အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Right/Think/Trouble/If/Of all)

Right you are! (ေကာင္းပါျပီ)

 

ေကာင္းပါျပီ  right you are! ကို တစ္စံုတစ္ဦးက အၾကံျပဳသည့္အတိုင္း (သို႔) အမွာျပဳသည့္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • 'Plant the rose bushes in a sunny place in the garden.'
  ႏွင္းဆီ႐ံုေတြကို ပနးျခံထဲက ေနေရာင္ ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ စိုက္လုိက္ပါ။
  'Right you are!'
  ေကာင္းပါျပီ
 • We would like two black coffees, please.'
  ေက်းဇူးျပဳ၍ ဘလက္ေကာ္ဖီ ၂ ခြက္ လုပ္ေပးပါ။
  'Right you are!'
  ေကာင္းပါျပိ။Don't you think? (...လို႔ မင္းမထင္ဘူးလား) 

....လို႔ မင္းမထင္ဘူးလား  don’t you think?  ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္နဲ႔တူညီတဲ့ အယူအဆ (သို႔) စိတ္ကူးရွိမရွိကို ေမးလိုေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္သင္ႏွင့္သေဘာထားတူညီေၾကာင္းယူဆျပီး ေမးေလ့ရွိပါသည္။

 • This is an interesting menu, don't you think?
  ဒါက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဟင္းလ်ာစာရင္းလို႔မင္းမထင္ဘူးလား
 • Tom has decorated his flat very well, don't you think?
  Tom က သူ႔ရဲ႔တိုက္ခန္းကို ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ မင္းမထင္ဘူးလားThe only trouble is (ျပႆနာကေတာ့) 

ျပႆနာကေတာ့ the only trouble is ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မွန္ကန္ေနေသာ (သို႔) လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ (သို႔) သင့္ေတာ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ျပႆနာ (သို႔) အခက္အခဲကို ရည္ညႊန္းလိုေသာ အခါတြင္ သံုးပါသည္။

 • The cottage would make an ideal holiday home. The only trouble is that it's a bit small for our large family.
  ဒီအိမ္ငယ္ေလးကေတာ့ အပန္းေျဖအိမ္လုပ္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မွာပဲ ျပႆနာကေတာ့ ငါတို႔လိုမ်ိဳးမိသားစုမ်ားတဲ့ လူေတြအတြက္ေတာ့ ေသးလြန္းတယ္
 • I've been offered a very good job. The only trouble is that I would have to move house if I accept it.
  ငါအလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ကမ္းလွန္းခ်က္ကို ရထားတယ္။ ျပႆနာကေတာ့ ငါလက္ခံလိုက္ရင္ အိမ္ေျပာင္းရမယ္။
   


What if? (အကယ္၍မ်ား) 


အကယ္၍မ်ား  what if? ကို ကိစၥတစ္ခုခု၊ အထူးသျဖင့္ ဆိုး၀ါးေသာ ကိစၥတစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ကို ရည္ညႊန္းလိုပါက အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 • What if we miss that train? There isn't another one until next morning.
  အကယ္၍ ငါတုိ႔ ဒီရထားကို လြတ္သြားရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ မနက္ျဖန္မနက္အထိေနာက္ထပ္ရထားတစ္စင္းမွမရွိေတာ့ဘူး။
 • Anne has been accepted by the local university to study English if she passes her exams, but what if she fails?
  Anne သာစာေမးပြဲေတြေအာင္ခဲံ၇င္ ေဒသတကၠသိုလ္က အဂၤလိပ္စာေလ့လာဖို႔၀င္ခြင့္ျပဳလိမ္႔မယ္။ဒါေပမဲ႔ အကယ္၍ မ်ားသူစာေမးပြဲက်ခဲ႔ရင္ေကာ။Of all people ( …လို လူကေတာင္မွ) 


…လို လူကေတာင္မွ  of all people ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ (သို႔) တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့တယ္ဆိုတာသည္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေၾကာင္း (သို႔) မေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း (သို႔) မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားလိုသည့္အခါ အသံုးျပဳသည္။

 • It is shocking that the child's mother, of all people, has treated him so badly.
  ကလးအေမလို လူကေတာင္မွ သူ႕ကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးဆက္ဆံတယ္ဆိုတာ ထိတ္လန္႔ဖို႔ ေကာင္းတယ္။
 • Anne is terribly upset that Jane, of all people, said such nasty things about her. She thought she was her best friend.
  Jane လိုလူကေတာင္မွ သူ႕အေၾကာင္း ဆိုး၀ါးတဲ့အေၾကာင္းေတြေျပာတဲ့အတြက္ Anne ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတယ္။ သူမကို သူ႕ရဲ႕အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းလို႔ ထင္ေနတာ။

                            You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4199

Reply to This

Replies to This Discussion

It is great, don't you think?

The only trouble is that we can't apply these usages because we ever use Myanmar Language every day.

What if we can use English Language daily?

There are so many people unknown in English Literature, of all people, speak English fluently.

So, if we could learn so many lessons from these posts, we can improvement our English Skill, can't we?

Thanks a lot of your goodwill.

Best regards,

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္

Thanks.

thanks  a lot

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service