ဒီတစ္ခါေတာ့ အသံ၊ အၾကား၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕ဆိုတဲ့ အာရံုငါးပါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေ၀ါဟာရေလးေတြပါ။ ထံုးစံအတိုင္းဖတ္ၿပီးဘာသာျပန္ၾကည့္ၾကပါဦး။ ခက္စစ္ကို အကၡရာအစဥ္လိုက္စီေပးထားပါတယ္။


 1. Sight (or eyesight) is the sense of seeing. Not everybody’s sight is normal. A man may be long-sighted or short·slghted : in both cases he must wear spectacles (or glasses). A sharp-sighted boy needs none. But if he wants to improve his long-distance vision, he can use binoculars.


2. Some persons are one-eyed, others squint. Persons who cannot see at all are blind. The blind suffer from blindness. Milton, the English poet, is said to have read himself blind. When you are in the dark, you are like a blind man, you must grope your way.


3. Look (or have a look) at Paul. He looks tired. He looks as if he were going to cry. A good mother looks after (or sees to) her children. A sailor on watch must keep a look-out. She looks like her mother more and more, doesn’t she ? If you have lost your watch, you must look for it (or go in search of it) before it is too late. Otherwise you may not find it.


4 You can watch a football match on your TV set.  If you are travelling on a fast train, you just catch a glimpse of the stations, you can’t make out their names. To know the time, you need not peer at your watch; you just glance (or steal a glance) at it.


5. A picture collector gazes at  a painting he wants to buy. If he does not like it, he will frown at it. The little girl peeped through the keyhole and stood gaping with astonishment. All the people in the room stared at the newcomer. Tom, who was conjuring, winked at  his sister. Look ! and the trick was done in the twinkling of an eye*.


6. Hearing is almost as important as sight. A man who does not hear well is hard af hearing, If he does not hear at all, he is deaf, even stone deaf. Since my brother left for America six months ago, we have not heard from him. It does sound strange ! Have you heard that she is going to marry? No, I have not heard of it.If a man is too far to be heard, he is out of hearing (opp. within earshot).


7. Pupils must keep silent and listen to the master in complete silence. lf they make a noise (if they are noisy) they will be punished. But some sounds are audible even in a noiseless classroom: the sharp (or shrill) whistle of the gym-master outside, the dull, muffled  noise of the traffic in the street, the harsh  voice of the angry master in the next room. When a pupil answers he must speak loud  enough. A timid boy will speak in a faint voice. If all the pupils answer at the same time, what a deafening noise!


8. The sense of smell is more developed among animals than among men. There are many smells (or odours), either pleasant or unpleasant. When there is an escape of gas in a house, it smells of  gas. A pleasant smell is a scent (or perfume). A flower is sweet-smelling (or fragrant), Car exhausts smell nasty, (or are evil-smelling). They stink. Many things are also scentless. When you want to recognize a smell, you must sniff.


9. Things can also be known from their taste. Tea or wine has a special flavour, which is recognized by tasting. A liquid can be bitter or sweet. The food may be tasteless. lf you don’t like something you are tasting, you spit it out.


10. The last of the five senses is touch (or feeling). When you touch an orange, it feels rough and soft. A cricket ball is smooth and hard to the touch.


11. The mouth and the throat contain the organs of speech. You may be speechless with surprise or fear, but a person who is unable to speak or to utter sounds is dumb. Some people are deaf and dumb. A letter which is not pronounced is mute, e. g. the < b > in dumb. To speak English well you must know where the stress comes, you must stress the right syllable.


12. A man’s voice can range from a whisper to a howl. In a sick person’s room people whisper. A tired child mumbles his evening prayer. When a candidate hesitates for an answer, he stammers. A drowning man cries for help. When Colombus’s sailors saw the land they shouted for joy. A horrible sight will make a woman scream (or shriek). The crowd at the boxing match yelled (or howled) themselves hoarse, and had no voice left to cheer the winner. I3. A man may be afraid of speaking in public (or making a speech); but he will enjoy talking (holding a conversation) with his friends. Girls like to chat (or have a chat) together. A girl who cannot hold her tongue is talkative. Some idle women will chatter (or gossip) for hours. There is no hushing them!


14. You say good morning to a person you see for the first time. You say yes or no to a proposal. You say that your watch is slow or you say my watch is slow >> . At school you say your lesson. You tell your friend a story. You tell somebody a piece of news. You tell a person what you think of him (or her). You tell your friend about your holidays.

 

PROVERBS AND SAYINGS

In the kingdom of the blind the one-eyed is king.

အကန္းတို႔အလယ္ မ်က္လံုးတစ္ဖက္ေကာင္းသူကဘုရင္။ (အႏူေတာမွာလူေခ်ာျဖစ္)

There is none so deaf as those who will not hear.

နားမေထာင္ခ်င္သူေလာက္ပင္းတဲ့လူဘယ္သူမွမရွိ။

Speech is silver, silence is gold.

စကားေျပာဆိုျခင္းသည္တန္ဖိုးရွိ၏။ တိတ္တိတ္ေနျခင္းကပို၍ထုိက္တန္၏။


ခက္စစ္

audible

နားျဖင့္ၾကားႏိုင္ေသာ

pronounce

အသံထြက္

blind

မ်က္မျမင္

 

 

blindness

အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

say sth. (to s. o.)

ေျပာသည္။

catch a glimpse of

ဖ်တ္ကနဲၾကည့္သည္

scent, a perfume

သင္းရနံ႔

chat, have a chat

စကားစမည္ေျပာသည္

scream, to shriek

အာေခါင္ျခစ္ေအာ္သည္

chatter, to gossip

ေရာက္တတ္ရာရာေျပာ

အတင္းေျပာ

sharp, shrill

စူးရွေသာ(အသံ)

cheer

ၾသဘာေပးသည္

sharp-sighted

အျမင္အာရုံေကာင္းသည္

cry (out)

ေအာ္ဟစ္သည္

short-sighted

အနီးျမင္အေ၀းမႈန္

deaf and dumb

ဆြံ႕အနားမၾကား

shout

ေအာ္သည္။

deafening

နားကြဲေလာက္ေသာ

silence 

တိတ္ဆိတ္ျခင္း

dumb

ဆြံ႕အသူ

smell (of

 

evil-smelling 

အနံဆိုးရွိေသာ

smell nasty

ေအာ္ဂလီဆန္စရာအနံ႕

faint

ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ

smooth

ႏူးညံ့ေသာ။ေခ်ာမြတ္ေသာ

find

ရွာေဖြသည္

 

 

fragrant

ေမႊးရန႔ံ

sound 

 

frown (at)

မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကည့္သည္။

speak

 

gape (at)

တအံ့တၾသပါးစပ္အေဟာင္း

သားႏွင့္ေငးၾကည့္သည္

spectacles, glasses

မ်က္မွန္

gaze (at)

ေငးစိုက္ၾကည့္သည္

speechless

ေျပာစရာစကားမဲ့

glance (at)

ျဖတ္ကနဲၾကည့္သည္

squint

မ်က္စိေမွးၾကည့္သည္။

မ်က္စိေစြျခင္း။

glance, to steal a glance

ျဖတ္ကနဲၾကည့္သည္

stammer

ထစ္ေငါ့သည္။

အထစ္အထစ္ႏွင့္ေျပာသည္။

go in search  of

လိုက္ရွာသည္

stare (at)

စိုက္ၾကည့္သည္။

grope one’s way

စမ္းတ၀ါး၀ါးႏွင့္သြားသည္

stink 

ျငွင္းသိုးသိုးအနံ႔နံသည္။

ပုပ္ေစာ္နံသည္။

hard

ခက္ခဲေသာ။ မာေက်ာေသာ

stress

ဖိရြတ္သည္

hard of hearing 

နားေလးသည္

sweet

 

harsh

စူးရွေသာ

talk

 

he looks as if.

သူ႕ၾကည့္ရတာ . . . သလိုပဲ။

talkative

ေလအိုး။ စကားအိုး။

hear  that 

လို႔ . . . ၾကားခဲ့တယ္။

taste 

အရသာ။ အရသာခံသည္။

hear from s. o

 

noiseless

ဆူညီသံမဲ့

hear of 

သတင္းၾကားရသည္။

tasteless

အရသာမဲ့

howl

အူသံ။ေအာ္သံ။ဟစ္ေၾကြးသံ။

teIl s. o. about sth

ေျပာသည္

hush

တိုးတိုးေျပာသည္။

tell s. o. (sth.)

 

keep a look-out

ကင္းေစာင့္သည္။

the blind (inv. pl.)

မ်က္မျမင္(မ်ား)

listen to

 

the stress

ဖိရြတ္သံ

long-sighted

အေ၀းျမင္အနီးမႈန္

 

 

look + adjective

. . . ပံုေပၚသည္

touch

ထိေတြ႕သည္။

look after /to see to

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သည္

utter

အသံထြက္သည္

look for

ရွာေဖြသည္။

watch

 

look like

တူသည္။

whisper

တီးတိုးေျပာေသာ

look,  have a look (at)

ၾကည့္သည္။

wink (at)

မ်က္စိတစ္ဖက္မွိတ္ျပသည္။

loud

(အသံ)က်ယ္ေလာင္ေသာ

within earshot 

နားျဖင့္ၾကားႏိုင္ေသာ

အကြာအေ၀းအတြင္း

make out

ပံုေဖာ္သည္။ အေျဖထုတ္သည္။

yell, to howl oneself

အသံကုန္ေအာ္ဟစ္သည္

muffled

မထင္မရွားျဖစ္ေစသည္

 

noisy

 

mumble

ဗလံုးဗေထြးေျပာသည္။

out of hearing 

နားျဖင့္ၾကားႏိုင္ေသာ

အကြာအေ၀းအျပင္ဘက္

noise

 

peep (at)

ေခ်ာင္းၾကည့္သည္။

smell, an odour

အနံ႕အသက္

peer (at)

အားစိုက္ၾကည့္သည္

sound

 

 

 

whisper

ေလသံႏွင့္ေျပာသည္။

 

 

mute

အသံထည့္မထြက္ရသည့္စကားလံုး

 

 ဇာနည္(MyWay!)

1-4-2012

Views: 4234

Reply to This

Replies to This Discussion

သိပ္ေက်းဇူးတင္မိတယ္    ကၽြန္ေတာ္ ေရး တဲ႕စာေတြထဲက အမွားေတြေတြ ေတြ႕ ရင္ေထာက္ျပႏိုင္ပါတယ္။

ေလးစားပါတယ္ကိုေအာင္ႏိုင္စိုး။ ကၽြန္ေတာ့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြလဲညႊန္ျပေပးပါဦး။ အျပန္အလွန္ေပါ့။

Very glad to see you online again Saya :)

ႊ့Thanks. I've been idling away my times these days.

What an excellent post!

Thanks, Sir.

အရမ္းေကာင္းပါတယ္ရွင္။ပို႕ေပးလို႕ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thank you very much for your sharing

Thank you so much.

အရမ္း ကုိေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

Thanks a lot.

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Thank you very much

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service