မသိသာေသာျခားနားခ်က္မ်ား - Road ႏွင့္ Street, e-စကားလံုးမ်ား၊ Axe ႏွင့္ Ax

"Road" ႏွင့္ "Street" ၾကား ဘာျခားနားပါသလဲ

"Road" ဆိုတာကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပို၍ ေ၀းကြာတဲ့ေနရာ ႏွစ္ေနရာၾကားရွိ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ Street ကေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီး (City)၊ ၿမိဳ႕(town) သို႔မဟုတ္ ရြာထဲမွာ ခင္းထားေသာလမ္း (သို႔) လမ္းမႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဘး၌ အိမ္မ်ား၊ ဆိုင္မ်ား (သို႔) တျခားအေဆာက္အဦမ်ား စီတန္းလ်က္ရွိေနေသာ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ Street တစ္ခုမွာ ဒီအရာေတြ မရွိပါက ၄င္းကို road လို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္- ဆိုတာကို သြယ္ဝိုက္၍ ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕လာတာနဲ႔အမွ် တစ္ခါတရံက်ေတာ့ ယခင္က road ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လမ္းက street ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ Road ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေတာ့ ေယဘုယ်က်ၿပီး street အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Street ကေတာ့ ပိုၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဥပမာေတြကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

- Yangon Pyay Road
- Insein Road
- Mahabandola Garden Street
- Latha Street


email ႏွင့္ ecommerce ကဲ့သို႔ေသာ e-စကားလံုးမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာစာလံုးေပါင္းက ဘာပါလဲ


တိတိက်က် မွန္ကန္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ဒီစကားလံုးေတြကို ၾကားမွ တံုးတို (hyphen) ခံေရးသင့္ပါတယ္။ e သည္ electronic ဆိုတဲ့ စကားလုံး၏ အတိုေကာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ e-mail၊ e-commerce ဟု ေရးသင့္ပါတယ္။ စကားလံုးေတြရဲ႕ အလယ္မွာခံတဲ့ တံုးတိုေတြရဲ႕ သဘာ၀အတိုင္း အခ်ိန္ၾကာလာတာႏွင့္အမွ် ၄င္းတံုးတိုက ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ Oxford English Dictionary (Oxford : Clarendon Press, 1888-1928) ထဲမွာေတာ့ email ကို နာမ္အျဖစ္ေဖာ္ျပၿပီး e-mail ကိုေတာ့ ႀကိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္းကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ နာမ္အျဖစ္ ပထမဦးဆံုးမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၇ က်ေတာ့ ႀကိယာအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဘိဓာန္အမ်ားစုကေတာ့ E-mail ကို ပိုႏွစ္သက္ ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ A-bomb, C-section ႏွင့္ G-string ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Axe ႏွင့္ ax ၾကားဘာျခားနားပါသလဲ

ျခားနားခ်က္မရွိပါ။ ေပါက္ျခင္း၊ ခုတ္ပိုင္းျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ႀကီးမားေလးလံေသာ ကိရိယာ (ပုဆိန္) အတြက္ စာလံုးေပါင္းမူကဲြေတြသာ ျဖစ္ပါ တယ္။ "Ax"ကိုေတာ့ ေခတ္သစ္အေမရိကန္အဂၤလိပ္စကားက ပို၍ ႏွစ္သက္ေသာ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစကားလံုးမ်ားသည္ လက္တင္ဘာသာ မွ "ascia" ႏွင့္ ဂရိဘာသာမွ "axine" ဆိုတဲ့ စကားလံုးတို႔မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားကိန္း (plural)ကေတာ့ "axes" ျဖစ္ပါတယ္။

မူလ အေမးအေျဖမ်ားကို http://dictionary.reference.com မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Views: 1947

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
Very helpful.

Thanks a lot.

thanks

Thanks

Thanks a lot!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service