အိပ္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုးျခင္း အေၾကာင္းေျပာဆိုျခင္း

က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘဝ တစ္ခုအတြက္ သင္သည္ တစ္ညလွ်င္ (၈) နာရီၾကာ အိပ္သင့္သည္ဟု ဆရာ၀န္မ်ားစြာတို႔က ေျပာၾကပါသည္။ အိပ္ရာမဝင္ခင္ သင္သည္ အလြန္အက်ဴး မစားထားသင့္ (သို႔) အရက္မေသာက္ထားသင့္ပါ။ ၎အျပင္ သင္ သည္ အိပ္ရာမဝင္မီ အနည္းဆံုး (၁) နာရီခန္႔ ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔မဟုတ္) အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းတစ္ခုခု အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ သင္၏ အိပ္ခန္းကို တယ္လီေဗးရွင္း မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသုိ႔မဟုတ္ လင္းထိန္ေသာမီးအလင္းေရာင္မ်ား မရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေနရာကေလးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစား၍ျပဳလုပ္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ သင့္အား ပိုမို၍လြယ္ကူစြာ အိပ္ေပ်ာ္သြားေစရန္ႏွင့္ ပိုမို၍နက္ရိႈင္းစြာ အိပ္ေမာက်ေစရန္ ကူညီေပးေကာင္း ကူညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ အားအင္ျပည့္ဝစြာႏွင့္ အိပ္ရာမွ ႏိုးလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လန္းဆန္းစြာ ခံစားရလွ်က္ အိပ္ရာမွထလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ယေန႔ အဂၤလိပ္စာေဝါဟာရသင္ခန္းစာအတြက္ အိပ္ျခင္းႏွင့္ အိပ္ရာမွ ႏိုးျခင္းတို႔အေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ စကားလံုးစုမ်ားထဲက အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါတြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။


Go to bed (အိပ္ရာဝင္သည္) သည္ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ enter the bed (အိပ္ရာထဲသို႔ဝင္သည္) ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

 • Last night I went to bed and read my book for a little while. (မေန႔ညက ကၽြႏ္ုပ္အိပ္ရာဝင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏စာအုပ္ကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ ဖတ္ခဲ့ပါသည္။) 
 • I usually go to bed at 11:00 pm. (ကၽြႏ္ုပ္မ်ားေသာအားျဖင့္ ည (၁၁)နာရီတြင္ အိပ္ရာ၀င္ပါသည္။) 


Go to sleep သို႔မဟုတ္ fall asleep (အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္) တုိ႔သည္ သင္၏မ်က္စိမ်ား ကို ပိတ္လိုက္ၿပီး awake (ႏိုးေနေသာ) အေနအထားမွ asleep (အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ) အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလိုပါသည္။

 • Last light I went to sleep as soon as my head hit the pillow.  (မေန႔ညက ေခါင္းက ေခါင္းအံုးႏွင့္ ထိလွ်င္ထိျခင္းပဲ ကၽြႏ္ုပ္အိပ္ေပ်ာ္သြားပါတယ္။) 
 • I am so tired I could fall asleep right now. (ကၽြႏ္ုပ္ ပင္ပန္းလြန္းလို႔ ယခုပင္ အိပ္ေမာက်သြားႏိုင္ပါတယ္။) 


အဂၤလိပ္စာကိုမိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ သံုးစြဲသူမ်ားစြာသည္ go to bed (အိပ္ရာဝင္သည္)၊ go to sleep (အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္) ႏွင့္ fall asleep (အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္) တို႔ကို အဓိပၸာယ္ကြဲျပား မႈအနည္းငယ္ႏွင့္သာ သံုးစြဲေနၾကေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔အတြက္ I went to bed at 10. (ကၽြႏ္ုပ္ ၁ဝ နာရီတြင္ အိပ္ရာဝင္သည္။) ႏွင့္ I went to sleep at 10. (ကၽြႏ္ုပ္ ၁ဝ နာရီတြင္ အိပ္ေပ်ာ္သည္။) တို႔သည္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

sleep (အိပ္သည္) သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာအေျခအေနကို ဆိုလိုပါသည္။

 • I usually sleep for just 6 hours per night. (ကၽြႏ္ုပ္သည္ တစ္ညလွ်င္ ၆နာရီခန္႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္ပါသည္။)
 • Jack said he always sleep for 8 hours. (ဂ်က္(စ္)က သူအၿမဲတမ္း ၈နာရီၾကာအိပ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။) 


Wake up (ႏိုးလာသည္) သည္ သင့္မ်က္လံုးမ်ားပြင့္လာၿပီး၊ asleep (အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ)အေျခအေနမွ awake (ႏိုးေနေသာ) အေနအထာသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလုိပါသည္။

 • I usually wake up at 6:15 am. (ကၽြႏ္ုပ္ မနက္ ၆နာရီ ၁၅ မိနစ္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိပ္ရာႏိုးပါသည္။) 
 • What time did you wake up this morning? (ဒီမနက္ ဘယ္ႏွစ္နာရီမွာ သင္အိပ္ရာက ႏိုးပါသလဲ။) 


Get up (အိပ္ရာထသည္) သည္ အိပ္ရာမွ ခြာထြက္လာသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

 • I woke up at 6:15, but I didn’t get up until 7:00. (ကၽြႏ္ုပ္ မနက္ ၆နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ အိပ္ရာႏုိးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၇-နာရီထိ အိပ္ရာမထခဲ့ပါ။)
 • I didn’t want to get up this morning. (ကၽြႏ္ုပ္ ဒီေန႔မနက္အိပ္ရာမထခ်င္ပါ။)


ဤေနရာတြင္လည္းပဲ အဂၤလိပ္စာမိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ သံုးစြဲသူမ်ားစြာတို႔သည္ wake up ႏွင့္ get up ကို အဓိပၸာယ္ကြဲလြဲမႈအနည္းငယ္မွ်ႏွင့္သာ သံုးေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတို႔အတြက္ I woke up at 8. (ကၽြႏ္ုပ္ ၈-နာရီတြင္ အိပ္ရာႏိုးသည္။) ႏွင့္ I got up at 8. (ကၽြႏ္ုပ္ ၈ နာရီတြင္ အိပ္ရာထသည္။) တို႔သည္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

Stay up ဆိုသည္မွာ ေနာက္က်ေသာအခ်ိန္တစ္ခုအထိ မအိပ္ဘဲ ေနေနျခင္းကို ဆိုလို ပါသည္။

 • I stayed up until 1.00 am to watch the Olympics. (ကၽြႏ္ုပ္သည္ အိုလံပစ္ပြဲမ်ား ၾကည့္ရန္ ည ၁-နာရီအထိ မအိပ္ဘဲေနသည္။) 
 • We like to stay up late on the weekends . (ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ေနာက္က်ခ်ိန္အထိ မအိပ္ဘဲ ေနေနတာကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။) 


Sleep late (သို႔) sleep in (ေနာက္က်ေသာအခ်ိန္အထိ အိပ္ျခင္း) သည္ မနက္ေစာေစာမထျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။

 • I like to sleep late on the weekend. (ကၽြႏ္ုပ္သည္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနျမင့္သည္အထိ အိပ္ရတာႀကိဳက္တယ္။)
 • I'm off tomorrow, so I think I’ll sleep in. (မနက္ျဖန္ ကၽြႏ္ုပ္အလုပ္အားရက္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ေနျမင့္သည္အထိ အိပ္မည္ဟု စဥ္းစားသည္။) 


Oversleep (ပို၍ အိပ္မိသည္) ဆိုသည္မွာ သင္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သင္ ထရမည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိေနာက္က်စြာ အိပ္မိေသာအခါမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

 • I overslept this morning and was late for work. (ကၽြႏ္ုပ္ ဒီမနက္ ပိုအိပ္မိလိုက္ၿပီး၊ အလုပ္ေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္။) 
 • Be careful not to oversleep. We have an 8:00 meeting in the morning. (အိပ္ေပ်ာ္မလြန္သြားေအာင္ သတိထားဦး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မနက္ ၈နာရီတြင္ အစည္းအေ၀းရွိတယ္။) 


သင္သည္ အလြန္ေကာင္းစြာႏွင့္ နက္ရႈိင္းစြာအိပ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ ရေသာ sleep like a log (သစ္လံုးတစ္လံုး ကဲ့သုိ႔ အိပ္သည္) ဟူေသာ idiom ကိုလည္း အaသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • I was so exhausted I slept like a log last night. (ကၽြႏ္ုပ္မေန႔ညက အလြန္ပင္ပန္းလြန္းလို႔ သစ္လံုးတစ္လံုးကဲ့သို႔ အိပ္ေမာက်ခဲ့ပါသည္။) 
 • My dog didn't notice the thunderstorm because she was sleeping like a log. (ကၽြႏ္ုပ္၏ေခြးသည္ မိုးသက္မုန္တိုင္းက်သည္ကို သတိမျပဳမိခဲ့ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူမသည္ သစ္လံုး တစ္လံုးကဲ့သို႔ အိပ္ေနခဲ့လို႔ပါဘဲ။)Blog.myhappyenglish.com မွ Micheal ၏ Talking about Sleeping and Waking ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


[Unicode]

က်န်းမာသော လူနေမှုဘဝ တစ္ခုအတြက် သင်သည် တစ်ညလွ်င် (၈) နာရီကြာ အိပ်သင့်သည်ဟု ဆရာ၀န္မ်ားစြာတို့က ေျပာကြပါသည်။ အိပ်ရာမဝင္ခင် သင်သည် အလြန်အက်ူး မစားထားသင့် (သို့) အရက္မေသာကၳားသင့်ပါ။ ၎င်းအျပင် သင် သည် အိပ်ရာမဝင္မီ အနည်းဆုံး (၁) နာရီခန့် ကြန္ပ်ူတာ (သို့မဟုတ်) အီလကေၳရာနစ္ပစ္စည်းတစ္ခုခု အသုံးမျပုသင့်ပါ။ သင်၏ အိပ္ခန်းကို တယ္လီဗေးရွင်း မ်ား၊ ကြန္ပ်ူတာမ်ားသို့မဟုတ် လင်းထိန်သောမီးအလင်းရောင္မ်ား မရွိသည့် ငြိမ်းခ်မ်းသောနေရာကေလးျဖစ်စေရန် ကြိုးစား၍ျပုလုပ္ပါ။ ဤကဲ့သို့ ျပုလုပၳားျခင်းသည် သင့်အား ပိုမို၍လြယ္ကူစြာ အိပ်ပေ်ာ်သြားစေရန္နွင့် ပိုမို၍နက်ရှိုင်းစြာ အိပ်မောက်စေရန် ကူညီပေးကောင်း ကူညီပေးနိုင္ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အားအင်ျပည့်ဝစြာနွင့် အိပ်ရာမွ နိုးလာမည်ျဖစ်ပြီး၊ လန်းဆန်းစြာ ခံစားရလွ်က် အိပ်ရာမွထလာနိုင္မည်ျဖစ်သည်။


ယေန့ အဂင်္လိပ္စာဝေါဟာရသင္ခန်းစာအတြက် အိပ်ျခင်းနွင့် အိပ်ရာမွ နိုးျခင်းတို့အေကြာင်း ေျပာဆိုသောအခါ ကျနြု္ပ္တို့ အသုံးျပုသော စကားလုံးမ်ားနွင့် စကားလုံးစုမ်ားထဲက အခ်ို့ကို အောက္ပါတြင် ရွင်းျပထားပါသည်။


Go to bed (အိပ်ရာဝင်သည်) သည် လုပ်ရပ္တစ္ခုျဖစ်ပြီး၊ enter the bed (အိပ်ရာထဲသို့ဝင်သည်) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။

 • Last night I went to bed and read my book for a little while. (မေန့ညက ကျြန်ုပ်အိပ်ရာဝင်ပြီး ကျြန်ုပ်၏စာအုပ္ကို အခ်ိန်အနည်းငယ် ဖတ္ခဲ့ပါသည်။) 
 • I usually go to bed at 11:00 pm. (ကျြန်ုပ္မ်ားသောအားျဖင့် ည (၁၁)နာရီတြင် အိပ်ရာ၀င္ပါသည်။) 

Go to sleep သို့မဟုတ် fall asleep (အိပ်ပေ်ာ်သြားသည်) တို့သည် သင်၏မ်က္စိမ်ား ကို ပိတ္လိုက်ပြီး awake (နိုးေနေသာ) အေနအထားမွ asleep (အိပ်ပေ်ာ်ေနေသာ) အေနအထားသို့ ရောက်ရွိသြားသော ျဖစ္စဉ္ကို ဆိုလိုပါသည်။

 • Last light I went to sleep as soon as my head hit the pillow.  (မေန့ညက ခေါင်းက ခေါင်းအုံးနွင့် ထိလွ်ငၳိျခင်းပဲ ကျြန်ုပ်အိပ်ပေ်ာ်သြားပါတယ်။)
 • I am so tired I could fall asleep right now. (ကျြန်ုပ် ပင္ပန်းလြန်းလို့ ယခုပင် အိပ်မောက်သြားနိုင္ပါတယ်။) 

အဂင်္လိပ္စာကိုမိခင္ဘာသာစကားအျဖစ် သုံးစြဲသူမ်ားစြာသည် go to bed (အိပ်ရာဝင်သည်)၊ go to sleep (အိပ်ပေ်ာ်သြားသည်) နွင့် fall asleep (အိပ်ပေ်ာ်သြားသည်) တို့ကို အဓိပ္ပာယ္ကြဲျပား မှုအနည်းငယ္နွင့်သာ သုံးစြဲနြေကေကြာင်း သတိျပုပါ။ ထို့ကြောင့် မ်ားစြာသော လူတို့အတြက် I went to bed at 10. (ကျြန်ုပ် ၁ဝ နာရီတြင် အိပ်ရာဝင်သည်။) နွင့် I went to sleep at 10. (ကျြန်ုပ် ၁ဝ နာရီတြင် အိပ်ပေ်ာ်သည်။) တို့သည် အတူတူပင်ျဖစ္ပါသည်။

sleep (အိပ်သည်) သည် အိပ်ပေ်ာ်ေနေသာအျေခအေနကို ဆိုလိုပါသည်။

 • I usually sleep for just 6 hours per night. (ကျြန်ုပ်သည် တစ်ညလွ်င် ၆နာရီခန့် မ်ားသောအားျဖင့် အိပ္ပါသည်။)
 • Jack said he always sleep for 8 hours. (ဂ်က်(စ်)က သူအမြဲတမ်း ၈နာရီကြာအိပ်သည်ဟု ေျပာပါသည်။) 

 

Wake up (နိုးလာသည်) သည် သင့်မ်က္လုံးမ်ားပြင့်လာပြီး၊ asleep (အိပ်ပေ်ာ်ေနေသာ)အျေခအေနမွ awake (နိုးေနေသာ) အေနအထာသို့ ရောက်ရွိသြားသောျဖစ္စဉ္ကို ဆိုလိုပါသည်။

 • I usually wake up at 6:15 am. (ကျြန်ုပ် မနက် ၆နာရီ ၁၅ မိနစ္မွာ မ်ားသောအားျဖင့် အိပ်ရာနိုးပါသည်။) 
 • What time did you wake up this morning? (ဒီမနက် ဘယ္နွစ္နာရီမွာ သင်အိပ်ရာက နိုးပါသလဲ။) 

Get up (အိပ်ရာထသည်) သည် အိပ်ရာမွ ခြာထြက္လာသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။

 • I woke up at 6:15, but I didn’t get up until 7:00. (ကျြန်ုပ် မနက် ၆နာရီ ၁၅မိနစ္တြင် အိပ်ရာနိုးပါသည်။ သို့သော် ၇-နာရီထိ အိပ်ရာမထခဲ့ပါ။)
 • I didn’t want to get up this morning. (ကျြန်ုပ် ဒီနေ့မနက်အိပ်ရာမထခ်င္ပါ။)

ဤနေရာတြင္လည်းပဲ အဂင်္လိပ္စာမိခင္ဘာသာစကားအျဖစ် သုံးစြဲသူမ်ားစြာတို့သည် wake up နွင့် get up ကို အဓိပ္ပာယ္ကြဲလြဲမှုအနည်းငယ္မွ်နွင့်သာ သုံးနေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူမ်ားစြာတို့အတြက် I woke up at 8. (ကျြန်ုပ် ၈-နာရီတြင် အိပ်ရာနိုးသည်။) နွင့် I got up at 8. (ကျြန်ုပ် ၈ နာရီတြင် အိပ်ရာထသည်။) တို့သည် အတူတူပင်ျဖစ္ပါသည်။

Stay up ဆိုသည္မွာ နောက္က်သောအခ်ိန္တစ္ခုအထိ မအိပ္ဘဲ ေနေနျခင်းကို ဆိုလို ပါသည်။

 • I stayed up until 1.00 am to watch the Olympics. (ကျြန်ုပ်သည် အိုလံပစ္ပြဲမ်ား ကြည့်ရန် ည ၁-နာရီအထိ မအိပ္ဘဲနေသည်။)
 • We like to stay up late on the weekends . (ကျြန်ုပ္တို့သည် စေန၊ တနငေ်္ဂနြေန့မ်ားတြင် နောက္က်ခ်ိန်အထိ မအိပ္ဘဲ ေနေနတာကို နွစ်သက်ကြသည်။)

Sleep late (သို့) sleep in (နောက္က်သောအခ်ိန်အထိ အိပ်ျခင်း) သည် မနက်စောစောမထျခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။

 • I like to sleep late on the weekend. (ကျြန်ုပ်သည် စေန၊ တနငေ်္ဂနြေန့တြင် နျေမင့်သည်အထိ အိပ်ရတာကြိုက္တယ်။)
 • I'm off tomorrow, so I think I’ll sleep in. (မနက်ျဖန် ကျြန်ုပ်အလုပ်အားရက်၊ ဒါကြောင့် ကျြန်ုပ်နျေမင့်သည်အထိ အိပ္မည်ဟု စဉ်းစားသည်။)

 

Oversleep (ပို၍ အိပ္မိသည်) ဆိုသည္မွာ သင်သည် မေမွ်္လာင့်ဘဲ သင် ထရမည့်အခ်ိနၳက် ပိုနောက္က်စြာ အိပ္မိသောအခါမ်ိုးျဖစ္ပါသည်။

 • I overslept this morning and was late for work. (ကျြန်ုပ် ဒီမနက် ပိုအိပ္မိလိုက်ပြီး၊ အလုပ်နောက္က်ခဲ့ပါတယ်။)
 • Be careful not to oversleep. We have an 8:00 meeting in the morning. (အိပ်ပေ်္မာလြန်သြားအောင် သတိထားဦး။ ကျြန်ုပ္တို့ မနက် ၈နာရီတြင် အစည်းအေ၀းရွိတယ်။)

 

သင်သည် အလြန်ကောင်းစြာနွင့် နက်ရှိုင်းစြာအိပ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ် ရေသာ sleep like a log (သစ္လုံးတစ္လုံး ကဲ့သို့ အိပ်သည်) ဟူသော idiom ကိုလည်း အaသုံးျပုနိုင္ပါသည်။

 

I was so exhausted I slept like a log last night. (ကျြန်ုပ္မေန့ညက အလြန္ပင္ပန်းလြန်းလို့ သစ္လုံးတစ္လုံးကဲ့သို့ အိပ်မောက်ခဲ့ပါသည်။)

My dog didn't notice the thunderstorm because she was sleeping like a log. (ကျြန်ုပ်၏ခြေးသည် မိုးသက္မုန္တိုင်းက်သည္ကို သတိမျပုမိခဲ့ပါ။ ဘာျဖစ္လို့လဲဆိုတော့ သူမသည် သစ္လုံး တစ္လုံးကဲ့သို့ အိပ်နေခဲ့လို့ပါဘဲ။)

 

 

Blog.myhappyenglish.com မွ Micheal ၏ Talking about Sleeping and Waking ကို ကိုးကားဘာသာျပနၦိုထားျခင်းျဖစ္ပါတယ်။

 

မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတြင် ဖတ်ရှုနိုင္ပါတယ်။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

 • ျဗိတိသွ်ႏွင့္အေမရိကန္အသုံးအႏႈန္းျခားနားခ်က္မ်ား (I Could Murder a C...

  "အေမရိကား(America) ႏွင့္ ျဗိတိန္ (Britain) တို႔သည္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းက ခြဲျခားထားျခင္း ခံရသည့္ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။” လုိ႔ George Bernard Shaw က ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျခားနားခ်က္ေတြဟာ အေတာ္အတန္နည္းျပီး ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေတြ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုနည္းပါးလာပါသည္။ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးတဲ့ ကြာဟခ်က္ေတြ ကေတာ့ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ဘယ္လိုကြာျခားတယ္ဆိုတာကို ယခုေဆာင္းပါးမွာ British Council မွ ဆရာ Guy Perring ကရွင္းျပထားပါတယ္။
 • အမ်က္ေဒါသျဖင့္ စာမေရးသင့္ေၾကာင္း (Never Write in Anger by Tom Hayton)

  ကရာေတး ကၽြမ္းက်င္သူေတြက “ကရာေတးနိ ဆန္း ေတ နရွိ” “ကရာေတးမွာ ကိုယ္ကစၿပီး တိုက္တယ္ဆိုတာ မ႐ွိဘူး” ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္ဆို႐ိုးစကားကို က်င့္သံုးၾကတယ္။ အမ်က္ေဒါသနဲ႕ မတိုက္ရပါဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ kata လို႕ေခၚတဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တိုက္ကြက္အားလံုးက ခုခံပိတ္ဆို႕မႈနဲ႕ စတင္ပါတယ္။ စာေရးသားရာမွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ေဒါသတႀကီးနဲ႕ စာ၊ အီးေမးလ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ SMS ပို႕လိုက္မယ္ဆိုရင္ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ စိတ္မၾကည္လင္ဘဲ ၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္တာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့အတြက္ ဦးတည္ခ်က္ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
 • အဂၤလိပ္စာအေျပာင္းအလဲမ်ား (English Moves Further by Julie Ho)

  ၁၅ ရာစု အကုန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက ႏိုင္ငံသံုးဘာသာျဖစ္လာပါၿပီ။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုေတြ ပိုၿပီး တစ္ေျပးညီျဖစ္လာပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕သံုးေနတဲ့ အဂၤလိပ္စာနဲ႕ တူလာတာကေတာ့ ၁၆ ရာစုက်မွပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၅၂၄ ခုႏွစ္မွာ William Tyndale လို႕ေခၚတဲ့ ေအာက္စဖို႕ scholar ပညာရွင္တစ္ဦးက ႐ိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ တားျမစ္ခ်က္ကို ဆန္႕က်င္ၿပီး သမၼာက်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ သမၼာက်မ္းမွာ ပထမဦးဆံုးေဖာ္ျပခဲ့တဲ အားေကာင္းတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို အခုထက္ထိ အသံုးျပဳေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ “the powers that be”, ၾသဇာအာဏာ ရွိသူမ်ား၊ “the apple of his eye”, ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာသူ၊ “a man after his own heart”, စိတ္သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္သူ၊ “the spirit is willing but the flesh is weak”, စိတ္ကေတာ့ ဆႏၵရွိေပမယ့္ ခႏၶကိုယ္က မလိုက္ႏိုင္၊ “broken-hearted”, အသည္းကြဲေနေသာ၊ “stumbling block”, ေရွ႕မတိုးႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ေနေသာ အတားအဆီး ၊ “eat, drink and be merry”, စားေသာက္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ဆိုတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2935

Reply to This

Replies to This Discussion

သင္ခန္းစာေတြကိုဘယ္လို downloadလုပ္ရလဲရွင္းျပေပးလိုရပါသလား


ဟုတ္ကဲ့၊ မူရင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို (ဤေနရာတြင္) လုပ္ပါဆိုတဲ့ေနရာတြင္ ၾကည့္႐ႉေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာမ်ား download လုပ္နည္းရွိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ရွင္းျပေပးပါရွင့္


ဟုတ္ကဲ့၊ မူရင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို (ဤေနရာတြင္) လုပ္ပါဆိုတဲ့ေနရာတြင္ ၾကည့္႐ႉေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Sir
thank lot
i like this post
i has already got lot of knowledge from you.

Thank you, our posts are useful for you and enrich your knowledge....Thanks 

thank for your post.l'd like to your post
more & more.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service