လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူၾကီးဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကုိ အသက္တမွ်တန္ဖုိးထားသင့္လွသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္သည္ မိမိတတ္ကြၽမ္းသည့္ ပညာရပ္ႏွင့္ေရရွည္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အလုပ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိမိ၏ ၀ါသနာႏွင့္ ကုိက္ညီရန္လည္း လုိအပ္သည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီးပါကလည္းယင္းအလုပ္ကုိ အျခားအရာမ်ားထက္ ေလးစားတန္ဖုိးထားရမည္။

လုပ္ငန္းခြင္စ၀င္မည့္ လူငယ္မ်ား မဆုိထားနွင့္၊ လူၾကီးမ်ားပင္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္ထက္သူေဌး၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ ပုိ၍ေလးစားတတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္က စတုိမွ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက ပစၥည္းထုတ္ရန္ စာရြက္စာတမ္းျပည့္စုံမွ ထုတ္ေပး တတ္ေသာ္လည္း လာထုတ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္က သင့္ထက္ ရာထူးၾကီးေနပါက ျပီးစလြယ္ထုတ္ေပးလုိက္မိၾကသည္။ ယင္းသုိ႕ တစ္ခါမွ်ပင္ လုပ္မိပါက သင္သည္ သင့္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကုိ မေလးစားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။မိမိအလုပ္ကုိ ခ်စ္ပါ၊ မိမိကုမၸဏီကုိေတာ့ မခ်စ္ပါႏွင့္ဆုိေသာ စကားအတုိင္း သင္သည္ စာရင္းကုိင္ဘ၀ျဖင့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမည့္သူျဖစ္ေသာ္ျငား လက္ရွိကုမၸဏီတြင္ေတာ့ တစ္သက္လုံးလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆုိသည္ကို မည္သူမွ်မသိႏိုင္ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ မည္သည့္ေနရာသြားသြား နာမည္ေကာင္းက်န္ခဲ့ရန္သာ အေရးၾကီးသည္။ သင္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ရာထူးအၾကီးအငယ္အလုိက္ မေျပာင္းလဲပစ္ပါနဲ႔။ သူေဌးပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ သင္အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ တိတိက်က်လုပ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အထက္လူၾကီးဆီမွ အသိအမွတ္ျပဳခံလုိၾကသည္။ အထက္လူၾကီးေရွ႕တြင္ အေကာင္းဆုံးၾကဳိးစားၾကသည္။ အလုပ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ အထက္လူၾကီးအား ေလးေလးစားစားဆက္ဆံၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း သူေဌးကုိ ဆက္ဆံသကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံၾကသည္က ရွားလွသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းပုိ၍ပင္ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံသင့္သည္။ သူေဌးျဖစ္ေစ၊ အဆင့္တူ၀န္ထမ္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊မိမိေအာက္မွ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ တန္းတူရည္တူေလးေလးစားစားဆက္ဆံရမည္။ သင္အလုပ္ ႏွင့္ပတ္္သက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ၾကဳိးပမ္းသူမွာ သူေဌးျဖစ္ေစ၊ သင္ အထက္မွ အရာရွိျဖစ္ေစ မ်က္စိမွိတ္၍ ျပီးစလြယ္မလုိက္ေလ်ာပါနဲ႔။ အက်ဴိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ျဖည္းညွင္းစြာ သူတုိ႔နား၀င္လာေအာင္ စည္းရုံးေျပာဆုိပါ။ သင့္ အလုပ္ကုိ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ပါ။ အလုပ္ကုိေလးစားသူအတြက္ အလုပ္မွလည္းေလးစားမႈေတြ ျပန္လည္ရရွိလာပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ သူေဌးကုိယ္တုိင္ မိမိအား ၀န္ထမ္းေကာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသြားပါလိမ့္မည္။ ၄င္းထံတြင္ အလုပ္မလုပ္ကုိင္ေတာ့သည့္တုိင္ မိမိ၏ သူေဌးသစ္အား သင့္အေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေကာင္းေတြ ေပးပါလိမ့္မည္။

ေရွးေခတ္က ဇီးကြက္တစ္ေကာင္သည္ သီခ်င္းဆုိအလြန္၀ါသနာၾကီးလွသည္။ သုိ႕ေသာ္ သူ၏အသံမွာ ၾသၾသၾကီးနဲ႔ နား၀င္မခ်ဳိေသာေၾကာင့္ ေတာရွိတိရစာၦန္မ်ားမွာ သူ႔အသံအား နားမေထာင္လုိၾကေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇီးကြက္သည္ ေနာက္ထပ္ေတာအုပ္သုိ႔ေျပာင္းရန္ အၾကံထုတ္သည္။ ေတာအုပ္တစ္ခုျပီးတစ္ခုေျပာင္းေသာ္လည္း မည္သူမွ သူ႔အသံအား နားမေထာင္ၾကေခ်။ ဇီးကြက္လည္း အလြန္တရာ စိတ္ဓာတ္က်လာသည္။ ထုိအခါ ဇီးကြက္အား ေတာေျပာင္းရန္ မၾကဳိးစားဘဲ သီခ်င္းဆုိေကာင္းရန္ အသံအရင္ က်င့္သင့္ေၾကာင္း ဥၾသငွက္မွ အၾကံဥာဏ္ေပးေသာအခါတြင္မွ ဇီးကြက္လည္းအျမင္မွန္ရသြားေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အဆင္မေျပတုိင္း မၾကာခဏ အလုပ္ေျပာင္းရန္ မၾကဳိးစားၾကပါနဲ႔။အလုပ္တစ္ခုတြင္ အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ခန္႕ေန၍ မိမိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္သင့္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းရွားပါးေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ယခင္ေခတ္ကဲ့သုိ႔ သူ႔စည္း၊ ကုိယ္စည္း မေစာင့္စည္းၾကေတာ့ဘဲ ၀န္ထမ္းရွာေဖြၾကသည္။ အကယ္၍ သင့္ကုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ အလုပ္၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရပါက သင့္၏ လက္ရွိအလုပ္ကုိ အလုပ္ထြက္မည့္ အေၾကာင္းၾကဳိေျပာပါ။ ထြက္စာတင္ပါ။ ေနာက္တာ၀န္ယူမည့္သူအား စနစ္တက် တာ၀န္လႊဲေျပာင္းျပီးမွသာ အလုပ္ထြက္ပါ။ သင့္၏ အလုပ္သစ္ကုိလည္း အလုပ္လႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ တစ္လခန္႔ေစာင့္ေပးရန္ ယဥ္ေက်းစြာေတာင္းဆုိပါ။ မိမိေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္မယိမ္းယုိင္သြားပါေစနဲ႔။ ယင္းကဲ့သုိ႔ စနစ္တက်အလုပ္ေျပာင္း ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္အသစ္မွာလည္း သင္၏ အလုပ္အေပၚတေလးတစားရွိမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသြားပါလိမ့္မည္။ သင့္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနယ္ပယ္ရွိလူမ်ားမွလည္း သင့္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္အေပၚေလးစားမႈအား အသိအမွတ္ျပဳလာပါလိမ့္မည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနယ္ပယ္တြင္ နာမည္သည္ အလြန္တရာအေရးၾကီးလွသည္။ နာမည္ေကာင္း တစ္လုံး တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲသေလာက္ နာမည္ပ်က္ရန္မွာ အလြန္လြယ္လွသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္၏ က်န္ရွိေသာ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေကာင္းက်ဳိးရျခင္း၊ မရျခင္းမွာ ေရခြက္ထဲကမ်က္ႏွာကဲ့သုိ အလုပ္ကုိ မည္မွ်ေလးစားႏုိင္သလဲဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေနပါသည္ဟု ကၽြန္မ မုခ်ေျပာရဲပါသည္။

ခ်ဳိဇင္


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1329

Reply to This

Replies to This Discussion

I agree with you.
Thank you
Thanks
Thanks
thanks

very good artical.please write more to get knowledge.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service