ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း- ၈ (Tooth)

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား တြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ သြား (Tooth) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

သြား(Tooth)ကို နာမ္(noun) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

He lost two front teeth in the fight. (ဖိုက္တင္ခ်တာ ေရွ႕သြား ၂ ေခ်ာင္း ကၽြတ္သြားတယ္)

I had to have a tooth out. (သြားတစ္ေခ်ာင္း ႏႈတ္ရမယ္)

He spoke through clenched teeth. (သူက သြားႀကိတ္ၿပီး စကားေျပာတယ္)

Brush your teeth thoroughly morning and night. (မနက္ေရာ ညပါ သြားကို ေသေသခ်ခ်ာ တုိက္ပါ)

This committee can make recommendations but it has no real teeth. (ဒီေကာ္မတီက ေထာက္ခံမႈေတြေတာ့ရတယ္ ဒါေပမယ့္ သိပ္ေတာ့ အစြမ္းမထက္ပါဘူး)

The teeth of a saw/ gear/ comb (လႊ၊ ဂီယာ၊ ဘီး စသည္မ်ား၏ အသြား)

 

***************************************************************************

 

သြား(Tooth)ကို အီဒီယမ္ အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

fight tooth and nail [IDM] – က်ားကုတ္က်ားခဲတိုက္ခိုက္သည္၊ အသဲအသန္ႀကိဳးစားသည္

We fought tooth and nail to get the route of the new road changed. (လမ္းေၾကာင္းသစ္ ရဖို႔အတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲ၊ အသဲအသန္ ႀကိဳးစားရသည္)

 

get  your  teeth into  sth [IDM] – ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္လုပ္သည္

He wants a job he can get his teeth into. (သူ ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္တစ္ခု လိုခ်င္သည္)

 

in the teeth of  sth [IDM] – …… ၾကားမွ၊ …… ၾကားမွာ

The new policy was adopted in the teeth of fierce criticism. (မူဝါဒ အသစ္သည္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားၾကားမွ သေဘာတူလက္ခံလာသည္)

 

set  sb's  teeth on edge [IDM] – သြားက်ိန္းသည္

That DJ's voice really sets my teeth on edge. (ဒီေဂ် သံက ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ပဲ သြားက်ိန္းတယ္)

 

cast/ fling/ throw sth in sb’s teeth [IDM] – ငယ္က်ိဳး ငယ္နာေဖာ္သည္

 

cut one’s teeth on sth [IDM] – ဒါမ်ိဳးက ေနာေက်ေနၿပီ၊ အံတိုေနၿပီ

 

cut a tooth [IDM] – သြားအသစ္ေပါက္သည္

The baby is cutting a tooth. That’s why she is crying all the time.

 

***************************************************************************

 

toothless (adj) – သြားမရွိေသာ

a toothless old man (သြားမရွိေသာ အဖိုးႀကီး)

 

toothy (adj) –  ေရွ႕သြားမ်ားေပၚေသာ

a toothy grin (သြားေပၚေအာင္ၿပံဳးေသာ အၿပံဳး)

 

toothed (adj) – သြားရွိေသာ၊ အသြားတပ္

a toothed whale

a toothed wheel

 

toothsome (adj) – စားခ်င့္စဖြယ္၊ စားခ်င္စရာ

 

***************************************************************************

 

သြား (Tooth)ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

toothache                         = သြားကိုက္နာ

toothbrush                        = သြားပြတ္တံ

toothpaste                        = သြားတိုက္ေဆး

toothpaste tube                 = သြားတိုက္ေဆးဘူး

toothpick                          = သြားၾကားထိုးတံ

incisor                              =  ေရွ႕သြား

molar                               = အံသြား

canine tooth                      = သြားစြယ္

milk tooth/ baby tooth        = ငယ္သြား

wisdom tooth                    = အံဆံုး

 

***************************************************************************

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝကာ လိုသလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Phone: (95) 9 421752568

Email: siraungkou.umk@gmail.com

Views: 1592

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ
ေက်းဇူးပါ

thanks

thank you so much

Thank you very much indeed! This can broaden our horizons.

Of course !

thanks. I like this lesson.

Thank you so much about this knowledge.

That DJ's voice really sets my teeth on edge.

>.br />
Thanks a lot!

:)

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service