အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား (Tick Off Those Minutes by Guy Perring)

[Zawgyi]


အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူေတြ မလုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္၊ ခက္ခဲတယ္လို႕ ထင္ၾကတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကေတာ့ မွတ္တမ္းေရးရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ေရးပံုေရးနည္း ဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အေျခခံမူေတြ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ အေၾကာင္း  အသံုးဝင္္တဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္။ ဘာေတြေရးရမယ္ ဆိုတာသာမက ဘယ္လိုေရးရမယ္ဆိုတာကိုပါ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းေရးရျခင္းအေၾကာင္းကေတာ့ ေအာက္ပါတို႕ကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

•    အစည္းအေဝးကိုဘယ္သူတက္သလဲ
•    ဘယ္သူတက္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ မတက္ခဲ့သလဲ
•    ဘာေတြေဆြးေႏြးခဲ့သလဲ
•    ဘာလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႕ သေဘာတူညီခဲ့သလဲ
•    အဲဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္္ရွိသင့္သလဲ
•    အဲဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုစီကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ဖို႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ အခ်ိန္ဇယား

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၏ စာဟန္

အစည္းအေဝးမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေျပာစကားဟာ အလြတ္သေဘာ ေျပာရတာမ်ဳိး ျဖစ္ေလ့႐ွိပါတယ္။ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းကေတာ့ စာစကားအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ တရားဝင္အေလးအနက္ ေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြကို အာ႐ုံစူးစိုက္ရပါလိမ့္မယ္

(က) ေဝါဟာရေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေျပာစကား

“Get hold of Emma Davies, she’s dealing with it, her extension number is 335 if you want to phone her.”
Emma ကို ေတြ႕ေအာင္ရွာ၊ ဒီကိစၥကို သူကိုင္တာ၊ သူ႕ဆီကို ဖုန္းဆက္ခ်င္ရင္ လိုင္းခြဲနံပါတ္ က ၃၃၅

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပံု

The manager gave the Senior Cashier the name and telephone number of the person to be contacted.
မန္ေနဂ်ာက အႀကီးတန္းေငြကိုင္အား ဆက္သြယ္ရမည့္ အမည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို ေပးအပ္ပါသည္။

(ခ) Passive ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ေျပာစကား

"We will close the bank early on 28, 29 and 30 December, and on 2 January.”
ဒီဇင္ဘာလ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္မွာ ဘဏ္ကို ေစာေစာပိတ္မယ္။

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပံု

The bank will close early on 28, 29 and 30 December, and on 2 January.
ဘဏ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈၊ ၂၉ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႕မ်ား၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႕တို႕တြင္ အခ်ိန္ေစာ၍ ပိတ္ပါမည္။

(ဂ) အစီရင္ခံတင္ျပေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

အစီရင္ခံတင္ျပတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ထဲက ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

The Section Head said that.....

•    stated
•    mentioned
•    explained
•    told the meeting
•    informed the meeting

ဌာနခြဲမွဴးက ... ဟု ေျပာၾကားသည္။

•    ဆိုသည္။
•    ေဖာ္ျပသည္။
•    ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
•    အစည္းအေဝးအားေျပာၾကားသည္။
•    အစည္းအေဝးအားအသိေပးသည္။

(ဃ) ေမတၲာရပ္ခံျခင္း

အမွန္တကယ္ေျပာၾကားပံု

"We need further details of the project".
ဒီစီမံခ်က္အေၾကာင္းေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ သိဖို႕လိုတယ္။

မွတ္တမ္းေရးပံု

The representative requested/asked for further details of the project.
ကိုယ္စားလွယ္က စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေမတၱာရပ္ခံ ၊ ေတာင္းခံပါသည္။

(င) သတင္း အခ်က္အလက္ ေတာင္းခံ ေမတၲာရပ္ခံျခင္း

အမွန္တကယ္ေျပာၾကားပံု

"When will the project start?"
စီမံခ်က္ကဘယ္ေတာ့စမွာလဲ။

မွတ္တမ္းေရးပံု

The Head of Finance asked/enquired when the project would start.
ေငြေၾကးဌာနမွဴးက စီမံခ်က္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

(စ) ထင္ျမင္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း

အမွန္တကယ္ေျပာၾကားပံု

“I think the meeting should be postponed until further information is available".
ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္ ရတဲ့အထိ အစည္းအေဝးကို ဆိုင္းထားရမယ္ထင္တယ္။

မွတ္တမ္းေရးပံု

The Chairperson felt/considered/thought that the meeting should be postponed until further information was available. ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည္အထိ အစည္းအေဝးကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဥကၠ႒က သေဘာရ ၊ ယူဆ ၊ ထင္ျမင္ ပါသည္။

တစ္ဆင့္ျပန္ေျပာေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း

လုပ္ငန္းသံုး စာအေရးအသား အားလံုးမွာ သဒၵါ တိက်မွန္ကန္ဖို႕နဲ႔ ႏိုင္နင္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ေရးရာမွာ တစ္ဆင့္ ျပန္ေျပာတဲ့ အသံုးအႏႈန္း သဒၵါကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိရွိထားဖို႕ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါတယ္။

(က) အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းကို Past tense အတိတ္ကာလနဲ႕ ေရးသားေလ့ ႐ွိပါတယ္။

အဲဒီလို Past tense အတိတ္ကာလနဲ႕ ေရးသားတဲ့အတြက္ ဝါက်ရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းက အျခား verbs ႀကိယာေတြ အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္း ေျပာခဲ့တဲ့စကားက "There will be a meeting next Wednesday." လာမယ့္ဗုဒၶဟူးေန႕မွာ အစည္းအေဝးလုပ္မယ္ ဆိုလို႕ရွိရင္ မွတ္တမ္းေရးတဲ့အခါ The Chairperson agreed that a meeting would take place next Wednesday. လာမည့္ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည္ဟု ဥကၠ႒က သေဘာတူခဲ့ပါသည္လို႕ ေရးရမယ္။

Will      -    Would
Can    -    Could
May    -     Might
Must    -    Had to
Shall    -    Should/Would


(ခ) နာမ္စားေတြကိုလည္း ေျပာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

"We must receive your calculations before the end of March."
ခင္ဗ်ားတို႕ တြက္ခ်က္ထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကို မတ္လကုန္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရမွျဖစ္မယ္။

He stressed that they had to receive their calculations before the end of March.
၎တို႕ တြက္ခ်က္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မတ္လေနာက္ဆံုးထား၍ ရရွိမွျဖစ္မည္ဟု ၎က အေလးအနက္ေျပာၾကားပါသည္။

(ဂ) အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကိုလည္း ေျပာင္းလဲဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

"The project will be completed next week."
ေနာက္အပတ္မွာ စီမံခ်က္ၿပီးမွာပါ။

He promised that the project would be completed the following week.
လာမည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ စီမံခ်က္ၿပီးစီးမည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားပါသည္။

အမ်ားဆံုး ေျပာင္းလဲရေလ့႐ွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကေတာ့

Yesterday - the previous day/the day before
Today - that day
Next week/month/year  - the following week/month/the year after
Two weeks ago -  two weeks previously
Ten months ago - ten months previously

တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

(Guy Perring ၏  Tick Off Those Minutes အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/tick-off-those-minutes မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။

[Unicode]

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်၊ ခက်ခဲတယ်လို့ ထင်ကြတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကတော့ မှတ်တမ်းရေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအများစုမှာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ရေးပုံရေးနည်း ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခြေခံမူတွေ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ အကြောင်း  အသုံးဝင််တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ချို့လည်း ရှိပါတယ်။ ဘာတွေရေးရမယ် ဆိုတာသာမက ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာကိုပါ ဖော်ပြထားပါတယ်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရေးရခြင်းအကြောင်းကတော့ အောက်ပါတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။

•    အစည်းအဝေးကိုဘယ်သူတက်သလဲ
•    ဘယ်သူတက်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် မတက်ခဲ့သလဲ
•    ဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့သလဲ
•    ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့သလဲ
•    အဲဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစီကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန််ရှိသင့်သလဲ
•    အဲဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုစီကို ပြီးစီးအောင်လုပ်ဖို့ နောက်ဆုံးအချိန်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ အချိန်ဇယား

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၏ စာဟန်

အစည်းအဝေးမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပြောစကားဟာ အလွတ်သဘော ပြောရတာမျိုး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကတော့ စာစကားအသုံးအနှုန်းနှင့် တရားဝင်အလေးအနက် ဖော်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကို အာရုံစူးစိုက်ရပါလိမ့်မယ်

(က) ဝေါဟာရရွေးချယ်ခြင်း

ပြောစကား

“Get hold of Emma Davies, she’s dealing with it, her extension number is 335 if you want to phone her.”
Emma ကို တွေ့အောင်ရှာ၊ ဒီကိစ္စကို သူကိုင်တာ၊ သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်ချင်ရင် လိုင်းခွဲနံပါတ် က ၃၃၅

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြပုံ

The manager gave the Senior Cashier the name and telephone number of the person to be contacted.
မန်နေဂျာက အကြီးတန်းငွေကိုင်အား ဆက်သွယ်ရမည့် အမည်နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးအပ်ပါသည်။

(ခ) Passive ကို ရွေးချယ်ခြင်း

ပြောစကား

"We will close the bank early on 28, 29 and 30 December, and on 2 January.”
ဒီဇင်ဘာလ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ နောက်ပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်မှာ ဘဏ်ကို စောစောပိတ်မယ်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြပုံ

The bank will close early on 28, 29 and 30 December, and on 2 January.
ဘဏ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၈၊ ၂၉နှင့် ၃၀ ရက်နေ့များ၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တို့တွင် အချိန်စော၍ ပိတ်ပါမည်။

(ဂ) အစီရင်ခံတင်ပြသော ပြောကြားချက်များ

အစီရင်ခံတင်ပြတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ထဲက နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။

The Section Head said that.....

•    stated
•    mentioned
•    explained
•    told the meeting
•    informed the meeting

ဌာနခွဲမှူးက ... ဟု ပြောကြားသည်။

•    ဆိုသည်။
•    ဖော်ပြသည်။
•    ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
•    အစည်းအဝေးအားပြောကြားသည်။
•    အစည်းအဝေးအားအသိပေးသည်။

(ဃ) မေတ္တာရပ်ခံခြင်း

အမှန်တကယ်ပြောကြားပုံ

"We need further details of the project".
ဒီစီမံချက်အကြောင်းနောက်ထပ်အသေးစိတ် သိဖို့လိုတယ်။

မှတ်တမ်းရေးပုံ

The representative requested/asked for further details of the project.
ကိုယ်စားလှယ်က စီမံချက်နှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မေတ္တာရပ်ခံ ၊ တောင်းခံပါသည်။

(င) သတင်း အချက်အလက် တောင်းခံ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း

အမှန်တကယ်ပြောကြားပုံ

"When will the project start?"
စီမံချက်ကဘယ်တော့စမှာလဲ။

မှတ်တမ်းရေးပုံ

The Head of Finance asked/enquired when the project would start.
ငွေကြေးဌာနမှူးက စီမံချက် မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။

(စ) ထင်မြင်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း

အမှန်တကယ်ပြောကြားပုံ

“I think the meeting should be postponed until further information is available".
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက် ရတဲ့အထိ အစည်းအဝေးကို ဆိုင်းထားရမယ်ထင်တယ်။

မှတ်တမ်းရေးပုံ

The Chairperson felt/considered/thought that the meeting should be postponed until further information was available. နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိသည်အထိ အစည်းအဝေးကို ဆိုင်းငံ့ထားရန် သင့်တော်သည်ဟု ဥက္ကဋ္ဌက သဘောရ ၊ ယူဆ ၊ ထင်မြင် ပါသည်။

တစ်ဆင့်ပြန်ပြောသော စကားအသုံးအနှုန်း

လုပ်ငန်းသုံး စာအရေးအသား အားလုံးမှာ သဒ္ဒါ တိကျမှန်ကန်ဖို့နဲ့ နိုင်နင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ရေးရာမှာ တစ်ဆင့် ပြန်ပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်း သဒ္ဒါကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိရှိထားဖို့ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးပါတယ်။

(က) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို Past tense အတိတ်ကာလနဲ့ ရေးသားလေ့ ရှိပါတယ်။

အဲဒီလို Past tense အတိတ်ကာလနဲ့ ရေးသားတဲ့အတွက် ဝါကျရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းက အခြား verbs ကြိယာတွေ အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

တကယ်တမ်း ပြောခဲ့တဲ့စကားက "There will be a meeting next Wednesday." လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အစည်းအဝေးလုပ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် မှတ်တမ်းရေးတဲ့အခါ The Chairperson agreed that a meeting would take place next Wednesday. လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည်ဟု ဥက္ကဋ္ဌက သဘောတူခဲ့ပါသည်လို့ ရေးရမယ်။

Will      -    Would
Can    -    Could
May    -     Might
Must    -    Had to
Shall    -    Should/Would


(ခ) နာမ်စားတွေကိုလည်း ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။

"We must receive your calculations before the end of March."
ခင်ဗျားတို့ တွက်ချက်ထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေကို မတ်လကုန်နောက်ဆုံးထားပြီး ကျွန်တော်တို့ ရမှဖြစ်မယ်။

He stressed that they had to receive their calculations before the end of March.
၎င်းတို့ တွက်ချက်ထားသော ကိန်းဂဏန်းများကို မတ်လနောက်ဆုံးထား၍ ရရှိမှဖြစ်မည်ဟု ၎င်းက အလေးအနက်ပြောကြားပါသည်။

(ဂ) အချိန်ကို ဖော်ပြတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

"The project will be completed next week."
နောက်အပတ်မှာ စီမံချက်ပြီးမှာပါ။

He promised that the project would be completed the following week.
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်တွင် စီမံချက်ပြီးစီးမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားပါသည်။

အများဆုံး ပြောင်းလဲရလေ့ရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကတော့

Yesterday - the previous day/the day before
Today - that day
Next week/month/year  - the following week/month/the year after
Two weeks ago -  two weeks previously
Ten months ago - ten months previously

တို့ဖြစ်ပါတယ်။
 
(Guy Perring ၏  Tick Off Those Minutes အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်
ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)

အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/tick-off-those-minutes မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။

Views: 4135

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks. Really supportive translation.

Thanks for your mail.

 

thanks for sharing
Thanks . as for me so useful . see u !
Thanks for ur kindness.

ဖတ္မွတ္ေလ့လာ သြားပါသည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

Thank you.
thank you.

thank a lot

ေက်းဇူးပါ။
Many Thanks.

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service