အလုပ္ထြက္စာကို မည္ကဲ့သို႕ေရးရမည္နည္း

[Zawgyi]

အလုပ္ထြက္စာသည္ မိမိလုပ္ငန္းေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အလုပ္ထြက္ရာတြင္ မေရးမျဖစ္ေရးသားရမည့္ စာျဖစ္ျပီး အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကိုလိုက္၍ သင့္ေတာ္သည့္ပံုစံကိုေရးသားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။


ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္ထြက္စာနမူနာမ်ားကို ေလ့လာျပီး သင့္အတြက္ အကိုက္ညီဆံုးစာကို ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ ျပီးေနာက္ သင့္ေတာ္ေအာင္ျပင္ဆင္ကာ လိုအပ္ပါက အဆင္သင့္သုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။

 

အလုပ္ထြက္စာ နမူနာ (သာမန္ေရးဖြဲ႕ျခင္း)

အလုပ္ထြက္သည့္အခါတိုင္းတြင္ သင္သည္ သင့္အလုပ္ရွင္ကို အလုပ္ထြက္စာ တင္ကို တင္ေပးရပါမယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျပီးရင္ေတာင္မွ တင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုျပဳလုပ္ဖို႕အတြက္ အရုိးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ထြက္ေတာ့မယ္ဆိုတာေဖာ္ျပပါ၊ ေန႔ရက္ကို ေဖာ္ျပပါ၊ ျပီးေနာက္ ၎တို႕ရဲ့ ကုမၸဏီမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ။

[INSERT DATE]

[ရက္စြဲထည့္ပါ]

 

Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သုိ႔ [မန္ေနဂ်ာ၏ အမည္])

 

Please accept this letter as notice of my resignation from the position of [INSERT JOB TITLE] at [INSERT COMPANY].

ဤစာကို [ကုမၸဏီနာမည္] မွ ကၽြန္ေတာ္၏ [ရာထူးအမည္] မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း အသိေပးစာအျဖစ္ လက္ခံေစလိုပါသည္။

 

As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK].

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အရ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ထြက္မည့္ [သင္အလုပ္လုပ္လိုသည့္ ေနာက္ဆံုးေန႕စြဲ] မေရာက္မီ ေနာက္ထပ္ [အခ်ိန္အပိုင္းအျခား တစ္ခု] ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

I have enjoyed being a part of the team and am thankful for the opportunities you have given me during my time here. If there are any areas in particular you would like me to focus on during my notice period, please let me know.

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ အလြန္ေက်နပ္ခဲ့ရပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေပးခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရွိပါသည္။ အလုပ္မွထြက္မည့္ေန႕မတိုင္ခင္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို အေလးေပးျပဳလုပ္ခိုင္းလိုပါ သိရွိခြင့္ေပးပါ။

 

I hope that I can rely on you for a positive reference in future.

(အနာဂါတ္တြင္ သင့္ထံမွ ေကာင္းေသာ ေထာက္ခံခ်က္ ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။)

Yours sincerely

(ေလးစားစြာျဖင့္)

 

[INSERT NAME] [သင့္နာမည္ထည့္ပါ]

 

အလုပ္ထြက္စာ (ရံုးသံုးစာေရးနည္းဟန္ျဖင့္ အတည္အခန္႕ေရးျခင္း

 

(အလုပ္ထြက္ရာတြင္ သင္၏အလုပ္ရွင္ကို မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မွမေပးလို႕ (သို႕)  ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းမေျပာလိုပါက သင္၏ အလုပ္ထြက္စာတြင္ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားႏုိင္သည္။ တုိုတိုႏွင့္ လိုရင္းေပါ့)

[INSERT DATE]

[ရက္စြဲထည့္ပါ]

 

Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သုိ႔ [မန္ေနဂ်ာ၏ အမည္])

 

Please accept this letter as notice of my resignation from the position of [INSERT JOB TITLE] at [INSERT COMPANY].

ဤစာကို [ကုမၸဏီနာမည္] မွ ကၽြန္ေတာ္၏ [ရာထူးအမည္] မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း အသိေပးစားအျဖစ္ လက္ခံေစလိုပါသည္။

 

As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK].

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အရ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ထြက္မည့္ [သင္အလုပ္လုပ္လိုသည့္ ေနာက္ဆံုးေန႕စြဲ] မေရာက္မီ ေနာက္ထပ္ [အခ်ိန္အပိုင္းအျခား တစ္ခု] ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Yours sincerely

(ေလးစားစြာျဖင့္)

 

[INSERT NAME] [သင့္နာမည္ထည့္ပါ]အလုပ္ထြက္စာ နမူနာ ပံုစံ (အေသးစိတ္ေရးဖြဲ႕ျခင္း)

 

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိခဲ့ပါက မည္သည့္ကိစၥအတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ရသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို အနည္းငယ္ပိုမို၍ ရွင္းျပေပးသင့္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကို စြဲျမဲစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားပါ။ သူတို႕ကို သင္သည္ သင့္အလုပ္အကိုင္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈကို ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကို ဆက္လက္ထားရွိေနမည္ကို အသိေပးပါ။

[INSERT DATE]

[ရက္စြဲထည့္ပါ]

 

Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သုိ႔ [မန္ေနဂ်ာ၏ အမည္])

 

Please accept this letter as notice of my resignation from the position of [INSERT JOB TITLE] at [INSERT COMPANY].

ဤစာကို [ကုမၸဏီနာမည္] မွ ကၽြန္ေတာ္၏ [ရာထူးအမည္] မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း အသိေပးစားအျဖစ္ လက္ခံေစလိုပါသည္။ 

 

Although this has been a difficult decision to make, I have been offered an opportunity that I believe will help me reach my long-term career goals. I hope you will understand my reasons for moving on.

ကၽြန္ေတာ္၏ ေရရွည္အနာဂတ္မွတ္တိုင္ကို ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ (အျခားတစ္ေနရာတြင္) ကမ္းလွမ္းခံရေသာေၾကာင့္ ခက္ခဲသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္မွ ထြက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 

As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK]. If there are any areas in particular you would like me to focus on during my notice period, please let me know.

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အရ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ထြက္မည့္ [သင္အလုပ္လုပ္လိုသည့္ ေနာက္ဆံုးေန႕စြဲ] မေရာက္မီ ေနာက္ထပ္ [အခ်ိန္အပိုင္းအျခား တစ္ခု] ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္မွထြက္မည့္ေန႕မတိုင္ခင္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို အေလးေပးျပဳလုပ္ခိုင္းလိုပါ သိရွိခြင့္ေပးပါ။

 

I have enjoyed being a part of the team and am thankful for the opportunities you have given me during my time here. I owe a great deal to the company and wish you all the best in future endeavors..

အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ လြန္စြာမွေက်နပ္မိပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေပးခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီအေပၚတြင္ ေက်းဇူးေၾကြးမ်ား တင္ရွိေနျပီး သင္တို႕အားလံုးေနာင္အနာဂါတ္တြင္ လုပ္ကိုင္သမွ် ေအာင္ျမင္ပါေစလို႕ေတာင္းဆုျပဳပါသည္။

 

I hope that I can rely on you for a positive reference in future.

(အနာဂါတ္တြင္ သင့္ထံမွ ေကာင္းေသာ ေထာက္ခံခ်က္ ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။)

Yours sincerely

(ေလးစားစြာျဖင့္)

 

[INSERT NAME] [သင့္နာမည္ထည့္ပါ]


ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ သာမန္အလုပ္ထြက္ျခင္းအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ရည္းညႊန္းစာမ်ား ရရွိသြားျပီလို႕ ထင္ပါတယ္။ အင္တာနက္ေပၚမွာ အျခားနမူနာအလုပ္ထြက္စာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ Google မွာ ရွာျပီး ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Career-advice.monster.co.uk မွ Resignation Letter Samples ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

[Unicode]

အလုပ်ထွက်စာသည် မိမိလုပ်ငန်းပြောင်းလဲရန်အတွက် အလုပ်ထွက်ရာတွင် မရေးမဖြစ်ရေးသားရမည့် စာဖြစ်ပြီး အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါကိုလိုက်၍ သင့်တော်သည့်ပုံစံကိုရေးသားရန် အရေးကြီးပါသည်။


အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အလုပ်ထွက်စာနမူနာများကို လေ့လာပြီး သင့်အတွက် အကိုက်ညီဆုံးစာကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ် ပြီးနောက် သင့်တော်အောင်ပြင်ဆင်ကာ လိုအပ်ပါက အဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

 

အလုပ်ထွက်စာ နမူနာ (သာမန်ရေးဖွဲ့ခြင်း)


အလုပ်ထွက်သည့်အခါတိုင်းတွင် သင်သည် သင့်အလုပ်ရှင်ကို အလုပ်ထွက်စာ တင်ကို တင်ပေးရပါမယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးရင်တောင်မှ တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ထွက်တော့မယ်ဆိုတာဖော်ပြပါ၊ နေ့ရက်ကို ဖော်ပြပါ၊ ပြီးနောက် ၎င်းတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။

[INSERT DATE]

[ရက်စွဲထည့်ပါ]

 

Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သို့ [မန်နေဂျာ၏ အမည်])

 

Please accept this letter as notice of my resignation from the position of [INSERT JOB TITLE] at [INSERT COMPANY].

ဤစာကို [ကုမ္ပဏီနာမည်] မှ ကျွန်တော်၏ [ရာထူးအမည်] မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း အသိပေးစာအဖြစ် လက်ခံစေလိုပါသည်။

 

As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK].

အလုပ်လုပ်ရာတွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချုပ်အရ ကျွန်တော်သည် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်မည့် [သင်အလုပ်လုပ်လိုသည့် နောက်ဆုံးနေ့စွဲ] မရောက်မီ နောက်ထပ် [အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခု] ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

I have enjoyed being a part of the team and am thankful for the opportunities you have given me during my time here. If there are any areas in particular you would like me to focus on during my notice period, please let me know.

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် အလွန်ကျေနပ်ခဲ့ရပါသည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း ပေးခဲ့သည့် အခွင့်အရေးများအတွက် ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။ အလုပ်မှထွက်မည့်နေ့မတိုင်ခင် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အလေးပေးပြုလုပ်ခိုင်းလိုပါ သိရှိခွင့်ပေးပါ။

 

I hope that I can rely on you for a positive reference in future.

(အနာဂါတ်တွင် သင့်ထံမှ ကောင်းသော ထောက်ခံချက် ရမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။)

Yours sincerely

(လေးစားစွာဖြင့်)

 

[INSERT NAME] [သင့်နာမည်ထည့်ပါ]

 

အလုပ်ထွက်စာ (ရုံးသုံးစာရေးနည်းဟန်ဖြင့် အတည်အခန့်ရေးခြင်း

 

(အလုပ်ထွက်ရာတွင် သင်၏အလုပ်ရှင်ကို မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မှမပေးလို့ (သို့)  ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမပြောလိုပါက သင်၏ အလုပ်ထွက်စာတွင် အခြေခံကျသော အချက်များကိုသာ ဖော်ပြထားနိုင်သည်။ တိုတိုနှင့် လိုရင်းပေါ့)

[INSERT DATE]

[ရက်စွဲထည့်ပါ]

 

Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သို့ [မန်နေဂျာ၏ အမည်])

 

Please accept this letter as notice of my resignation from the position of [INSERT JOB TITLE] at [INSERT COMPANY].

ဤစာကို [ကုမ္ပဏီနာမည်] မှ ကျွန်တော်၏ [ရာထူးအမည်] မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း အသိပေးစားအဖြစ် လက်ခံစေလိုပါသည်။

 

As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK].

အလုပ်လုပ်ရာတွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချုပ်အရ ကျွန်တော်သည် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်မည့် [သင်အလုပ်လုပ်လိုသည့် နောက်ဆုံးနေ့စွဲ] မရောက်မီ နောက်ထပ် [အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခု] ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Yours sincerely

(လေးစားစွာဖြင့်)

 

[INSERT NAME] [သင့်နာမည်ထည့်ပါ]

အလုပ်ထွက်စာ နမူနာ ပုံစံ (အသေးစိတ်ရေးဖွဲ့ခြင်း)

 

အလုပ်လုပ်ရာတွင် အလုပ်ရှင်နှင့် ကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့ပါက မည်သည့်ကိစ္စအတွက်ကြောင့် အလုပ်ထွက်ရသည်ဆိုသည့် အကြောင်းရင်းကို အနည်းငယ်ပိုမို၍ ရှင်းပြပေးသင့်သည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကို စွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ သူတို့ကို သင်သည် သင့်အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ပြောင်းရွှေ့မှုကို ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကို ဆက်လက်ထားရှိနေမည်ကို အသိပေးပါ။

[INSERT DATE]

[ရက်စွဲထည့်ပါ]

 

Dear [INSERT MANAGER’S NAME], (သို့ [မန်နေဂျာ၏ အမည်])

 

Please accept this letter as notice of my resignation from the position of [INSERT JOB TITLE] at [INSERT COMPANY].

ဤစာကို [ကုမ္ပဏီနာမည်] မှ ကျွန်တော်၏ [ရာထူးအမည်] မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း အသိပေးစားအဖြစ် လက်ခံစေလိုပါသည်။ 

 

Although this has been a difficult decision to make, I have been offered an opportunity that I believe will help me reach my long-term career goals. I hope you will understand my reasons for moving on.

ကျွန်တော်၏ ရေရှည်အနာဂတ်မှတ်တိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ရလောက်သည့် အခွင့်အရေးများဖြင့် (အခြားတစ်နေရာတွင်) ကမ်းလှမ်းခံရသောကြောင့် ခက်ခဲသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်မှ ထွက်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို နားလည်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

 

As per the terms of my employment contract, I will continue to work for the company for the next [INSERT NOTICE PERIOD LENGTH], completing my employment on [INSERT LAST DAY YOU INTEND TO WORK]. If there are any areas in particular you would like me to focus on during my notice period, please let me know.

အလုပ်လုပ်ရာတွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချုပ်အရ ကျွန်တော်သည် ကုမ္ပဏီမှ နှုတ်ထွက်မည့် [သင်အလုပ်လုပ်လိုသည့် နောက်ဆုံးနေ့စွဲ] မရောက်မီ နောက်ထပ် [အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခု] ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်မှထွက်မည့်နေ့မတိုင်ခင် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို အလေးပေးပြုလုပ်ခိုင်းလိုပါ သိရှိခွင့်ပေးပါ။

 

I have enjoyed being a part of the team and am thankful for the opportunities you have given me during my time here. I owe a great deal to the company and wish you all the best in future endeavors..

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် လွန်စွာမှကျေနပ်မိပါသည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း ပေးခဲ့သည့် အခွင့်အရေးများ အတွက် ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအပေါ်တွင် ကျေးဇူးကြွေးများ တင်ရှိနေပြီး သင်တို့အားလုံးနောင်အနာဂါတ်တွင် လုပ်ကိုင်သမျှ အောင်မြင်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပါသည်။

 

I hope that I can rely on you for a positive reference in future.

(အနာဂါတ်တွင် သင့်ထံမှ ကောင်းသော ထောက်ခံချက် ရမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။)

Yours sincerely

(လေးစားစွာဖြင့်)

 

[INSERT NAME] [သင့်နာမည်ထည့်ပါ]


ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သာမန်အလုပ်ထွက်ခြင်းအတွက် လုံလောက်တဲ့ ရည်းညွှန်းစာများ ရရှိသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အခြားနမူနာအလုပ်ထွက်စာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ Google မှာ ရှာပြီး ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။


Career-advice.monster.co.uk မှ Resignation Letter Samples ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။


အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Views: 23096

Reply to This

Replies to This Discussion

very nice

Thanks a lot
nice
Thanks
Let me share others .
Thank you

copy ကူးျပီးသိမ္းထားခ်င္လို႕ ေကာ္ပီကူးလို႕မရဘူး။ ဘယ္လိုကူးရမလဲ သိခ်င္လို႕ပါ။

Thank a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service