Edexcel IGCSE/IAL January 2017 Exam Registration

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလတြင္ Edexcel IGCSE/ IAL စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စာေမးပြဲေႀကးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ (၇)ရက္ မွ (၁၃)ရက္ေန႕အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၃:၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ပါ။

LCCI Combined Diploma and Replacement Registration

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္ေန႕မွ (၁၄) ရက္ေန႕ အထိ LCCI Combined Diploma မ်ားႏွင့္ LCCI Group Diploma မ်ားအတြက္ Diploma ျပန္ေပါင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား  ႏွင့္ LCCI Certificate ႏွင့္ Diploma လက္မွတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား ကို လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ နံနက္(၈:၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာ certificate မူရင္း၊ မိတၱဴ ႏွင့္ Result Slip မူရင္း၊မိတၱဴ တို႕ႏွင့္တကြ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Diploma ျပန္ေပါင္းေလွ်ာက္ရန္ USD ၂၈ ေပးသြင္းရမည္။

 LCCI Certificate ႏွင့္ Diploma လက္မွတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးျခင္းအတြက္ လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ USD ၂၂ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

YLE Exam Timetable Slip

၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာလ(၂၀)တြင္ က်င္းပမည့္ YLE (Starters, Movers, Flyers) စာေမးပြဲ၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယား အေသးစိတ္ကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေၾကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

KET / PET Exam Timetable Slip

၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာလ(၂၂) တြင္ က်င္းပမည့္ KET /PET စာေမးပြဲ၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယား အေသးစိတ္ကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေၾကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္္။

YLE (Young Learner Exam) Registration

၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) တြင္္ YLE (Starters, Movers, Flyers) စာေမ:ပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္ေန႕မွ (၂၈) ရက္ေန႕ အတြင္း တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

Exam Fee  -  Starters: USD 36,  Movers: USD 39,  Flyers: USD 42

KET/PET for schools Exam Registration

၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) တြင္္ KET/PET for school စာေမ:ပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္ေန႕မွ (၂၈) ရက္ေန႕ အတြင္း တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၃း၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

Exam Fee  -  KET: USD 57,  PET: USD 75

LCCI October On- Demand Timetable Slip Announcement

၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေျဖဆိုရန္ LCCI – October(On Demand) စာေမးပြဲမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ ေငြသြင္းေျပစာ ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါ သည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

LCCI Series 4, November 2016 Timetable Slip Announcement

၂ဝ၁၆ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေျဖဆိုရန္ LCCI November Series4 စာေမးပြဲမ်ား၏ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ ေငြသြင္းေျပစာ ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါ သည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

LCCI  Series 3, June 2016 Result Slip and Certificate Announcement

၂ဝ၁၆ ဇြန္လတြင္ ေျဖဆိုထားေသာ LCCI June Series3 စာေမးပြဲမ်ား၏ Result Slip and Certificate မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာ မွ စေန (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယား၊မွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ ေငြသြင္းေျပစာ ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါ သည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

LCCI Computerized Accounting Exam Registration

၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ LCCI Computerised Accounting စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္  စာေမးပြဲေႀကးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ (၃)ရက္ မွ (၅)ရက္ေန႕အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၃:၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပဲြေၾကး : USD ၃၂

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ပါ။

 

ACCA (CBE) October Exam Registration

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ACCA CBE စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔ မွ (၁၁) ရက္ေန႔အထိ၊ တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ေန႕လည္ (၃း၃၀) အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ မွတ္ပံုတင္ မူရင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါသည္။

စာေမးပဲြေၾကးမ်ား-  F1, F2, F3 - USD 99 , F 4 - USD 115


MRCS Part B (OSCE) January Exam Registration

၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ရက္ အထိ MRCS Part B (OSCE)  စာေမးပြဲကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စာေမးပြဲေႀကးမ်ားကို ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႕ မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈) ရက္ ေန ႔အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိCustomer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႔႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ေန႕လည္ (၃း၃ဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္ ။ အြန္လိုင္းမွ form မ်ားကို download ရယူၿပီး လိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ယူလာရပါမည္။

စာေမးပြဲေၾကး

ရန္ကုန္တြင္စာရင္းေပးသြင္းမည့္သူမ်ားအတြက္ Intercollegiate MRCS Part B (OSCE) - USD 1260

မႏၲေလးတြင္စာရင္းေပးသြင္းမည့္သူမ်ားအတြက္ Intercollegiate MRCS Part B (OSCE) - 1,606,500 MMK

 

Young Learners Exams (YLE) July 21 Exam Result Announcement

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ (၂၁) ရက္တြင္ ေျဖဆိုထားေသာ  Young Learners Exams (Starter, Mover, Flyer) စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ မ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယား၊ မွတ္ပံုတင္ မူရင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

TKT Exam Timetable Slip

၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕ တြင္ က်င္းပမည့္ TKT ( Teaching Knowledge Test ) စာေမးပြဲ၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 

Young Learners Exam (20 October 2016) Timetable Slip

၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္ေန႕ တြင္ က်င္းပမည့္ Young Learners Exam (20 October 2016) စာေမးပြဲ၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။
ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

KET/PET (22 October 2016) Timetable Slip

၂ဝ၁၆ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႕ တြင္ က်င္းပမည့္ KET/PET (22 October 2016) စာေမးပြဲ၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း၊ တနဂၤေႏြေန႕ မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။
ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

Views: 391

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service