ဝါက်ရိုး Simple sentence၊ ေပါင္းစပ္ဝါက် Comound sentence ႏွင့္ ဝါက် ေရာ Complex sentence

Simple sentence
A simple sentence contains a subject and a verb. It shows a single complete thought which can stand on its own.
ဝါက် ရိုး တစ္ ေၾကာင္း တြင္ S ကတၲား & V ႀကိယာ တို႔ ပါ ရိွ သည္။ ျပည့္ စံု ရိုး ရွင္း ေသာ အခ်က္ တစ္ ခ်က္ ပါ ရိွ ေသာ ေၾကာင့္ ဝါ က် ရိုး ဟု သတ္ မွတ္ ႏိုင္ သည္။
Examples:
1. The boy studied his lessons.
S တစ္ ခု ႏွင့္ V တစ္ ခု သာ ပါ ၿပီး အ ေၾကာင္း အ ရာ တစ္ ခု တည္း ကို သာ ၫႊန္း ေသာ ေၾကာင့္ Simple sentence ဟု သတ္ မွတ္ သည္။

2. Daw Hla's feminine daughters cooked and ate the coconut noodle.
Simple sentence ဟု ဆို တိုင္း တို ေတာင္း ေသာ ဝါ က် ဟု မ သတ္ မွတ္ သင့္ ပါ။ဝါက် ရိုး မ်ား ေရး ဖြဲ႕ ရာ ၌ နာမဝိ ေသ သန Adjective ပါ ထည့္ သြင္း ေရး သား ႏိုင္ ပါ သည္။ အထက္ ပါ ဝါ က် တြင္္ [ cooked] ႏွင့္ [ate] ဟူ ေသာ V ႏွစ္ ႀကိမ္ ပါ ရိွ ေသာ္ လည္း ကိစၥ တစ္ ခု အ ေၾကာင္း အ ရာ တစ္ မ်ိဳး တည္း ကို သာ ၫႊန္း ေသာ ေၾကာင့္ ဝါက် ရိုး ပင္ ျဖစ္ သည္။
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Compound sentence
A compound sentence has two independent clauses. An independent clause is a part of a sentence that can stand alone because it contains a subject and a verb and then expresses a complete thought. Basically, a compound contains two simple sentences.
These independent clauses are joined by a conjunction .... such as ... for, as, since, and, but, however, yet...
Compound ဝါက်တြင္ သီးသန္႔ ရပ္ တည္ ႏိုင္ ေသာ ဝါက် ျပတ္ ႏွစ္ ခု ပါ ရိွ သည္။ ဤ ဝါ က် တို တစ္ခု စီ တိုင္းတြင္ S ႏွင့္ V တစ္ ခု စီ ပါ ရိွ သ ျဖင့္ သီးျခား ရပ္ တည္ ႏိုင္ ၿပီး ဝါ က် ျပတ္ တစ္ ခု စီ သည္ ကိစၥ အေၾကာင္းအရာ တစ္ မ်ိဳး တည္း ကို ေဖာ္ ျပ ေသာ ပင္ မ ဝါက် ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။
Example.
1. The pickpocket had stolen watches so he ran away when he saw the police.

အထက္ပါ ဝါက်တြင္ so ၏ တစ္ဘက္စီ တြင္ ရိွ ေသာ The pickpocket had stolen watches ႏွင့္ He ran when he saw the police သည္ သီးျခား ရပ္ တည္ ႏိုင္ ေသာ ဝါက် မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤ သို႔ သီးျခား ရပ္ တည္ ႏိုင္ ေသာ ဝါက် ႏွစ္ခုကို ဝါက်ဆက္ ျဖင့္ ဆက္ထား ၍ ေပါင္းစပ္ ဝါက် ျဖစ္လာသည္။
EXAMPLES...
1. Tin Tin takes physical exercise as she wants to lose weight.
2. Lin Lin tried a lot however he gained only four distinctions.
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Complex sentence
A complex sentence is an independent clause joined by one or more clauses. A dependent clause either lacks a subject or a verb or has a subject and a verb that does not express a complete thought. A comlex sentence always has a subordinator ( as, becuse, since, after, although, when) or relative pronouns (who,that, which).
Complex ဝါက် ဆိုသည္မွာ သီးသန္႔ ရပ္တည္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ ေဆာင္ ႏိုင္ ေသာ ပင္မ ဝါက် ျပတ္တြင္ မွီခို ေသာ လက္ ေအာက္ ခံ ဝါက်တို တစ္ခု သို႔ မ ဟုတ္ ပို၍ ေပါင္းစပ္ ထား ျခင္း ပင္ ျဖစ္ သည္။ ဤ မွီ ခိုေသာ ဝါက် ျပတ္ တြင္ S မပါ ျခင္း သို႔မဟုတ္ V မပါျခင္း သို႔ မဟုတ္ S + V ပါ ေသာ လည္း အဓိပါၸယ္ မျပည့္စံုျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ ႏိုင္ ပါ သည္။ Complex ဝါက် မ်ား တြင္ ပင္ မဝါက် ျပတ္ကို တြဲဆက္ ရန္ Subordinate conjunction မ်ား အ ျဖစ္ after, because, as, since, though, although, when အစရိွ သည္ တို႔ကို ထည့္ သြင္း ေရး သား ႏိုင္ သကဲ့ သို႔ who, whom, which, that, when, where, how စ ေသာ Relative pronouns မ်ား ကို လည္း အသံုး ျပဳ ေလ့ရိွ ပါသည္။

Example..
1. After studying for long hours, Thiri went out to get relaxation.
Thiri went out to get relaxation ဆိုေသာ ဝါ က်ပိုင္း သည္ Sentence တစ္ခု အ ေန ျဖင့္ သီးျခား ရပ္တည္ ႏိုင္ ေသာ ပင္ မ ပိုင္း ျဖစ္ ေသာ္ လည္း After studying for long hours တြင္ S မပါ ရိွ ေသာ ေၾကာင့္
ပင္မ ဝါက် ကို အမီွ ျပဳ ေသာ ပင္မ ဝါက် မွ S ကို ပင္ ျပန္ လည္ ၫႊန္း ဆို ပါ သည္။

2. During the last few years, there has been an enormous increase in the number of shops, stores and supermarkets which provide facilities for self-service.
ဤ ဝါက်တြင္ which provide facilities of self-service သည္ အမွီ ျပဳ Extended clause သို႔ မ ဟုတ္ ေရွ႕ တြင္ ရိွ ေသာ shops, stores and supermarkets ဆိုသည့္ Noun phrase ကို အထူးျပဳ ေသာ Adjective အစု အျဖစ္ ရပ္ တည္ ပါသည္။ အထက္ပါ စာစု ကို ျဖဳတ္ ၾကည့္ လွ်င္ လည္း က်န္ စာ စု သည္ သီး ျခား ရပ္ တည္ ႏိုင္ သည္။
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Compound-Complex Sentences

A compound-complex sentence has two independent clauses and at least one dependent clause.
သီး ျခား ရပ္ တည္ ႏိုင္ ေသာ ဝါ က် ပိုင္း စာ စု ႏွစ္ ခု ပါ ၿပီး အမီွ ျပဳ ဝါ က် ပိုင္း တစ္ ခု ျဖင့္ Compound-complex ဝါက် မ်ားကို ေရးသား ႏိုင္ ပါသည္။

Examples:
1. After the students had sat for the examination, they asked for permission from their parents and they went to the playground.

If we remove the dependent clause “after the students had sat for the examination", we have a compound sentence. The dependent clause makes this sentence compound-complex.

Views: 609

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
Good for learners

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service