လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူၾကီးဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကုိ အသက္တမွ်တန္ဖုိးထားသင့္လွသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္သည္ မိမိတတ္ကြၽမ္းသည့္ ပညာရပ္ႏွင့္ေရရွည္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အလုပ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိမိ၏ ၀ါသနာႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လည္း လုိအပ္သည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီးပါကလည္းယင္းအလုပ္ကုိ အျခားအရာမ်ားထက္ ေလးစားတန္ဖုိးထားရမည္။

လုပ္ငန္းခြင္စ၀င္မည့္ လူငယ္မ်ား မဆုိထားနွင့္၊ လူၾကီးမ်ားပင္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္ထက္သူေဌး၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ ပုိ၍ေလးစားတတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္က စတုိမွ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ပစၥည္းထုတ္ရန္ စာရြက္စာတမ္းျပည့္စုံမွ ထုတ္ေပး တတ္ေသာ္လည္း လာထုတ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္က သင့္ထက္ ရာထူးၾကီးေနပါက ျပီးစလြယ္ထုတ္ေပးလုိက္မိၾကသည္။ ယင္းသုိ႕ တစ္ခါမွ်ပင္ လုပ္မိပါက သင္သည္ သင့္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကုိ မေလးစားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။မိမိအလုပ္ကုိ ခ်စ္ပါ၊ မိမိကုမၸဏီကုိေတာ့ မခ်စ္ပါႏွင့္ဆုိေသာ စကားအတုိင္း သင္သည္ စာရင္းကုိင္ဘ၀ျဖင့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမည့္သူျဖစ္ေသာ္ျငား လက္ရွိကုမၸဏီတြင္ေတာ့ တစ္သက္လုံးလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆုိသည္ကို မည္သူမွ်မသိႏိုင္ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ မည္သည့္ေနရာသြားသြား နာမည္ေကာင္းက်န္ခဲ့ရန္သာ အေရးၾကီးသည္။ သင္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ရာထူးအၾကီးအငယ္အလုိက္ မေျပာင္းလဲပစ္ပါနဲ႔။ သူေဌးပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ သင္အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ တိတိက်က်လုပ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အထက္လူၾကီးဆီမွ အသိအမွတ္ျပဳခံလုိၾကသည္။ အထက္လူၾကီးေရွ႕တြင္ အေကာင္းဆုံးၾကဳိးစားၾကသည္။ အလုပ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ အထက္လူၾကီးအား ေလးေလးစားစားဆက္ဆံၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း သူေဌးကုိ ဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံၾကသည္က ရွားလွသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းပုိ၍ပင္ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံသင့္သည္။ သူေဌးျဖစ္ေစ၊ အဆင့္တူ၀န္ထမ္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊မိမိေအာက္မွ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ တန္းတူရည္တူေလးေလးစားစားဆက္ဆံရမည္။ သင္အလုပ္ ႏွင့္ပတ္္သက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ၾကဳိးပမ္းသူမွာ သူေဌးျဖစ္ေစ၊ သင္ အထက္မွ အရာရွိျဖစ္ေစ မ်က္စိမွိတ္၍ ျပီးစလြယ္မလုိက္ေလ်ာပါနဲ႔။ အက်ဴိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ျဖည္းညွင္းစြာ သူတုိ႔နား၀င္လာေအာင္ စည္းရုံးေျပာဆုိပါ။ သင့္ အလုပ္ကုိ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ပါ။ အလုပ္ကုိေလးစားသူအတြက္ အလုပ္မွလည္းေလးစားမႈေတြ ျပန္လည္ရရွိလာပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ သူေဌးကုိယ္တုိင္ မိမိအား ၀န္ထမ္းေကာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသြားပါလိမ့္မည္။ ၄င္းထံတြင္ အလုပ္မလုပ္ကုိင္ေတာ့သည့္တုိင္ မိမိ၏ သူေဌးသစ္အား သင့္အေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေကာင္းေတြ ေပးပါလိမ့္မည္။

ေရွးေခတ္က ဇီးကြက္တစ္ေကာင္သည္ သီခ်င္းဆုိအလြန္၀ါသနာၾကီးလွသည္။ သုိ႕ေသာ္ သူ၏အသံမွာ ၾသၾသၾကီးနဲ႔ နား၀င္မခ်ဳိေသာေၾကာင့္ ေတာရွိတိရစာၦန္မ်ားမွာ သူ႔အသံအား နားမေထာင္လုိၾကေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇီးကြက္သည္ ေနာက္ထပ္ေတာအုပ္သုိ႔ေျပာင္းရန္ အၾကံထုတ္သည္။ ေတာအုပ္တစ္ခုျပီးတစ္ခုေျပာင္းေသာ္လည္း မည္သူမွ သူ႔အသံအား နားမေထာင္ၾကေခ်။ ဇီးကြက္လည္း အလြန္တရာ စိတ္ဓာတ္က်လာသည္။ ထုိအခါ ဇီးကြက္အား ေတာေျပာင္းရန္ မၾကဳိးစားဘဲ သီခ်င္းဆုိေကာင္းရန္ အသံအရင္ က်င့္သင့္ေၾကာင္း ဥၾသငွက္မွ အၾကံဥာဏ္ေပးေသာအခါတြင္မွ ဇီးကြက္လည္းအျမင္မွန္ရသြားေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အဆင္မေျပတုိင္း မၾကာခဏ အလုပ္ေျပာင္းရန္ မၾကဳိးစားၾကပါနဲ႔။အလုပ္တစ္ခုတြင္ အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ခန္႕ေန၍ မိမိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္သင့္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းရွားပါးေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ယခင္ေခတ္ကဲ့သုိ႔ သူ႔စည္း၊ ကုိယ္စည္း မေစာင့္စည္းၾကေတာ့ဘဲ ၀န္ထမ္းရွာေဖြၾကသည္။ အကယ္၍ သင့္ကုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ အလုပ္၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရပါက သင့္၏ လက္ရွိအလုပ္ကုိ အလုပ္ထြက္မည့္ အေၾကာင္းၾကဳိေျပာပါ။ ထြက္စာတင္ပါ။ ေနာက္တာ၀န္ယူမည့္သူအား စနစ္တက် တာ၀န္လႊဲေျပာင္းျပီးမွသာ အလုပ္ထြက္ပါ။ သင့္၏ အလုပ္သစ္ကုိလည္း အလုပ္လႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ တစ္လခန္႔ေစာင့္ေပးရန္ ယဥ္ေက်းစြာေတာင္းဆုိပါ။ မိမိေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္မယိမ္းယုိင္သြားပါေစနဲ႔။ ယင္းကဲ့သုိ႔ စနစ္တက်အလုပ္ေျပာင္း ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္အသစ္မွာလည္း သင္၏ အလုပ္အေပၚတေလးတစားရွိမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသြားပါလိမ့္မည္။ သင့္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနယ္ပယ္ရွိလူမ်ားမွလည္း သင့္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္အေပၚေလးစားမႈအား အသိအမွတ္ျပဳလာပါလိမ့္မည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနယ္ပယ္တြင္ နာမည္သည္ အလြန္တရာအေရးၾကီးလွသည္။ နာမည္ေကာင္း တစ္လုံး တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲသေလာက္ နာမည္ပ်က္ရန္မွာ အလြန္လြယ္လွသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္၏ က်န္ရွိေသာ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေကာင္းက်ဳိးရျခင္း၊ မရျခင္းမွာ ေရခြက္ထဲကမ်က္ႏွာကဲ့သုိ အလုပ္ကုိ မည္မွ်ေလးစားႏုိင္သလဲဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေနပါသည္ဟု ကၽြန္မ မုခ်ေျပာရဲပါသည္။

ခ်ဳိဇင္


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]

လူငယ်လူရွယ်များသည် ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီးဟူသော စကားနှင့်အညီ နောင်တစ်ခေတ်၏ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သော အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်များသည် မိမိ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို အသက်တမျှတန်ဖိုးထားသင့်လှသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်သည် မိမိတတ်ကျွမ်းသည့် ပညာရပ်နှင့်ရေရှည် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အလုပ်ကို ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် အသက်မွေးလမ်းကြောင်း ရွေးချယ်ရာတွင် မိမိ၏ ဝါသနာနှင့် ကိုက်ညီရန်လည်း လိုအပ်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို ရွေးချယ်ပြီးပါကလည်းယင်းအလုပ်ကို အခြားအရာများထက် လေးစားတန်ဖိုးထားရမည်။

လုပ်ငန်းခွင်စဝင်မည့် လူငယ်များ မဆိုထားနှင့်၊ လူကြီးများပင် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ထက်သူဌေး၊ မန်နေဂျာများကို ပို၍လေးစားတတ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်က စတိုမှဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ပစ္စည်းထုတ်ရန် စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှ ထုတ်ပေး တတ်သော်လည်း လာထုတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်က သင့်ထက် ရာထူးကြီးနေပါက ပြီးစလွယ်ထုတ်ပေးလိုက်မိကြသည်။ ယင်းသို့ တစ်ခါမျှပင် လုပ်မိပါက သင်သည် သင့်၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကို မလေးစားသောသူဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။မိမိအလုပ်ကို ချစ်ပါ၊ မိမိကုမ္ပဏီကိုတော့ မချစ်ပါနှင့်ဆိုသော စကားအတိုင်း သင်သည် စာရင်းကိုင်ဘဝဖြင့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမည့်သူဖြစ်သော်ငြား လက်ရှိကုမ္ပဏီတွင်တော့ တစ်သက်လုံးလုပ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဆိုသည်ကို မည်သူမျှမသိနိုင်ပါ။ထို့ကြောင့် သင် မည်သည့်နေရာသွားသွား နာမည်ကောင်းကျန်ခဲ့ရန်သာ အရေးကြီးသည်။ သင် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းများကို ရာထူးအကြီးအငယ်အလိုက် မပြောင်းလဲပစ်ပါနဲ့။ သူဌေးပင် ဖြစ်ပါစေ၊ သင်အလုပ်နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် တိတိကျကျလုပ်ပါ။ အချို့သော ဝန်ထမ်းများသည် အထက်လူကြီးဆီမှ အသိအမှတ်ပြုခံလိုကြသည်။ အထက်လူကြီးရှေ့တွင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြသည်။ အလုပ်ပိုင်ရှင်နှင့် အထက်လူကြီးအား လေးလေးစားစားဆက်ဆံကြသည်။သို့သော် ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း သူဌေးကို ဆက်ဆံသကဲ့သို့ ဆက်ဆံကြသည်က ရှားလှသည်။ အမှန်တကယ်တော့ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းပို၍ပင် လေးလေးစားစားဆက်ဆံသင့်သည်။ သူဌေးဖြစ်စေ၊ အဆင့်တူဝန်ထမ်းချင်းဖြစ်စေ၊မိမိအောက်မှ ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ တန်းတူရည်တူလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမည်။ သင်အလုပ် နှင့်ပတ်သက်သော စည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ရန် ကြိုးပမ်းသူမှာ သူဌေးဖြစ်စေ၊ သင် အထက်မှ အရာရှိဖြစ်စေ မျက်စိမှိတ်၍ ပြီးစလွယ်မလိုက်လျောပါနဲ့။ အကျိူးသင့် အကြောင်းသင့်ဖြည်းညှင်းစွာ သူတို့နားဝင်လာအောင် စည်းရုံးပြောဆိုပါ။ သင့် အလုပ်ကို စည်းကမ်းတကျဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပါ။ အလုပ်ကိုလေးစားသူအတွက် အလုပ်မှလည်းလေးစားမှုတွေ ပြန်လည်ရရှိလာပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏ သူဌေးကိုယ်တိုင် မိမိအား ဝန်ထမ်းကောင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသွားပါလိမ့်မည်။ ၎င်းထံတွင် အလုပ်မလုပ်ကိုင်တော့သည့်တိုင် မိမိ၏ သူဌေးသစ်အား သင့်အကြောင်း ထောက်ခံချက်ကောင်းတွေ ပေးပါလိမ့်မည်။

ရှေးခေတ်က ဇီးကွက်တစ်ကောင်သည် သီချင်းဆိုအလွန်ဝါသနာကြီးလှသည်။ သို့သော် သူ၏အသံမှာ သြသြကြီးနဲ့ နားဝင်မချိုသောကြောင့် တောရှိတိရစ္ဆာန်များမှာ သူ့အသံအား နားမထောင်လိုကြချေ။ ထို့ကြောင့် ဇီးကွက်သည် နောက်ထပ်တောအုပ်သို့ပြောင်းရန် အကြံထုတ်သည်။ တောအုပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းသော်လည်း မည်သူမှ သူ့အသံအား နားမထောင်ကြချေ။ ဇီးကွက်လည်း အလွန်တရာ စိတ်ဓာတ်ကျလာသည်။ ထိုအခါ ဇီးကွက်အား တောပြောင်းရန် မကြိုးစားဘဲ သီချင်းဆိုကောင်းရန် အသံအရင် ကျင့်သင့်ကြောင်း ဥသြငှက်မှ အကြံဉာဏ်ပေးသောအခါတွင်မှ ဇီးကွက်လည်းအမြင်မှန်ရသွားလေသည်။ ထိုကြောင့် လူငယ်များသည်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အဆင်မပြေတိုင်း မကြာခဏ အလုပ်ပြောင်းရန် မကြိုးစားကြပါနဲ့။အလုပ်တစ်ခုတွင် အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခန့်နေ၍ မိမိလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်သင့်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းရှားပါးသောကြောင့် ကုမ္ပဏီအများစုမှာ ယခင်ခေတ်ကဲ့သို့ သူ့စည်း၊ ကိုယ်စည်း မစောင့်စည်းကြတော့ဘဲ ဝန်ထမ်းရှာဖွေကြသည်။ အကယ်၍ သင့်ကို ယင်းကဲ့သို့ အလုပ်ဝင်ရန် ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရပါက သင့်၏ လက်ရှိအလုပ်ကို အလုပ်ထွက်မည့် အကြောင်းကြိုပြောပါ။ ထွက်စာတင်ပါ။ နောက်တာဝန်ယူမည့်သူအား စနစ်တကျ တာဝန်လွှဲပြောင်းပြီးမှသာ အလုပ်ထွက်ပါ။ သင့်၏ အလုပ်သစ်ကိုလည်း အလုပ်လွှဲပြောင်းရန်အတွက် တစ်လခန့်စောင့်ပေးရန် ယဉ်ကျေးစွာတောင်းဆိုပါ။ မိမိကြောင့် လက်ရှိအလုပ်မယိမ်းယိုင်သွားပါစေနဲ့။ ယင်းကဲ့သို့ စနစ်တကျအလုပ်ပြောင်း ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ရှင်အသစ်မှာလည်း သင်၏ အလုပ်အပေါ်တလေးတစားရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုသွားပါလိမ့်မည်။ သင့်၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနယ်ပယ်ရှိလူများမှလည်း သင့်၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အပေါ်လေးစားမှုအား အသိအမှတ်ပြုလာပါလိမ့်မည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနယ်ပယ်တွင် နာမည်သည် အလွန်တရာအရေးကြီးလှသည်။ နာမည်ကောင်း တစ်လုံး တည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲသလောက် နာမည်ပျက်ရန်မှာ အလွန်လွယ်လှသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သင့်၏ ကျန်ရှိသော သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကောင်းကျိုးရခြင်း၊ မရခြင်းမှာ ရေခွက်ထဲကမျက်နှာကဲ့သို အလုပ်ကို မည်မျှလေးစားနိုင်သလဲဆိုသည့်အချက်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါသည်ဟု ကျွန်မ မုချပြောရဲပါသည်။

ချိုဇင်

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]

- အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနှင့် အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များ၊ UK စာမေးပွဲ သတင်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သတင်းများကို အသင်းဝင်များထံသာလျှင် e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပွဲများကို အသင်းဝင်များသာ ကြိုတင်သိရှိပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများထက်စော၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စကားဝိုင်းများ (Forum များတွင်)နှင့် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။
- အသင်းဝင်များတွင် ကိုယ်ပိုင် Profile Page ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများလည်း တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1385

Reply to This

Replies to This Discussion

I agree with you.
Thank you
Thanks
Thanks
thanks

very good artical.please write more to get knowledge.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service