မည္သည့္ဘာသာစကားတြင္မဆို အေရးကို တသီးတသန္ ့ ေလ့က်င့္မွသာလ်င္ ကၽြမ္းက်င္၏။ ယေန ့ အင္တာ နက္ေခတ္ တြင္မူ အီးေမးလ္အသံုးျပဳသူတိုင္း ေရးျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ေပး စာမွအပ အျခား စာအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုမူ အထူးတလည္ ေရးျဖစ္ေလ့မရွိၾကပါ။ အေျခခံပညာတန္းတြင္ျမန္မာ စာနွင့္ စာစီစာကံုးမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ စာစီစာကံုးမ်ား ေရးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း က်က္ခဲ့ ကူးခဲ့သည္သာမ်ား၍အေျခခံသေဘာကို မပို္င္ခဲ့ဟုဆိုရပါမည္။ အဂၤလိ္ပ္စာနွင့္ ပတ္သက္၍ IELTS TOEFL စာေမးပဲြေျဖမည္ဆိုမွသာလ်င္ အေရးကို အပူ တ ျပင္း ေလ့က်ငျ့္ဖစ္ၾကပါသည္။ ၀ါက် အဆင့္ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားသေဘာနွင့္ပတ္သက္၍ ဤေဆာင္းပါး တြင္ေျပာပါမည္။

ပထမဆံုး ျမန္မာစာ၀ါက်နွင့္ အဂၤလိပ္စာ၀ါက်တို ့၏ ကြာျခားခ်က္ကို သိျပီး ျမန္မာ စာေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္
စာေ ၾကာင္း သို ့တိုက္ရုိက္ျပန္ဆိုေရးသားသည့္ အဆင့္ကို ေက်ာ္ ေအာင္ ေလ့ က်င့္ရပါမည္။ ဥပမာ “မည္သည့္ ဘာသာစကားတြင္မဆို အေရးကို တသီးတသန္ ့ ေလ့က်င့္မွသာလ်င္ ကၽြမ္း က်င္၏။” ဆုိေသာ ၀ါက်ကို အဂၤလိပ္လို တိုက္ရုိက္ ဘာသာျပန္ၾကည့္ပါ။ In any language, ……..? (ဆက္မဖတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ အရင္ျပန္ေရးၾကည့္ပါ။)

ျမန္မာစာ၀ါက်ကို ကတၲားမပါပဲေရးနုိင္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာ၀ါက်တြင္ အျမဲလိုလို subject ဟုေခၚေသာ ျပဳလုပ္သူ ကတၲားပါရပါသည္။ ယခု ေလ့က်င့္မည့္ “မည္သည့္ဘာသာစကားတြင္မဆို အေရးကို တသီးတသန္ ့ လ့ က်င့္ မွ သာလ်င္ ကၽြမ္းက်င္၏။” ဆုိေသာ ၀ါက်တြင္ ကတၲားရွာၾကည့္ပါ။သို ့ဆိုလ်င္ ထိုသေဘာမိ်ဳး ေပါက္ရန္ ဘယ္လို အဂၤလိပ္စာျဖင့္ေရးမည္နည္း။ ဘယ္စကားလံုး မ်ားကို subject အျဖစ္သံုးနိုင္လဲ စတင္စဥ္းစားရပါမည္။ Noun Pronoun မ်ားကို သာ subject ေနရာအတြက္ သံုးနိုင္သည္ ဟု သိျပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ One, everyone, anyone, nobody, စသည့္ နာမ္စား မ်ားကို မည္သူမဆို ဆို သည့္ သေဘာျဖင့္ သံုးနုိင္ပါသည္။

ထို ့ေနာက္ ၾကိယာ verb ကိုစဥ္းစားပါမည္။ အဂၤလိပ္စာ ၀ါက်တြင္ ၾကိယာသည္ ကတၲားျပီလ်င္ အေရးအၾကီး
ဆံုးျဖစ္သည္။ ၎တို ့နွစ္ခု ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲဆိုသည္ကိုလည္း ၀ါက်တိုင္းအတြက္ အျမဲစဥ္းစားရပါ မည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါစာေၾကာင္းအတြက္ subject ႏွင့္ verb ကို ဆက္လိုက္လ်င္ “ဘယ္သူမဆို ကၽြမ္းက်င္၏” One is skillful. ဟုဆိုနိုင္ပါမည္။ထို ့ေနာက္ ၾကိယာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထပ္ထည့္မည္ကို စဥ္းစား ရပါမည္။

ေဖာ္ျပပါစာေၾကာင္းအတြက္ ဘာကို ကၽြမ္းက်င္တာလဲ၊ ဘယ္အခါမွာကၽြမ္းက်င္သလဲ ဆိုသည္ ကိုဆက္ စဥ္းစား ရပါမည္။ One is skillful in?? အေရးကိုကၽြမ္းက်င္သည္။ မူရင္း subject verb (အဓိက၀ါက်) နွင့္ ျပန္ ဆက္ပါမည္။ One is skillful in writing. ဘယ္အခါမွာ ကၽြမ္က်င္သလဲ ။ “တသီးတသန္ ့ ေလ့က်င့္မွသာ” ။ “ only when practice the skill”. ဤေနရာတြင္လည္း subject လိုလာျပန္ပါျပီ။ ထို ့ေၾကာင့္ “only when one practices the skill”. မူရင္း ၀ါက်နွင့္ ျပန္ဆက္ပါမည္။ “One is skillful in writing only when one practices the skill.” ေနာက္ဆံုး “ဘယ္ဘာသာစကားတြင္မဆို” ကို ထပ္ထည့္ပါမည္။ “in any language”။ ထိုအခါ ဤ၀ါက်ကို ရပါမည္။ “In any language one is skillful in writing only when one practices the skill”.

ျမန္မာစာေၾကာင္းကို တိုက္ရုိက္ ဘာသာျပန္ေရး၍မရ ဆိုသည္မွာ ျမင္သာေလာက္ျပီထင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ ၀ါက် အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကို ျပန္ေျပာပါမည္။ subject ကိုစဥ္းစားမည္။ ထုိ ့ေနာက္ verb၊ျပီး ထို ၾကိ ယာနွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘေျခာက္လံုးဟုဆိုနိုင္သည့္ wh- ေမးခြန္းမ်ားကို ဆက္စဥ္းစားပါမည္။ အခ်ဳပ္ဆိုလ်င္ အေျခခံ ၀ါက် တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ထားရမည္။ ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀ရမည္။ (အဂၤလိပ္ သဒၵါအေျခခံ စာ အုပ္ မ်ားတြင္ ၀ါက် ပံုစံ ေလ့က်င့္ ခန္းမ်ား ပါတတ္ ပါသည္။ ၎ ပံုစံမ်ားကို စာဖတ္လ်င္လည္း အခ်ိန္သပ္သပ္ေပး ၍သ တိ ထားၾကည့္နုိင္ပါသည္။)

ေရးထားသည့္ စာေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ၾကပါမည္။ “In any language one is skillful in writing only when one practices the skill”. ၀ါက် grammar မွန္ျပီ။ သို ့ေသာ္ one နွစ္ခါထပ္ပါေနသည္။ တစ္လံုးတည္းသံုးမည္။ ၀ါက်ပံုစံေျပာင္းသြားပါသည္။ “In any language one is skillful in writing only with practice.” Verb to be ၾကိယာထက္ အျခား verb မ်ားက ပို ေကာင္းသည္ဟု ေယဘူယ် ဥပေဒသ ရွိသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ have ကိုသံုးၾကည့္မည္။ In any language one has good writing skill only with practice. ျဖစ္နုိင္သည့္ သေဘာကိုဆိုလိုေသာေၾကာင့္ ၾကိယာ have ကို can ကူေပး လ်င္ပို ေကာင္း ပါမည္။ In any language one can have good writing skill only with practice.ေလ့က်င့္မွဳလိုသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အထူးျပဳေျပာလိုသည္။ Any နွစ္လံုးပါေနေသးသည္။ စာေရးျခင္းသည္ ဘာသာစကားနယ္အတြင္းသာ ဆိုလိုသည္ကို ဖတ္သူတိိုင္းသိျပီးျဖစ္မည္။ ထို ့ေၾကာင့္  in any language ကိုျဖဳတ္ပါမည္။ စာေၾကာင္းပံုစံေျပာင္းပါမည္။ One cannot have good writing skill without any practice.

ယခု ေနာက္ဆံုးေရးေသာ အဂၤလိပ္စာ ၀ါက်ရရန္ သဒၵါ အျပင္ အျခားေသာ ၀ါက်အဆင့္ အဂၤလိပ္စာ အေရးသ ေဘာ မ်ားကိုပါ သိရပါမည္။ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေရးသေဘာအခ်ိဳ ့မွာ မိမိ အေလး အနက္ ေျပာလိုသည့္ အခ်က္ကို ဘယ္ လိုေျပာသလဲ၊ စကားလံုး မေဖာင္းပြေအာင္ ဘယ္လိုေရးသလဲ စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာနွင့္ ကြာျခား သည့္ အခ်က္မ်ားကိုသိထာလ်င္လည္းေကာင္းပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာစာတြင္ အထူးျပဳလိုလ်င္ ဆင္တူသည့္ စကား လံုး မ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ ေဖာ္ျပေသာ္ လည္း အဂၤလိပ္စာတြင္မူ စာေၾကာင္းပံုစံကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍ ေရး တတ္ ၾကသည္။

ထို အဂၤလိပ္စာ၏ အေရးအသားသေဘာနွင့္ ေျပာလုိသည့္အရာကို ေလးနက္ေစရန္ ၀ါက်ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဘယ္ လိုေရးသလဲဆိုသည္ကို စာမ်ားမ်ားဖတ္၍ မ်ားမ်ားေရးထားမွသာ က်က္ မိပါလိမ့္မည္။

 

Views: 1766

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေနာက္လည္း ဆက္ပါဦး....

It is really kind of you.

I could learn writing skill from your post.

That is valuable for us.

I would like to thank you very much.

Good explanation

thanks

Thanks a lot brother

Very thankfully my brother, keep in share for needed students who has no good opportunity in writing.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ဝင္ေရာက္ေလ႔လာမွတ္သားခြင္႔ေပးသၫ္႔အတြက္လၫ္းထပ္မံ၍ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service