ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္၏ ပညာေရးေဟာေျပာပြဲ

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႉျဖင့္ ယူေက႐ွိေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္ (University of Oxford) မွ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘဲြ႕ၾကိဳ၊မဟာတန္း တက္ေရာက္ရန္လမ္းေျကာင္း၊ ေလ့လာမႈေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ဆုအခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ကို British Club (အမွတ္ ၄၆၊ ဂ်ိဳးျဖဴလမ္းသြယ္၊ ျဗိတိသွ်သံအမတ္အိမ္ဝင္း၊ ယုဇနဂါးဒင္းဟိုတယ္ေဘးလမ္းၾကား၊ အလံျပဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္) (comment တြင္ ေပးထားေသာ ေျမပံုတြင္ ၾကည့္ပါ) တြင္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန ၃:ဝဝ မွ ၄:၃ဝ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ားသိရွိထားသည့္အတိုင္းပင္ ကမၻာ႕ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာက္စဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္ တြင္ ပညာသင္ႏိုင္ခြင့္သည္ ခက္ခဲျပီး ရေတာင့္ရခဲ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ အထူးခြၽန္ဆံုး အေကာင္းဆံုးဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာလက္ခံသည့္ တကၠသိုလ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္လည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎တို႕၏ အတန္းတြင္အေတာ္ဆံုးထိပ္ပိုင္းတြင္ ရပ္တည္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ယခုေဟာေျပာပြဲသည္ ေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္မွကိုယ္စားလွယ္ Mr. Loren Griffith (Director of International Strategy Office) မွေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမား၍ ထူးခြၽန္ေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားရွိေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၎တို႕၏ မိဘမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 

ထိုင္ခံုေနရာ အကန္႕အသတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္၍ ေအာက္စဖို႕ဒ္တကၠသိုလ္၏ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေတြ႕ဆံု၍ စိတ္ၾကိဳက္အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားတက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ မိမိတို႕၏ ပညာေရးအရည္အခ်င္း မွတ္တမ္းမ်ားကို imperialmerit@gmail.com သို႕ အီးေမးလ္ျဖင့္ ၾကိဳတင္ေပးပို႕ကာ အမည္စာရင္းေပး မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ျပီး ေဟာေျပာပြဲေန႕တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထူးခြၽန္ေသာပညာေရးအရည္အခ်င္း မွတ္တမ္းမ်ားကို တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရန္ အသိေပးလိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႕ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ေနရာရရွိ၊ မရွိကို ပဲြစီစဥ္သူမ်ားထံမွအေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ IGCSE တြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ေအာင္ျမင္ထားေသာ A level တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ IB (International Baccalaureate (IB) Diploma Program in US&UK) (သို႕) AP (Advanced Placement courses for International Baccalaureate) စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားရွိ ထူးခြၽန္ေသာ ဘြဲ႕ၾကိဳေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မဟာတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။www.imperialmerit.com/events/studyingatoxford တြင္ အမည္စာရင္းေပး မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ျပီး ေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို သိရွိလိုပါက Imperial Merit Educational Advisory ဖုန္း ၀၁ ၃၉၅၈၁၇၊ ၃၉၅၈၁၆ သို႕ေခၚဆို၍၎၊ Facebook https://www.facebook.com/imperialmeritသို႕ဆက္သြယ္၍၎ စုံစမ္းစာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

Views: 171

Reply to This

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service