ယူေကေႏြသီရက္တိုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ နယ္လွည့္ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ (မႏၱေလးၿမိဳ႕)

ယူေကရာသီရက္တိုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ နယ္လွွည့္ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္႐ွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယူေကႏုိင္ငံ ေႏြရာသီရက္တိုသင္တန္းေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ယူေကႏုိင္ငံ၏ ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္ေသာ ေႏြရာသီတြင္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားပါဝင္ေသာ ရက္တိုသင္တန္းအေၾကာင္းကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ပထမေန႕ [၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)]


ေနရာ
 - Pride International School Myanmar (အမွတ္ ၂၃ (မ)၊ ၆(ဇ)၊ ၆၇ လမ္း၊ သိပၸံလမ္းေတာင္ဘက္၊ ၁ ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေျမ့သာစည္ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမဳိ႕)
အခ်ိန္ - နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ေန့ခင္း ၁ နာရီ အထိ
ဖုန္း - ဝ၂ ၇၈၈၇၃၊ ဝ၂ ၇၈၈၇၄


ေနရာ
 - Windsor International School (အမွတ္ ၁၄၃၊ ၃၇လမ္း၊ ၇၈ ႏွင့္ ၇၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ့)
အခ်ိန္ - ေန့ခင္း ၃ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ
ဖုန္း - ဝ၉ ၄၄၄ဝ၄၄ဝ၆၈


ဒုတိယေန႕ [၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ (စေနေန႔)]


ေနရာ
 - Myanmar International Academy (၅၈-၅၉၊ လမ္း၄ဝ ေထာင့္၊ ရဲမြန္ေနာင္၊ မဟာေအာင္ေျမ ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ့)
အခ်ိန္ - နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ေန့ခင္း ၁၂ နာရီ အထိ
ဖုန္း - ဝ၂ ၃၄၇၁၂


ေႏြရာသီ ရက္တုိသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ အေထြေထြ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား၊ အဂၤၤလိပ္စာ ပူးတြဲပုိ႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ academic အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား၊ ေဆးေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းသင္တန္းမ်ားအျပင္ pre-GCSE သို႔မဟုတ္ pre-A Level သင္တန္းမ်ားအား အားကစား သုိ႔မဟုတ္ အနုပညာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ တြဲလွ်က္ သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကို ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ေႏြရာသီ ရက္တုိသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းျပီး အခ်ိန္ျပည့္ အာရံုစူးစိုက္ သင္ယူရေသာ္လည္း ယူေကအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွ မိမိႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတြ့ဆံုသိကၽြမ္းခြင့္ရၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳကို ၎တို႔နွွစ္သက္ရာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ျမွင့္တင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။


ယူေက ေႏြရာသီရက္တုိသင္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ
 

  • ေက်ာင္းသား၏ လက္ရွိပညာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔ အသက္ေမြးမႈ အၾကံေပးျခင္းနွင့္ ကုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ယူေကနွင့္ နုိ္င္ငံတကာတြင္ ပညာေရးဘဝသစ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး academic အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
  • နို္င္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္အတူ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဂၤလိ္ပ္စာကုိ ေလ့လာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရးမ်ားရ႐ွိျခင္း  
  • မိမိ စိတ္ဝင္စားသည့္ ဘာသာရပ္အေပၚ ပိုမိုနက္နဲသည့္ သိရွိနားလည္မႈမ်ားရျခင္း  
  • ယူေက၏ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ နုိင္ငံတကာမိတ္ေဆြသစ္မ်ားဖဲြ႕ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရ႐ွိျခင္း  စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 


မႏၱေလးၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ေဆြးေႏြးေပးမည့္ ယူေကရာသီရက္တိုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ
 

  1. Brooke House College
  2. Cardiff Sixth Form College
  3. Discovery Summer
  4. Skola Group Of Schools- Alexander’s College
  5. Wimbledon School Of English


ဝင္ေၾကးအခမဲ့ ျဖစ္ျပီး မည္သူမဆိို လြတ္လပ္စြာ တက္ေရာက္နုိင္သည့္အတြက္ အဆုိပါ ယူေကေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ဤေႏြရာသီရက္တိုသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို့၏သား၊သမီးမ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေတြ့အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား၊ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတ ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရ႐ွိႏုိင္မည့္အေၾကာင္းကို လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အားေပးတုိက္တြန္း ဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။


ဤအစီအစဥ္ကုိ လက္ခံက်င္းပေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား နွင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ယူေက ေႏြရာသီသင္တန္းေက်ာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စိတ္ဝင္စားပါက ျဗိတိသ်ွေကာင္စီ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၃၇၀၉၃၃ လုိင္းခြဲ ၃၃၇၀ သို႔ဆက္သြယ္၍၎၊ education.enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္၎၊ အြန္လိုင္းမွ ဤေနရာတြင္ ၎ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းနို္င္ပါသည္။ ၾကိဳတင္စာရင္း မသြင္းမိပါကလည္း လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Views: 190

Reply to This

Replies to This Discussion

က်​ေနာ္​ တူမ​ေလးအတြက္​စိတ္​၀င္​စားပါတယ္​
၀င္​​ေရာက္​​ေဆြး​ေႏြးနား​ေထာင္​ရန္​အခက္​ခဲ႐ွိပါသျဖင္​့
မန္​း​ေလးျမဳိ့တြင္​မည္​့သည္​့​ေနရာတြင္​တက္​​ေရာက္​ႏိုင္​မည္​
ုဖစ္​ႏိုင္​ပါက ​ေဆြး​ေႏြးပြဲအသံဖုိင္​တင္​​ေပးႏိုင္​လ်င္​ ​ေက်းဇူးတင္​ပါသည္​။

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service