အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Sorry/Speaking/Wonder/Better/Come)

Sorry! (ေတာင္းပန္ပါတယ္)


ေတာင္းပန္ပါတယ္ sorry ကို တစ္စံုတစ္ဦးအား သင္ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္းပန္လိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳပါသည္။

 • Sorry! I'm later than I said I would be.
  ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေျပာထားတာထက္ ေနာက္က်ေနတယ္။
 • Sorry! I've spilt some wine on your table cloth.
  ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ စားပဲြခင္းေပၚကို ၀ိုင္အနည္းငယ္ ဖိတ္မိတယ္။

 

Sorry ကို တစ္စံုတစ္ဦးက ေျပာလိုက္တဲ့ စကားသို႔ သင့္အေနျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကားလိုက္တဲ့အတြက္ ထိုသူအား ထပ္၍ ေျပာေစလိုေသာအခါ လည္း အသံုးျပဳပါသည္

 • Sorry! Could you repeat that phone number for me?
  ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အဲဒီ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထပ္ေျပာျပေပးပါလား။
 • Sorry! Did you say her name was Anne or Anna?
  ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ား သူမရဲ႕နာမည္ကို အင္း(န) ဒါမွမဟုတ္ အင္နာလို႔ေျပာလိုက္ပါသလား။

Sorry ကို ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ျငင္းဆိုေသာအခါ လည္း အသံုးျပဳပါသည္။

 • 'Do you have any French bread?'
  ျပင္သစ္ေပါင္မုန္႔ရွိပါသလား။
  'Sorry! We've none left today.'
  ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ တစ္လံုးမွ မက်န္ေတာ့ပါဘူး။
 • 'Are dogs allowed in the hotel?'
  ဟိုတယ္ထဲကို ေခြး၀င္ခြင့္ျပဳပါသလား။
  'Sorry, they are not allowed.' 
  ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ခြင့္မျပဳပါဘူး။

 

 

Speaking of (…ဆိုလို႔ေျပာရဦးမယ္။)

 …ဆိုလို႔ေျပာရဦးမယ္ Speaking of  ကိုမၾကာေသးမီကပင္ ေျပာခဲ့တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔) တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ ေျပာလိုတဲ့အခါတြင္ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳပါသည္။

 • I hear that Jim won the golf competition.
  Jim ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပဲြမွာ အႏိုင္ရတယ္လို႔ ၾကားသိရတယ္။
  Speaking of Jim, I haven't seen him for a long time.
  Jim ဆိုလို႔ ေျပာရဦးမယ္။ သူ႕ကို မေတြ႕ရတာ ၾကာၿပီပဲ။
 • Pam's daughter has decided to study drama.
  ပင္(မ)ရဲ႕ သမီးက ျပဇာတ္စာေပကို ေလ့လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။
  Speaking of drama, have you seen the new play at the Kings Theatre?
  ျပဇာတ္ဆိုလို႔ ေျပာရဦးမယ္။ ဘုရင့္ျပဇာတ္ရံုက ျပဇာတ္အသစ္ကို ၾကည့္ၿပီးၿပီလား။I was wondering whether (…လားလို႔ စဥ္းစားေနတာ)

…လားလို႔ စဥ္းစားေနတာ I was wondering whether ကို တစ္စံုတစ္ဦးအား အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးလိုသည့္အခါ အသံုးျပဳေသာ ယဥ္ေက်းသည့္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

 • I was wondering whether I might borrow one of your cookery books?
  ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္တစ္အုပ္ေလာက္မ်ား ငွားရမလားလို႔ စဥ္းစားေနတာ။
 • I was wondering whether you know of any flats to rent in the area?
  ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ ငွားမဲ့တိုက္ခန္းမ်ား ရွိမရွိ ခင္ဗ်ား သိမလားလို႔ စဥ္းစားေနတာ။

Had ('d) better (…တာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္။)

…တာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ (had better)ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုသူအေနျဖင့္ ဘာလုပ္သင့္တယ္ထင္ေၾကာင္းကို ေျပာလိုသည့္ အခါ အသံုးျပဳပါသည္။

 • You'd better go by train. It's much quicker than the bus.
  ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ မီးရထားနဲ႔သြားတာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒါက ဘတ္(စ)ကားထက္ပိုျမန္တယ္။
 • The doctor is not here yet. You'd better come in and wait for him.
  ဆရာ၀န္ ဒီမွာ မရွိေသးဘူး။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အထဲ၀င္ၿပီး သူ႕ကို ေစာင့္တာ ပိုေကာင္းလိမ့္မည္ထင္တယ္။
 • They'd better make reservations at the restaurant. It is always very busy.
  သူတို႔အေနနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ကို ႀကိဳတင္စားပဲြမွာတာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒီဆိုင္က အၿမဲလူမ်ားတယ္။
   

 
Come on! (ျမန္ျမန္လုပ္စမ္းပါ)


ျမန္္ျမန္လုပ္စမ္းပါ (come on)ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေလာေဆာ္တဲ့အခါ (သို႔) တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ေစခ်င္တဲ့အခါ အသံုးျပဳပါသည္။

 • Come on! We'll have to walk faster if we want to reach the town before dark.
  ျမန္ျမန္လုပ္စမ္းပါ။ ၿမိဳ႕ကို မေမွာင္ခင္ေရာက္လိုခ်င္ရင္ ငါတို႔ေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ရမယ္။
 • Come on! You're late! The others have already started working.
  ျမန္ျမန္လုပ္စမ္းပါ။ မင္းေနာက္က်ေနၿပီ။ တျခားသူေတြ အလုပ္စလုပ္ေနၾကၿပီ။)


                                  You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4369

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.Send me more.
Thanks a lot
Thanks a lot
Thanks a lot

Very supported.

Thank you so much.

Thanks

Thank you very much

thanks a lot..for sharing.

Thanks a lot for sharing the knowledge.

Thanks a lot.

Thanks a lot for knowing the useful words.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service