အေျပာစစ္ေဆးမႈတြင္ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာပုံေျပာနည္း

[Zawgyi]

ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္ေျပာျခင္းသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အျခင္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား၏ အေျပာစစ္ေဆးမႈတစ္ခု၏ အစ၌ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ၎ကုိအိမ္မွာပင္ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ေလ့က်င့္ႏုိင္ပါသည္။ ဘာေျပာရမယ္ဆုိတာကုိ သိေနရင္ သင္သည္ စစ္ေဆးမႈ၏အစတြင္ စိတ္သက္သက္သာသာရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ယုံၾကည္စိတ္ပါရွိေနမွာျဖစ္ပါသည္။ 


ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္ေျပာႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


ေဆာင္ရန္

  • ေမးႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ စာေမးပြဲမတုိင္မီ စဥ္းစားထားပါ။ ေက်ာင္း၊ မိသားစု၊ အားလပ္ခ်ိန္၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား- စသည္တုိ႔မွာ ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
  • သင့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရုိးရွင္းသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေျဖျခင္းကုိေလ့က်င့္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ပါ(သုိ႔) သင္ေျပာတာကုိ အသံဖမ္းထားၿပီး ျပန္နားေထာင္ပါ။
  • ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ။ နားမလည္ပါက ဆရာကို ျပန္ေျပာခိုင္းပါ။
  • ျပည့္စုံေသာ၀ါက်ႏွင့္ အျပည့္အစုံေျဖပါ။
  • စာစစ္သူကုိၾကည့္ပါ။ ေမးခြန္းကို ျပည့္စံုစြာ ေျဖပါ။ သင္ေျပာတာ လုံေလာက္ၿပီျဖစ္၍ ေနာက္ေမးခြန္းကုိေမးရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူ၏ မ်က္ႏွာကေဖာ္ျပေနႏုိင္ပါသည္။


ေရွာင္ရန္

  • အေျဖမ်ားကုိ အလြတ္က်က္မသြားပါႏွင့္။ စိတ္ကူးမ်ားအသင့္ရွိေနျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း ေမးေနက်ေမးခြန္းမ်ား ၏အေျဖအရွည္ႀကီးမ်ားကို အလြတ္က်က္မသြားတာက ပုိေကာင္းပါသည္။ 
  • ‘Yes’ (သို႔) ‘No’ ထည့္ေျဖပါ။ 
  • ေမွ်ာ္လင့္္မထားေသာေမးခြန္းအေမးခံရပါက ထိတ္လန္႔မသြားပါႏွင့္။ မေျဖခင္ စကၠန္႔အနည္းငယ္ယူၿပီးစဥ္းစားပါ။

သင့္အေၾကာင္းကုိေျပာႏုိင္မည့္ဥပမာအခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

My name’s ____ (ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က ____ ျဖစ္ပါတယ္။)
I'm from ____ / I live in ____ (ကၽြန္ေတာ္ ____ ကလာပါတယ္။/ ကၽြန္ေတာ္ ____ ေနပါတယ္။ )
I was born in ____ (ကၽြန္ေတာ့္ ____ မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။)
I'm ____ years old (ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ____ ရွိပါၿပီ။)
I go to ____ school (ကၽြန္ေတာ္ ____ မွာ ေက်ာင္းတက္ပါတယ္။)
I don’t like ____ because ____ ( ကၽြန္ေတာ္ ____ ကုိ မႀကဳိက္ပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ____ လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။)

In my free time/ After school ____ (အားလပ္ခ်ိန္မွာ/ေက်ာင္းဆင္းၿပီးတဲ့အခါ ____)
My best friends are ____ because ____ (ကၽြန္ေတာ့္အခင္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ ____ ျဖစ္ပါတယ္ /ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ____)
My favourite (school subject, actor, pop group, sport) is ____ because ____
(ကၽြန္ေတာ့္အႀကိဳက္ဆုံး ဘာသာရပ္၊ မင္းသား၊ ေခတ္ေပၚဂီတအဖြဲ႕ကေတာ့ ____ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ____)
I have ____ brothers and sisters. (ကၽြန္ေတာ့္မွာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ ____ ရွိပါတယ္။)
In the future, I’d like to ____ because ____
(အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ____ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ____)

နမူနာေျပာထားသည့္ ဗီဒီယိုကို http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/ta... တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ ဗီဒီယိုဖိုင္၏ စာသားမ်ားကို ေအာက္တြင္ျမန္မာဘာသာသို႕ျပန္ဆိုထားပါတယ္။ 

Examiner : Hi. What’s your name?
စစ္ေဆးသူ - ဟုိင္း၊ မင္းနာမည္ ဘယ္သူလဲ?
Kelvin : My name is Kelvin.
ကယ္(လ္)ဗင္ - ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ကယ္(လ္)ဗင္ပါ။

Examiner : Kelvin, Ok. So, Kelvin, I’m going to ask you a few questions. I’d like to ask you about your school. So, what subjects do you like most?
စစ္ေဆးသူ - ကယ္(လ္)ဗင္၊ ေကာင္းၿပီ။ ဒါျဖင့္ ကယ္(လ္)ဗင္ မင္းကုိ ဆရာေမးခြန္းနဲနဲေလာက္ေမးမယ္။ မင္းရဲ႕ေက်ာင္း အေၾကာင္းကုိေမးခ်င္တယ္။ ကဲ မင္းဘယ္ဘာသာေတြကုိ အႀကဳိက္ဆုံးလဲ။
Kelvin : I think I like economics most because I can study different kinds of demand and supply theory and I can use it in my daily life to observe the market. I think that’s very interesting, yeah, and very useful.
ကယ္(လ္)ဗင္ - ကၽြန္ေတာ္ေဘာဂေဗဒကို အႀကိဳက္ဆုံးလုိ႔ ထင္တာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၀ယ္အားနဲ႔ေရာင္းအား အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာႏုိင္တဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္ေန႔စဥ္ဘ၀မွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ကုိ ေလ့လာဖုိ႔ အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒါအရမ္းစိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္- ဒါ့အျပင္ အရမ္းလည္း အသုံး၀င္ပါတယ္။


Examiner : Ok. And are there any subjects that you don’t like so much?
စစ္ေဆးသူ - ေကာင္းပါၿပီ။ မင္းသိပ္မႀကိဳက္တဲ့ ဘာသာေတြေကာရွိသလား?
Kelvin : Actually, I don’t like physics too much because I need to calculate many difficult questions and all those mathematics words. I’m not really used to them. So, I don’t like physics.
ကယ္(လ္)ဗင္ - အမွန္ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရူပေဗဒကုိ သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ခက္ခဲတဲ့ေမးခြန္း ေတြကုိ တြက္ရၿပီး မ်ားျပားလွတဲ့ သခ်ၤာေ၀ါဟာရေတြေၾကာင့္ပဲ။ အဲဒါေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္သိပ္က်င့္ သားမရေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရူပေဗဒကုိ မႀကဳိက္ဘူး။


Examiner : I see All right. Well, how about in the future? Are you hoping to go to university?
စစ္ေဆးသူ - သေဘာေပါက္ၿပီ။ ေကာင္းပါၿပီ။ ကဲအနာဂတ္အတြက္ကေရာ? တကၠသုိလ္တက္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားလား?
Kelvin : Yeah, sure.
ကယ္(လ္)ဗင္ - ဟုတ္ကဲ့ - ေသခ်ာတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။


Examiner : Ok, and what would you like to study there?
စစ္ေဆးသူ - ေကာင္းၿပီ - ဒါဆုိရင္ အဲဒီက်ရင္ဘာကုိသင္ယူမွာလဲ?
Kelvin : I think I would like to study something about business. So, I think nowadays we can only make a lot of money by participating in the financial sectors. So, I would like to study something about financial business. I want to get rich, yes.
ကယ္(လ္)ဗင္ - ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စီးပြာေးရးနဲ႔ ပတ္သက္တာကုိ သင္ယူခ်င္ပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာ ေငြေရးေၾကးေရး နယ္ပယ္မွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏုိင္မွာ ပုိက္ဆံအမ်ားႀကီး ရွာႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးဘာသာရပ္တစ္ခုခုကုိ ကၽြန္ေတာ္သင္ယူခ်င္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္ခ်မ္းသာခ်င္ပါတယ္။
Examiner : Ok, that’s great Thanks, Kelvin.
စစ္ေဆးသူ - ေကာင္းၿပီ။ ေက်းဇူးပဲ ကယ္(လ္)ဗင္။

____________

Examiner : Hi, what’s your name?
စစ္ေဆးသူ - မင္းနာမည္က ဘာလဲ?
Melissa : My name is Melissa.
မယ္လီဆာ - ကၽြန္မ နာမည္က မယ္လီဆာပါ။


Examiner : Hi, Melissa. And, can you tell me about your family?
စစ္ေဆးသူ - ဟုိင္း- မယ္လီဆာ။ မင္းရဲ႕ မိသားစုအေၾကာင္းေျပာျပႏုိင္မလား?
Melissa : I've got no sisters and brothers. I live with my father and mother and my dog.
မယ္လီဆာ - ကၽြန္မမွာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမရွိပါဘူး။ ကၽြန္မ အေဖနဲ႔ အေမနဲ႔ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မေခြးနဲ႔ေနပါတယ္။


Examiner : And your dog?
စစ္ေဆးသူ - မင္းရဲ႕ေခြး?
Melissa : Yeah!
မယ္လီဆာ - ဟုတ္ပါတယ္။


Examiner : Great. All right, I’d like to ask you a few questions about your school. So first, what subjects do you like most?
စစ္ေဆးသူ - ေကာင္းပါၿပီ။ မင္းကုိ မင္းရဲ႕ေက်ာင္းအေၾကာင္း ဆရာမေမးခြန္းနဲနဲေမးခ်င္တယ္။ ကဲ ပထမဦးဆုံးက ဘယ္ဘာသာေတြကို မင္းအႀကဳိက္ဆုံးလဲ?
Melissa : I like mathematics the most because I think it’s satisfying to calculate the solution.
မယ္လီဆာ - ကၽြန္မသခ်ၤာအႀကဳိက္ဆုံး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေျဖရေအာင္တြက္ရတာ စိတ္ေက်နပ္စရာေကာင္း လုိ႔ေလ။


Examiner : OK.So, mathematics - is there any other one?
စစ္ေဆးသူ - ေကာင္းၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သခ်ၤာ။ တျခားေကာရွိေသးလား?
Melissa : And English, I think, because it’s fun to learn a language.
မယ္လီဆာ - ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္စာလုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘာသာစကားတစ္ခုခုကုိ သင္ရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္ေလ။


Examiner : Great, Ok. Which subject do you think are most useful for you?
စစ္ေဆးသူ - ဟုတ္ပါၿပီ။ ဘယ္ဘာသာေတြက မင္းအတြက္အသုံး၀င္ဆုံးလုိ႔ထင္သလဲ?
Melissa : I think accounting is the most useful because every company needs an accountant and to be an accountant I need to study this subject.
မယ္လီဆာ - စာရင္းကုိင္ပညာက အသုံး၀င္ဆုံးလုိ႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကုမၸဏီတုိင္းက စာရင္းကုိင္ တစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ လုိတဲ့အျပင္ စာရင္းကုိင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီဘာသာကုိ သင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။


Examiner : Sure, Ok. And are other any subjects that you don’t like?
စစ္ေဆးသူ - ေသခ်ာတာေပါ့။ ေကာင္းပါၿပီ။ မင္းမႀကဳိက္တဲ့ ဘာသာေတြေကာရွိသလား?
Melissa : I hate Chinese because it’s difficult to study the passages. Yeah, and I don’t really understand what it’s about.
မယ္လီဆာ - တရုတ္စာကိုမုန္းတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စာပုိဒ္ေတြကုိ သင္ရတာခက္လုိ႔ေလ။ ဟုတ္တယ္ ၿပီးေတာ့ ဘာအေၾကာင္းလဲဆုိတာကုိလည္း တကယ္နားမလည္ဘူးေလ။
Examiner : Ok, that’s great. Thanks, Melissa.
စစ္ေဆးသူ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မယ္လီဆာ။


Learnenglishteens.britishcouncil.org မွ Talk about yourself ကို ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မူရင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ဗီဒီယိုကို ဒီေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာအရည်အခြင်းစစ် စာမေးပွဲများ၏ အပြောစစ်ဆေးမှုတစ်ခု၏ အစ၌ပြုလုပ်လေ့ရှိသော စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ၎င်းကိုအိမ်မှာပင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။ ဘာပြောရမယ်ဆိုတာကို သိနေရင် သင်သည် စစ်ဆေးမှု၏အစတွင် စိတ်သက်သက်သာသာရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင်ယုံကြည်စိတ်ပါရှိနေမှာဖြစ်ပါသည်။ 


ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။


ဆောင်ရန်

မေးနိုင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် မေးခွန်းများကို စာမေးပွဲမတိုင်မီ စဉ်းစားထားပါ။ ကျောင်း၊ မိသားစု၊ အားလပ်ချိန်၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများနှင့် အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်များ- စသည်တို့မှာ မေးလေ့မေးထရှိသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။ 
သင့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော ရိုးရှင်းသည့်မေးခွန်းများ ဖြေခြင်းကိုလေ့ကျင့်ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် လေ့ကျင့်ပါ(သို့) သင်ပြောတာကို အသံဖမ်းထားပြီး ပြန်နားထောင်ပါ။
မေးခွန်းများကို သေသေချာချာနားထောင်ပါ။ နားမလည်ပါက ဆရာကို ပြန်ပြောခိုင်းပါ။
ပြည့်စုံသောဝါကျနှင့် အပြည့်အစုံဖြေပါ။
စာစစ်သူကိုကြည့်ပါ။ မေးခွန်းကို ပြည့်စုံစွာ ဖြေပါ။ သင်ပြောတာ လုံလောက်ပြီဖြစ်၍ နောက်မေးခွန်းကိုမေးရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို သူ၏ မျက်နှာကဖော်ပြနေနိုင်ပါသည်။

ရှောင်ရန်

အဖြေများကို အလွတ်ကျက်မသွားပါနှင့်။ စိတ်ကူးများအသင့်ရှိနေခြင်းသည် ကောင်းသော်လည်း မေးနေကျမေးခွန်းများ ၏အဖြေအရှည်ကြီးများကို အလွတ်ကျက်မသွားတာက ပိုကောင်းပါသည်။ 
‘Yes’ (သို့) ‘No’ ထည့်ဖြေပါ။ 
မျှော်လင့်မထားသောမေးခွန်းအမေးခံရပါက ထိတ်လန့်မသွားပါနှင့်။ မဖြေခင် စက္ကန့်အနည်းငယ်ယူပြီးစဉ်းစားပါ။


သင့်အကြောင်းကိုပြောနိုင်မည့်ဥပမာအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

My name’s ____ (ကျွန်တော့်နာမည်က ____ ဖြစ်ပါတယ်။)
I'm from ____ / I live in ____ (ကျွန်တော် ____ ကလာပါတယ်။/ ကျွန်တော် ____ နေပါတယ်။ )
I was born in ____ (ကျွန်တော့် ____ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။)
I'm ____ years old (ကျွန်တော့်အသက် ____ ရှိပါပြီ။)
I go to ____ school (ကျွန်တော် ____ မှာ ကျောင်းတက်ပါတယ်။)
I don’t like ____ because ____ ( ကျွန်တော် ____ ကို မကြိုက်ပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____ လို့ဖြစ်ပါတယ်။)

In my free time/ After school ____ (အားလပ်ချိန်မှာ/ကျောင်းဆင်းပြီးတဲ့အခါ ____)
My best friends are ____ because ____ (ကျွန်တော့်အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကတော့ ____ ဖြစ်ပါတယ် /ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____)
My favourite (school subject, actor, pop group, sport) is ____ because ____
(ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး ဘာသာရပ်၊ မင်းသား၊ ခေတ်ပေါ်ဂီတအဖွဲ့ကတော့ ____ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____)
I have ____ brothers and sisters. (ကျွန်တော့်မှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ____ ရှိပါတယ်။)
In the future, I’d like to ____ because ____
(အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော် ____ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ____)

နမူနာပြောထားသည့် ဗီဒီယိုကို http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/ta... တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။


အထက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုဖိုင်၏ စာသားများကို အောက်တွင်မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားပါတယ်။ 


Examiner : Hi. What’s your name?
စစ်ဆေးသူ - ဟိုင်း၊ မင်းနာမည် ဘယ်သူလဲ?
Kelvin : My name is Kelvin.
ကယ်(လ်)ဗင် - ကျွန်တော့်နာမည် ကယ်(လ်)ဗင်ပါ။

Examiner : Kelvin, Ok. So, Kelvin, I’m going to ask you a few questions. I’d like to ask you about your school. So, what subjects do you like most?
စစ်ဆေးသူ - ကယ်(လ်)ဗင်၊ ကောင်းပြီ။ ဒါဖြင့် ကယ်(လ်)ဗင် မင်းကို ဆရာမေးခွန်းနဲနဲလောက်မေးမယ်။ မင်းရဲ့ကျောင်း အကြောင်းကိုမေးချင်တယ်။ ကဲ မင်းဘယ်ဘာသာတွေကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။
Kelvin : I think I like economics most because I can study different kinds of demand and supply theory and I can use it in my daily life to observe the market. I think that’s very interesting, yeah, and very useful.
ကယ်(လ်)ဗင် - ကျွန်တော်ဘောဂဗေဒကို အကြိုက်ဆုံးလို့ ထင်တာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဝယ်အားနဲ့ရောင်းအား အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း အရောင်းအဝယ်ကို လေ့လာဖို့ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်- ဒါ့အပြင် အရမ်းလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။


Examiner : Ok. And are there any subjects that you don’t like so much?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပါပြီ။ မင်းသိပ်မကြိုက်တဲ့ ဘာသာတွေကောရှိသလား?
Kelvin : Actually, I don’t like physics too much because I need to calculate many difficult questions and all those mathematics words. I’m not really used to them. So, I don’t like physics.
ကယ်(လ်)ဗင် - အမှန်ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်ရူပဗေဒကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်း တွေကို တွက်ရပြီး များပြားလှတဲ့ သင်္ချာဝေါဟာရတွေကြောင့်ပဲ။ အဲဒါတွေကို ကျွန်တော်သိပ်ကျင့် သားမရသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ရူပဗေဒကို မကြိုက်ဘူး။


Examiner : I see All right. Well, how about in the future? Are you hoping to go to university?
စစ်ဆေးသူ - သဘောပေါက်ပြီ။ ကောင်းပါပြီ။ ကဲအနာဂတ်အတွက်ကရော? တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ မျှော်လင့်ထားလား?
Kelvin : Yeah, sure.
ကယ်(လ်)ဗင် - ဟုတ်ကဲ့ - သေချာတာပေါ့ ခင်ဗျာ။


Examiner : Ok, and what would you like to study there?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပြီ - ဒါဆိုရင် အဲဒီကျရင်ဘာကိုသင်ယူမှာလဲ?
Kelvin : I think I would like to study something about business. So, I think nowadays we can only make a lot of money by participating in the financial sectors. So, I would like to study something about financial business. I want to get rich, yes.
ကယ်(လ်)ဗင် - ကျွန်တော်ကတော့ စီးပွာေးရးနဲ့ ပတ်သက်တာကို သင်ယူချင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ ငွေရေးကြေးရေး နယ်ပယ်မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်မှာ ပိုက်ဆံအများကြီး ရှာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေးဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို ကျွန်တော်သင်ယူချင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ချမ်းသာချင်ပါတယ်။
Examiner : Ok, that’s great Thanks, Kelvin.
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပြီ။ ကျေးဇူးပဲ ကယ်(လ်)ဗင်။

____________

Examiner : Hi, what’s your name?
စစ်ဆေးသူ - မင်းနာမည်က ဘာလဲ?
Melissa : My name is Melissa.
မယ်လီဆာ - ကျွန်မ နာမည်က မယ်လီဆာပါ။


Examiner : Hi, Melissa. And, can you tell me about your family?
စစ်ဆေးသူ - ဟိုင်း- မယ်လီဆာ။ မင်းရဲ့ မိသားစုအကြောင်းပြောပြနိုင်မလား?
Melissa : I've got no sisters and brothers. I live with my father and mother and my dog.
မယ်လီဆာ - ကျွန်မမှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမမရှိပါဘူး။ ကျွန်မ အဖေနဲ့ အမေနဲ့ ပြီးတော့ ကျွန်မခွေးနဲ့နေပါတယ်။


Examiner : And your dog?
စစ်ဆေးသူ - မင်းရဲ့ခွေး?
Melissa : Yeah!
မယ်လီဆာ - ဟုတ်ပါတယ်။


Examiner : Great. All right, I’d like to ask you a few questions about your school. So first, what subjects do you like most?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပါပြီ။ မင်းကို မင်းရဲ့ကျောင်းအကြောင်း ဆရာမမေးခွန်းနဲနဲမေးချင်တယ်။ ကဲ ပထမဦးဆုံးက ဘယ်ဘာသာတွေကို မင်းအကြိုက်ဆုံးလဲ?
Melissa : I like mathematics the most because I think it’s satisfying to calculate the solution.
မယ်လီဆာ - ကျွန်မသင်္ချာအကြိုက်ဆုံး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖြေရအောင်တွက်ရတာ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်း လို့လေ။


Examiner : OK.So, mathematics - is there any other one?
စစ်ဆေးသူ - ကောင်းပြီ။ အဲဒီတော့ သင်္ချာ။ တခြားကောရှိသေးလား?
Melissa : And English, I think, because it’s fun to learn a language.
မယ်လီဆာ - ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာလို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို သင်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်လေ။


Examiner : Great, Ok. Which subject do you think are most useful for you?
စစ်ဆေးသူ - ဟုတ်ပါပြီ။ ဘယ်ဘာသာတွေက မင်းအတွက်အသုံးဝင်ဆုံးလို့ထင်သလဲ?
Melissa : I think accounting is the most useful because every company needs an accountant and to be an accountant I need to study this subject.
မယ်လီဆာ - စာရင်းကိုင်ပညာက အသုံးဝင်ဆုံးလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကုမ္ပဏီတိုင်းက စာရင်းကိုင် တစ်ယောက်လောက်တော့ လိုတဲ့အပြင် စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဒီဘာသာကို သင်ဖို့လိုပါတယ်။


Examiner : Sure, Ok. And are other any subjects that you don’t like?
စစ်ဆေးသူ - သေချာတာပေါ့။ ကောင်းပါပြီ။ မင်းမကြိုက်တဲ့ ဘာသာတွေကောရှိသလား?
Melissa : I hate Chinese because it’s difficult to study the passages. Yeah, and I don’t really understand what it’s about.
မယ်လီဆာ - တရုတ်စာကိုမုန်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာပိုဒ်တွေကို သင်ရတာခက်လို့လေ။ ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကိုလည်း တကယ်နားမလည်ဘူးလေ။
Examiner : Ok, that’s great. Thanks, Melissa.
စစ်ဆေးသူ - ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မယ်လီဆာ။


Learnenglishteens.britishcouncil.org မှ Talk about yourself ကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးနှင့် ဗီဒီယိုကို ဒီနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အင်္ဂလိပ်စကားပြောပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ (အပိုင်း-၁)
ဒီလိုပြောကြစို့
ဘာသာစကားလေ့လာနည်းအတွေးစများ(၁)


အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 16460

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

audio ေတြကို download ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲရွင္

Thanks a lot .
Thanks
I think this is very useful for me.
Thanks Myanmar Network Group.
thank you for sharing me the knowledge and offering the cheese.
Thanks
thank you for sharing everyone needed.
Thanks
Thanks
Really useful.
thanks for knowledge

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service