အစည္းအေ၀းကို ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္က်င္းပႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို အဖြဲ႕အစည္းေတြက အထူး တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀းလုပ္ရာမွာ အစပိုင္းက အေရးႀကီးတယ္။ ဦးေဆာင္သူအေနနဲ႕ အစည္းအေ၀းရဲ႕ စုစည္းစီစဥ္ပံု၊ သေဘာတူညီထားတဲ့ အစီအစဥ္ကေန ေသြဖည္မသြားေစဖို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႕ကို အစည္းအေ၀း အစပိုင္းမွာ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 

အစည္းအေ၀းဦးေဆာင္က်င္းပသူက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာတဲ့အခါ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါ၀င္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

•  အားလံုး အာ႐ံုစူးစိုက္ၾကေစဖို႕ စနစ္တက် ေနရာယူၾကဖို႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

•  တက္ေရာက္သူမ်ားကို ႀကိဳဆိုၿပီး လာေရာက္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း

•  အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း

•  အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္နဲ႕ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကို ေျပာၾကားျခင္း

•  တက္ေရာက္သူမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ အသီးသီးကို သတ္မွတ္ျခင္း

•  အစည္းအေ၀းစတင္ျခင္း

 

အစည္းအေ၀းစတင္ရာမွာ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေလ့လာထား သင့္တဲ့ စကားစုေတြကို စာလံုးမဲနဲ႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

“Right, if we could start now. First of all, I’d like to welcome you all to Boomboom Industries and, in particular, our guests from our regional offices in Europe and Asia. As you will be aware, we’ve called this meeting in order to clarify some of the issues arising from our 2010 strategy. I trust you all have a copy of the agenda and the meeting should take about two hours, so I aim to finish by 12.30 at the latest. Johan has agreed to take the minutes and Peter is going to give us some background.

So Peter, would you like to start?”

“ကဲ စလိုက္ၾကရေအာင္။ ပထမဆံုး တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ဥေရာပနဲ႕ အာ႐ွ ေဒသအဆင့္ ႐ံုးမ်ားမွ ဧည့္သည္မ်ားကို Boomboom Industries မွ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား သိၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကို ႐ွင္းလင္းဖို႕ ဒီအစည္းအေ၀းကို ေခၚရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ တစ္ေစာင္စီ ေပးေ၀ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀း ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ကေတာ့ ၂နာရီေလာက္ ျဖစ္မယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၂နာရီခြဲ ေနာက္အက်ဆံုး အစည္းအေ၀းၿပီးဖို႕ မွန္းပါတယ္။ ယိုဟန္က အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းေရးမွာ ျဖစ္ၿပီး ပီတာက ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ပီတာ၊ ပထမဆံုး ခင္ဗ်ားအလွည့္ပါဘဲ။

 

ဒီအဖြင့္အမွာစကားမွာ အစည္းအေ၀း ဦးေဆာင္က်င္းပသူအေနနဲ႔ အစည္းအေ၀းကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အစည္းအေ၀းကို ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ခန္႕ခန္႕ညားညား ေျပာၾကားရာေရာက္တယ္ဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ ပံုမွန္ ဌာနခြဲ ဒါမွမဟုတ္ ဌာနတြင္း အစည္းအေ၀းေတြမွာေတာ့ ပိုၿပီး လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို သံုးႏႈန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအတိုင္း တိုတိုတုတ္တုတ္ သြက္လက္ေပါ့ပါးတဲ့ အဖြင့္စကားမ်ိဳးဆိုရင္ သင့္ေတာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

“OK, let’s start. Thanks for coming and you all got a copy of the agenda by e-mail. Let’s try and finish by 11. First item on the agenda is recruitment, Kalsom?”

“အိုေက၊ စ လိုက္ၾကရေအာင္။ အစည္းအေ၀းတက္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အားလံုးကိုလည္း အီးေမးလ္နဲ႕ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ ပို႕ထားပါတယ္။ ၁၁ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အစည္းအေ၀းကို အၿပီးသတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမယ္။ ပထမဆံုး အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ကေတာ့ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလ္ဆမ္က ေျပာပါဦး။”

 

အစည္းအေ၀းတစ္ခု ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကေတာ့ သေဘာတူညီထားတဲ့ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ကေန ေသြဖည္ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္က်င္းပသူရဲ႕ အခန္းက႑ကေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္ဆြဲယူေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳႏိုင္ ပါတယ္။

 

I think we are getting sidetracked here, let’s get back to the agenda. လမ္းလြဲေနၿပီထင္ပါတယ္၊ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္အတိုင္း ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။

 

I think we are moving away from the point, let’s return to the agenda.

လိုရင္းမဟုတ္ေတာ့လဲ တျခားေရာက္ကုန္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္အတိုင္း ျပန္ေဆြးေႏြးရေအာင္။

 

It’s an interesting discussion, but perhaps we can save it for a separate meeting. ေဆြးေႏြးၾကတာကေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သီးျခား အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ေျပာရေအာင္လား။

 

အစည္းအေ၀းဦးေဆာင္က်င္းပသူက အခ်ိန္ကိုလည္း သတိထားၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႕ သတိေပးရပါမယ္။

 

I’m wary of the time, so can we move on to item 3 on the agenda?

အခ်ိန္ကို ငဲ့ရမွာမို႕ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ အမွတ္ ၃ ကို ဆက္ ေဆြးေႏြးၾကမလား။

 

Time is running short, so shall we turn to the next item?

အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေနာက္အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္ကို ဆက္လိုက္ၾကမလား။


ေကာင္းမြန္တဲ့ အစည္းအေ၀းဦးေဆာင္က်င္းပသူတစ္ဦးအေနနဲ႕ တက္ေရာက္လာသူအားလံုး ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ႏႈတ္နည္းတဲ့ တက္ေရာက္လာသူေတြကို ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို႕ အားေပးရာမွာ “you’ve been very quiet”  “အရမ္းတိတ္ဆိတ္ေနပါလား”  “we haven’t heard from Ting Ting yet”  “တင္တင္က ဘာမွ မေျပာေသးဘူးေနာ္” စသည္ျဖင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသူကို သိသာထင္႐ွားေအာင္ ေျပာဆိုတာကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ အဲဒီလို ေျပာမယ့္အစား သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မွာ သူတို႕ေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္ တန္ဖိုး႐ွိေၾကာင္း ထင္႐ွားသိသာေအာင္ ေျပာဆုိသင့္ပါတယ္။

 

You have knowledge in this field, Mei. What’s your view?  

မေမကေတာ့ ဒီအပိုင္းမွာ နားလည္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ မေမ ဘယ္လို ျမင္သလဲ။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ အစည္းအေ၀းဦးေဆာင္က်င္းပသူက အစည္းအေ၀းကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အၿပီးသတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Well, can I draw the meeting to a close now? Let’s review the main points of our discussion. We decided that ... Yoong, you are going to check ... Thank you, that’s all for today.

ကဲ အခု အစည္းအေ၀းကို အၿပီးသတ္ပါေတာ့မယ္။ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အဓိကအခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာေတြကေတာ့ ... ယြန္းက ... ကို စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကေန႕အစည္းအေ၀းကေတာ့ ဒီေလာက္ပါဘဲ။

 

British Council မွ Guy Perring  Right, if we could start now အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

Views: 2935

Reply to This

Replies to This Discussion

I like

It is really kind of you.

We could learn usages of meeting.

Please share more and more.

I like it very much. Thanks a lot.

Thanks you so much for your Posted and these words are useful for me. Have  a good times

i like and noted

thank a lot.

Thank you. It's very useful for me.

Thank a lot

   

I like it so much.

I like this so i noted that.Thaks

I liked it.

 Thank you.  I like this..

 

I like so much

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service