LCCI  January On-Demand Exam Registration

၂ဝ၁၅ ဇန္နဝါရီလတြင္ LCCI January On-Demand စာေမးပြဲအားက်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ private candidates (တစ္ဦးခ်င္းေငြသြင္းလိုေသာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသၫ္) စာေမးပြဲေႀကး  အား ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ မွ (၄) ရက္ေန႔ ႕အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန(၃:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္တကြလာေရာက္ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။     ။  ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသို႕တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ပါ။

စာေမးပဲြေၾကးမ်ား- Level 1 - USD 34 , Level 2 - USD 39 , Level 3 - USD 44

KET / PET  Exam Timetable Slip

ဝ၁၄  ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႕ တြင္ က်င္းပမည့္ KET /PET  စာေမးပြဲ၏ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔ အထိ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၆:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေၾကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Young Leaners Exams (YLE) Certificate Announcement

၂ဝ၁၄ ေအာက္တိုဘာလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ တြင္ ေျဖဆိုထားေသာ Young Leaners Exams (YLE) စာေမးပြဲမ်ား၏ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕  မွစ၍ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕မနက္ (၈း၃ဝ) မွ ညေန (၆:ဝဝ) အတြင္း စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယား၊ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား| ေက်ာင္းသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။


LCCI Combined Diploma/ Group Diploma

၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႕ မွ (၂၁) ရက္ ေန႕ အထိ LCCI Combined Diploma မ်ားႏွင့္ LCCI Group Diploma မ်ားအတြက္ Diploma ျပန္ေပါင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ
(၃:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာ certificate မူရင္း၊ မိတၱဴ (သို႕မဟုတ္) Result Slip မူရင္း၊မိတၱဴ ႏွင့္တကြ လာေရာက္ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ Diploma ျပန္ေပါင္းေလွ်ာက္ရန္ အတြက္ USD ၂၇ ေပးသြင္းရပါမည္။

 LCCI Certificate ႏွင့္ Diploma လက္မွတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးျခင္း ၊ LCCI Certificate ႏွင့္ Diploma လက္မွတ္မ်ား အမွားျပင္ဆင္ျခင္း အတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက Certificate/Diploma မိတၱဴ ၊ Result Slip မိတၱဴ ႏွင့္တကြ ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၈) ရက္ေန႕ မွ (၂၁)ရက္ေန႕ အထိ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၃:ဝဝ) အတြင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန အတြက္ USD ၂၁ ေပးသြင္းရပါမည္။

 

NUS (ISS) Aptitude Exam Registration

၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႕တြင္  NUS (ISS) Aptitude စာေမးပြဲကို Myanmar Info-Teach, အခန္း (၁၀၂) ၊
မနက္ ၀၉း၃၀ တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ရက္မတိုင္ခင္ အတြင္း တနလၤာ
မွ ေသာၾကာေန႔႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ေန႕လည္ (၃းဝဝ) အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service &
Sales Department တြင္မွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ သက္္ဆိုင္ရာ Registration Form ႏွင့့္ တကြ စာေမးပဲြေၾကး  USD
25 ျဖင့္ လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါၿပီ။

 

CIMA Computer-based ( CBA ) Exam Registration

၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလတြင္  CIMA Computer-based (CBA) စာေမးပြဲမ်ားကို္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) မွ (၁၃) ရက္ ေန ႔အတြင္း တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ေန႕လည္ (၃းဝဝ) အထိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္မွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ သက္္ဆိုင္ရာ Registration Form ႏွင့့္ တကြ စာေမးပဲြေၾကး မ်ားကို လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါၿပီ။

 

ACCA (CBE) Exam Registration 

၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ACCA CBE စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ
(၁၀) ရက္ေန႔ မွစ၍ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ၊ တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ေန႕လည္ (၃းဝဝ) အတြင္း
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္မွတ္ပံုတင္ မူရင္းႏွင့္ တကြ
လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါၿပီ။

စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ကာလ - ႏိုဝင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန ့မွ (၂၆) ရက္အတြင္း

CIMA Exam Registration 

 ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ CIMA စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ မွစ၍ (၁၃) ရက္ေန႔အထိ၊ တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ေန႕လည္ (၃းဝဝ) အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္မွတ္ပံုတင္ မူရင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါၿပီ။

စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ကာလ - ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း

 

LCCI Computerised Accounting Exam Registration

၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ LCCI Computerised Accounting ( Auto Count ) စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စာေမးပြဲေႀကးအား ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႔အထိ၊ တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) မွ ေန႕လည္ (၃းဝဝ) အတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္မွတ္ပံုတင္ မူရင္းႏွင့္ တကြ လာေရာက္ ေပးသြင္း ႏိုင္ပါသည္။

LCCI November Series (Series 4-2014) Timetable Slip Announcement

၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ LCCI Series 4 စာေမးပြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို  ႏိုဝင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႕   မွ စ၍ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေျမညီထပ္ရွိ Customer Service & Sales Department တြင္ တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔ အထိ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ (၆:ဝဝ) အတြင္း မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ေငြသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္း ႏွင့္တကြ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ကိုယ္စားလာေရာက္ထုတ္ယူလိုပါက မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ၊ စာေမးပြဲေႀကးသြင္းထားေသာ ျဖတ္ပိုင္းႏွင့္တကြ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

Views: 764

Reply to This

Replies to This Discussion

LCCI combined Diploma ကိုေလ်ာက္ခ်င္ပါတယ္.. Series 2 2002 မွာ Accounting & Business Statistics   ( Level III) နဲ႕ Series 4 2002 မွာ Management Accounting ( Level III ) ေအာင္ထားပါတယ္

အဲဒါ ေလ်ာက္လို႕၇မ၇ သိခ်င္လို႕ ေျဖေပးေစခ်င္ပါတယ္... ေက်းဇူးပါ...

အစ္မေရ၊ ေျဖျပီး ၂ ႏွစ္ အတြင္းဘဲ Combined Diploma  ေလွ်ာက္လို႕ရပါတယ္ရွင့္။

ွSeries 4 2012 ရယ္ 2013 on demand ေတြရယ္တြဲျပီး Combined Diploma ေလ်ွာက္လို႔ရေသးလားမသိဘူး 

LCCI-3 January On-Demand Exam Date?? Please...

Hi Ko Zaw, The Jan OD exam dates are from 26 to 30 January. Please come and collect the exam docket within 08:30 ~ 16:30 on Mondays ~ Sundays. You are required to bring along your original NRC and the receipt. If you registered via the training centre, please contact the centre first. 

Well noted with thank you...

LCCI-3 အတြက္ Jan'2015 OD စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ထြက္ေနျပီလား... ဘယ္ေတာ့ သိနိုင္မလဲ ခင္ဗ်ာ...

Hi Ko Zaw, LCCI Level 3 Jan 2015 OD စာေမးပြဲ result မ်ားမထြက္ေသးပါဘူး။ ဧျပီလ ၂၁ ရက္တြင္ ျပန္စုံစမ္းေပးပါ။ 

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service