ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း - ၁ (Saying Thank You - 1)

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း - ၁

Fred

Many thanks for helping with the conference. I’m very sorry that so few people came on Saturday - let’s not organize the final session in the middle of a public holiday next year.
Anyway, let’s hope we have better luck in Yokohama.

Take care
Lucy

 

ဖရက္(ဒ)ေရ

အစည္းအေ၀းအတြက္ အကူအညီေပးခဲ့တာကို အမ်ားႀကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စေနေန႔တုန္းက လူနည္းနည္းေလးပဲ လာတဲ့အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ေတာ့ အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ကို အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္မွာ မစီစဥ္ဘဲ ေနၾကရေအာင္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယိုကိုဟာမားမွာေတာ့ ပိုကံေကာင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကရေအာင္လား။

ဂ႐ုစိုက္ပါ။
လူစီ

ရင္းႏွီးေသာေက်းဇူးတင္စကား ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ တို႔ကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

- Once again, many thanks. (ေနာက္ထပ္ အမ်ားႀကီးေက်းဇူးပဲ)
- Very many thanks. (ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။)

 

Anyway (ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကို) မိမိ အခုေလးတင္ေျပာလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာက ေျပာင္းၿပီး အျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ေျပာခ်င္တဲ့အခါ အသံုးျပဳပါသည္။ ဥပမာ -

- Anyway, I don’t want to think about it any more. (ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္မစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး)
- Anyway, that’s all I wanted to say. (ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာ အဲတာအကုန္ပဲ။)

အထက္ပါအသံုးအႏႈန္းကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ၌သာ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ပိုမို၍ ႐ံုးလုပ္ငန္းသေဘာဆန္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ေျပာေသာအခါ ၄င္းအသံုးအႏႈန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ Be good (ေကာင္းေကာင္းေနေနာ္)၊ Have fun! (ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ) Lucky you (ဖိုးကံေကာင္း) အစရွိေသာ အသံုးအႏႈန္းတို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြကို UK မွာေတာ့ Bank Holidays ဘဏ္ပိတ္ရက္မ်ားလို႔ ေခၚျပီး US မွာေတာ့ Legal/Natinal/Public Holidays တရားဝင္/အမ်ိဳးသား/အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္မ်ားလို႕ေခၚပါတယ္။

"သေဘာေပါက္သည္" ကို ၿဗိတိသွ်လို (British English) Realise လို႕ေပါင္းျပီး အေမရိကန္လို (American English) ကိုေတာ့ Realize လို႕ေပါင္းပါသည္။ ထို႕နည္းတူ ေတာင္းပန္သည္ ကိုလည္း ၿဗိတိသွ်လို Apologise လို႕ေပါင္းျပီး အေမရိကန္လိုကိုေတာ့ Apologizeလို႕ေပါင္းပါသည္။


က်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း - ၂ (Saying Thank You - 2)


Views: 4994

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

very many thanks!

Many Thanks.

thanks

Very many thanks!
Thanks a lot !

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service