သဒၵါႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆံုး မွားယြင္းေလ့႐ွိေသာ အယူအဆ ၁၀ခု (Top Ten Grammar Myths)

၁။ ၀ါက် ၂ေၾကာင္းခြဲသင့္လ်က္ မခြဲဘဲ တစ္ေၾကာင္းတည္းပူးေရးထားေသာ ၀ါက်ပူးဆိုသည္မွာ ၀ါက်႐ွည္ျဖစ္သည္ဟု ထင္တတ္ပါသည္။ မဟုတ္ပါ။ ၀ါက်တိုေသာ္လည္း ၀ါက်ပူး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ါက်ပူး တစ္ေၾကာင္းတြင္ စာေၾကာင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပုဒ္ျဖတ္ ပုဒ္မ မသံုးဘဲ သို႕မဟုတ္ စကားဆက္ မပါဘဲ ပူးတြဲ၍ ေရးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ “I am short he is tall” (ကြၽန္ေတာ္အရပ္ပု သူအရပ္႐ွည္သည္) ဟု ေရးလွ်င္ စကားလံုး ၆လံုးမွ်သာ ႐ွိေသာ္လည္း သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေသာ ၀ါက် အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား semicolon, colon သို႕မဟုတ္ dash မပါသျဖင့္ ၀ါက်ပူးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ၀ါက်ကို “however” “သို႕ေသာ္” ျဖင့္ စတင္၍ မေရးသင့္ ဆိုသည္မွာ မမွန္ပါ။ သို႕ေသာ္ဟု ဆိုလိုပါက ၀ါက်ကို “however” ျဖင့္ စတင္ႏိုင္ပါသည္။ “however” ၿပီးေနာက္ ေကာ္မာ ပါ႐ွိရန္သာ လိုပါသည္။

၃။ “Irregardless” သည္ စကားလံုးမဟုတ္ဆိုသည္မွာ မွားပါသည္။ “Irregardless” သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စကားလံုး မဟုတ္ပါ။ မသံုးပါ။ သို႕ေသာ္ စကားလံုး တစ္လံုး အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  “Floogetyflop” သည္ စကားလံုး မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူ ယခုပင္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႐ွိမည္ကို မည္သူမွ် သိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႕ရာတြင္ “Irregardless” သည္ အဘိဓာန္တိုင္း လိုလိုတြင္ ပါ႐ွိၿပီး စံသတ္မွတ္ထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာေ၀ါဟာရ မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားသူမ်ားက သင့္ကို အေလးအနက္ သေဘာထားေစလိုလွ်င္ ယင္းစာလံုးကို မသံုးသင့္ပါ။ သို႕ရာတြင္ အသံုးျပဳမႈ အေတာ္အတန္ က်ယ္ျပန္႕ေသာေၾကာင့္ စကားလံုးအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

၄။ “s” ႏွင့္ ဆံုးေသာ စကားလံုးတစ္လံုး၏ ပိုင္ဆုိင္မႈျပ possessive form ပံုစံကို နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳးတည္း ျဖင့္သာ ေရးသားႏိုင္သည္ဟု ယူဆျခင္းမွာ မမွန္ပါ။ ႏွစ္သက္ရာ အသံုးအႏႈန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ သံုးႏႈန္း ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ “Kansas's statute” ကင္းဆပ္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒဆိုရာ၌ Kansas' သို႕မဟုတ္ Kansas's ႏွစ္သက္သလို ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ ၂မ်ိဳးစလံုးကို လက္ခံႏုိင္ပါသည္။

၅။ Passive voice ကို အၿမဲတေစ ေ႐ွာင္႐ွားသင့္သည္ဟုု ယူဆျခင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္။ ျပဳလုပ္သူကို မေဖာ္ျပလိုသည့္အခါ Passive voice ကို သံုးရပါသည္။ ဥပမာ မည္သူ မွားသည္ကို မေဖာ္ျပဘဲ အမွားအယြင္းမ်ား ႐ွိခဲ့ေၾကာင္းကိုသာ ေဖာ္ျပလိုပါက "Mistakes were made." ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ျပဳလုပ္သူကို မသိပါကလည္း Passive voice ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

၆။ “e.g.” ႏွင့္ “i.e.” ကို အဓိပၸာယ္တူတူထား၍ သံုးျခင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္။ “e.g.” သည္ ဥပမာဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။ “i.e.” သည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။ အျပည့္အစံု မဟုတ္ေသာ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ကို စာရင္းျပဳလုပ္ေဖာ္ျပလိုပါက “e.g.” ကို အသံုးျပဳၿပီး ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ အျပည့္အစံု ကို ေဖာ္ျပရန္ သို႕မဟုတ္ စာရင္းျပဳလုပ္ေရးသားရန္ “i.e.” ကို အသံုးျပဳရပါသည္။

၇။ ဗ်ည္းႏွင့္စေသာ စကားလံုးမ်ားေ႐ွ႕တြင္ “a” ကို သံုးႏုိင္ၿပီး သရႏွင့္ စေသာ စကားလံုးမ်ားေ႐ွ႕တြင္ “an” ကို သံုးႏုိင္သည္ ဆုိျခင္းမွာ မဟုတ္ပါ။ ဗ်ည္းသံႏွင့္စေသာ စကားလံုးမ်ားေ႐ွ႕တြင္ “a” ကို သံုးႏုိင္ၿပီး သရသံႏွင့္ စေသာ စကားလံုးမ်ားေ႐ွ႕တြင္ “an” ကို သံုးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ has a MBA ဟု မသံုးရပါ။ has an MBA ဟု သံုးရပါသည္။  “MBA”သည္ အကၡရာအားျဖင့္ ဗ်ည္းျဖစ္ေသာ “m” ႏွင့္ စ ေသာ္လည္း အသံအားျဖင့္ သရသံ “e” ႏွင့္ စ ပါသည္။

၈။ "How are you?" ဟူေသာ ေမးခြန္းကို "I'm good." ဟု ေျဖၾကားပါက မွားယြင္းသည္ဟု ယူဆျခင္း သည္ မမွန္ပါ။ “am”  သည္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာ ႀကိယာျဖစ္ၿပီး ၎၏ေနာက္တြင္ “good” ကဲ့သို႕ေသာ နာမ၀ိေသသန လိုက္ႏိုင္ပါသည္။ “well” သည္လည္း နာမ၀ိေသသန ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ "I'm well." ဟု ေျဖၾကားႏုိင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သဒၵါပညာ႐ွင္ အခ်ိဳ႕က အေထြေထြအေျခအေနကို ေဖာ္ျပရန္ "I'm well" ကို မသံုးသင့္ဘဲ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ေျပာၾကားရန္သာ အသံုးျပဳသင့္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

၉။  to ႏွင့္ ၎ေနာက္မွ ႀကိယာအၾကားတြင္ အျခားစကားလံုးမ်ား မ႐ွိေစသင့္ဟု ယူဆျခင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္။ သဒၵါပညာ႐ွင္အားလံုးနီးပါးက to ႏွင့္ ၎ေနာက္မွ ႀကိယာအၾကားတြင္ အျခား စကားလံုးမ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ရဲ၀ံ့စြာ ဆုိၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ to ႏွင့္ ၎ေနာက္မွ ႀကိယာ ၂လံုးေပါင္းကို infinitive ဟု ေခၚပါသည္။ ဥပမာ "to tell"  ျဖစ္ပါသည္။ infinitive တြင္ ပါ၀င္သည့္ စာလံုး ၂လံုးအၾကားတြင္ အျခားစာလံုး ႐ွိေနျခင္းကို split infinitive ဟု ေခၚပါသည္။ "To boldly tell" ဟု ဆိုလွ်င္ “to” ႏွင့္ “tell” အၾကား “boldly”  ႐ွိေနသျဖင့္ split infinitive ျဖစ္ပါသည္။

၁ဝ။ ၀ါက်ကို preposition ျဖင့္ မဆံုးေစသင့္ဟု ယူဆျခင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္။ ၀ါက်အဆံုးတြင္ preposition မလိုဘဲ ထည့္သံုးျခင္းမွာမူ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဥပမာ "Where are you?" (ဘယ္မွာလဲ) ဟု ေမးမည့္အစား "Where are you at?"  ဟု ေမးျခင္းသည္ မွားယြင္းပါသည္။ ၀ါက်အမ်ားအျပားမွာ phrasal verb ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀မက်ေသာ ၀ါက်မ်ား မျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း preposition ျဖင့္ အဆံုးသတ္ရပါသည္။ ဥပမာ “I'm going to throw up.”  အံခ်င္တယ္ ၊ “Let's kiss and make up.”  အနမ္းနဲ႕ ျပန္သင့္ျမတ္လိုက္ၾကရေအာင္၊ “What are you waiting for?”ဘာကို ေစာင့္ေနတာလဲ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

Source: Grammar Girl's Quick and Dirty Tips for Better Writing

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 5744

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks for sharing!!

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္

အခုလိုေဖာ္ျပလမ္းညႊန္ေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္

ပညာေတာ္ေတာ္ရပါတယ္ ေက်းဇူးပါေနာ္ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ.. း)

Very good article ............ thx for sharing.

I received knowledge from this post.

Thanks for that

Thank u very much!

Thank you very much.

 

Thanks alot

Thanks..............................

 

 

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service