ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း - ၂ (Saying Thank You - 2)

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း - ၂ 

မေန႕ကသင္ခန္းစာက ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုတာကို ရင္းရင္းႏွီးေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေရးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ေတာ့ ပိုျပီးအလုပ္သေဘာဆန္တဲ့ စာဟန္ေပဟန္ပံုစံေရးနည္း ကိုေျပာျပေပးထားပါတယ္။

Dear Mr. Reza

I am writing to thank you for your active participation in our conference. You really helped to make the event a great success.
I would like to apologise for the poor attendance at the Saturday afternoon session. When we planned the conference, we did not realize that it clashed with the World Cup finals!
Once again, many thanks and I look forward to seeing you in Yokohama next year.

Best regards
Lucy Lo Kit

မစၥတာရီဇာရွင့္

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေဆြးေႏြးပဲြမွာတက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကား လို၍ စာေရးလိုက္ရပါတယ္။ ပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ တကယ့္ကို ကူညီခဲ့တာပဲ။ စေနေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းအခ်ိန္မွာ တက္ေရာက္သူ နည္းတဲ့အတြက္ ကၽြန္မ ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြကို စီစဥ္တုန္းက ကမၻာ့ဖလားပဲြ-ဗိုလ္လုပဲြေတြနဲ႔ တိုက္ေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ မသိလိုက္ဘူး။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ေနာက္ႏွစ္ ယိုကိုဟာမားမွာ ေတြ႕ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလ်က္
လူစီလိုကစ္(တ)

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ေျပာေသာ အေတာ္အသင့္စာဟန္ေပဟန္ပံုစံရွိေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါေက်းဇူးတင္စကားမ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

- We really appreciate all your help. (ခင္ဗ်ားရဲ႕အကူအညီ အားလံုးအတြက္ တကယ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)
- We’re very grateful for your help. (ခင္မ်ားရဲ႕အကူအညီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)

စိတ္မေကာင္းေၾကာင္းေျပာရန္ ပို၍ ရင္းႏွီးေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ -

- I’m very / really sorry about it. (ဒီ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္း/တကယ္ ကို စိတ္မေကာင္းပါဘူး။)

အစီအစဥ္ႏွစ္ခု “clash” (တိုက္ေနသည္) ျဖစ္တယ္ဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျဖစ္ပ်က္သည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
Views: 4859

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank

should be "thanks" or "thank you"

 there is no usage as "thank"

thanks...

good

Dear Myanmar Network,

I am a new member. I am really greatful to be a member of myanmar network. When I read posts and browse through,  I found that it is a good site for learners. I will always keep in touch . Many thanks for Saying Thank you (1,2) too.

Thank you so much.

Thanks you so much ...

many thanks

Many Thanks

i feel very gladful for that,thanks.

good.

Nice @

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service