Talking about exams (စာေမးပြဲအေၾကာင္းေျပာဆိုပံုမ်ား)

ေက်ာင္းေတြမွာ စာေမးပြဲေတြသာမရွိလွ်င္ဘယ္လိုေနမည္လဲ။ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ေပ်ာ္ၾကမည္ ထင္သည္။ သို႔ရာတြင္ စာေမးပြဲစစ္ေမးျခင္းက ေက်ာင္းသားမ်ား၏တတ္ေျမာက္မႈကိုစစ္ေဆးဖို႔ အဆင္အေျပဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ရပ္တည္လ်က္ရွိၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲေတြအေၾကာင္းေျပာဆိုပံုမ်ားကိုေတာ့ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ က်ာင္းသားမ်ား မျဖစ္မေနေလ့လာရေပဦးမည္။

စာေမးပြဲမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ အတန္းတြင္းစာေမးပြဲ in-class test ေျဖရတာ၊ take home final အိမ္ယူေျဖရသည့္စာေမးပြဲႀကီးမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ ေမးခြန္းပံုစံကအေျဖမွန္ ေရြးရသည့္ multiple choice ပံုစံ၊ essay စာစီစာကံုးပံုစံလည္းရွိႏိုင္သည္။ စာေမးပြဲႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေ၀ါဟာရ မ်ားကေတာ့ Examination စာေမးပြဲ၊  Mid-term ႏွစ္လယ္စာေမးပြဲ၊ Finals အတန္းတင္
Test စာေမးပြဲ၊ စစ္ေဆးျခင္း။ Quiz (US) အလြတ္ေရးေျဖစာေမးပြဲ၊ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္း၊ Pop-quiz ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးသည့္စာေမးပြဲ။

A take-home final is an examination at the end of an academic term that is usually too long or complex to be completed in a single session as an in-class final. There is usually a deadline for completion, such as within one or two weeks of the end of the semester. A take-home final differs from a final paper. (Wikipedia)


Research paper သုသုေတသနစာတမ္း
Final paper သုဘဘြဲ႕ယူစာတမ္း
Report စာတမ္း
Essay စာစီစာကံုး
Presentation ႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပခ်က္
Open-book test/final  စာအုပ္ၾကည့္ေျဖရသည့္စာေမးပြဲ

 

စာေမးပြဲပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျပာဆိုပံုမ်ားကိုေအာက္တြင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

"How many tests did you have to take in your Math class?"

သခ်ၤာဘာသာမွာ စာေမးပြဲဘယ္ႏွစ္ခု ေျဖရလဲ။

 

"What was the mid-term like?"

ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲကဘယ္လိုပံုမ်ိဳးလဲ။

 

"How much percentage is the mid-term towards the final grade?"

ႏွစ္၀က္ရမွတ္က အတန္းတင္စာေမးပြဲအမွတ္အတြက္ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပါလဲ။

 

"Do you have to write any papers in that class?"

ဒီအတန္းအတြက္ စာတမ္းေရးရေသးလား။

 

"How many pages did you have to write for your essays?"

စာစီစာကံုးအတြက္ ဘယ္ႏွစ္မ်က္ႏွာေရးရမွာလဲ။

 

"Was the open-book exam hard?"

စာအုပ္ဖြင့္စာေမးပြဲက ခက္လား။

 

"How difficult was the take-home final?"

အိမ္ယူေျဖရသည့္စာေမးပြဲႀကီးက ဘယ္ေလာက္ခက္လဲ။

 

"Was the final exam short answer questions, or was it multiple choice?"

ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲႀကီးက ေမးခြန္းေျဖရတာမ်ိဳးလား အေျဖမွန္ေရြးရတာမ်ိဳးလား။

 

"It was multiple choice." အေျဖမွန္ေရြးရတာ။

"Neither. The exam had 2 long essay questions." တစ္ခုမွမဟုတ္ဘူး။ စာစီစာကံုးအရွည္ႏွစ္ပုဒ္ေရးရတာ။

 

"Did you have any pop-quizzes in your geology class?"

ဘူမိေဗဒမွာ ႀကိဳတင္အသိမေပးပဲစစ္တဲ့ စာေမးပြဲ ေတြပါလား။

 

"We had 3 pop-quizzes in that class. Luckily, only five percent counts toward the final grade."

သံုးခုေျဖရတယ္။ ကံေကာင္းလို႔ ေနာက္ဆံုးအမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ အဲဒါက ငါးရာခိုင္ႏႈန္းပဲ အကံ်ဳး၀င္တယ္။

 

"Fortunately we didn't have any." ကံေကာင္းလို႔ တစ္ခုမွမေျဖရဘူး။

 

"How much time did you get to write your research paper?"

သုေတသနစာတမ္းေရးဖို႔ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရလဲ။

 

"We had two months to write the research paper."

သုေတသနစာတမ္းေရးဖို႔ အခ်ိန္ ႏွစ္လ ရတယ္။

 

"How often did you have a quiz?"

စာေမးပြဲ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေျဖရလဲ။

 

"Once a week." တစ္ပတ္တစ္ခါ

 

"What day did you take your final?"

ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲႀကီးက ဘယ္ေန႔မွာေျဖခဲ့တာလဲ။

 

"When did you take your final?"

ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲႀကီးက ဘယ္တုန္းကေျဖခဲ့တာလဲ။

 

"I took the final last Monday." ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔က ေျဖခဲ့တာ။

"I didn't take it yet. I take the final tomorrow." မေျဖရေသးဘူး။ မနက္ဖန္ စာေမးပြဲႀကီးေျဖရမွာ။

 

"Are you done with your mid-terms?"

မင္း ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲေတြၿပီးၿပီလား။

 

"When is finals week?"

ေနာက္ဆံုးပတ္က ဘယ္ေတာ့လဲ။

 

"The syllabus for the econ class says you have six exams. What were they like?"

(economic) စီးပြားေရးဘာသာသင္႐ုိးကေတာ့ စာေမးပြဲေျခာက္ႀကိမ္ရွိတယ္ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုေနလဲ။

 

"It was pretty easy because they only covered 2 chapters. If you keep up, then you shouldn't have a hard time."

ေတာ္ေတာ္လြယ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ခန္းပဲ ေမးတာ။ ပံုမွန္လိုက္ရင္ အခက္အခဲေတြ႕စရာ မရွိပါဘူး။

 

"How difficult is the mid-term for psychology 101?"

စိတ္ပညာ ၁၀၁ ရဲ႕ ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲက ဘယ္ေလာက္ခက္လဲ။

 

စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးျခင္းက မိမိအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားဟာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ရရွိဖို႔ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။

 

"Does Professor Paul use old exam questions for his tests?"

ပါေမကၡေပါလ္က သူ႔စာေမးပြဲေတြအတြက္ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြ သံုးသလား။

 

"He always creates new test questions so old ones will not help you."

သူကအၿမဲတမ္းေမးခြန္းအသစ္ေတြပဲေမးတာ။ ေမးခြန္းေဟာင္းက အသံုး၀င္မွာမဟုတ္ဘူး။

 

"Can I borrow your old exams for Accounting? I want to use the questions to test myself before the real exam."

မင္းဆီက စာရင္းကိုင္ေမးခြန္းေဟာင္းေတြ ငွားလို႔ရမလား။ တကယ့္စာေမးပြဲမတိုင္ခင္ ငါ့ကိုယ္ငါ စစ္ၾကည့္ခ်င္လို႔။

 

"Do you know anybody who took Physics 340? I want to know the types of questions that were asked on the final."

႐ူပေဗဒ ၃၄၀ ယူတဲ့တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔မ်ားသိလား။ စာေမးပြဲႀကီးမွာေမးတတ္တ့ဲေမးခြန္းပံုစံေတြ သိခ်င္လို႔ပါ။

 

"Do you think I need to study chapter 6 for the mid-term? It's so boring, and I can't seem to apply it anywhere."

ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲအတြက္ အခန္း ၆ ကိုေလ့လာဖို႔လုိတယ္ထင္လား။ ပ်င္းစရာႀကီး။ လက္ေတြ႕ဘယ္မွာ သြားသံုးရမလဲ မသိဘူး။

 

"What topics did the professor cover the most in the final exam?"

စာေမးပြဲႀကီးမွာ ဘယ္အခန္းေတြကို အမ်ားဆံုး ဆရာက ေမးခဲ့သလဲ။

 

"I was thinking about buying the study supplement for the engineering class. Do you think it will help?"

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာအတြက္ သင္ေထာက္ကူစာေစာင္၀ယ္ဖို႔စဥ္းစားေနတာ။ ေကာင္းပါ့မလား။

 

ေမးခြန္းေတြ မိမိကေမးသလို အေျဖျပန္ေျဖရတာလဲရွိတတ္ပါသည္။

 

"How many tests did you have to take in your Math class?"

"We had a total of 4 tests in that math class." Or more simply, '4 tests.'

သခ်ၤာဘာသာမွာ စုစုေပါင္း စာေမးပြဲ ေလးႀကိမ္ေျဖရတယ္။ (သို႔မဟုတ္လြယ္လြယ္ေျဖလွ်င္) ေလးခု။

 

ကဲဒါေတြကေတာ့စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျပာဆိုပံုမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္စရာ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေတြေလ့လာထားလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ေက်ာင္းတက္ရသည့္အခါ မိမိသိလိုသမွ်ကို ေမးႏိုင္ေျပာႏိုင္ၿပီေပါ့။ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay!)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

 

Views: 2374

Reply to This

Replies to This Discussion

Sir, Thank alots

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service