အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (That comes as no surprise/Before you know it/So far, so good/What I'd give for)

That comes as no surprise (အံ့ၾသစရာေတာ့မရွိပါဘူး)


 • You say that comes as no surprise when something that you have expected happens and so you are not at all surprised: 
  (အံ့ၾသစရာေတာ့မရွိပါဘူး (that comes as no surprise)ကိုသင္ထင္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာျပီး သင္အေနႏွင့္ အံ့ၾသမႈမရွိျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုသည့္အခါတြင္သံုးသည္။)
   
 • So Jack failed the exam. That comes as no surprise. He didn't spend much time studying. 
  Jack စာေမးပြဲက်တယ္ေပါ႔။ အံ့ၾသစရာေတာ့မရွိပါဘူး။ သူကစာမွသိပ္မက်က္တာ။
   
 • I hear that Bob has been arrested for speeding. That comes as no surprise, He always drives too fast. 
  Bob ကကားကိုအရွိန္ျမွင့္ေမာင္းမႈနဲ႔ အဖမ္းခံထားရတယ္လုိ႔ၾကားတယ္။ အံ့ၾသစရာေတာ့မရွိပါဘူး။ သူကအျမဲတမ္းျမန္ျမန္ေမာင္းတတ္တယ္ေလ။
   
 • Before you know it
  (မၾကာခင္မွာပဲ)
   
 • When you say that something will happen before you know it you mean that it will happen very soon:
  (ကိစၥတစ္ခုခုသည္ မၾကာခင္ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ဆိုပါက before you know it ကိုအသံုးျပဳႏုိင္သည္။)
   
 • It's unfortunate that you have hurt your leg but you'll be walking on it again before you know it 
  မင္းေျခေထာက္နာသြားတဲ့အတြက္ကံေတာ့မေကာင္းဘူးေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာပဲ မင္းလမ္းျပန္ေလွ်ာက္ႏိုင္မွာပါ။
   
 • Winter can be a depressing time, but it will be spring again before you know it.
  ေဆာင္းရာသီကေတာ႔ စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာပဲေႏြဦးျပန္ေရာက္ေတာ့မွာပါ။
   
 • This expression is often used when you want to make someone feel happier. 
  တစ္စံုတစ္ေယာက္အား စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစလိုသည့္အခါတြင္ ၎ကိုအသံုးျပဴႏိုင္သည္။
   
  So far, so good (အခုထိေတာ့အဆင္ေျပေနတုန္းပဲ)
   
 • You say so far, so good when you are doing something difficult or risky which has been successful up till now but which you have not yet finished:
  (အခုထိေတာ့အဆင္ေျပေနတုန္းပဲ
  (so far, so good)ကို ခက္ခဲသည့္ကိစၥတစ္ခု (သို႔) အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ကိစၥတစ္ခုသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဆင္ေျပေနေသာ္လည္း ထိုကိစၥမျပီးျပတ္ေသးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလိုသည့္အခါတြင္ သံုးသည္။)
   
 • So far, so good. We're halfway up the mountain and the weather is still reasonably clear.
  အခုထိေတာ့အဆင္ေျပေနတုန္းပဲ။ ငါတို႔ေတာင္ေပၚကို လမ္းတစ္၀က္ေရာက္ေနျပီ။ ျပီးေတာ့ရာသီဥတုကလည္း သာယာေနတုန္းပဲ။
   
 • So far, so good. We've got the injured man down from the rocks. Now we need to get him to hospital.
  အခုထိေတာ့အဆင္ေျပေနတုန္းပဲ။ ေတာင္ေပၚမွာ ဒါဏ္ရာရထားတဲ့လူကို ေအာက္ကိုေခၚခ်လာခဲ့ၿပီ။ အခု သူ႔ကို ေဆးရံုေခၚသြားဖို႔ပဲလိုေတာ့တယ္။
   
  What I'd give for ... (တစ္စံုတစ္ခု) အတြက္ ဘာပဲေပးရေပးရ
   
 • You say what I'd give forsomething when you mean that you would like something very much: 
  (တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ဘာပဲေပးရေပးရ (what I'd give for)ကို တစ္စံုတစ္ခုအား အလြန္တရာ လိုလားေတာင့္တသည့္ အခါတြင္သံုးသည္။)
   
 • It's so hot. What I'd give for a cold drink! 
  အရမ္းပူတာပဲ။ အေအးေသာက္ရဖို႔ဆို ဘာပဲေပးရေပးရပါကြာ။
   
 • I'm so tired! What I'd give for a holiday! 
  အရမ္းပင္ပန္းတာပဲ၊ အားလပ္ရက္ရဖို႔ ဘာပဲေပးရေပးရပါ။ 
   
  I'm not a great one for (တစ္စံုတစ္ခုကို) မၾကိဳက္လွဘူး
   
 • You say I'm not a great one forsomething or for doing something when you do not like or enjoy it: 
  (တစ္စံုတစ္ခုကိုမႏွစ္သက္သည္႔အခါ(သို႔) တစ္စံုတစ္ခုလုပ္ရမွာကို မေပ်ာ္ရႊင္သည္႔အခါတြင္ (I'm not a great one for) မႀကိဳက္လွဘူးကိုသံုးသည္။)
   
 • I'm not a great one for beach holidays. 
  ကမ္းေျခမွာအနားယူဖို႕ကုိ မၾကိဳက္လွဘူး။ 
   
 • I'm not a great one for sweet things. 
  အခ်ိဳေတြကို မၾကိဳက္လွဘူး။

  With a bit of luck (ကံေကာင္းမယ္ဆိုရင္)
   
 • You say with a bit of luck when you hope that you will be fortunate enough for something to happen: 
  ကံေကာင္းမယ္ဆိုရင္(with a bit of luck)ကို တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကံအေၾကာင္းတိုက္ဆုိက္မႈရွိလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုႏုိင္သည္။
   
 • With a bit of luck we should reach home before midnight. 
  ကံေကာင္းမယ္ဆိုရင္ အိမ္ကို ညသန္းေခါင္မေရာက္ခင္ ျပန္ေရာက္ႏုိင္တယ္။
   
 • With a bit of luck we'll find a cheap hotel down by the beach. 
  ကံေကာင္းမယ္ဆိုရင္ ကမ္းေျခမွာ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ဟိုတယ္ ရႏိုင္မယ္။You can read other lessons posted by me here.

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

 

Views: 3872

Reply to This

Replies to This Discussion

<like>>> .... That comes as no surprise....

thank you
mingalar bar
enjoy
see you

Thanks for the post~~~

ေကာင္းတယ္။ အဆင္ေျပတယ္။ ေနာက္လည္းမ်ား မ်ားတင္ေပးပါ။

This program is very good for anyone who observe English ........

It is useful for me. Thanks.

thanks

I am so glad to read this and thank for everyone who help to create this article

Thanks Thanks Thanks. These are very useful..

thanks my dear fri: .

ႊႊေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါရယ္

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service