- ၂ဝ၁၁ ဇူလိုင္လအတြင္း၌ ေလွ်ာက္ထားေသာ LCCI Combined Group Diploma  မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ Exam Services တြင္တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အတြင္း မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂း၃ဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၄း၃ဝ) အတြင္း ကုိယ္တိုင္လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါၿပီ ေက်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႕ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (new)

 

- ၂ဝ၁၁ ဩဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႕တြင္ ေျဖဆိုထားေသာ  LCCI June Series (On-demand) [Subject - ASE 3902 ( L3 Accounting: IAS)] ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ မနက္ (၈းဝဝ) မွ (၁၂း၃ဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၄း၃ဝ) အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ား႒ာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ ၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္အတူ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္္ၿပီ ေက်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆိုထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႕ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

 

 - ၂ဝ၁၁ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ MRCP (Part 2) စာေမးပြဲကို က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုမည္႔ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ မွ (၂၇) ရက္ေန႕ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။  

 

- ၂ဝ၁၁ ဩဂုတ္လတြင္ ေျဖဆိုထားေသာ YLE (Starters, Movers and Flyers) စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ (Certificates) မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂း၃ဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၄း၃ဝ) အတြင္း စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားႏွင့္တကြ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။  

 

- ၂ဝ၁၁ ဇူလိုင္လတြင္ ေျဖဆိုထားေသာ MYOB Private Session စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ (Certificates) မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂း၃ဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၄း၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားႏွင့္တကြ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။  

- ၂ဝ၁၁ ဇြန္လတြင္ ေျဖဆိုထားေသာ FCE စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂း၃ဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၄း၃ဝ) အတြင္း စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္း (သို႕မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားႏွင့္တကြ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။  

 

- LCCI Series (3/2011) ဇြန္လတြင္ ေျဖဆိုထားသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ (Exam Certificates/Diplomas) မ်ားကို တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ မနက္ (၈းဝဝ) မွ (၁၂း၃ဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၄း၃ဝ) အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ား႒ာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ ၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္အတူ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါ္ၿပီ ေက်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ေျဖဆိုထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႕ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

- ၂ဝ၁၁ ေအာက္တိုဘာလတြင္ MYOB စာေမးပြဲကို က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုမည္႔ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ မွ (၉) ရက္ေန႕ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

- ၂ဝ၁၁ စက္တင္ဘာလတြင္ ACCA (CBE) စာေမးပြဲကို က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ မွ (၉) ရက္ေန႕ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္ႏွင့္တကြ လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

- Starters, Movers, Flyers စာေမးပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ေအက္တိုဘာလ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပဲြေၾကးမ်ား (Starters = USD 27, Movers = USD 31, Flyers = USD 34) ကို စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ မွ (၉) ရက္ေန႔ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

- ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ABE (Association of Business Executives) စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ မွ (၂၂) ရက္ေန႔ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

- ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ACCA (Paper-based exam) စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ မွ (၂၃) ရက္ေန႕ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

- ၂ဝ၁၂ ဇန္ဝါရီလတြင္ GCE (IGCSE) Edexcel စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုမည္႔ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ မွ (၂ဝ) ရက္ေန႕ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

- ၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ CGI စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုမည္႔ ေက်ာင္းသူ ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔ မွ (၃ဝ) ရက္ေန႕ အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂းဝဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း လာေရာက္ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

Notice to candidates : Candidates/ visitors must bring  NRC or driving licence or passport when coming to the British Council for security check.

 

Views: 537

Reply to This

Replies to This Discussion

july 29 ရက္က ေျဖထားတဲ့ myob စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းဘယ္ေတာ့ထြက္မလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္ရွင္...

သိရင္ေျပာျပေပးပါေနာ္.....

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္....

၂ဝ၁၁ ဇူလိုင္လတြင္ ေျဖဆိုထားေသာ MYOB Private Session စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ (Certificates) မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ပထမထပ္ရွိ စာေမးပြဲမ်ားဌာနတြင္ တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ (၁၂း၃ဝ) ႏွင့္ ေန႔ခင္း (၁း၃ဝ) မွ (၄း၃ဝ) အတြင္း စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္း (သို႕မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားႏွင့္တကြ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။

အခုလိုေျပာျပေပးတဲ့အတြက္ Ummay Ayman ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္.......

To Dear !

 

I would like to know detail factors about of ACCA (Exam Information & User knowledge for candidates). I would like to study detail for ACCA.

Dear Pannei,

 

Kindly check the link. Thanks!

Thanks you very much Ummay Ayman.

Could you please tell me next FCE exam date and registration period ?

Thz

Hi Cho Thet Aye,

 

The FCE registration period for the December 2011 Exam will be starting from 3 to 14 Oct, 2011. Thanks!

15.9.2011 တြင္ ေျဖဆိုထားေသာ MYOB Exam result ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ထြက္မလဲ ဆိုတာကိုသိခ်င္ပါတယ္ရွင့္။ 2-လေလာက္ေစာင့္ရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလားရွင္။ Result ထြက္ၿပီးေတာ့ Certificate ကဘယ္ေလာက္္ထိထပ္ေစာင့္ရလဲဆုိတာကို သိခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ျဖစ္ႏိူင္ရင္ အေၾကာင္းျပန္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူူးတင္ပါတယ္ရွင့္။

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က KMD မွာ MYOBေျဖဆိုထားတယ္ဆိုရင္ Exam result ေတြမရေသးပါဘူး။ Exam result ေတြက သာမန္အားျဖင့္ ၂လ ေလာက္ၾကာတက္ပါတယ္။ Result ႏွင့္အတူ Certificate ပါရတာပါ။ Exam result ေတြကို ေက်ာင္းမွာပဲ သြားေရာက္ထုတ္ယူရမွာပါ။ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ေက်ာင္းကို ျပန္လည္စံုစမ္းေပးပါ။

ယခုလုိေျဖၾကားေပးတဲ့ Ma Thinn Thwe Nu ကုိေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင္။

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service