိုင္ဆိုင္တဲ႔အိမ္မွာေနေနၾကရပါတယ္။သူတို႔ (အိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြ) ဟာ အိမ္တစ္လံုး
 ဒါမွမဟုတ္ အခန္းတစ္ခန္း ကိုငွားရမ္းေနထိုင္ၾကပါတယ္။ 
 plz Point me out if something wrong in this Sentences. :)

good translation Auguzt. Bravo!

Thanks for your page!

ayan kaung bar dea

i got it the right time. thanks

Ma Le Thiri Shwe, I'm glad you have a heart for the youths. For me, it gives me a good feeling to know that you are useful for others to certain extent no matter how small it is. I'm following my older teachers' path. Sharing can make our society better. Please try.

Thanks

thanks

Thanks a lot for your post. The previous posts are valuable for me too. I'm looking forward to your next posts like this post.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service