Strategic Reading (နည္းပရိယာယ္ ႀကြယ္ဝစြာျဖင့္ ဖတ္ျခင္း)

Strategic Reading (နည္းပရိယာယ္ ႀကြယ္ဝစြာျဖင့္ ဖတ္ျခင္း)

 

ဤ Strategic Reading - နည္းပရိယာယ္သံုး၍ စာဖတ္ျခင္းအေႀကာင္းကို "Surviving an interview" ေခါင္းစဥ္ပါ passage - စာပိုဒ္ကို အသံုးၿပဳ၍ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Let your body do the talking!

 

You are going for that all-important interview – for a place in a new school or college or for a new job. You walk into the room and there they are – the interviewers – waiting to see what you are made of.

But you know that the actual words you speak are less important than the way you look, the way you behave? Remember, they won’t just be listening to you; they will be watching you too, receiving all the message you send out, consciously or unconsciously. And then they’ll decide whether you are the right person for the place or the job.

 

Nervous? Don’t be. Relax. Just follow our seven-point plan.

  1. Don’t cross anything! Keep arms, legs and feet relaxed and uncrossed. People with folded arms looks like they’re trying to protect themselves from something. They seem to be saying ‘I’m not confident.’ If you’re wearing a jacket, undo the buttons and open it up. An open jacket says ‘I am an honest person. I have nothing to hide.’
  2. Lean forward. Don’t sit back. It makes you look tired or nervous. Sit forward, project yourself into the space. Show by the way you sit that you are ready and eager, that you want to be part of the scene.
  3. Make direct eye contact! Avoid looking away all the time because it makes you look suspicious. Look directly at the people who are asking you questions or who you are talking to. If you lower your head all the time they won’t be able to see the enthusiasm in your eyes.
  4. Mirror their actions! One of the best ways of gaining people’s trust and confidence is to move in the same way as they do. Listen to the speed at which they’re talking, and watch they way they sit or move around. Do the same, but do it slowly at first. You don’t want them to think you are making fun of them.
  5. Go in confidently! A lot depends on how you enter the room. If you walk in nervously with your head and shoulders down, the interviewers won’t think much of you from the outset. Go on with your head held high, a slight smile on your lips. When you shake hands with the interviewers don’t be too enthusiastic, but make it strong and decisive. Nobody likes a weak handshake.
  6. Use your head! When somebody asks you a question, don’t just say the first thing that comes into your head. Think about your answers. Always say to yourself, ‘Why are they asking this question?’ because when you know that, you’ll probably be able to give an appropriate answer!
  7. Think quickly! Studies have shown that people in interviews get most nervous when there is a silence. So be prepared to speak quickly and fluently. But use your head (see above)

Want to know more?

Enrol on one of our confidence courses.

NOW!

ဤစာပိုဒ္၏ general idea ေခၚေယဘူယ်အႀကာင္းမွာ  "Charlene Stewart" ၏ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းခံရေသာအခါ၌ ေဘးကင္းရန္ကြာစြာ ေျဖဆိုႏိုင္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

စာတပိုဒ္ကိုဖတ္ရာတြင္ Pre-reading, while reading ႏွင့္ post/after reading ဟူ၍ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါသည္။

 

Pre-reading

 

ဤ Text စာသားမ်ားကို မဖက္မီေခါင္းစဥ္ကို ေရွးဦးစြာေလ့လာပါ။

 

-          ေခါင္းစဥ္ "Let your body do the talking!"" ဆိုသည္မွာ စာပို္ဒ္ပါ အခ်က္ (၇)ခ်က္ အတြက္ အဓိက်ေနေပလိမ့္မည္။

-          Nervous? Don't be relaxed. Just follow our seven point plan. ဟူသည့္ sub-title ေဘးေခါင္းစဥ္မွာ hint ေခၚစာဖတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးမည့္ အရိပ္ျပ၊ အႀကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္လာေပမည္။

-          Seven points ဟု ယခုေဖာ္ျပထားသျဖင့္၊ အခ်က္ (၇) ခ်က္ရွိိမည္မွာ အထင္ရွားျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္ (၇) ခ်က္၏ main ideas ေခၚအဓိက အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို ျခံုငံုသိရိွရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ 

 

While Reading

 

-            Text ကို ဖက္ေနစဥ္တြင္ pre-reading ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ tasks လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ ယွဥ္တြဲစဥ္းစား၍ စာပိုဒ္ကိုသေဘာေပါက္ နားလည္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႕ pre-reading ၌ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြ စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

After Reading

 

-          Passage - စာပိုဒ္တခုလံုးကို ဖတ္ျပီးေနာက္ paragraph - တခုစီ၏ main ideas ေရးသားေဖာ္ျပပံုကို ျပဖန္သံုးသပ္ပါ။

-          Introduction ေခၚ နိဒါန္း paragraph ၏ Main idea မွာ interview ေခၚ လူေတြ႕၊ ေတြ႕ဆံုျခင္းခံရရာ၌ သင္ေျပာႀကားေျဖဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထက္၊ သင္၏ အသြင္အျပင္၊ အျပဳအမူသည္ ပို၍ အေရးႀကီးေႀကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

 

 

Let your body do the talking!

 

ပထမအခ်က္

ခႏၵာကိုယ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ် ၾကက္ေျခခတ္သ႑န္ မထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေျခလက္မ်ားကို ၾကက္ေျခခက္ယွက္ထားျခင္းျဖင့္၊ သင့္ကိုယ္သင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသကဲ႕သိုျဖစ္သည္။

 

ဒုတိယအခ်က္

သင္၏ခႏၵာကိုယ္အေရွ႕ကို ကိုင္းညြန္႕၍ထိုင္ပါ။ ေနာက္သို႕ဆုတ္၍ မထိုင္ပါႏွင့္။ ေရွ႕သို႕ကိုင္းညြန္႕ထားျခင္းျဖင့္ သင္သည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း၊ စိိတ္အားတက္ၾကြေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

 

တတိယအခ်က္

သင့္အားလူေတြ႕စစ္ေဆးေမးျမန္းသူႏွင့္ မ်က္စိျခင္းစံု၍ စကားေျပာပါ။ မ်က္စိမလႊဲေရွာင္ပါႏွင့္။ မ်က္စိကိုလႊဲေရွာင္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ထၾကြလံု႔လရွိမႈကို သင္၏မ်က္လံုးမ်ားကေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

 

စတုုတၳအခ်က္

သင္သည္စစ္ေဆးသူ၏ လွူပ္ရွားမႈမ်ားကို လိုက္လံ၍ ေရာင္ျပန္ဟတ္ႏိုင္ပါေစ။ အျခားသူမ်ား၏ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွူကို ရရွိေစရန္ ထိုသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားပံုမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြလႈပ္ရွားတတ္ရန္ျဖစ္သည္။

 

ပဥၥမအခ်က္

သင့္အားေခၚယူေတြ႕ဆံုသူ၏ အခန္းအတြင္းသို႕ ကိုယ္ကိုယ္ ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ျဖင့္ ဝင္ေတြ႕ပါ။ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားစြာျဖင့္ ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ်၍ ဝင္လာသူအား ေခၚယူေတြ႕ဆံုသူသည္ ကနဦးအစကပင္ အထင္ၾကီးေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

 

ဆ႒မအခ်က္

သင့္အားေမးျမန္း ေသာေမးခြန္းမ်ားကိုဆင္ျခင္သံုးသပ္ပါ။ လြယ္လင့္တကူ တုန္႕ျပန္မေျဖဆိုမီ "ဤေမးခြန္းကိုအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားေမးပါလိမ္႕ " ဟူ၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားျပီးမွသာလ်ွင္ သင့္ေလွ်ာ္ရာအေျဖကို ေျဖဆိုႏိုင္ပါလိမ္႕မည္။

 

သတၲမအခ်က္

သင္သည္လ်ွင္ျမန္စြာေတြးေတာတတ္ပါေစ။ ဆ႒မညြန္ၾကားခ်က္တြင္ ေတြးျပီးမွဆိုေသာ္လည္း ၾကာရွည္စြာ စဥ္းစားေနခ်ိန္တြင္ ေတြးျပီးမွ ေျဖပါဆိုေသာ္လည္း ၾကာရွည္စြာစဥ္းစားေနခ်ိန္အတြင္း တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေနတတ္၏။ ထိုတိတ္ဆိတ္ေနမႈသည္ ေျခာက္ျခားမွူကိုျဖစ္ေပၚေစတတ္သျဖင့္ သင္၏ေတြးေတာယူဆခ်က္ကို အလွ်င္အျမန္ ေျပာဆိုပါ။

 

ဤေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၇)ခ်က္သည္ Interview ေခၚလူေတြ႕၊ ေတြ႕ဆံု ေျဖၾကားရာတြင္ ခႏၵာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳေျဖဆိုမႈ သည္အဓိက အေရးပါေသာက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါ၍ "Let your body do the talking" ဟူ၍ေခါင္းစဥ္တတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ "Nervous" အစခ်ီေသာေခါင္းစဥ္မွာလည္း လူေတြ႕ ၊ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံရေသာအခါ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားမႈကင္းေဝးေစရန္၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို စာေရးသူက ေဖၚျပအၾကံျပဳထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ "Strategic Reading" တြင္ Text တခုကို မဖတ္မွီ၊ Pre Reading အဆင့္၌ Topic ႏွင့္ Sub Topic မ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ထားပါက While Reading အဆင့္၊ စာပိုဒ္ကိုဖတ္ေနစဥ္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာပိုဒ္မ်ားဆက္စပ္ေနမွာကို ၾကံစည္ေတြးေတာ တတ္ပါသည္။

ဤ While reading အဆင့္တြင္ Pre-Reading စာမဖတ္မွီကပင္၊ Task  ျပဳလုပ္ဖြယ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္စီမံျပဳလုပ္ထားေပးပါသျဖင့္၊ သမရိုးက်စာဖတ္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲံ၊ စဥ္းစားသံုးသပ္ရသည့္အဆင့္မ်ား ပါဝင္ေနသျဖင့္ Critical Thinking ေခၚ စဥ္းစားဥာဏ္ကို ပို၍ရင္႕သန္ေစပါသည္။ စဥ္းစားဥာဏ္ရင့္သန္လာသည္ႏွင့္အမွ် စာပိုဒ္ပါအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍ရွင္းလင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္ေစပါသည္။ After Reading သို႕ Post Reading ေခၚစာဖတ္ျပီး စာဖတ္ျပီးေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ Text ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ Paragraph အတိုင္း Key Sentence (သို႕) Topic Sentence ပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို Topic Sentence မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ Paragraph ၏ ပထမစာေၾကာင္းတြင္ေဖၚျပေလ့ရွိျပီး၊ Main idea ေခၚ ထို Paragraph ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာကိုလည္း ေဖၚျပေလ့ရွိသည္။

ထို Topic Sentence ၏ Main idea ကိုအေျခခံျပီးမွ Supporting idea(s) ေခၚ Main idea ကိုအေထာက္အကူျပဳ ဝါက်မ်ား Cause and effect အက်ိဳးႏွင့္ အေၾကာင္းျပ ဝါက်မ်ား၊ Example Sentence(s) ဥပမာျပဝါက်မ်ား Suggestion(S) အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ဆင့္ပြားျဖန္႕ခ်က္၍ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ Text မ်ားတြင္ စာေရးသူ၏ Suggestion အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ Recommendation ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ကိုနိဒါန္းအျဖစ္လည္း ေဖၚျပေလ့ရွိပါသည္။ ဤ Reading strategy စာဖတ္နည္း ပရိယာယ္မ်ားကို သိရွိျခင္းျဖင့္ စာဖတ္သူတို႕၏ စာဖတ္စြမ္းရည္ ျမင့္မားတိုးတက္ၾကပါေစ။ 

Daw Tin Nwai Win

Retired Lecturer (English Department, Yangon University) Diploma in Teaching of English Overseas (Leeds University), M.A (T.E.F.L) Y.I.O.E

Views: 2131

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you, teacher.

thanks a lot.

that's great

ႊThanks for your suggestion

Thank you so much!

the topics doesn't fit well with the article, but good presentation though

Thank you very much, teacher.

thanks teacher

thanks, it's great.
Thank you very much indeed.

I Like Post!...

You are Sharing for me. Thank you very much.

thanks , teacher

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service