မွားယြင္းတတ္သည့္ သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား ( Travel, Trip, Voyage or Journey, Look and Watch)

Travel, Trip, Voyage or Journey

 

Travel (v) ကို (Verb) အေနျဖင့္ အသံုးမ်ားပါသည္။ Noun အေနျဖင့္ အလြန္သံုးခဲသည္။

တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည္ ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

 ဥပမာ - I have to travel a lot for work.

 

Trip (n) သည္ ခရီး ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ခရီးတို Trip သည္ “holiday” အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္း အဓိပၸါယ္ရသည္။

 ဥပမာ - How was your trip?

 

Business ကိစၥႏွင့္လည္း ဆက္စပ္အသံုးမ်ားသည္။

 ဥပမာ- I have to travel a lot for work. I am off on another business trip next week.

 

Trip (v) ၾကိယာအေနႏွင့္ မူမတူကြဲျပားေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ခလုပ္တိုက္ေမွာက္လဲသည္ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။

ဥပမာ- I tripped over the carpet and sprained my ankle.

 

Voyage (n)ရေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးေ၀းသြားျခင္းဟု မူလအဓိပၸါယ္ရွိသည္။ noun ျဖစ္ျပီး Verb အေနျဖင့္မူ အလြန္ သံုးခဲသည္။

ဥပမာ - The voyage to South Africa took over six weeks.

 

Journey (n) ကို British English တြင္အသံုးမ်ားျပီး American English တြင္ သိပ္မသံုးပါ။ ခရီးစဥ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ Journey ကို Verb အေနျဖင့္ သံုးခဲသည္။

ဥပမာ - The journey from Yangon to Naypyitaw takes 5 hours.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Look and Watch

Look ကို Preposition at  ႏွင့္ တြဲ၍ သံုးသည္။ Look at  တစ္စံုတစ္ခု၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ရႈသည္။ (စိတ္၀င္စားသည္)။ ျငိမ္ေနေသာအရာ၀တၱဴကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္သည္။

ဥပမာ-

Look at these photos, they're really good.

I went to the art gallery to look at the exhibition of paintings.

Watch (V) ဘာျဖစ္မလဲဟု စိတ္၀င္တစားၾကည့္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေနေသာ၊ ေျပာင္းေနေသာအရာကိုၾကည့္ျခင္း။

ဥပမာ -

I watch TV every night.

The security guard watched the shoplifter steal the clock.

Look at him.  (သူရဲ႕ ရုပ္ကိုၾကည့္ခိုင္းျခင္းသာ)။

Watch him (သူရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရန္ သတိေပးျခင္း)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Views: 2973

Reply to This

Replies to This Discussion

က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားတဲ့ အခန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္တူရိုးမွား အဓိပါယ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္လို႔ပါ။ ေနာက္ ရိွပါေသးတယ္၊ say, tell, speak, talk, deliver, address စသျဖင့္ ေျပာျခင္းကို ေဖာ္ျပတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္say ,tell ,............... အေၾကာင္းေလး ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာျပေပးပါ

Say / Said  & Tell / Told & Speak and Talk

Said သည္ Say ၏ Past simple and Past Participle ျဖစ္ပါတယ္.... Direct Speech တြင္ သံုးႏိုင္ပါတယ္.

ဥပမာ------ "I'm sorry" , said the criminal.

Indirect Speech တြင္လည္း that ႏွင့္လည္း ဆက္ျပီးသံုးပါတယ္...........

ဥပမာ------"The Criminal said that he was sorry".

xxxxxxxxxxxxxxx

ႊTold သည္ tell ၏ Past simple ႏွင့္ Past Participle ျဖစ္ပါတယ္....... အျခားသူေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာကို Report Speech ျဖင့္ ျပန္ေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အေျပာခံ Object ႏွင့္ that ဆက္၍လည္း သံုးႏိုင္သည္။

ဥပမာ--------I told him that I would be late.

ညႊန္ၾကားေျပာဆိုသည့္ေနရာတြင္သံုးပါက Object ႏွင့္ infinitive ႏွင့္ တြဲ၍ သံုးပါတယ္..........

ဥပမာ ------He told me to leave.

xxxxxxxxxxxxxxx

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ Speak နဲ႕ Talk တို႕ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကိုေတာ့ ဒီေနရာ မွာ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

"say" it's mostly used in direct speech and "tell" it's mostly used in indirect speech. As an example, I said him to take of herself. (direct speech). Ma Ma told me Aung Aung is stupid. (indirect speech). I try the best of my ability to explain you. Thanks.

Thank you so much for your explanation!!!

Thanks!

 

 

အခုလိုမိ်ဳးရွင္းလင္းစြာသိရတဲ့အတြက္ အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thanks! It's useful for me.

thanks for sharing

ဒီလိုသိျခင္းေနတာၾကာေနပါျပီး

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

          အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူလြဲမွားႏုိင္ေသာစကားလုံးမ်ားhttp://www.thebestenglish4you.com/412941154141411742164139412241534...

                                      

သူငယ္ခ်င္းၾကီး ၾကိဳးစားထားေနာ္..

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service