ေစ်းကြက္မ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း (Talking abour markets and competition)

Markets (ေစ်းကြက္မ်ား)

A. Where are your biggest markets? (ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အၾကီးဆံုးေစ်းကြက္ေတြက ဘယ္မွာလဲ?)
B. In terms of sales by region, Europe is by far the biggest market with 60 per cent of our total sales. North America accounts for 15 per cent, Asia-Pacific is 10- per cent - Chinese market is particularly strong, South America is 8 per cent and the rest of the world is 7 per cent. (ေဒသအလိုက္အေရာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေျပာရရင္ ဥေရာပကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စုစုေပါင္းအေရာင္းအား ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အၾကီးဆံုးေစ်းကြက္ပါပဲ။ ေျမာက္အေမရိက ကေတာ့ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသကေတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္ - တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ကေတာ့ အထူးပဲ ခိုင္မာပါတယ္။ ေတာင္အေမရိကကေတာ့ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ျပီး ကမၻာရဲ႕ က်န္ေဒသမ်ားကေတာ့ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။)

in terms (of) သည္ အသံုး၀င္ေသာ စကားစုျဖစ္သည္။

- What does that mean in terms of employment? (အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းအရဆိုရင္ အဲဒါက ဘာအဓိပၸါယ္လဲ?)
- In terms of profitability, it means that… (အကိ်ဳးအျမတ္အရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒါကေတာ့ …. လို႔အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။)
- Can you give us the figures in percentage terms? (ကိန္းဂဏန္းေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းအရ ေပးႏုိင္မလား?)

ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ေျမာက္အေမရိကဟာ အေရာင္းအားရဲ႕ တစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳ/ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။


A. I think you’d better write that down for me! Why are things going so well in China? (အဲ့ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ့အတြက္ ခင္ဗ်ား ခ်ေရးေပးမွျဖစ္မယ္ထင္တယ္! ဘာေၾကာင့္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္မွာ အရာရာ အဆင္ေျပေနတာလဲ?)
B. The Chinese economy is booming and we have a very good sales force there. (တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက ထုိးတက္လာတယ္ေလ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အရမ္းကြ်မ္းက်င္တဲ့ အေရာင္းတပ္ဖြဲ႕ရွိတယ္ေလ။)


ေစ်းကြက္ရဲ႕ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္ အသံုးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕ -

- Demand is strong. (၀ယ္လိုအားမ်ားတယ္။)
- Demand is very weak. (၀ယ္လိုအားက အရမ္းနည္းတယ္။)
- There is a steady demand in Australia. (ၾသစေၾတးလ်မွာေတာ့ ၀ယ္လိုအားက ပံုမွန္ရွိေနပါတယ္။)
- The market for our products is growing /falling. (ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္အတြက္ ေစ်းကြက္ကေတာ့ ၾကီးမား/ဆုတ္ယုတ္ ေနပါတယ္။)The competition (ယွဥ္ျပိဳင္မႈ)


A. Who are your main competitors? (ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အဓိက ျပိဳင္ဖက္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ?)
B. It depends on the region. There are a lot of local producers in Europe and we cannot compete with them on price. However, our reputation for service is excellent. We are well known in the market for high quality and reliability. (အဲ့ဒါကေတာ့ ေဒသအေပၚမွာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဥေရာပမွာ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ပါတ္သက္လာရင္ေတာ့ သူတို႔ကို မျပိဳင္ႏုိင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကေတာ့ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာေတာ့ အရည္အေသြးေကာင္းျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတယ္လို႔ နာမည္ၾကီးပါတယ္။)


ယွဥ္ျပိဳင္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား -

- But we can compare with them in terms of service/speed of delivery. (ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူတို႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ/ပို႔ေဆာင္မႈႏႈန္းနဲ႔ေတာ့ ယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္။)
- Our prices are very competitive. (ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္း ေတြက ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ပါတယ္။)
- We’ve become very uncompetitive in that market. (အဲ့ဒီေစ်းကြက္မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယွဥ္ျပိဳင္လို႔မရသေလာက္ ျဖစ္လာျပီ။)

ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား -

- We have a good reputation. (ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္။)
- We have an excellent name. (ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ နာမည္ေကာင္းရွိတယ္။)
- Everyone knows us. (လူတိုင္းကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သိတယ္။)
- We are well established in the market. (ေစ်းကြက္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္း အေျခခိုင္ေနျပီ။)

A. What about the Japanese market? (ဂ်ပန္ေစ်းကြက္ကေရာ ဘယ္လိုလဲ?)
B. We cannot compete in Japan. High transport costs make it very unprofitable to do business. Maybe things will change in the future. (ဂ်ပန္မွာေတာ့ မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဘူး။ ျမင့္မားတဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစရိတ္က အျမတ္ရေစမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ဖို႕မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အနာဂတ္မွာေတာ့ အရာရာ ေျပာင္းလဲခ်င္လဲမွာေပါ့။)


အျမတ္ ႏွင့္ အ႐ံႈးအေၾကာင္းေျပာျခင္း -

- It’s a very profitable business. (ဒါကေတာ့ အရမ္းကို အက်ိဳးအျမတ္ရွိႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပဲ။)
- We’re not making much profit. (အမ်ားၾကီး အျမတ္မရပါဘူး။)
- We’re making a loss (အရံႈးေပၚေနပါျပီ။)
- We’re finally making a profit. (ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျမတ္ရလာျပီ။)


သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ စရိတ္ကို ၿဗိတိသွ်လို လို႕ Transport costs လို႕ေခၚျပီး အေမရိကန္လိုကိုေတာ့ Transportation costs လို႕ေခၚပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္တို႔ အ႐ႈံးေပၚေနျပီကို ၿဗိတိသွ်ေတြက We're making a loss လို႕ေခၚျပီး အေမရိကန္ေတြက We're operating at a loss/we're taking a loss လို႕ေျပာပါတယ္။

 

Views: 2864

Reply to This

Replies to This Discussion

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

thanks

more than thank you for this post. it is really helpful for me at work. i want to know more about this please keep continuing for this post. i am looking forward to learn this lesson. thanks again.

very good  thank you so much

Thanks a lot!

thank for sharing

thank you very much

Thank

Thank and hope  to send this later

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service