မွန္ကန္တဲ့ Tense (ႀကိယာကာလ) ကို အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႕ အၾကံျပဳခ်က္ ၃ရပ္

Verb ႀကိယာ ရဲ႕ tense ကာလကို ၾကည့္ရင္ အဲဒီ ႀကိယာက ေဖာ္ျပတဲ့ လုပ္ရပ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါနဲ႕ စာအေရးအသားကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႕ tense (ႀကိယာကာလ) အသီးသီးကို ခြဲျခားသိရမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ tense သံုးတယ္ ဆိုတာကို သိရမယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳခ်က္ ၃ ရပ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ ပ႐ုဖ္ ဖတ္ဖို႕နဲ႕ တည္းျဖတ္ဖို႕အတြက္ tense အသံုးေတြကို ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

 

၁။ Tense တစ္ခုစီရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းကို သိရမယ္။

 

Verb ႀကိယာ ေတြမွာ အေျခခံ tense သံုးခု ႐ွိတယ္။ simple present simple past ႐ိုး႐ိုးအတိတ္နဲ႕ simple future ႐ိုး႐ိုးအနာဂတ္တို႕ ျဖစ္တယ္။ simple present tense အတြက္ verb form ႀကိယာပံုစံကေတာ့ verb ရဲ႕ အေျခခံ ပံုစံဘဲ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ‘go,’ ‘eat,’ ‘walk,’ ‘run’  ဆိုတာေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ verb ေတြက ပစၥဳပၸန္ မ်က္ေမွာက္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ လုပ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပတယ္။ simple past tense ကေတာ့ အတိတ္ကာလမွာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တာကို ေဖာ္ျပတယ္။ simple future tense ကေတာ့ အနာဂတ္မွာ လုပ္မယ့္ လုပ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပတယ္။

 

အျခား tense ေတြလည္း ႐ွိေသးတယ္။ ဥပမာ perfect tense ၿပီးစီးမႈျပ၊ the progressive tense ျဖစ္ဆဲျပ၊ perfect progressive tense ျဖစ္ဆဲျဖစ္ခဲ့ၿပီးျပ ေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ tense ေတြကို ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုရင္ အေတာ္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ႐ွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူသူမ်ား ESL learners အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို လမ္းၫႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

 

၂။ Tense အေျပာင္းအလဲေတြကို သတိျပဳပါ။

 

၀ါက် ဒါမွမဟုတ္ စာပိုဒ္ အတြင္းမွာ tense ေတြ ေျပာင္းလဲေနတာကို စစ္ေဆးပါ။ ေယဘုယ် စည္းမ်ဥ္း အေနနဲ႕ အသံုးျပဳေနတဲ့ verb tense ဟာ ၀ါက် ဒါမွမဟုတ္ စာပိုဒ္ တစ္ခုတည္းအတြင္း တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ျဖစ္ရတယ္။ “We had eaten (past perfect tense) dinner, and then we talked (simple past tense)” - “စားေသာက္ၿပီးခဲ့ၿပီးေနာက္ စကားေျပာခဲ့သည္” လို႕ ေရးမယ့္အစား; “We ate (simple past tense) dinner, and then we talked (simple past tense)” – “စားေသာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စကားေျပာခဲ့သည္” လို႕ ေရးသင့္တယ္။

 

၃။ Tense တစ္ခုစီအတြက္ Verb Form ႀကိယာပံုစံေတြကို ေလ့လာထားပါ။

 

Verb ႀကိယာ ေတြက tense ကာလ မတူရင္ စာလံုးေပါင္းလည္း ေျပာင္းတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ tense ကာလ တစ္ခုစီအတြက္ Verb Form ႀကိယာပံုစံေတြကို ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာထားသင့္တယ္။ Simple past tense အတြက္ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းကေတာ့ verb အဆံုးမွာ ‘ed’ ထည့္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးေတာ့ ‘ed ’ ထည့္လို႕ မရဘူး။ future tense ေတြ အတြက္ verb ေ႐ွ႕မွာ ‘will’ ဒါမွမဟုတ္ ‘shall’ ထည့္ရမယ္။

 

Views: 3766

Reply to This

Replies to This Discussion

I thank you so much for your sharing knowledge. It is very essential for everyone , I think.

Thank

ESL learners အတြက္ Tenses ေတြကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ computer software ကို လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာက software name က ဘာလဲဟင္

Thank alot

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service