ကမၻာ့အေအာင္ျမင္ဆုံးပုဂၢဳိလ္မ်ားေလ့လာၾကသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

[Zawgyi]

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာဘြဲ႕ကုိလုိအပ္ပါသလဲ။ ဘြဲ႕ရၿပီးေသာအခါရရွိေသာ သင့္ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ တကၠသုိလ္ကရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသလား။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ပညာေရး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေသာ Going Global ၏က႑တစ္ခု၌ ေဆြးေႏြးရန္ ေနာက္ဆုံးသုေတသနမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ Stephanie Blochinger ကတင္ျပခဲ့သည္ကို ေအာက္တြင္ ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေပါင္း (၃၀)ရွိ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၊ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မရည္ရြယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕တုိ႔မွ လူေပါင္း (၁,၇၀၀) ဦး၏ ပညာေရးရာဇဝင္မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီး၏ ထိပ္ပိုင္းကုိေရာက္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက မည္သည့္အခန္းကေန ပါ၀င္ကူညီခဲ့သည္ ကုိသိရွိႏုိင္ရန္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္(၁၀) ဦးကုိလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဤသုေတသနအရ ေအာင္ျမင္မႈကုိ လုပ္ငန္းသေဘာ႐ႈေထာင့္မွေန၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ေသာသူသည္ ၎၏သက္ေမြးလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ရွိမႈ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင့္ကုိေရာက္ရွိေနျခင္းဟု သတ္မွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ပုံမွန္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုိက္နာျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ပုဂၢဳိလ္အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးမားဆုံးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲတြင္ပါသည့္ Mark Zuckerberg (Facebook ကိုတည္ေထာင္သူ) ႏွင့္ Richard Branson (ျဗိတိသွ်လူမ်ိဳး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီး) တုိ႔သည္ တကၠသုိလ္မွဘြဲ႕မရရွိခဲ့ပါ။ ဤသုေတသနသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးျဖစ္သည္ဟု မဆုိလုိပါ။ ၎အစား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘြဲ႕ရခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အေတြ႕အႀကဳံက မည္ကဲ့သုိ႔ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ေၾကာင္းကုိသာ ဆန္းစစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တစ္၀က္ေက်ာ္က လူမႈေရးသိပၸံ (social sciences) ႏွင့္ လူမႈ (humanities) ဘာသာရပ္တုိ႔ကုိ သင္ယူခဲ့ပါသည္

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ (၅၅%) က လူမႈေရးသိပၸံ (၄၄%)(သုိ႔) လူမႈဘာသာရပ္မ်ား (၁၁%) တုိ႔ျဖင့္ B.A ဘြဲ႔ကုိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသုေတသနမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ အစုိးရဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားက လူမႈေရးသိပၼံကုိ သင္ယူခဲ့ပုံရၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မရည္ရြယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ အလုပ္လုပ္သူမ်ားက လူမႈေရးဘာသာ ရပ္ကုိ ႏွစ္သက္ခဲ့ပုံရပါသည္။ အသက္(၄၅)ႏွစ္ေအာက္ရွိငယ္ရြယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူမူေရးလူမႈေရးသိပၸံ ႏွင့္ လူမႈဘာသာရပ္ေနာက္ခံရွိၿပီး၊ အသက္(၄၅)ႏွစ္ေက်ာ္သူမ်ားကေတာ့ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈပညာ(သုိ႔)သခ်ၤာဘာသာရပ္ (science, technology, engineering and mathematics - STEM) တုိ႔ကုိ သင္ယူခဲ့ပုံရပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာတစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာရပ္ဟူ၍မရွိပါ

တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဘာသာရပ္သည္ ပုိ၍ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကုိ ရေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက မေဖာ္ညႊန္းပါ။ အံ့ၾသစရာမရွိေသာ္လည္း ၎ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ပုိ၍နည္းပညာဆန္ေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ (သုိ႔) လုံၿခဳံေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က STEM ဘြဲ႕တစ္ခုုခုကို ရရွိထားေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ ရွိသူမ်ားကေတာ့ လူမႈေရးသိပၸံ ေနာက္ခံရွိၿပီး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ မရည္ရြယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရွိသူမ်ားကေတာ့ လူမႈဘာသာရပ္ဘြဲ႕ကုိ ရရွိပုံေပါက္ပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္ ေလ့လာခ်က္ မ်ားတြင္ ျခြင္းခ်က္မ်ားပါရွိပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္သားရမဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကုိ လူမႈဘာသာရပ္၊ လူမႈေရးသိပၸံ (သုိ႔) STEM ဘြဲ႕တစ္ခုခုျဖင့္ ရယူႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကုိ တကၠသုိလ္မွ (စာသင္ခန္းျပင္ပ) တြဲဖက္သင္ရုိးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ျမွင့္တင္ေပးပါသည္

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသည္ တုိက္ရုိက္သင္ယူမႈကုိသာ ေပးသည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ၎တုိ႔သည္ ေက်ာင္းစာအျပင္မွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကတစ္ဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကုိ သင္ယူႏုိင္တာကုိ ေတြ႕ရွိၾကပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ(၁၀)ဦးကုိ သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ေသာ တြဲဖက္သင္ရုိးလုပ္ငန္း မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာသြားတာကေတာ့ ေလွေလွာ္အားကစား ကဲ့သုိ႔ေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ယွဥ္ၿပဳိင္ လုိေသာစိတ္ဓာတ္ရရွိခဲ့ေသာ အာကစား၊ တကၠသုိလ္မွာ မတူညီေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕မႈႏွင့္စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ တီထြင္မႈကုိ အားေပးေသာသင္ၾကား/သင္ယူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ခန္းျပင္ရွိ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ၿပီး ကြန္ယက္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၎ကြန္ယက္မ်ားက သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းကုိဆက္လက္၍ အက်ဳိးျပဳၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လိမၼာပါးနပ္မႈႏွင့္အသုံး၀င္ေသာ အသိပညာမ်ားကုိ ပုိမုိရရွိခဲ့ပါတယ္။


ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံသည္ အေရးႀကီးပါသည္

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ၄၆% သည္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံတစ္မ်ဳိးမဟုတ္တစ္မ်ဳိးကုိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပ၌ ပညာသင္ယူျခင္း(သုိ႔) ႏုိင္ငံတကာအလုပ္အေတြ႕အႀကဳံတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရရွိခဲ့တဲ့ဘြဲ႕က အဆင့္ျမင့္ေလ သူတုိ႔ကျပည္ပ၌ ပညာသင္ယူခဲ့ဖုိ႔မ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပကေန မဟာဘြဲ႕၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဘြဲ႕ (professional degree) (သုိ႔) PhD ပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ရယူခဲ့တာ ပုိျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ US ကေတာ့ ပညာသင္ယူရတာအႀကဳိက္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး UK ကေတာ့ ဒုတိယျဖစ္ပါတယ္။


အလုပ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာသင္ယူျခင္းမွပဲျဖစ္ျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံက လူေတြကုိ ဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈကုိ နားလည္ႏုိင္စြမ္း၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနတတ္မႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း ရရွိရန္ အားေပးပုံရပါတယ္။


Canada၊ UK၊ ႏွင့္္ US တုိ႔တြင္ လူမႈဘာသာရပ္ဘြဲ႕ရသူမ်ား၏ အခ်ဳိးမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္

လူမႈဘာသာရပ္ဘြဲ႕ရသူမ်ား၏ အျမင့္ဆုံးရာခုိင္ႏႈန္း (၁၉%)ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ Canada၊ US၊ ႏွင့္ UK တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈%ျဖင့္ ဒုတိယလုိက္တာကေတာ့ - Poland၊ Russia ႏွင့္ Ukraine တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၁၆%ႏႈန္းျဖင့္ တရုပ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔က တတိယျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံနည္းပညာကုိအဓိကထားေသာ တရုပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ပင္ STEM ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူခဲ့ျခင္းမရွိတာကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေတြ႕ရပါတယ္။

အီဂ်စ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္ပ၌ ပညာသင္ယူခဲ့ႏိုင္ေျခပိုမ်ားပါသည္

Canada၊ US ႏွင့္ UK ရွိသူမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံသာ ျပည္ပ၌ ပညာသင္ယူခဲ့ၾကျပီး အီဂ်စ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၇၅% ခန္႕သည္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယလုိက္တာကေတာ့ Kenya၊ Nigeria ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကမွ ေခါင္းေဆာင္ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Austria ၊ Germany ႏွင့္ Netherlands ရွိ ၉၆% ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ Argentina၊ Brazil ႏွင့္ Mexico ရွိ ၉၁%ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ ထူးထူးကဲကဲ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၌သာ ပညာသင္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။


ေနာက္ထပ္လုပ္စရာမ်ားရွိပါေသးသည္

ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စုစည္းခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အေပၚယံမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနကုိ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အေျခအေနရဖုိ႔ဆုိလွ်င္ တိက်ေသာနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွရရွိခဲ့ေသာ ဘြဲ႕မ်ားကုိ ပုိ၍ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္တဲ့အျပင္ လက္ရွိ ထင္ရွားလာစ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေျခခုိင္မာၿပီးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပညာေရးအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ပုိ၍နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာရန္လုိပါသည္။ ဒါမွသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔အေထာက္အကူျပဳသည္ကုိ ပုိ၍သိရွိႏုိင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို http://www.britishcouncil.org/blog/what-do-worlds-most-successful-p... တြင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

[Unicode]

ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မည်ကဲ့သို့သောဘွဲ့ကိုလိုအပ်ပါသလဲ။ ဘွဲ့ရပြီးသောအခါရရှိသော သင့်အောင်မြင်မှုအပေါ် တက္ကသိုလ်ကရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံများက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ပညာရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သော Going Global ၏ကဏ္ဍတစ်ခု၌ ဆွေးနွေးရန် နောက်ဆုံးသုတေသနမှ တွေ့ရှိချက်များကို Stephanie Blochinger ကတင်ပြခဲ့သည်ကို အောက်တွင် ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြအပ်ပါသည်။

နိုင်ငံပေါင်း (၃၀)ရှိ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အကျိုးအမြတ်အတွက် မရည်ရွယ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့မှ လူပေါင်း (၁,၇၀၀) ဦး၏ ပညာရေးရာဇဝင်များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီး၏ ထိပ်ပိုင်းကိုရောက်ရန် အဆင့်မြင့်ပညာရေးက မည်သည့်အခန်းကနေ ပါဝင်ကူညီခဲ့သည် ကိုသိရှိနိုင်ရန် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်(၁၀) ဦးကိုလည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။

ဤသုတေသနအရ အောင်မြင်မှုကို လုပ်ငန်းသဘောရှုထောင့်မှနေ၍ သတ်မှတ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက် သောသူသည် ၎င်း၏သက်မွေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ရှိမှု တစ်စုံတစ်ရာ အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေခြင်းဟု သတ်မှတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ပုံမှန်ပညာရေးလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့သော အောင်မြင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြား ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းရှင်များထဲတွင်ပါသည့် Mark Zuckerberg (Facebook ကိုတည်ထောင်သူ) နှင့် Richard Branson (ဗြိတိသျှလူမျိုး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး) တို့သည် တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့မရရှိခဲ့ပါ။ ဤသုတေသနသည် အောင်မြင်မှုရရှိရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ အဆင့်မြင့် ပညာရေးဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ၎င်းအစား ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘွဲ့ရခဲ့သော ခေါင်းဆောင်များကို လေ့လာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အောင်မြင်မှုတွင် အဆင့်မြင့်ပညာရေး အတွေ့အကြုံက မည်ကဲ့သို့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းကိုသာ ဆန်းစစ်ခဲ့ပါတယ်။


ခေါင်းဆောင်များ၏ တစ်ဝက်ကျော်က လူမှုရေးသိပ္ပံ (social sciences) နှင့် လူမှု (humanities) ဘာသာရပ်တို့ကို သင်ယူခဲ့ပါသည်

လေ့လာခဲ့သော ခေါင်းဆောင်များ၏တစ်ဝက်ကျော်ကျော် (၅၅%) က လူမှုရေးသိပ္ပံ (၄၄%)(သို့) လူမှုဘာသာရပ်များ (၁၁%) တို့ဖြင့် B.A ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ကြောင်းသုတေသနမှ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အစိုးရဌာနတွင် အလုပ်လုပ်သူများက လူမှုရေးသိပ္မံကို သင်ယူခဲ့ပုံရပြီး အကျိုးအမြတ်မရည်ရွယ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၌ အလုပ်လုပ်သူများက လူမှုရေးဘာသာ ရပ်ကို နှစ်သက်ခဲ့ပုံရပါသည်။ အသက်(၄၅)နှစ်အောက်ရှိငယ်ရွယ်သော ခေါင်းဆောင်များက လူမူရေးလူမှုရေးသိပ္ပံ နှင့် လူမှုဘာသာရပ်နောက်ခံရှိပြီး၊ အသက်(၄၅)နှစ်ကျော်သူများကတော့ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ စက်မှုပညာ(သို့)သင်္ချာဘာသာရပ် (science, technology, engineering and mathematics - STEM) တို့ကို သင်ယူခဲ့ပုံရပါတယ်။


သို့သော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို စွမ်းဆောင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသော ဘာသာရပ်ဟူ၍မရှိပါ

တစ်စုံတစ်ခုသော ဘာသာရပ်သည် ပို၍ကြီးမားသော လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို ရစေနိုင်တယ်လို့ ကျွနု်ပ်တို့၏ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များက မဖော်ညွှန်းပါ။ အံ့သြစရာမရှိသော်လည်း ၎င်းတွေ့ရှိချက်များက ပို၍နည်းပညာဆန်သော နယ်ပယ်ဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေး၊ စွမ်းအင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ (သို့) လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနများရှိ ခေါင်းဆောင်များ က STEM ဘွဲ့တစ်ခုခုကို ရရှိထားကြောင်းကို ဖော်ပြပါတယ်။ အစိုးရဌာနများတွင် ရှိသူများကတော့ လူမှုရေးသိပ္ပံ နောက်ခံရှိပြီး အကျိုးအမြတ်အတွက် မရည်ရွယ်သောအဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှိသူများကတော့ လူမှုဘာသာရပ်ဘွဲ့ကို ရရှိပုံပေါက်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် လေ့လာချက် များတွင် ခြွင်းချက်များပါရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မှတ်သားရမဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို လူမှုဘာသာရပ်၊ လူမှုရေးသိပ္ပံ (သို့) STEM ဘွဲ့တစ်ခုခုဖြင့် ရယူနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။


လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို တက္ကသိုလ်မှ (စာသင်ခန်းပြင်ပ) တွဲဖက်သင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုများက မြှင့်တင်ပေးပါသည်


အဆင့်မြင့်ပညာရေးသည် တိုက်ရိုက်သင်ယူမှုကိုသာ ပေးသည်မဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသားအများစုက ၎င်းတို့သည် ကျောင်းစာအပြင်မှ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အတွေ့အကြုံများကတစ်ဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို သင်ယူနိုင်တာကို တွေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူ(၁၀)ဦးကို သူတို့၏ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သော တွဲဖက်သင်ရိုးလုပ်ငန်း များအကြောင်း စဉ်းစားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပြောသွားတာကတော့ လှေလှော်အားကစား ကဲ့သို့သော စည်းကမ်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင် လိုသောစိတ်ဓာတ်ရရှိခဲ့သော အာကစား၊ တက္ကသိုလ်မှာ မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများဖြင့် ထိတွေ့မှုနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် တီထွင်မှုကို အားပေးသောသင်ကြား/သင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ခန်းပြင်ရှိ အခွင့်အလမ်းများကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး ကွန်ယက်များကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကွန်ယက်များက သူတို့၏ လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်၍ အကျိုးပြုပြီး ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်သော လိမ္မာပါးနပ်မှုနှင့်အသုံးဝင်သော အသိပညာများကို ပိုမိုရရှိခဲ့ပါတယ်။


နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံသည် အရေးကြီးပါသည်


လေ့လာခဲ့သော ခေါင်းဆောင်များအနက် ၄၆% သည် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပ၌ ပညာသင်ယူခြင်း(သို့) နိုင်ငံတကာအလုပ်အတွေ့အကြုံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ဘွဲ့က အဆင့်မြင့်လေ သူတို့ကပြည်ပ၌ ပညာသင်ယူခဲ့ဖို့များလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပကနေ မဟာဘွဲ့၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဘွဲ့ (professional degree) (သို့) PhD ပါရဂူဘွဲ့ကို ရယူခဲ့တာ ပိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ US ကတော့ ပညာသင်ယူရတာအကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး UK ကတော့ ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။


အလုပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာသင်ယူခြင်းမှပဲဖြစ်ဖြစ် ရရှိခဲ့သောနိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံက လူတွေကို ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်နိုင်စွမ်း၊ လိုက်လျောညီထွေစွာ နေတတ်မှုနှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရရှိရန် အားပေးပုံရပါတယ်။


Canada၊ UK၊ နှင့် US တို့တွင် လူမှုဘာသာရပ်ဘွဲ့ရသူများ၏ အချိုးမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်


လူမှုဘာသာရပ်ဘွဲ့ရသူများ၏ အမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်း (၁၉%)ရှိသော နိုင်ငံများသည် Canada၊ US၊ နှင့် UK တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈%ဖြင့် ဒုတိယလိုက်တာကတော့ - Poland၊ Russia နှင့် Ukraine တို့ဖြစ်ပြီး ၁၆%နှုန်းဖြင့် တရုပ်၊ ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားတို့က တတိယဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းပညာကိုအဓိကထားသော တရုပ်ကဲ့သို့သော အာရှနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများသည်ပင် STEM ဘာသာရပ်များကို သင်ယူခဲ့ခြင်းမရှိတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေ့ရပါတယ်။


အီဂျစ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် တူရကီနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များသည် ပြည်ပ၌ ပညာသင်ယူခဲ့နိုင်ခြေပိုများပါသည်


Canada၊ US နှင့် UK ရှိသူများ၏ လေးပုံတစ်ပုံသာ ပြည်ပ၌ ပညာသင်ယူခဲ့ကြပြီး အီဂျစ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် တူရကီနိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ၏ ၇၅% ခန့်သည် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယလိုက်တာကတော့ Kenya၊ Nigeria နှင့် တောင်အာဖရိကမှ ခေါင်းဆောင် တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Austria ၊ Germany နှင့် Netherlands ရှိ ၉၆% သော ခေါင်းဆောင်များနှင့် Argentina၊ Brazil နှင့် Mexico ရှိ ၉၁%သော ခေါင်းဆောင်များကတော့ ထူးထူးကဲကဲ ကိုယ့်နိုင်ငံ၌သာ ပညာသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။


နောက်ထပ်လုပ်စရာများရှိပါသေးသည်


ဤတွေ့ရှိချက်များက ကျွနု်ပ်တို့စုစည်းခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များ၏ အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနကို ပြီးပြည့်စုံသော အခြေအနေရဖို့ဆိုလျှင် တိကျသောနယ်ပယ်များနှင့် ပြည်ပမှရရှိခဲ့သော ဘွဲ့များကို ပို၍ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်တဲ့အပြင် လက်ရှိ ထင်ရှားလာစ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အခြေခိုင်မာပြီးသား ခေါင်းဆောင်များ၏ ပညာရေးအတွေ့အကြုံများကို ပို၍နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာရန်လိုပါသည်။ ဒါမှသာ အဆင့်မြင့် ပညာရေးသည် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို မည်ကဲ့သို့အထောက်အကူပြုသည်ကို ပို၍သိရှိနိုင်အောင် ကျွနု်ပ်တို့ကို အကူအညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


မူရင်းဆောင်းပါးကို http://www.britishcouncil.org/blog/what-do-worlds-most-successful-p... တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Views: 5819

Reply to This

Replies to This Discussion

So Good :-)
ေက်းဇူးပါ
Thanks a lot
Thanks

thanks!

nice .i am so interset it

good

Really noteworthy.
So good.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service