လြယ္ကူေလ့လာသဒၵါသင္ခန္းစာ (Uncount nouns and proper nouns - ေရတြက္၍ မရေသာ နာမ္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္နာမ္မ်ား)


Uncount nouns ေရတြက္၍ မရေသာ နာမ္မ်ား


အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာနာမ္မ်ားသည္ ေရတြက္၍ မရေသာ နာမ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤတြင္ ဘာသာစကား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု count / uncount ဟု သတ္မွတ္ပံု ကြာျခားတတ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စကားတြင္ water သည္ uncount အျဖစ္သံုးေသာ္လည္း ျမန္မာစကားတြင္ ထိုသို႔ သံုးစြဲဟန္ မရွိပါ။ ေၾကာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာ သႀကၤန္သီခ်င္း “ေရေရေတြ စိုကုန္ၿပီ” က ဤသည္ကို ညႊန္းျပေနသည္။

 

အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ ေရတြက္၍ မရသည့္  uncount noun မ်ားအား အမ်ားကိန္း အျဖစ္ မသုံးပါ။ တစ္ခုကိန္း ကဲ့သို႔သာ အသံုးျပဳၾကသည္။

ဥပမာ

 • We ate a lot of foods > We ate a lot of food.
 • We bought some new furnitures > We bought some new furniture.


ထို႔ေၾကာင့္ a/an စသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္လည္း တြဲသံုးေလ့မရွိပါ။

 • That’s a useful information > That’s useful information.

 

သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပမာဏျပသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ တြဲသံုးႏိုင္သည္။

ဥပမာ

 • He gave me some useful advice.
 • They gave us a lot of information.

 

မွတ္ရန္မွာ


Uncount noun ေရတြက္၍ မရေသာ နာမ္အမ်ားစုသည္

 • Substances: ထုထည္ ကိုယ္ ျဒပ္အစုအေ၀း (အရည္၊ အမႈန္႕၊ အေစ႔မ်ား) ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ နာမ္မ်ား  food; water; wine; salt; bread; iron
 • Human feelings or qualities: လူ႔ခံစားခ်က္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား anger; cruelty; happiness; honesty; pride;
 • Activities: ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား help; sleep; travel; work
 • Abstract ideas: ကိုင္တြယ္၍ မရသည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား။ beauty; death; fun; life 

တို႕ကိုရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားသည္ ျမန္မာစကားတြင္္ ေရတြက္္၍ ရေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စကားတြင္ ေရတြက္၍ မရေသာ နာမ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ

 

homework

baggage

equipment

furniture

advice

information

traffic

luggage

machinery

money

knowledge

news

 • Let me give you some advice. မင္းကို အႀကံတစ္ခ်ိဳ႕ေပးပါရေစ။
 • How much luggage have you got? ခရီးေဆာင္အိတ္ ဘယ္ႏွစ္လံုး ပါလဲ။


သူတို႔ကို အေရအတြက္ျဖင့္ သံုးခ်င္ပါက ေအာက္ပါ expression မ်ားႏွင့္ တြဲသံုးရမည္။

a piece of               pieces of

a bit of                   bits of

an item of              items of

*a piece of

*pieces of

*a bit of

*bits of

*an item of

*items of

 

 • Let me give you a piece of advice.
 • That’s a useful piece of equipment.
 • We bought a few bits of furniture for the new apartment.
 • She had six separate items of luggage.


ေလ့က်င့္ခန္း


Uncount nouns ေအာက္ပါ ၀ါက်တို႔ကို ေပးထားေသာ စကားလံုးမ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္ရာျဖင့္ ျဖည့္ပါ။


advice     furniture       traffic       news   homework     luggage

information     knowledge   equipment     money

|
1.  I'm sorry I'm late. I got stuck in ________

2.  I like camping, but you have to take a lot of ________ .

3.  For further ________  please contact your local council.

4.  He didn't make much ________ , but he liked the job.

5.  The room looks empty; there are only a few pieces of ________

6.  If you want my ________ , I'd sell it as soon as possible.

7.  That's the best ________  I've heard for ages!

8.  You can't go outside until your ________  is finished.

9.  I'm afraid your ________  is over the 20kg limit.

10. Her ________  in this area is very expressive.

 

Proper nouns

names: လူ၊ တိိရစ ၦာန္၊ ေနရာ ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ မွည့္ေခၚထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အမည္ကို proper noun ဟုေခၚသည္။ သူ႔ကို အျခား noun မ်ားႏွင့္ မတူ သိသာသည့္အခ်က္မွာ စာလံုးႀကီးႏွင့္ စ၍ ေရး သည္။

Mohammed Ali; Birmingham; China; Oxford University, the United Nations


festivals
: ပြဲေတာ္အမည္မ်ားကို လည္း စာလံုးႀကီးျဖင္ ့စ ေရးသည္။

Christmas; Deepawali; Easter; Ramadan; Thingyan


title
: လူတစ္ဦးတစ္ေယာက၏ဘြဲ႕အမည္ကိုလည္း စာလံုးႀကီးျဖင့္စေရးသည္။

I was talking to Doctor Wilson recently.
Everything depends on President Obama
.


စာအုပ္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္၊ ပန္းခ်ီကား စသည္တို႔၏ ေခါင္းစဥ္အမည္ ေရးသည့္အခါ nouns, adjectives and verbs စကားလံုးတို႔ကို အႀကီးျဖင့္ စ ေရးရသည္။

I have been reading ‘The Old Man and the Sea’.
You can see the Mona Lisa in the Louvre.


တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဖန္တီးသူကို သူဖန္တီးတဲ့ အရာေတြ အစား ရည္ညႊန္းေလ့ရွိပါသည္။

Recently a Van Gogh was sold for fifteen million dollars.
We were listening to Mozart.
I’m reading an Agatha Christie.


ေလ့က်င့္ခန္း


မွန္သည့္၀ါက်ကိုေရြးပါ။


1. a. In which month does ramadan fall this year?

   b. In which month does Ramadan fall this year?

 

2. a. She studied engineering at imperial College.

   b. She studied Engineering at Imperial College.

 

3. a. He served in the United Nations peacekeeping Force.

   b. He served in the United Nations Peacekeeping Force.

 

4. a. Is it true you can see the Great Wall from space?

   b. Is it true you can see the Great Wall from space?

 

5. a. There are some wonderful Goyas in the Prado.

   b. There are some wonderful goyas in the Prado.

 

6. a. Have you ever read 'A Tale of two Cities'?

   b. Have you ever read 'A Tale of Two Cities'?


Answers


Uncount nouns :
1. traffic, 2. equipment, 3. information, 4. money, 5. furniture

6.advice 7. news, 8. homework, 9. luggage, 10. knowledge

 

Proper nouns: 1.b, 2.a, 3.b, 4. a, 5.a, 6. b 


LESSONS FROM OUR ARCHIVE


 

 

UK ႏိုင္ငံရွိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေႏြရာသီသင္တန္းတို တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအေၾကာင္း ပညာေရးေဟာေျပာပြဲ

UK ႏိုင္ငံရွိ Discovery Summer, Ellesmere ေကာလိပ္ ႏွင့္ St. Edmund ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေႏြရာသီသင္တန္းတို တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕၊ တနဂၤေႏြေန႕ တြင္ နံနက္ ၉:၃၀ မွ ေန႕လည္ ၁၂:၃၀ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၎ေႏြရာသီသင္တန္းတိုသည္ အသက္ ၇ႏွစ္ မွ ၁၈ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ UK ႏိုင္ငံတြင္ေခတၱေနထိုင္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ ေျပာၾကားသည့္ UK ႏိုင္ငံသားဆရာမ်ားထံမွ သက္တူရြယ္တူ UK ေက်ာင္းသားမ်ားအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားခြင့္ရပါမည္။ ၎သင္တန္းတိုတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ မသိရွိေသးသည့္ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ သက္တူရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ပါဝင္ႏိုင္မည့္ အားကစားႏွင့္အႏုပညာ၊ ဘာသာစကားအစရွိသည့္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ရရွိပါမည္။ UK ႏိုင္ငံ၏ ေႏြရာသီကာလမွာ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္လမ်ားျဖစ္ၾကျပီး UK ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ေနထိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး ပြင့္လင္းရာသီခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ အနည္းဆုံး ၂ ပတ္မွ အမ်ားဆုံး ၆ ပတ္ အထိ ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလအခ်ိန္ကို ကိုယ္႔စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Mr. Brendan Wignall, Headmaster of Ellesmere College ကိုယ္တိုင္ မိဘမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားပါမည္။

ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား - 

Mrs. Jane Merrick, Managing Director, Discovery Summer
Mr. Ross Parsons, Overseas Marketing Manager, St Edmund’s College
Mr. Brendan Wignall, Headmaster, Ellesmere College
ေဟာေျပာမည့္ေနရာ
Self-Access Centre၊ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၊ ၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

ေဟာေျပာမည့္ေန႕ရက္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ - နံနက္ ၉:၃၀ မွ ၁၂:၃၀ နာရီအထိ

စာရင္းသြင္းရန္
Online မွစာရင္းေပးႏိုင္သည္။ ဖုန္း ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀-၁ လိုင္းခြဲ ၃၄၄၃၊ ၃၃၁၁ (သို႕) အီးေမးလ္လိပ္စာ education.enquiries@mm.britishcouncil.org တို႕သို႕လည္း ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္သည္။

ေဟာေျပာပြဲအား  အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေသာလည္း ျမန္မာဘာသာျပန္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာရရွိေစရန္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးၾကပါရန္ႏိႈးေဆာ္ပါသည္။

Views: 1227

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service